ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 2/43219/0025/06.05.2011

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

            

Αριθμ. 2/43219/0025

(ΦΕΚ Β΄ 1143/06.06.2011)

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας −Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 2672/ 03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/03.12.2009).

3. Τις διατάξεις του ν. 2322/95 ιδίως το άρθρο 1 (ΦΕΚ Α/143/06−07−1995).

4. Τις διατάξεις του ν.2362/95, ιδίως το άρθρο 65 (ΦΕΚ A/247/1995), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3493/2011 (ΦΕΚ Α/66/31−03−2011)

5. Το με αριθμ. 2928/30−05−2011 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.

6. Την με αρ. 24/01−06−2011 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995,

αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα και παραμένουν φερέγγυες, με σκοπό την αντιμετώπιση προσωρινών προβλημάτων ρευστότητας, μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 15.000.000.000).

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την ανωτέρω εγγύηση ασφαλίζονται, χωρίς άλλη διατύπωση, όλες οι απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος από συμβάσεις παροχής πίστωσης, οι οποίες θα καταρτιστούν μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουνίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, το οποίο μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εγγύηση ασφαλίζει και απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος κατά πιστωτικών ιδρυμάτων από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή αδικοπραξία, εφόσον συνδέονται με τις συμβάσεις παροχής πίστωσης, ιδίως σε περίπτωση ακυρότητας της οικείας σύμβασης παροχής πίστωσης.

Στις συμβάσεις παροχής πίστωσης περιλαμβάνονται ιδίως συμβάσεις δανείου καθώς και συμβάσεις πώλησης, με σύμφωνο επαναγοράς, στοιχείων του ενεργητικού του συμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος.

Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να λαμβάνει επαρκείς ασφάλειες από τις τράπεζες ίσης τουλάχιστον αξίας με τη χορηγούμενη πίστωση. Εφόσον προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος παρασχεθούν ασφάλειες που δεν μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στο Ελληνικό Δημόσιο ως εκδοχέα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα συμπράττει για τη μεταβίβαση τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στην εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την εξαίρεση των άρθρων 855 έως 857.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις συμβάσεις παροχής πίστωσης εντός δύο ημερών από την κατάρτισή τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει και εισπράττει από τις τράπεζες με τις οποίες καταρτίζει τις συμβάσεις παροχής πίστωσης, προμήθεια την οποία πιστώνει σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται σ’ αυτήν. Το ύψος της προμήθειας καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της με αριθμ. 54201/Β’ 2884/26.11.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 15.000.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671