ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΥ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ: ΠΟΛ 1178/23.08.2011   

Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

Πρωτότυπο έγγραφο

         

Αριθμ. ΠΟΛ. 1178

(ΦΕΚ Β΄ 2071/19.09.2011)

Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α΄ 58).

β. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 151).

γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).

δ. Τις διατάξεις των άρθρων 1−13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175).

ε. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. Α΄66).

2. Την ΠΟΛ.1037/1−3−2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «’Ελεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

3. Την ΠΟΛ 1072/8−4−2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄/577) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

4. Tην ΠΟΛ 1066/4−4−2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄/647) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν. 3888/2010».

5. Την αριθ. 1146405/ΔΕ−Β΄/14−10−2010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1829) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».

6. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου(ΦΕΚ Β΄1603/11−7−2011).

7. Το Π.Δ. 63/2011(ΦΕΚ. Α΄145) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Δ6Α1019195ΕΞ2011/3.2.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α1050355ΕΞ2011/29.3.2011 Α.Υ.Ο., και αφορά τη σύσταση Ομάδας εργασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων, καθώς και το από 30/6/2011 έγγραφο της παραπάνω ομάδας εργασίας.

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών ανέλεγκτων χρήσεων, που αφορούν επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, επιλέγονται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010, υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

2. Καθορίζεται πίνακας κριτηρίων–κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών. Στον πίνακα αυτό και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο ,καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά χωροταξικά και χρονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

3. Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του συστήματος ELENXIS θα γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων Υψηλής μοριοδότησης. Οι λίστες με τους φορολογούμενους Υψηλής μοριοδότησης θα αποστέλλονται στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών από το ELENXIS ώστε να εκδοθεί η οικεία εντολή ελέγχου. Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων θα αποστέλλει τις λίστες στοχευμένων υποθέσεων υψηλής μοριοδότησης στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για να εκδοθούν οι σχετικές εντολές ελέγχου.

Περαιτέρω η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3943 /2011, θα μπορεί να ζητά την ανάδειξη στόχων που προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου βάσει συγκεκριμένων κανόνων και σεναρίου που εκείνη μπορεί να ορίσει και οι οποίοι στόχοι αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό ελεγκτικό ενδιαφέρον.

4. Ο πίνακας κριτηρίων−κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών σύμφωνα με τον οποίο θα γίνεται εφεξής η επιλογή ανέλεγκτων υποθέσεων έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (.pdf)

α/α κριτηρίου

α/α κανόνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1

Πρόκειται για επιτηδευματίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή λήπτες εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.

1

Για κάθε παράβαση έκδοσης εικονικού ή έκδοσης πλαστού ή νόθευσης στοιχείου που δεν περιγράφεται αλλού αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

2

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

300

3

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

4

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €

300

5

Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

6

Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €

300

7

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

1000

8

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

300

9

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

10

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €

300

11

Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

12

Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €

300

13

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

14

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

15

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

16

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

17

Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

18

Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

19

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

1000

20

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

300

21

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας> 880 € ή 1.200€

1000

22

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €

300

23

Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

24

Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €

300

25

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

26

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

27

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας >880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

28

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας < 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

29

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

30

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

31

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

1000

32

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)

300

33

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

34

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €

300

35

Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€

1000

36

Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €

300

37

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 € ή 1.200€)

1000

38

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη αγαθών αξίας < 880 €)

300

39

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 € ή 1.200€)

1000

40

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών αξίας < 880 €)

300

41

Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές > 880 € ή 1.200€

1000

42

Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 €

300

43

Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από αγορά αγαθών (χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€

1000

44

Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από αγορά αγαθών αξίας < 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία)

300

45

Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από λήψη υπηρ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€

1000

46

Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από λήψη υπηρεσιών αξίας< 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία)

300

47

Λήψη μερικώς εικον.Δ.Α.για συν.από αγορά αγαθ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€

1000

48

Λήψη μερικώς εικονικών Δ.Α.για συν.από αγορά αγαθ(χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) < 880 €

300

49

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 € ή 1.200€ )

1000

50

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών < 880 €)

300

51

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 € ή 1.200€)

1000

52

Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών < 880 €)

300

53

Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. > 880 € ή 1.200€

1000

54

Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. < 880 €

300

55

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€

1000

56

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. χωρίς προσ.εικ.αξία< 880 €

300

57

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€

1000

58

Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς προσ.εικ.αξία< 880 €

300

59

Λήψη πλαστών και μερ.εικον.Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία > 880 € ή 1.200€

1000

60

Λήψη πλαστών και μερ.εικον.Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία < 880 €

300

61

Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-διαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόμενου>880€ ή 1.200€

1000

62

Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-διαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόμενου <880 Ευρώ

300

63

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

1000

64

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

300

65

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

1000

66

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

300

67

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

68

Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

69

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

1000

70

Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

300

71

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας> 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

1000

72

Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία

300

73

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

1000

74

Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

300

Αν το συνολικό ποσό της μιας ή των περισσότερων παραβάσεων κάθε χρήσης είναι μεγαλύτερο των 2.000,00 ευρώ και μικρότερο των 20.000,00 ευρώ ή είναι μεγαλύτερο από το 1% των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων και μικρότερο του 3% τότε τα μόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%, ενώ αν είναι μεγαλύτερο των 20.000,00 ευρώ ή μεγαλύτερο του 3% των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων τότε τα μόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 100%.

