ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 1/10/2023 ως σήμερα)

Επιλέξτε ΠΟΛ για να την δείτε κατ'ευθείαν

ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Αριθμ. 35690/28.11.2023
Τροποποίηση αποφάσεων επιχορήγησης πληγέντων από θεομηνίες και εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315. 

Αριθμ. 50004 ΕΞ 2023/20.11.2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Π.Σ. «Πόθεν έσχες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 132791/Κ5/20.11.2023
Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας. 

Αριθμ. 50055 ΕΞ 2023/20.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων». 

Αριθμ. οικ. 512222/20.11.2023
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος. 

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.60731/16.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16.06.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β’ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β’ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β’ 6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β’ 2126) όμοιες αποφάσεις - Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό και μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. 

Αριθμ. 32862/16.11.2023
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ...... 

Αριθμ. 32863/16.11.2023
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές: α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ε) της 23ης Ιουλίου 2021, της 14ης Αυγούστου 2021 και της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Αριθμ. 31524/10.11.2023
Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Αριθμ. 48433 ΕΞ 2023/08.11.2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-CharterPermission» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 48435 ΕΞ 2023/08.11.2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 48432 ΕΞ 2023/08.11.2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 48436 ΕΞ 2023/08.11.2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 163764 ΕΞ 2023/07.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ΔΥΕΕ . 

Αριθμ. 164953/07.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419). 

Αριθμ. 332/06.11.2023
Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 35 του ν. 5058/2023 (Α’ 170). 

Αριθμ. 48067 ΕΞ 2023/06.11.2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 97046/06.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ13/οικ. 53923/23-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (Β’ 3359, διόρθωση σφάλματος Β’3554). 

Αριθμ. 161408 ΕΞ 2023/02.11.2023
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας). 

Αριθμ. 27804/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/02.11.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/Α36/05.10.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής». 

Αριθμ. Ε/1137/02.11.2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/299/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου» (Β’ 2674). 

Αριθμ. οικ. 3607/01.11.2023
Καθορισμός α) των δικαιούχων πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel» μηνός Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε απαλλαγή από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή τους για χορήγηση φαρμάκων, εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και β) της διαδικασίας και του ανώτατου ποσού απαλλαγής ανά δικαιούχο. 

Αριθμ. Ε/1131/31.10.2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/299/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου» (Β’ 2674). 

Αριθμ. 26725/30.10.2023
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πλημμύρες της 10ης Οκτωβρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Αριθμ. ΥΚΟΙΣΟ/94721/30.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 205). 

Αριθμ. 26303/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/27.10.2023
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 3ης Μαΐου 2023 σε περιοχές των Δήμων Πύλης και Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Αριθμ. 26373/27.10.203
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 20ης Νοεμβρίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Αριθμ. 26378/27.10.2023
Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Αριθμ. 26217/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/27.10.2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

Αριθμ. 26299/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/27.10.2023
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Αριθμ. 26304/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/27.10.2023
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 20ης Ιανουαρίου 2023, σε περιοχές του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Αριθμ. 26300/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/27.10.2023
Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων για αποζημίωση ζημιών από θεομηνίες σύμφωνα με τον σύμφωνα Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής Κατά Κατηγορία (ΕΚ 651/2014), και εναρμόνιση, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση με τον Κανονισμό 1315/23.06.2023. 

Αριθμ. 92925/24.10.2023
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023. 

Αριθμ. 1447/324060/23.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1659/396245/29.12.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα “Ιανό” πλημμύρες 18-19.9.2020, την κακοκαιρία “Θάλεια” πλημμύρα 9.8.2020 και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Οικονομικών και σε συνέχεια στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) περί Κρατικής Αρωγής» (Β’ 6878). 

Αριθμ. 45877 ΕΞ 2023/20.10.2023
Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998). 

Aριθμ. Ε/1110/18.10.2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/300/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» (Β’ 2665). 

Αριθμ. 265/17.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)»(Β’5243). 

Αριθμ. 23814/17.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η Ιουλίου ως την 7η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4899), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αρ. 16093/31-8-2023 (Β’ 5278) και 19565/ 26-9-2023 (Β’ 5663) όμοιες. 

Αριθμ. 261/16.10.2023
Προσθήκη στοιχείων Ειδικού Σήματος Κατ’ Εξαίρεσης Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Δακτύλιο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 305235/Φ.911/12.10.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών -Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2023- 2024» (Β’ 5980), που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 ν. 4954/2022, άλλες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Αριθμ. 23477/16.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950). 

