ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ: ΠΟΛ 1106/19.05.2015   
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1-17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Ε

ΤΗΛ : 210 3630573,3605159,3614280, 3635044, 3614303

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΗΛ : 2103375204

ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

ΤΗΛ : 2103375456

IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΤΗΛ : 2103627747

V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

ΤΗΛ : 2103375879

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ :

ΤΗΛ :

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΤΗΛ : 210 6987439

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 1 (β) (ii)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Αθήνα, 19/5/2015

ΠΟΛ: 1106

Α.Δ.Α.: ΨΣ4ΘΗ-Ο4Ψ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Όλες τις Δ.Ο.Υ. , Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία, Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e-υπηρεσίες), με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε

3. Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1-17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)»

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται:

(α) Υποχρεωτικά οι οφειλές του άρθρου 1 του ν. 4321/2015, δηλαδή βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση.

(β) Κατόπιν επιλογής του οφειλέτη:

(i) Oφειλές του άρθρου 3 του ν. 4321/2015, δηλαδή οφειλές ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

(ii) Οφειλές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, δηλαδή οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής και θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης έως και την 26η Μαΐου 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές θα καταστούν ληξιπρόθεσμες. Εάν πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.

Διευκρινίζεται ότι ως υποθέσεις που δεν έχουν ακόμα συζητηθεί νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική αλλά προδικαστική απόφαση και δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης. Εάν πρόκειται για εκκρεμή υπόθεση ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η δήλωση παραίτησης υποβάλλεται στη Φορολογική Αρχή, στην οποία υπεβλήθη η ενδικοφανής προσφυγή. Εν συνεχεία, η Φορολογική Αρχή διαβιβάζει αυθημερόν τη δήλωση παραίτησης στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυμα, η οποία και θα αποστέλει ακολούθως σημείωμα ότι η εκκρεμής υπόθεση δεν έχει εξετασθεί.

(iii) Οφειλές της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, δηλαδή οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και αφορούν υποχρεώσεις ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

Με βάση τα ανωτέρω, για την υπαγωγή στη ρύθμιση η παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή του δικογράφου ένδικου βοηθήματος ή ένδικου μέσου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της εν λόγω διάταξης και όχι στις υπόλοιπες προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Κατά συνέπεια, για την υπαγωγή λοιπών οφειλών στη ρύθμιση (κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 παρ. 2 του ν. 4321/2015 ), οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται σε παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή του δικογράφου ένδικου βοηθήματος ή ένδικου μέσου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Παράδειγμα

Σε περίπτωση που έχει καταχωρισθεί στο Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής και όχι αργότερα από τις 26.5.2015 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορά σε διαχειριστική χρήση έως και το έτος 2014 (άρθρο 4 παρ. 2) οπότε και βεβαιώνεται ποσοστό 100% του οφειλόμενου κυρίου και πρόσθετου φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.4174/2013, τότε είναι δυνατή η υπαγωγή της οφειλής αυτής στην ρύθμιση των διατάξεων του ν. 4321/2015, και η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί στη διαγραφή του μη καταβληθέντος πρόσθετου φόρου του ν.2523/1997, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή/ και ένδικου βοηθήματος ή μέσου στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή το Συμβούλιο της Επικρατείας και χωρίς να απαιτείται η παραίτηση από ήδη ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές ή/και ένδικα μέσα.

Ακριβές αντίγραφο                                                             Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς                                                   Αικατερίνη Σαββαΐδου

Τμήματος Διοίκησης

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671