2

Υπάρχουν λοιπές ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ).

1

Μη τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ

1000

2

Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του ΚΒΣ

1000

3

Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά

1000

4

Μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση την πρώτη φορά

400

5

Μη τήρηση βιβλίου απογραφών -ισολογισμού

1000

6

Μη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 παρ.1

200

7

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 20 παρ.1 μετά την 31/12, αξίας >14.673€

50

8

Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα βιβλία

300

9

Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα στοιχεία

300

10

Μη σύνταξη ή μη εμπρόθεσμη σύνταξη και καταχώριση ισολογισμού

500

11

Παρεμπόδιση του ελέγχου με θετικές ενέργειες

1000

12

Μη τήρηση βιβλίων Α΄ ή Β΄ κατηγορίας

1000

13

Τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας αντί για Γ' κατηγορίας

1000

14

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση ή μη διαφύλαξη του εγχειριδίου λογισμικού

50

15

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής

300

16

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Α΄ κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ.

50

17

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Β΄ κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ.

50

18

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Γ΄ κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ.

50

19

Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων

50

20

Υπάρχει παράβαση για μη διευκόλυνση του ελέγχου

50

21

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Α΄ κατηγορίας ΚΒΣ

50

22

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ

50

23

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής -κοστολογίου

50

24

Μη τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής

300

25

Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ

300

26

Μη τήρηση διαχειριστικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΒΣ

300

27

Σύμπραξη διευθ/νομ/λογ/φορ συμβούλου σε πράξεις/παραλ παραποίησης εικόνας Βιβλίων

50

28

Παράβαση προγραμ/τη ή τρίτου για μη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του λογ/κού

50

29

Μη διάθεση προσωπικού για διευκόλυνση του ελέγχου

50

30

Υπογραφή Ισολ/μού από λογιστή που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα παρ.3 αρθρ. 29

50

31

Λοιπές παραβάσεις στοιχείων

50

32

Μη έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€

200

33

Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€

200

34

Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία, χωρίς γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. πριν από τον έλεγχο

50

35

Μη καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις)

50

36

Ανακριβής καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις)

50

37

Μη υποβολή γνωστοποιήσεων

50

38

Λοιπές παραβάσεις στοιχείων (π.χ. μη αναγραφή ονομ/μου στις ΑΛΠ)

50

39

Λοιπές γενικές παραβάσεις στοιχείων

50

40

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (μέχρι την 31/12)

50

41

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (μετά την 31/12) αξίας <14.673€

50

42

Μη καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€

100

43

Ανακριβής καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€

100

44

Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής ως προς την ποσότητα , κάθε εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€

100

45

Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής < 880€

100

46

Μη τήρηση αναλυτικής Λογιστικής

50

47

Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1000

48

Μη τήρηση των ημερολογίων με πρωτογενείς καταχωρήσεις

1000

49

Μη τήρηση του γενικού καθολικού

50

50

Μη τήρηση ισοζυγίου λογ/σμών γενικού -αναλυτικών καθολικών

1000

51

Εξόφληση στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000€ ήτων 3.000€ ήτων 1.000€ , κατά περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.2 αρ.18 Κ.Β.Σ.

500

52

Μη έκδοση στοιχείου διακίνησης (π.χ. δελτίου αποστολής, συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής κλπ) για το οποίο έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αξίας

1000

53

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης πριν την 31/12

50

54

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μετά την 31/12 αξίας <14.673€

50

55

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρμανσης (διαφορές <14.673€)

400

56

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρμανσης (διαφορές >14.673€)

600

57

Μη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (μέχρι 31.12.2007)

50

58

Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (μετά την 31/12 αξίας >14.673€)

50

59

Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 (πριν το 6μηνο από την προθεσμία υποβολής)

50

60

Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 (μετά το 6μηνο από την προθεσμία υποβολής)

50

61

Μη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20

200

62

Μη επίδειξη του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών μετά από προηγούμενη πρόσκληση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.06, για κάθε οικοδομή

300

63

Μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ισχύς από 1.1.2007)

400

64

Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο για δεύτερη ήτρίτη φορά (Ισχύει από 1/1/2007)

1000

65

Μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο των απογραφών όλων ή μερικών αποθηκευτικών χώρων (βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ)

1000

66

Μη ενημέρωση ή εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ

50

67

Πλημμελής τήρηση κάθε βιβλίου ή κατάστασης

50

68

Μη τήρηση βιβλίου απογραφής για τα αποθέματα όλων ή μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ)

1000

69

Μη εμπρόθεσμη /εκπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα αποθέματα όλων ή μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ)

50

70

Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών συνταχθέντος ισολογισμού ή πινάκων του άρθρου 29 παρ.1 εδαφ.1,2

200

71

Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών του προσωρινού ισολογισμού ή προσωρινών καταστάσεων του άρθρου 29 παρ.1 εδαφ.3 (σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους)

50

72

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεμάτων

50

73

Μη σύνταξη καταστάσεων απογραφής για κάθε εγκατάσταση

500

74

Πλημμελής σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης

500

75

Πλημμελής τήρηση βιβλίου απογραφών για Β΄& Γ΄ κατηγορίας (συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση με διαφορετικό τρόπο)

500

76

Μη τήρηση του ημερολογίου διαφημίσεων

500

77

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του ημερολογίου διαφημίσεων

500

78

Καταχώρηση των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο

50

79

Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση σε πρόσθετο βιβλίο (έχουν εκδοθεί ΑΠΥ)

