ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/11.02.2011 (Αρ. Πρωτ. Α31/1107)

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα 11/2/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                Αριθμ. Πρωτ. A31/1107

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ -

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260-262

210 52 15 189-194

FAX : 210 52 23 228

E-mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/12/25.1.2011 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Με το ανωτέρω σχετικό, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρ. 10 του ν. 3863/2010 : «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκαν αυτές του άρθρ. 40 του ν. 2084/92 (ΦΕΚ.165 Α') και επανακαθορίστηκαν οι χρόνοι ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, που λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των ημερών που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας επανακοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους όσον αφορά την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς τόσο για θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση.

Με τις διατάξεις της παρ.4 του αρ. 2 του ίδιου νόμου καθώς και με την παρ. 4 του αρ. 12 του ν. 3232/04 που τροποποίησε την προηγούμενη διάταξη, ορίζεται ότι, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του υπολογιζόμενου ποσού εξαγοράς, παρέχεται έκπτωση 15%.

Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι, για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μέχρι 31-12-2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής, το σχετικό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλ. εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης. Σε καμία όμως περίπτωση, το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού, το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ,που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Είναι ευνόητο ότι στο ποσό της εξαγοράς που θα προκύψει, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η έκπτωση του 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Παράδειγμα: 1

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1500,00€, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε 10,00€ ανά ημέρα: ( 1500€ : 30 Χ 20% = 10,00€ ), και μετά την μείωση του 30% σε 7,00€ ανα ημέρα: (10,00€ Χ 30% = 3,00€ και 10,00€ - 3,00€ = 7.00€ ) και για την αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 2520,00€: ( 7,00€ Χ 360 =2520,00€).

Παράδειγμα: 2

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1050,00 €, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: ( 1050,00€ : 30 ημέρες Χ 20% =7,00€) και μετά την μείωση του 30% σε 4,90€ ανά ημέρα: ( 7,00€ Χ 30% = 2,10€ και 7,00€ - 2,10€ = 4,90€ ) και για την αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,00€: ( 4,90€ Χ 360 = 1764,00€). Όμως, επειδή το ανωτέρω ποσό ( 1764,00€ ) υπολείπεται του ποσού των 1980,00€, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ.( 33,04 Η.Α.Ε. Χ 25 : 30 ημέρες Χ 20% = 5,50€ ανά ημέρα και 5,50€ Χ 360=1980,00€ το έτος) θα πρέπει, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,00€, για ένα (1) έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,50€ για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στο ΕΤΕΑΜ.

Το ποσοστό των εισφορών για την εν λόγω αναγνώριση είναι 6% (3% εργοδότη και 3% ασφαλισμένου).

Προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα της αναγνώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εσόδων, θα πρέπει οι υπηρεσίες απονομών Συντάξεων να αποστέλλουν Υπηρεσιακό Σημείωμα στο οποίο θα προσδιορίζουν την ημερομηνία θεμελίωσης.

Ο εν λόγω προσδιορισμός της ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι κρίσιμος δεδομένου ότι για όσους θεμελιώνουν μέχρι 31-12-2010 δεν ισχύουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ σ' αυτούς που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 έως 31-12-2014 παρέχεται έκπτωση 30% και σε όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά παρέχεται έκπτωση 50% .

Κατά τα λοιπά για την συγκεκριμένη αναγνώριση ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ..

Συν/να : 5 φύλλα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671