ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Φ.Π.Α."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ: ΠΟΛ 1156/18.12.2007   
(Αρ. Πρωτ. 1121689/7606/1303/Α0014)

Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. H Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. με την αρ.πρωτ.Δ.1411/876/4.9.2007 εγκύκλιο, την οποία επισυνάπτουμε, παρέχει οδηγίες στις Τελωνειακές Περιφέρειες για τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης για πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς από εταιρείες κατασκευής προϊόντων των κωδικών Σ.Ο.5607 49 19, 5607 50 19, 7907 00 90 και 7616 99 90.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 το όριο απαλλαγής από το Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της θεώρησης του προβλεπόμενου από την εν λόγω απόφαση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α).

Η θεώρηση αυτή γίνεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, που πραγματοποίησε ο υποκείμενος κατά την προηγούμενη της αίτησης για θεώρηση του Ε.Δ.Δ.Α. δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο.

Στο όριο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ποσά που αναγράφονται στις χορηγούμενες ετήσιες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες βάσει της Δ1411/876/4.9.2007 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Επομένως, στις περιπτώσεις που με τα προβλεπόμενα από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 δικαιολογητικά προσκομίζονται και οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις, τα ποσά που αναγράφονται σ’ αυτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα περιλαμβάνονται στο χορηγούμενο όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ευστ. Μιχαλόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671