500

80

Εγγραφές στο περιθώριο των βιβλίων

50

81

Μη χρήση ορθού συντελεστή ΦΠΑ σε ΑΛΠ από ΦΤΜ

50

82

Σύμπραξη σε πράξη ή παραλείψεις της επιχείρησης

50

83

Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης -απόδειξης παροχής υπηρεσιών < 880 € ή 1.200€

300

84

Έκδοση αθεώρητης -μη καταχωρημένης στα βιβλία απόδειξης λιανικής πώλησης -απόδειξης παροχής υπηρεσιών

300

85

Ελλιπής έκδοση στοιχείου εκτός της αξίας: Απόδειξης λιανικής πώλησης -απόδειξης παροχής υπηρεσιών

50

86

Ημηκαταχώρηση κάθεστοιχείου ήεγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων ακαι γ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2523/97 > 880€

300

87

Η κάθε ανακριβής καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου > 880€

300

88

Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση κάθε εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου στο βιβλίο απογραφών, για ποσό > 880€

300

89

Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο (μέχρι 880 ευρώ)

300

90

Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής > 880€

300

91

Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

300

92

Εκπρόθεσμη εκτύπωση των Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

50

93

Μη κάλυψη υποχρεώσεων και προδιαγραφών του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ.

50

94

Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος κάθε οικοδομής, της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.06

200

95

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας αυτού

1000

96

Η κάθε μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (ισχύει από 15/2/2008)

50

97

Εκπρόθεσμη ή ανακριβής ως προς την ποσότητα των καταστάσεων του πετρελαίου θέρμανσης (ισχύει από 15.2.2008)

50

98

Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως προς την ποσότητα (ισχύει από 15.2.2008)

50

99

Μη έκδοση δελτίου αποστολής -συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) >880€ ή 1.200€

1000

100

Μη έκδοση συνοδευτικού φορ. Στοιχείου από αγρότη >880€ ή 1.200€

1000

101

Διακίνηση χωρίς συνοδευτικό φορ. Στοιχείο >880€ ή 1.200€

1000

102

Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων >880€ ή 1.200€

1000

103

Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη >880 € ή 1.200€

1000

104

Μη έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου >880 € ή 1.200€

1000

105

Μη έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών >880 ή 1.200€

1000

106

Μη έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης αγαθών >880 € ή 1.200€

1000

107

Μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών λιανικώς >880 € ή 1.200€

1000

108

Μη έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς >880 € ή 1.200€

1000

109

Μη έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου -απόδειξης επιστροφής>880 € ή 1.200€

1000

110

Μη έκδοση στοιχείου Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.>880 € ή 1.200€

1000

111

Μη έκδοση λοιπών στοιχείων αξίας >880 € ή 1.200€

1000

112

Ανακριβής έκδοση δελτίου αποστολής -συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας >880€ ή 1.200€ (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο)

1000

113

Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού Στοιχείου από αγρότη αξίας>880€

1000

114

Διακίνηση με ανακριβές συνοδευτικό φορολογικό Στοιχείο αξίας >880€ ή 1.200€

1000

115

Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων αξίας>880 € ή 1.200€

1000

116

Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη αξίας>880 € ή 1.200€

1000

117

Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου αξίας>880 € ή 1.200€

1000

118

Ανακριβής έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών αξίας>880 € ή 1.200€

1000

119

Ανακριβής έκδοση στοιχείων λιανικής γενικά αξίας>880 € ή 1.200€

1000

120

Ανακριβής έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών αξίας>880 €

1000

121

Ανακριβής έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς αξίας>880 € ή 1.200€

1000

122

Ανακριβής έκδοση πιστωτικού τιμολογίου αξίας > 880€ ή 1.200€

1000

123

Ανακριβής έκδοση στοιχείων Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. αξίας>880 € ή 1.200€

1000

124

Ανακριβής έκδοση Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων αξίας>880 € ή 1.200€

1000

125

Μη λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) >880 € ή 1.200€

1000

126

Ανακριβής λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) αξίας>880 € ή 1.200€

1000

127

Μη έκδοση θεωρείται και η μη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας αξίας>880€ ή 1.200€

1000

128

Μη έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α΄ κατ. ΚΒΣ

1000

129

Ανακριβής έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α΄ κατ. ΚΒΣ

1000

130

Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο > 880 € ή 1.200€

1000

131

Μη έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία

1000

132

Ανακριβής έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία

1000

133

Άρνηση ή παρακώλυση ή μη διευκόλυνση του ελέγχου της αξιοπιστίας των Φ.Τ.Μ. & των συστημάτων(αρθ.10 παρ.3 περ.α1)

400

134

Μη διαφύλαξη δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο (άρθρο 10 παρ.3 περ. α.2.)