Αριθμ. 23484/16.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12457/02.08.2023 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η Ιουλίου ως την 7η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4900), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 14462/16.08.2023 (Β’ 5098), 16092/31.08.2023 (Β’ 5279) και 19599/26.09.2023 (Β’ 5664) όμοιες . 

Αριθμ. 23476/16.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4619). 

Αριθμ. Ε/1101/13.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε298/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2673). 

Αριθμ. 89542/12.10.2023
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από τη 17η Ιουλίου 2023 έως και την 31η Αυγούστου 2023. 

Αριθμ. E/1096/10.10.2023
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/300/21-04-2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας» (Β’ 2665). 

Αριθμ. 21932/09.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406). 

Αριθμ. 21933/09.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5405). 

Αριθμ. 21945/09.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5404). 

Αριθμ. 21634/06.10.2023
Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για επιχορήγηση του ν. 4797/2021 σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. 

Αριθμ. 21403/05.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5404). 

Αριθμ. 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023
Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Αριθμ. 21401/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023
Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές: α) της 17ης και 18ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 23ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) της 26ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ε) της 19ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στ) της 21ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ζ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Αριθμ. 21501./Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε /Α325/05.10.2023
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 18ης Μαΐου 2022 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Αριθμ. 145947 ΕΞ 2023/05.10.2023
Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 288). 

Αριθμ. 21049/04.10.2023
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 26ης έως 30ής Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της 29ης έως 30ής Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Αριθμ. 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/04.10.2023
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Αριθμ. 20810/03.10.2023
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχή του Δήμου Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αριθμ. 4111.08-01/2194/03.10.2023
Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2023. 

Αριθμ. 20743/ΓΔστ1/03.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές». 

Αριθμ. 42909 ΕΞ 2023/02.10.2023
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» και «Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αριθμ. 42904 ΕΞ 2023/02.10.2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0.PA - Υπαλλήλων» σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Φ.Π.Α.
Ε.2068/23.11.2023
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή της Ε. 2066/2023 εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των συμβολαίων επί διαφοράς (Contract For Differences - CFD)». 

Ε.2067/21.11.2023
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση από 1.11.2023 της βεβαίωσης που έχει χορηγηθεί κατ΄εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236), για την απόκτηση επενδυτικών αγαθών, για τα οποία μειώθηκε δυνάμει του άρθρου 31 του ν. 5057/2023 (Α΄164) ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην παράδοση ή εισαγωγή αυτών. 

Ε.2066/02.11.2023
Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των συμβολαίων επί διαφοράς (Contract For Differences - CFD). 

Ε.2059/17.10.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 5057/2023 (Α΄164/6.10.2023) και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 5057/2023 (Α΄164/6-10-23) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και τέσσερα τοις εκατό (4%) σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. 

Ε.2060/12.10.2023
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. 

Ε.2058/12.10.2023
Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236) κατά την απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλωτούς τερματικούς σταθμούς. 

Κ.Β.Σ.
A.1169/31.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1073/18.5.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου» (Β’ 4516 και Β’4606). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α.1184/23.11.2023
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. -«Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.»- και καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. 

Ο.3066/03.11.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 14 του ν. 5061/2023 (ΦΕΚ Α΄179/30-10-2023) με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

O.3061/12.10.2023
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 48 και 54 του ν. 5056/2023 με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄163/06.10.2023). 

ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Α.1180/15.11.2023
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού. 

Ε.2062/20.10.2023
Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου, ανά είδος πράξης και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ). 

Ε.2061/19.10.2023
Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024. 

Ο.3062/18.10.2023
Περί της βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας έτους 2018. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αριθμ. 150022 ΕΞ 2023/12.10.2023
Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Α’ 288). 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Φορολογικό Ημερολόγιο (01/11/2023)
Υποχρεώσεις φορολογουμένων μηνός Νοεμβρίου 2023. 

Φορολογικό Ημερολόγιο (01/10/2023)
Υποχρεώσεις φορολογουμένων μηνός Οκτωβρίου 2023 

ΕΛΕΓΧΟΥ
Α.1185/23.11.2023
Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα. 

Α.1181/15.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α' 206)» (Β' 6129). 

A.1179/10.11.2023
Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας). 

