ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Φ.Π.Α."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ: ΠΟΛ 1229/20.11.2014   

Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995.

Πρωτότυπο έγγραφο

Αριθμ. ΠΟΛ 1229

(ΦΕΚ Β΄ 3329/11.12.2014)

Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:

α) του άρθρου 20,

β) του άρθρου 23,

γ) του άρθρου 24, παρ. 1, περ. ζ΄ και παρ. 2,

δ) του άρθρου 28, παρ. 1 περ. α΄, γ΄, δ΄ και 2,

ε) του άρθρου 60,

στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 66 παρ. 27 του Ν. 4174/26−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26−7−2013 τ.Α΄) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) και συμπληρώθηκε με το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄).

4. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25−6−2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την παρ. 42 της αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/ 23−12−2013 (Φ.Ε.Κ. 3317/27−12−2013 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28−1−2013 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/ 2−8−1993 (Φ.Ε.Κ. 675/2−9−1993 τ.Β΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1017949/693/ 165/0014/ΠΟΛ.1075/13−3−1995 (Φ.Ε.Κ. 212/23−3−1995 τ.Β΄).

8. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1058757/2754/791/0014/ ΠΟΛ.1155/6−6−1995 (Φ.Ε.Κ. 527/16−6−1995 τ.Β΄).

9. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσεως της παραγωγής και των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του οριζομένου από τις προαναφερόμενες αποφάσεις χρονικό διάστημα.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/1995, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις όμοιες του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/1995, οι οποίες θέτουν προθεσμία εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τα οποία αποκτήθηκαν με απαλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671