400

135

Υποβολή ανακριβών Στοιχείων στην επιτροπή του άρθρου 7 ( για χορήγηση άδειας καταλληλότητας, αρθ.10 παρ.3 περ.α3)

400

136

Παραβίαση ή παραποίηση Φ.Τ.Μ. και συστημάτων από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια από την επιτροπή του άρθρου 7 (αρθ.10 παρ.3 περ.ε1)

1000

137

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν.1809/88 (αρθ.10 παρ.3 περ. α΄)

50

138

Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από επιχείρηση μεταπώλησης(αρθ.10 παρ.3 περ.ε2)

400

139

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν.1809/88 (αρθ.10 -παρ.3 περ. β΄)

50

140

Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από το χρήστη ή κάτοχο (αρθ.10 παρ.3 περ. ε3)

1000

141

Έκδοση αποδείξεων αξίας <880 από μη εγκεκρ. ήμη δηλ. ΦΤΜ ή σύστημα

400

142

Έκδοση καταχωρηθέντων αποδείξεων από μη εγκεκριμένη ή μη δηλωμένη ΦΤΜ ή σύστημα (παράβαση μέχρι 31/12/2006)

400

143

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν.1809/88 (αρθ.10 παρ.3 περ. γ΄ εδάφιο πρώτο)

50

144

Βεβαίωση ανακριβώς αποτελεσμάτων ελέγχων (αρθ.10 παρ.6)

400

145

Μη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ. δ΄, εδάφιο πρώτο)

50

146

Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10-παρ.3 περ. δ΄, εδάφιο δεύτερο)

50

147

Μη επίδειξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 10 παρ.3 περ. ζ΄)

50

148

Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ >880€ ή 1.200€ (άρθρο 10 παρ. περ. γ2)

1000

149

Έκδοση στοιχείων, μη καταχωρημένων στα βιβλία, από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή σύστημα (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ1)

50

150

Έκδοση -σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, μη καταχωρημένο στα βιβλία: Απόδειξης λιανικής πώλησης -απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1000

151

Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένων στα βιβλία, από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή σύστημα (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ1)

50

152

Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ, <880 (άρθρο 10 παρ. περ. γ2)

300

3

Υπάρχουν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα από τις οποίες προκύπτει το αδίκημα της λαθρεμπορίας.

1

Εικονικές αποσύρσεις αυτ/των

1000

2

Η υποτιμολόγηση εισαγομένων εμπορευμάτων

1000

3

Η κατά παράβαση των δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών εκδιδομένων σε εκτέλεση της § 3 του άρθρου 88 του Τ. Κ. οριζομένων διατυπώσεων κατοχή εμπορευμάτων

1000

4

Η ύπαρξη εμπορευμάτων έστω και αναγεγραμμένων στο δηλωτικό εντός πλοίου που προσορμίζεται σε λιμένα ή όρμο της χώρας στον οποίο δεν είναι επιτετραμμένη η προσέγγιση

1000

5

Ηαγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων εισαχθέντων ή τεθέντων στη γενική κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας

1000

6

Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης που σκοπεί να στερήσει δασμούς κλπ φόρους

1000

7

Η επί πλοίων που παραπλέουν την ακτή και κατευθύνονται σε ελληνικό λιμάνι, ύπαρξη εμπορευμάτων που δεν αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου

1000

8

Διάθεση αντικειμένων στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της Τελ. Αρχής εισαχθέντων δυνάμει νόμου ή συμβάσεως ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή χρησιμοποίηση των αντικειμένων αυτών σε άλλες χρήσεις

1000

9

Η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εμπορευμάτων φορτωθέντων για το εξωτερικό ή για άλλο λιμένα της χώρας με παραστατικό διαμετακόμισης

1000

10

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού κυκλοφορίας

1000

11

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου εικονικής εξαγωγής

1000

12

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού συνοδευτικού εγγράφου εμπορευμάτων

1000

13

Εξαγωγή εμπορευμάτων των οποίων η εξαγωγή είναι απαγορευμένη

1000

14

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού για δασμούς αντιντάμπινγκ

1000

15

Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστών λοιπών πιστοποιητικών

1000

16

Ηκαθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθμού πλαισίου από αυτ/το και η καθ' οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση, ενσωμάτωση κλπ σε άλλο υποκείμενο αυτ/το

1000

17

Λαθρεμπορία οινοπνευματωδών

1000

18

Λαθρεμπορία καυσίμων

1000

4

Υπάρχουν παραβάσεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του Ν.2803/2000 περί συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ν.3727/2008 περί ναρκωτικών.

1

Παράνομες πράξεις επί των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικών θεμάτων

1000

2

Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών -εμπορία

1000

3

Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών -εμπορία κατ' επάγγελμα -επιβαρυντικές περιπτώσεις

1000

4

Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών -κατοχή

1000

5

Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών -χρήση ναρκωτικών ουσιών

1000

6

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1000

5

Πρόκειται για επιτηδευματίες που κατά το παρελθόν διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν σε παραβάσεις παραποιημένων προϊόντων.

1

Εμπορεύματα παραποίησης -απομίμησης, πειρατικά εμπορεύματα κλπ

1000

6

Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή.

1

Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

2

Για μη λήψη φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

3

Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

4

Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

5

Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

6

Για έκδοση πλαστών -εικονικών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

7

Για λήψη πλαστών -εικονικών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

8

Για έκδοση και λήψη πλαστών -εικονικών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

9

Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 1000

Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.

1

Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

2

Για μη λήψη φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

3

Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

4

Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

5

Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

6

Για έκδοση πλαστών -εικονικών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

7

Για λήψη πλαστών -εικονικών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

8

Για έκδοση και λήψη πλαστών -εικονικών φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

9

Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείων

αριθμός δελτίων Χ 500

7

Υφίστανται κατασχεμένα βιβλία ή στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί ή άλλα στοιχεία.

