ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 25/9/2020 ως σήμερα)

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.: 306179/19.11.2020
Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 304941/18.11.2020
Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές – τεκμαρτά ημερομίσθια. 

Οδηγός e-ΕΦΚΑ (18.11.2020)
e-ΕΦΚΑ: Πλατφόρμα Αναδρομικών Κληρονόμων - Οδηγίες χρήσης υπηρεσίας. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 50/16.11.2020 (Αριθ. Πρωτ. Σ23/7)
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 49/11.11.2020 (Α.Π. 296156)
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών - Απεικόνιση της ασφάλισης. 

ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. 279014/29.10.2020
Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 48/16.10.2020 (Αριθμ. Πρωτ. 261450)
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 47/16.10.2020 (Αριθμ. Πρωτ. 261370)
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 46/16.10.2020 (Αρ. Πρωτ. 261187)
Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης – Μεταβολή δραστηριότητας – Λήξη ασφάλισης Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 45/16.10.2020 (Αριθ. Πρωτ. Σ23/1)
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. 

ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. 257127/14.10.2020
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ». 

ΕΦΚΑ ΑΠ: 248046/08.10.2020 (Τ01/652)
Διαδικασία βεβαίωσης χρόνου επικουρικής ασφάλισης συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς έκδοση επικουρικής σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 238542/02.10.2020
Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 44/01.10.2020 (Αρ. πρωτοκόλλου 237834)
Σχετικά με την χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e- Ε.Φ.Κ.Α, στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους. 

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 232355/29.09.2020
Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν. 4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Αριθμ. 233157/29.09.2020
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 59679/12.3.2020 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Β’ 831), όπως ισχύει. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 42/25.09.2020 (Αρ. Πρωτ.: 228706/Σ.339/25-09-20)
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης. 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 41/25.09.2020 (Αρ. πρωτ.: 227365)
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.