ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/15.02.2011 (Αρ. Πρωτ. Α31/273)

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ.10 του ν.3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα 15/2/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ               Αριθμ. Πρωτ. A31/273

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 13

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη

: Αικ. Γαβότση

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260-262

: 210 52 15 237

FAX : 210 52 23 228

Ε - mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ.10 του ν.3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. πρωτ. Γ99/1/12/25.1.11 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Με το ανωτέρω σχετικό, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρ. 10 του ν. 3863/2010 : «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», με τις οποίες αντικαταστάθηκαν αυτές του άρθρ. 40 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ.165Α') και επανακαθορίστηκαν οι χρόνοι ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, που λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των ημερών που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας επανακοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους, όσον αφορά την αναγνώριση χρόνου σπουδών, ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Α. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την εν λόγω αναγνώριση, είναι όσοι φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου, καθώς και όσοι σπούδασαν σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους.

Για την αναγνώριση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος .Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου σπουδών εάν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

Οι μέσες επαγγελματικές σχολές θα σας γνωστοποιηθούν με Γενικό Έγγραφο, όταν μας αποσταλεί ο σχετικός κατάλογος, που συντάσσεται από το Υπουργείο Εργασίας &Κοινωνικής Ασφάλισης.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι, ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι, αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

Το προς αναγνώριση διάστημα, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και το ότι τούτο δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα ή το Δημόσιο, θα δηλώνεται από τον αιτούντα με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86.

Επειδή όμως, είναι πιθανό να υπάρξουν λανθασμένες αναγνωριστικές αποφάσεις, κρίνουμε σκόπιμο να ζητείται και η προσκόμιση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων - στοιχείων ή βεβαίωση του άλλου φορέα (προκειμένου να διαπιστωθεί αν εχώρησε σε άλλον φορέα, πλην του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ασφάλιση).

Έτσι, μετά την διαπίστωση της πραγματοποίησης ή όχι ασφάλισης κατά τον χρόνο φοίτησης, η ασφαλιστική τακτοποίηση θα χωρήσει μόνο για τα κενά ασφάλισης χρονικά διαστήματα.

Η αναγνώριση θα γίνεται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για 25 ημέρες κατά μήνα και 300 κατ' έτος.

Εάν η ασφάλιση που τυχόν έλαβε χώρα κατά τον χρόνο σπουδών είναι μειωμένη, δηλ. για λιγότερες από 25 ημέρες κατά μήνα, θα πρέπει να συμπληρωθεί με χρόνο σπουδών μέχρι τις 25 μηνιαίως.

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Σύμφωνα με την παρ. 18 του αρ. 10, για την αναγνώριση χρόνου σπουδών απαιτείται αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται από 1/1/2011 και εφεξής.

Αρμόδιο Υποκ/μα ορίζεται το Υποκ/μα του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση ασφαλισμένου, (ως το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται).

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς, κατά τον χρόνο σπουδών του ασφαλισμένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται:

• Ότι για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

• Ο αιτούμενος αριθμός ημερών αναγνώρισης.

• Τα χρονικά διαστήματα στα οποία εμπίπτει ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος.

• Ότι ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.

• Ο τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς ( με δόσεις, εφάπαξ ή με παρακράτηση από την σύνταξη).

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος της σχολής φοίτησης. Αν η φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το Πτυχίο να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή από την εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Ελληνική αρχή {(Υπουργείο ή από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), σήμερα Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), κ.α.}.

4. Βεβαίωση της οικείας σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ' αυτήν, καθώς και την συνολική χρονική περίοδο φοίτησης του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο Πτυχίο ή στο Δίπλωμα δεν απαιτείται η βεβαίωση.

Βεβαίωση επίσης δεν απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου η οικεία σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει διακόψει τη λειτουργία της. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα, (Υπουργείο Παιδείας κ.λ.π.).

5. Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητα (για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές).

Δ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:

Η αναγνώριση γίνεται με καταβολή εισφορών οι οποίες υπολογίζονται για κάθε μήνα με βάση το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, επί του ποσοστού είκοσι τοις εκατό ( 20%) για τον φορέα κύριας ασφάλισης.

Η καταβολή του ποσού της αναγνώρισης μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις από τις οποίες, η πρώτη καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της αναγνωριστικής απόφασης, οι δε υπόλοιπες στο τέλος κάθε επόμενου μήνα.

Ο αριθμός των δόσεων είναι ισάριθμος με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Εάν, πριν από την ολοσχερή εξόφληση των εισφορών θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης, το υπόλοιπο του ποσού της εξαγοράς εξοφλείται με παρακράτηση κάθε μήνα από την σύνταξη ποσού ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης.

Όταν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης, παρέχεται έκπτωση 15%.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών στο ΕΤΕΑΜ.

Το ποσοστό των εισφορών για την εν λόγω αναγνώριση είναι 6% ( 3% εργοδότη και 3% ασφαλισμένου ).

Συν/να: 6 φύλλα

ΑΙΤΗΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671