1

Αν στο υποσύστημα TAXIS-ΚΒΣ υπάρχει εγγραφή για κατάσχεση βιβλίων & στοιχείων

1000

8

Υπάρχουν απώλειες βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

1

Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ1)

1000

2

Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ.2)

1000

3

Μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης (σημείωση: καταργήθηκε -εξομοιώνεται με μη τήρηση βιβλίων)

1000

4

Μη διαφύλαξη των Βιβλίων ή στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών ή καταστάσεων που υποκαθιστούν βιβλία

1000

5

Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 10 παρ.3περ. ζ΄)

50

9

Πρόκειται για επιτηδευματίες λήπτες στοιχείων από αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που δήλωσαν απώλεια στοιχείων ή φορολογικών μηχανισμών.

1

Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που είναι στη λίστα με απωλεσθέντα βιβλία -στοιχεία-μηχανισμούς

300

10

Πρόκειται για επιτηδευματίες, λήπτες στοιχείων από αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που εμφανίζονται σαν εξαφανισμένοι έμποροι.

1

Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που είναι στη λίστα των εξαφανισμένων εμπόρων

300

11

Υπάρχουν διαφορές, σε αξία ή σε πλήθος φορολογικών στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από διασταύρωση των υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/92.

1

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 20 παρ.1 (διαφορές >14.673€)

600

2

Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (διαφορές <14.673€)

400

12

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.

1

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Α' . Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'.

1000

2

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων ή Νομικού Προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'.

1000

3

Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση

1000

4

Μη υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου μισθωτών Υπηρεσιών από τους υπόχρεους για κάθε χρήση

1000

13

Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.

1

Μη ορθός υπολογισμός συνολικών ακαθαρίστων εσόδων

400

2

Μη ορθός υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος

400

3

Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων

400

4

Μη ορθός υπολογισμός συνολικού κόστους πωληθέντων

400

5

Μη ορθός υπολογισμός αναλωσίμων υλικών

400

6

Μη ορθός υπολογισμός κόστους ειδών συσκευασίας

400

7

Μη ορθός υπολογισμός κόστους ανταλλακτικών παγίων

400

8

Μη ορθός υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων

400

9

Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων

400

10

Μη ορθός υπολογισμός αποτελέσματος από Π.Υ.

400

11

Μη ορθός υπολογισμός Μικτού αποτελέσματος από πωλήσεις

400

12

Μη ορθός υπολογισμός κόστους α' και β' υλών -υλικών συσκευασίας

400

13

Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Β΄

800

14

Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Γ΄

800

14

Διαπιστώνεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

1

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το Ν.2331/95

1000

15

Δηλώνονται μεγάλα ποσά δαπανών σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα.

1

Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερο από 30% του μέσου όρου του κλάδου

300

2

Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα υπερβαίνει το 75%

500

16

Δηλώνονται ζημιές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της οικείας χρήσης.

1

Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αμιγώς εμπορικές

300

2

Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αμιγώς παροχής υπηρεσιών

800

3

Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς εμπορικές

300

4

Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς Π.Υ

800

5

Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ελευθέρια επαγγέλματα

1000

17

Υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες.

1

Δηλώνονται για συμψηφισμό ζημιές παρελθουσών χρήσεων στην τελευταία ελεγχόμενη χρήση

200

18

Υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 39 & 39ατου Ν.2238/1994.

1

Έχει διαπιστωθεί παράβαση των άρθρων 39 & 39ατου Ν.2238/1994.

500

19

Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή Μικτού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.

1

Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων

400

20

Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.

1

Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών χρήσεων, μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων

400

21

Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Μ.Κ. ομοειδών επιχειρήσεων.

1

Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% από το μέσο όρο των συντελεστών μικτού κέρδους του συγκεκριμένου κλάδου

400

22

Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΣΚΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Κ.Κ. ομοειδών επιχειρήσεων.

1

Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% από το μέσο όρο των συντελεστών καθαρού κέρδους του συγκεκριμένου κλάδου

400

23

Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

1

Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 100% από το Μ.Ο. του κλάδου

400

1

Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 200% από το Μ.Ο. του κλάδου

800

24

Έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.

1

Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 20.000,00 € έως 100.000€

100

2

Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 100.001,00€ έως 1.000.000€.

400

3

Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις πάνω από 1.000.000€.

600

4

Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις με φορολογική απαλλαγή.

800

5

Λήψη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων

400

25

Επίκειται ο χρόνος παραγραφής.

1

Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι < 3

100 x αριθμός χρήσεων

2

Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 3

200 x αριθμός χρήσεων

3

Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 5

400 x αριθμός χρήσεων

26

Διενεργούνται συναλλαγές μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου.

1

Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου

500

27

Η απόκλιση των πάσης φύσεως δηλωθέντων εισοδημάτων με τις τεκμαρτές δαπάνες είναι θετικά μικρή ή αρνητικά μεγάλη.

1

Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν δηλωθέντα εισοδήματα μεγαλύτερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό μέχρι 20%

800

2

Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν δηλωθέντα εισοδήματα μικρότερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%

800

28

Υπάρχουν διαφορές στις εξαγωγές ή εισαγωγές που δηλώνονται στο τελωνείο, με τις εξαγωγές ή εισαγωγές που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος , στις συμπληρωματικές δηλώσεις και στις λοιπές δηλώσεις.

