ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αρ. Πρωτ. 2/22567/0023Α/14.03.2011

Αναπροσαρμογή υπολοίπου του λογαριασμού των διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ σε εγχώριο νόμισμα στις 31/12/2010.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Αθήνα, 14 Mαρτίου 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 2/22567/0023Α

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ           (Πρόγραμμα Διαύγεια Ν. 3861/2010)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : 23η Δημοσίου Χρέους

TMHMA: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

Ταχ. Κώδ. : 101 65 Αθήνα

Πληροφορίες : Π. Σαραντοπούλου

Τηλέφωνο : 210 33 38 471

FAX : 210 32 34 967, 210 33 38 205

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή υπολοίπου του λογαριασμού των διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ σε εγχώριο νόμισμα στις 31/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του του ΑΝ 766/1945 (ΦΕΚ Α΄ 315) «περί κυρώσεως της εν Bretton Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφή των σχετικών συμφωνιών.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ 631/1970 (ΦΕΚ Α΄173) «περί αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος εις το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.Δ 113/1974 (ΦΕΚ Α΄310) «περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 631/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α΄251) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του ν. 1086/1980 (ΦΕΚ Α΄256) περί κυρώσεως της δευτέρας τροποποιήσεως της Συμφωνίας «περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27-11- 1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8- 2010).

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α/7-10- 2009)

7. Την αρ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3-12-2009).

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

9. Τo γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

Αποφασίζουμε

Την αναπροσαρμογή στις 31/12/2010 του ποσού των διαθεσίμων που αφορούν το 75% της συμμετοχής της Ελλάδος σε εγχώριο νόμισμα στο Δ.Ν.Τ., από 952.584.936,93 € (όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2001) στο ποσό των € 729.405.848,78.

Στις 31/12/2010 τα ανωτέρω διαθέσιμα του Δ.Ν.Τ., που τηρούνται στο Λογαριασμό 1 στην Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζουν μείωση κατά € 223.179.088,15

Το παραπάνω πιστωτικό υπόλοιπο (€ 223.179.088,15), εμφανίζεται με ημερομηνία 31/12/2010 στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό Κ.Α 1800000201 «Προσωρινός Λογαριασμός Αναπροσαρμογής Διαθεσίμων Δ.Ν.Τ » και διαμορφώθηκε ύστερα από τις αναπροσαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί στα διαθέσιμα του Δ.Ν.Τ. σε εγχώριο νόμισμα από 1/1/2001 έως και 31/12/2010, λόγω μεταβολών της ισοτιμίας του Ευρώ προς το SDR., αλλά και από συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε νομίσματα άλλων κρατών μελών, όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας από την Τράπεζα της Ελλάδος με σχετικές αναγγελίες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                               Ακριβές Αντίγραφο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          Ο Προϊστάμενος της Διεκπ/σης α.α.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671