ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ: ΠΟΛ 1098/30.04.2015   

Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει.

Πρωτότυπο έγγραφο

βλ. και το από 30/04/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών

_____

Αριθμ. ΠΟΛ. 1098

(ΦΕΚ Β΄ 771/30.04.2015)

Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (ΦΕΚ 35/Α΄), και με το άρθρο 18 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 15 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα την καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ εξόφλησης του ίδιου άρθρου με απόφαση που εκδίδεται μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ανατρέχει στο χρόνο λήξης αυτής.

2. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628/Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015» (ΦΕΚ 32/Α΄/21.3.2015).

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ57/2015 (ΦΕΚ 256/ Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη».

4. Την ανάγκη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εφάπαξ καταβολής μέρους οφειλής του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, λόγω πληθώρας αιτημάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της προκαταβολής του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει, με ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, έως και την 26η Μαΐου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671