1

Όταν από τα στοιχεία του ICIS προκύπτουν ποσά εισαγωγών ή/και εξαγωγών διαφορετικά από τα δηλωθέντα

800

29

Δεν γίνονται οι προβλεπόμενες από το νόμο αναμορφώσεις κερδών (επιχειρήσεις με ιδιόκτητα αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ., κινητή τηλεφωνία κ.λπ.).

1

Όταν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν διενήργησε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αναμορφώσεις κερδών

800

30

Διενεργούνται συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες.

1

Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών με εξωχώρια εταιρεία

800

31

Δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, εφόσον υπάρχει υποχρέωση.

1

Όταν από τα στοιχεία ισολογισμού/ισοζυγίου προκύπτει η μη αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 αν και υπήρχε η σχετική υποχρέωση πραγματοποίησης της αναπροσαρμογής εντός των ελεγχόμενων χρήσεων

500

32

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των καταβαλλόμενων φόρων από χρήση σε χρήση.

1

Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος, μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων

400

33

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των καταβαλλόμενων φόρων σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.

1

Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% από το μέσο όρο καταβαλλόμενου φόρου του συγκεκριμένου κλάδου

400

34

Υφίστανται ουσιαστικές διαπιστώσεις ή παρατηρήσεις προηγούμενων ελέγχων.

1

Όταν σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν συγκεκριμένοι λόγοι-αιτίες τέλεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής

800

35

Σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων κερδών/ζημιών και των προσδιορισθέντων βάσει ελέγχου κερδών/ζημιών.

1

Ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ ποσών δήλωσης και ποσών ελέγχου

800

36

Υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

1

Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκροές εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β΄ κατηγορίας

300

2

Ασυμφωνία Αγορών εισοδήματος και αγορών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β΄ κατηγορίας

300

3

Ασυμφωνία δαπανών εισοδήματος και δαπανών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β΄ κατηγορίας

300

4

Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για βιβλία Γ΄ κατηγορίας

300

5

Ασυμφωνία αγορών Εισοδήματος και αγορών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Γ΄ κατηγορίας

300

6

Ασυμφωνία δαπανών Εισοδήματος και δαπανών Φ.Π.Α. για βιβλία Γ΄ κατηγορίας

300

37

Υπάρχει διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

1

Μη ορθή μεταφορά των ποσών από τα συμπληρωματικά στοιχεία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

1000

38

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου φόρου.

1

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τον καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος)

500

39

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των δαπανών της χρήσης.

1

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις συνολικές δαπάνες της χρήσης)

500

40

Ακαθάριστα έσοδα

Ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα (Ακ.Εσ.) προσωπικής εταιρείας/ ένωσης προσώπων/νομικού προσώπου

1

εάν 20.000.000€ = < Ακ.Εσ. < ή = 30.000.000€

1000

2

εάν 10.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 20.000.000€

800

3

εάν 5.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 10.000.000€

600

4

εάν 1.500.000€ = < Ακ.Εσ. < 5.000.000€

400

5

εάν 700.000€ = < Ακ.Εσ. < 1.500.000€

200

6

εάν 50.000€ = < Ακ.Εσ. < 700.000€

100

Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα > 30.000.000€ (ΜΕ.ΦΟ)

1

εάν 30.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 40.000.000€

100

2

εάν 40.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 50.000.000€

150

3

εάν 50.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 75.000.000€

300

4

εάν 75.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 100.000.000€

450

5

εάν 100.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 200.000.000€

750

6

εάν 200.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 500.000.000€

800

7

εάν Ακ.Εσ. > 500.000.000€

1000

41

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

1

Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

400

2

Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει από έτος 2005)

1000

3

Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει για πριν 2006)

1000

4

Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία περιοδική για την ίδια χρήση

400

5

Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ίδια χρήση (εφόσον υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

400

6

Εάν από τα στοιχεία VIES προκύπτει η διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων σε συγκεκριμένο μήνα/τρίμηνο και ταυτόχρονα δεν έχει υποβληθεί περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τον ίδιο μήνα/τρίμηνο.

50

42

Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.

1

Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο του 15% για περιόδους πριν από 1/1/2010

600

2

Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο του 20% για περιόδους από 1/1/2010 και μετά

600

43

Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

1

Εαν δεν έχει υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (listing) ενώ υπήρχε υποχρέωση

300

44

Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων (listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

1

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε τρίμηνο ποσού = ή < των 20.000,00 ευρώ.

Για κάθε τρίμηνο που υπάρχει διαφορά x 300 μόρια

2

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε τρίμηνο ποσού > των 20.000,00 ευρώ.

Για κάθε τρίμηνο που υπάρχει διαφορά x 600 μόρια

3

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε μήνα ποσού = ή < των 10.000,00 ευρώ.

Για κάθε μήνα που υπάρχει διαφορά x 100 μόρια.

4

Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε μήνα ποσού >των 10.000,00 ευρώ.

Για κάθε μήνα που υπάρχει διαφορά x 200 μόρια

45

Υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας του επιτηδευματία.

1

Εμφάνιση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στην εκκαθαριστική δήλωση που δεν δικαιολογείται από τους συγκεκριμένους ΚΑΔ της επιχείρησης

700

46

Πρόκειται για επιτηδευματίες που έχουν τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ βάσει αποφάσεων.

1

Ύπαρξη αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α.

500

2

Υπάρχει αίτημα απαλλαγής Φ.Π.Α.