Α.1177/09.11.2023
Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα άγαμα τέκνα που αναγράφονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Α.1171/31.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1137/06.09.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β’ 5380). 

Α.1170/31.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470). 

Α.1167/30.10.2023
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και αξιοποίησης καταγγελιών/πληροφοριών που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή περιπτώσεις διαφθοράς με τη θέση σε λειτουργία της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και λοιπά συναφή θέματα. 

A.1162/19.10.2023
Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’206). 

Α.1157/12.10.2023
Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α’ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β’ 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

Α.1156/12.10.2023
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α’ 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). 

Α.1151/10.10.2023
Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών. 

Α.1158/09.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551). 

Α.1155/09.10.2023
Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα.». 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Ο.3067/09.11.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α΄183/03.11.2023). 

Α.1175/02.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1223/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α' 65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (B' 2357) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, που καταβάλλονται ή πιστώνονται στα έτη 2023 και επόμενα. 

Ε.2064/27.10.2023
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) (ΚΦΕ), περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Αριθ. Πρωτ. : 107372/15.11.2023
Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023. 

Αριθμ. 107168/14.11.2023
Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 92568/10-10-2023 (Β’ 5927) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Αριθμ. 105865/10.11.2023
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), κλιμάκωση των προστίμων, εξειδίκευση των κατηγοριών των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80372/08-09-2023 (B’ 5383) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Αριθμ. 164952 ΕΞ 2023/08.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521). 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 125/27.10.2023
Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 

Αριθμ. 23475/16.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021» (B' 3854). 

Αριθ. Πρωτ. : 94115/13.10.2023
Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2023. 

Αριθμ. 92567/10.10.2023
Εξειδίκευση κατηγοριών οπωροκηπευτικών προϊόντων για τα οποία ανακοινώνονται ενδεικτικές τιμές από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις υπεραγορών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 5055/2023 (Α’ 161). 

Αριθμ. 92566/10.10.2023
Εξειδίκευση κατηγοριών προϊόντων, για τα οποία προβλέπεται ανακοίνωση ανατιμήσεων προϊόντων και καθορισμός του περιεχομένου της ανακοίνωσης, της διαδικασίας αποστολής της, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161). 

Αριθμ. 92568/10.10.2023
Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των έγγραφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161). 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/103438/1318/10.10.2023
7η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης προκήρυξης του Προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: Δ ΟΡΓ. Γ 1143924 ΕΞ 2023/21.11.2023
Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), έτους 2023. 

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1144848 ΕΞ 2023/21.11.2023
Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για το έτος 2022. 

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1135138 ΕΞ 2023/02.11.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων Τμήματος των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και Τμήματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-6-2023 (Β’ 4091) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886), ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης. 

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1129443 ΕΞ 2023/20.10.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886). 

Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1124059 ΕΞ2023/05.10.2023
Εφαρμογή της τηλεργασίας του ν. 4807/2021 (Α’ 96) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ2023/02.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β΄ 4772) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Αριθμ. 165455 ΕΞ 2023/09.11.2023
Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις: α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66). 

Α.1174/02.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/12.9.2023 (Β΄5416) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2023. 

Ο.3065/31.10.203
Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 5059/2023 (Α΄171) με τίτλο «Κύρωση της από 10.9.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α΄150).». 

Ο. 3064/31.10.2023
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α΄170). 

Α.1163/24.10.2023
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398). 

Α.1159/13.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867). 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Ε.2073/23.11.2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Παροχή οδηγιών για τη διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής στην Ε.Ε προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας. 

Ε.2072/23.11.2023
Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μάϊου 2023 για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (L 130) και παροχή οδηγιών. 

Ε.2071/22.11.2023
Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων κατά των επιδοτήσεων. 

Ε.2070/22.11.2023
Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ. 

Ε.2069/22.11.2023
Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές κινητών διατάξεων πρόσβασης («ΚΔΠ»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

Α.1182/09.11.2023
Κανονισμός Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. 

Α.1176/03.11.2023
Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)» (Β’ 6399). 

A.1173/31.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23.12.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’ 6317). 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1134057 ΕΞ2023/31.10.2023
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 2 (R2) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1134575 ΕΞ2023/30.10.2023
Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς: Διευρυμένη σώρευση για ορισμένα υλικά ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποδηλάτων μεταξύ Καμπότζης και Βιετνάμ σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446. 

