ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 24/11/2020 ως σήμερα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ EPΓAΣIAΣ
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 1/14.01.2021
Σ.Σ.Ε. (14.1.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. 

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 12/28.12.2020
Κ.Σ.Σ.Ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας. 

ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 2020/23.12.2020
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021. 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21.01.2021
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. 

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80320/1516/39/Δ.18./19.01.2021
2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολίτες του Η.Β. δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης. 

Αριθμ. οίκ. 2248/291/18.01.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515). 

Αριθμ. οικ. 1683/45/14.01.2021
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 

Αριθμ. 1490/33/13.01.2021
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2021. 

Αριθμ. 53345/Δ1. 15956/11.01.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αρ. πρωτ.: 25/1/04.01.2021
Εφαρμογή για το έτος 2021 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Αριθμ. οικ.42/6/04.01.2021
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 1559). 

Αριθμ. οικ.47/9/04.01.2021
Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. 

Αριθμ. 54410/16088/31.12.2020
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 54721/Δ1.18853/12-11-2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 5322). 

Αριθμ. 54462/1611/31.12.2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β΄2274). 

Αρ. Πρωτ. 38404/30.09.2020
Παροχή πληροφοριών σχετικά με άδεια και επίδομα αδείας κατά την αναστολή της εργασιακής σχέσης. 

Αριθμ. οικ.53124/1344/23.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391). 

Aριθ. Πρωτ. Φ.60010/53024/2093/23.12.2020
BREXIT- Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.). 

Αριθμ. οικ. 53178/1346/23.12.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β΄ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205). 

Αριθμ. 52831/1581/22.12.2020
Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. 

Αριθμ. 52725/1990/21.12.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 59730/2576/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 4762). 

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 52713/1576/21.12.2020
Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Αριθμ. Δ.15/Δ’/47818/1854/18.12.2020
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 . 

Αριθμ. 57454/4982/17.12.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών» (Β΄ 1403), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα. 

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ΄/οικ.51646/2034/17.12.2020
Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4756/2020. 

Αριθμ. οικ. 52241/1567/17.12.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει. 

Οδηγός ΕΡΓΑΝΗ (16/12/2020)
Οδηγίες χρήσης για το έντυπο «Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ν. 2696/1999, Α’ 57), ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.». 

Αριθμ. οικ. 51083/2612/11.12.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020. 

Αριθμ. Δ.15/Δ745742/1748/11.12.2020
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. 

Α.Π: Φ80000/οικ.50631/2077/10.12.2020
Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020 που διευρύνουν την παρεχόμενη κοινωνικοασφαλιστική προστασία στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ασφαλισμένους του δημοσίου, καθώς στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα ως προς το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης θανάτου. 

Αριθμ. οικ. 49876/14967/07.12.2020
Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ. 

Αριθμ. οικ. 50055/1267/07.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» (Β΄ 5007).. 

Αριθ.Πρ.:Φ.80000/οικ.15982/596/07.12.2020
Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωση. 

Αριθμ. οικ. 49989/1266/04.12.2020
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 

Aριθμ. 49091/Δ1.14744/04.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Α.Π.: οικ. 49732/9643/04.12.2020
Έγκριση πίστωσης της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού – Δικαιούχοι μισθωτοί Ιδιωτικού τομέα. 

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ΄/οικ.49488/1934/02.12.2020
Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχή. 

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 49500/1498/02.12.2020
Οδηγίες για τη χορήγηση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας σε σχέση με την ετήσια κανονική άδεια στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. 

Α. Π. : Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/01.12.2020
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.» 

Αριθμ. 49093/Δ1.14746/30.11.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43378/Δ1. 12994/ 22-10-2020 υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β’ 3520), όπως ισχύει, για το έτος 2020» (Β’ 4708). 

Αριθμ. οικ.49250/2712/30.11.2020
Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. 

Αριθμ. οικ. 48713/1232/26.11.2020
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο. 

Αριθμ. οικ. 48690/1476/25.11.2020
Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. 

Αριθμ. 46466/14177/24.11.2020
Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e - ΕΦΚΑ Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Αριθμ. οικ. 48222/1215/24.11.2020
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20.01.2021
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11.01.2021
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 

Αριθμ. 90719/23.12.2020
Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. 

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/07.12.2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 

ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 76871/22.12.2020
Ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών με τον ΟΑΕΔ σε θέματα που αφορούν σε επιδόματα ανεργίας και εποχικά βοηθήματα ανέρχεται στις 90 ημέρες. 

ΟΑΕΔ Α.Π.:76493/18-12-2020
Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ για την καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. 

Αρ. Πρωτ. 76375/17-12-2020
Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ για την καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο. 

ΟΑΕΔ Αριθμ. απόφ. 6952/137/15-12-2020
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 3319/77/02-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄4705) που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄αρ. 98/02/16-01-2018 όμοιας απόφασης (Β΄941) στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», το οποίο καταρτίστηκε με την υπ΄αρ. 1375/19/ 29-04-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄1683), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (Β΄3198) και ισχύει. 

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 73655/02.12.2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Coursera. 

ΟΑΕΔ Αριθμ . Πρωτ .72751/25.11.2020
Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.