500

47

Εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με το συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών.

Όταν τα δηλούμενα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης είναι πάνω από :

1

σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 50% * Κύκλος εργασιών χρήσης

500

2

σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 80% * Κύκλος εργασιών χρήσης

800

48

Εμφανίζονται ασυνήθιστα ή αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά στις εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

1

Όταν δηλώνονται εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης >20% * συνολικών εκροών

800

49

Υπάρχουν διαφορές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε ετήσια βάση σε σχέση με τα δεδομένα του VIES.

1

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν την 1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ

300

2

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν την 1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ

900

3

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ

100

4

Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ

300

50

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του καταβαλλόμενου ΦΠΑ από χρήση σε χρήση.

1

Όταν ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α., μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των εκροών

400

51

Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του καταβαλλόμενου ΦΠΑ σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.

1

Όταν ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α. παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % από το μέσο όρο καταβαλλόμενου Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου κλάδου

400

52

Οι φορολογητέες εκροές (μειωμένες με το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) είναι μικρότερες από τις φορολογητέες εισροές στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α..

1

Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών -εισροών (εκροές μικρότερες των εισροών)

100

2

Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών -εισροών (εκροές μικρότερες των εισροών) σε επίπεδο τριετίας

300

53

Υφίσταται πιθανή υποχρέωση για διενέργεια pro-rata, βάση των στοιχείων της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

1

Έλεγχος για πιθανή υποχρέωση διενέργειας pro-rata

500

54

Υφίσταται διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από περίοδο σε περίοδο στις περιοδικές δηλώσεις ή από χρήση σε χρήση στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

1

Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. από περίοδο σε περίοδο

900

2

Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από χρήση σε χρήση

900

55

Υφίσταται αδικαιολόγητα μεγάλη διαφορά μεταξύ του μεσοσταθμικού συντελεστή εκροών και του μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α..

1

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή εκροών

Εάν απόκλιση> 30% -->

800 μόρια.

2

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή εκροών

Εάν 20%<απόκ λιση<30% --> 600 μόρια.

3

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή εκροών

Εάν 10%<απόκ λιση<20% --> 300 μόρια.

56

Προκύπτει από τις οικείες δηλώσεις ένδειξη πιθανής μετατόπισης συντελεστών Φ.Π.Α..

1

Έλεγχος για μετατόπιση συντελεστών Φ.Π.Α

300

57

Διενεργούνται εκτεταμένες συναλλαγές σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

1

Ένδειξη για πιθανή καταστρατήγηση των διατάξεων περί μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

400

58

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου Φ.Π.Α..

1

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τον καταβαλλόμενο Φ.Π.Α.)

500

59

Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των φορολογητέων δαπανών της χρήσης.

1

Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις φορολογητέες δαπάνες της χρήσης)

500

60

Υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στην τρέχουσα χρήση το οποίο όμως στην προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για επιστροφή.

1

Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. ποσού που στην προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για επιστροφή (μετά την προθεσμία υποβολής)

900

61

Υφίσταται διαφορά ακαθαρίστων εσόδων αυτοελέγχου και βιβλίων και στοιχείων και δεν έχει υποβληθεί το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ, εφόσον απαιτείται.

1

Επιχειρήσεις που έκαναν εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 ν.3296/2004 και ενώ προέκυψε διαφορά ακαθαρίστων εσόδων μεταξύ βιβλίων και αυτοελέγχου, δεν υπέβαλλαν το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ

1000

62

Δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων εμπορικών επιχειρήσεων ή ελευθέρων επαγγελματιών από τους υπόχρεους.

1

Δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση . Από 1/1/2011 ισχύει και για τις οριστικές ελευθέρων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων που διενεργούν παρακρατήσεις

1000

63

Δεν υποβάλλονται δηλώσεις για ακίνητη περιουσία από τους υπόχρεους.

1

Μη υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία

1000

2

Μη υποβολή δήλωσης ΦΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία

1000

3

Μη υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία/ατομική επιχείρηση

1000

64

Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος.

1

Το δηλούμενο μίσθωμα είναι μικρότερο από το τεκμαρτό

300

65

Διενεργούνται συνεχείς αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς να έχει δηλωθεί η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

1

Σε διαδοχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται τόσο αγορά όσο και πώληση ακινήτων στους σχετικούς κωδικούς από Φ.Π. μισθωτό ή επιτηδευματία με ΚΑΔ εκτός κατασκευαστή ακινήτων (41….)

600

66

Διενεργούνται αγορές ακινήτων με μεγάλες αξίες.

1

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η αγορά ακινήτου με αξία απόκτησης >,= 300.000€

500

67

Πρόκειται για επιτηδευματίες με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση ακινήτων.

1

Δηλούμενη δραστηριότητα με τον σχετικό ΚΑΔ

500

68

Τα καταβαλλόμενα μισθώματα είναι προφανώς δυσανάλογα των δηλωθέντων εισοδημάτων.

1

Το άθροισμα των δηλωθέντων μισθωμάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα από ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εισοδημάτων

800

69

Το καταβαλλόμενο ποσό ασφαλίστρων είναι προφανώς δυσανάλογο του δηλωθέντος εισοδήματος.