Ε.2065/27.10.2023
Λειτουργία Τερματικών Σταθμών διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που λειτουργούν σε θαλάσσιες περιοχές.  

Ε.2063/27.10.2023
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31§2 του ν. 5057/2023 (Α΄164) – Παροχή οδηγιών, μετά την ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα αγαθά της παρ. 55 που προστίθεται στο Κεφάλαιο Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. 

Α.1166/25.10.2023
Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 

Α.1164/25.10.2023
Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001. 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1131911 ΕΞ 2023/25.10.2023
Κοινοποίηση Ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή συστήματος καταχώρισης των εξαγωγέων της Γκάνας με σκοπό τη σύνταξη δηλώσεων καταγωγής για εξαγωγές από τη Γκάνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Γκάνας (C/2023/173) 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1128940 ΕΞ 2023/19.10.2023
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κανόνων μη προτιμησιακής καταγωγής. 

A.1152/10.10.2023
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευτών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων συνοδών σκύλων - ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. 

Αριθμ. 46/2022/10.10.2023
Αντικατάσταση του άρθρου 115 «Ζυμαρικά» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (Β’ 788/1987) και κατάργηση της υπ’ αρ. 359/93 (Β’ 496) απόφασης του Α.Χ.Σ.. 

Α.1150/04.10.2023
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137). 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1122175 ΕΞ 2023/04.10.2023
Παροχή άδειας για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Σλοβακίας στην Ελλάδα. 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1120333 ΕΞ2023/02.10.2023
Αντικατάσταση του Παραρτήματος της υπ. αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023 /23-8-2023. 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Α.1160/16.10.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2022, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α' 167), σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του ίδιου άρθρου. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αριθμ. 2/104505/ΔΕΠ/16.11.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).» (Β΄ 1077). 

Αριθμ. 2/95484/ΔΠΓΚ/26.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ- γού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881). 

ΕΛΤΕ - ΣΛΟΤ
ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ. 1999 ΕΞ./19.11.2023
Λογιστικός χειρισμός διάσπασης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ. 2067 ΕΞ./17.09.2023
Τρόπος αποτίμησης και λογιστικός χειρισμός προϊόντων. 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1570/367874/29.11.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239). 

Aριθμ. 1494/341065/06.11.2023
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του ad hoc προγράμματος ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στον γεωργικό τομέα: Μέτρα υπέρ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Μεσσηνίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες κατά το έτος 2023, επακόλουθο των θεομηνιών Daniel και Elias, το χρονικό διάστημα 4-11 και 25-30 Σεπτεμβρίου 2023. 

Αριθμ. 2973/300212/10.10.2023
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του κρέατος, των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθμ. 358265/27.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κύκλος» (Β’ 3981). 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/21.11.2023
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού τιμολογίου της παρ. 2 του άρθρου 138Α του ν. 4951/2022 - Επισήμανση Προϊόντων Προμήθειας και Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418/07.11.2023
Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021». 

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/114572/877/03.11.2023
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.04.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”» (Β’ 2903) . 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/112266/2012/01.11.2023
Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 40 του ν. 4994/2022 (Α’ 215). 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/112078/1396/31.10.2023
3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/18394/317/20.02.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 1095). 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108534/1952/23.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/ 9.2.2022 (Β’ 603) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2023. 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αρ. πρωτ.: 339624/10.11.2023
Ενημέρωση σχετικά με την αναμόρφωση του λογισμικού του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης και την εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου. 

Αριθμ. 329369/02.11.2023
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. 

Αριθμ. Β4/οικ.328479/02.11.2023
Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. 

ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ.61006/17.11.2023
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00. 

Αριθμ. Δ1α/οικ. 58153/03.11.2023
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00. 

Αριθμ. Δ1α/οικ. 54948/20.10.2023
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00. 

Αριθμ. Γ.Π. B1 Β2/53000/11.10.2023
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής περιόδου 2024-2025. 

Αριθμ. Δ1α/οικ.52074/06.10.2023
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 06:00. 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (07/11/2023)
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Επίδομα Θέρμανσης 2023 -2024. 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (07/11/2023)
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις: Καταγγελίες Πολιτών (Ενημέρωση 07-11-2023). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (23/10/2023)
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις: Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (Ενημέρωση 23-10-2023). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (11/10/2023)
Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων (Ενημέρωση 11-10-2023). 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.