1

Το ποσό που δηλώνεται ως δαπάνη προσωπικών ασφαλίστρων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος

800

70

Στις σχετικές δηλώσεις στην διεύθυνση ιδιοκατοίκησης δηλώνονται και λοιπά ακίνητα ιδιοκτησίας του φορολογουμένου.

1

Όταν στη διεύθυνση ιδιοκατοίκησης που δηλώνεται στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, υπάρχουν και άλλα ακίνητα που δηλώνονται στο Ε2-Ε9

500

71

Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

1

Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές > 6.000.

100

71α

Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κατόχους ακινήτων

1

Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία τριπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών

100

2

Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία πενταπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών

200

3

Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία δεκαπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών

300

72

Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες από το EUROCANET(εξαφανισμένοι έμποροι).

1

Υπάρχει καταχωρημένη πληροφορία στο αρχείο VIES

800

73

Πρόκειται για επιχείρηση που έχει αντικείμενο εργασιών υψηλού φορολογικού κινδύνου.

1

Έλεγχος για άσκηση " επικίνδυνου ¨ φορολογικά επαγγέλματος σύμφωνα με συγκεκριμένους ΚΑΔ

500

74

Υφίστανται πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος, από οποιαδήποτε πηγή.

75

Υφίσταται διαφορά του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος με συνολική αξία ακινήτων που αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία.

1

Η συνολική αξία της αποκτηθείσας με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι >,=80 % των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εισοδημάτων στο ίδιο χρονικό διάστημα

200

76

Δεν δηλώνεται αγορά ακινήτων σε χρήση που καταβλήθηκε Φ.Μ.Α.

1

Δεν έχει δηλωθεί η αγορά ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε χρήση που προκύπτει καταβολή Φ.Μ.Α.

1000

77

Οι δηλωθείσες συνολικές δαπάνες ανέγερσης οικοδομής υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των συνολικών δηλούμενων εσόδων.

1

Η συνολική αξία των δηλωθέντων δαπανών ανέγερσης οικοδομής , στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από ποσοστό 80% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων στο ίδιο χρονικό διάστημα

700

78

Τα δηλωθέντα τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των συνολικών δηλούμενων οικογενειακών εσόδων.

1

Τα δηλωθέντα ποσά τοκοχρεολυσίων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα από ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων της ίδιας δήλωσης

200

79

Επί λήψεως δανείων δεν δηλώνονται τα αντίστοιχα τοκοχρεολύσια.

1

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η λήψη δανείου και στην επόμενη χρήση και περαιτέρω δεν δηλώνεται ποσό τοκοχρεολυσίων τουλάχιστον 5% στους σχετικούς κωδικούς

800

80

Υφίσταται διαφορά των δηλούμενων (τ.μ.) ιδιοκατοικούμενου ακινήτου από χρήση σε χρήση.

1

Η δηλούμενη επιφάνεια ιδιοκατοικούμενου ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε συγκεκριμένη χρήση είναι μικρότερη από την επιφάνεια που δηλώνεται σε επόμενη-ες χρήσεις, χωρίς να προκύπτει διαφοροποίηση στη δήλωση Ε9

300

81

Υφίσταται μεγάλη δηλωθείσα επιφάνεια βοηθητικών χώρων, σε σχέση με την επιφάνεια κύριων χώρων ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

1

Όταν η δηλούμενη επιφάνεια των κύριων χώρων είναι > 200 τ.μ. και ταυτόχρονα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων είναι >,= 30% των κύριων χώρων

300

82

Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού με ταυτόχρονη έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ή συμμετοχή σε προσωπική (ελληνική) εταιρεία και δεν δηλώνει εισοδήματα από Δ΄ ή Ζ΄ πηγή.

1

Αν από το Μητρώο ΤΑΧΙΣ προκύπτει ΑΦΜ με ενεργή έναρξη εργασιών ή δηλωμένη σχέση με ΑΦΜ προσωπικής εταιρίας ή ένωση προσώπων και ταυτόχρονα στο Ε1 που υποβάλλει δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και μόνο απαλλασσόμενα εισοδήματα.

1000

83

Διαπιστώνεται μίσθωση α΄ κατοικίας από φυσικό πρόσωπο με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο.

1

Φυσικό πρόσωπο, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνει στους σχετικούς κωδικούς την καταβολή μισθώματος για κύρια κατοικία σε ΑΦΜ που ανήκει σε νομικό πρόσωπο

1000

84

Δηλώνεται ζημιά από επιτηδευματίες με αντικείμενο δραστηριότητας την «εκμετάλλευση ακινήτων».

1

Όταν επιτηδευματίας ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ με ΚΑΔ δραστηριότητας "68" έχει έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και ταυτόχρονα δηλώνει ζημιές χρήσης

1000

85

Διαπιστώνεται η καταβολή μεγάλου ποσού μισθώματος από Φ.Π. σε Ν.Π.

1

Όταν φυσικό πρόσωπο καταβάλλει ενοίκιο >,= 20.000€ σε νομικό πρόσωπο

1000

5. Για τη διενέργεια των ελέγχων υποθέσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις διενέργειας τακτικού ελέγχου δηλαδή οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ 1072/8−4−2011, όπως αυτή ισχύει και η ΠΟΛ.1037/1−3−2005 αντίστοιχα.

6. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

7. Από την 1/11/2011 θα εκδίδονται αποκλειστικά εντολές ελέγχου, από τους αρμόδιους Προϊσταμένους, για ανέλεγκτες υποθέσεις σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671