ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Φ.Π.Α."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ε.2039/30.05.2023

Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη', της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε.
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672
Τηλέφωνο : 2132122416
E-Mail: deef.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 30/05/2023

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2039

ΠΡΟΣ

Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη', της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιη', της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ( ν. 2859/2000,- Α' 248), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 5036/2023 (Α' 77) και ισχύουν από την 28.03.2023
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την αντικατάσταση της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αφορά σε απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση.
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της περ. ιη', της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους.
_____

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε. 2091/2022 του Διοικητή ΑΑΔΕ και της υπ’ αριθ. Ο. 3029/2023 οδηγίας με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 5036/2023 (Α΄77), με ισχύ από 28.3.2023 και εφεξής, αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη', της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ( ν. 2859/2000, Α΄248), παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 5036/2023 τροποποιήθηκε η περίπτωση ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και, πλέον, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, με τον όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) κατ’ έτος και εφόσον: α) υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση και β) η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Ειδικά για τα πρόσωπα των περ. θ’, ιδ’, ιε’, και ιστ’, η απαλλαγή ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται για καθεμία από τις δηλωθείσες στη Φορολογική Διοίκηση εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών.

2. Με την ανωτέρω τροποποίηση έγινε απαλοιφή της προϋπόθεσης της μη υπέρβασης του ορίου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ στις κατ’ έτος σχετικές συναλλαγές για την χορήγηση της απαλλαγής, ενώ παρέμεινε, ως απαραίτητη προϋπόθεση, ότι οι εκδηλώσεις που απαλλάσσονται δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) κατ’ έτος.

3. Επιπρόσθετα προβλέφθηκε ότι, ειδικά για τα πρόσωπα των περ. θ’, ιδ’, ιε’, και ιστ’, (εξαιρουμένων δηλαδή των προσώπων των περ. δ’ και ιβ’), η εν λόγω απαλλαγή ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται για καθεμία από τις δηλωθείσες στη Φορολογική Διοίκηση εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών. Κατά συνέπεια, πρόσωπα, υπό το ίδιο ΑΦΜ, που έχουν δηλωθείσες εγκαταστάσεις σε περιοχές, οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. διαφορετικής από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, να μπορούν να αιτούνται απαλλαγής για εκδηλώσεις, έως 4 κατ’ έτος, και για καθεμιά από τις δηλωθείσες εγκαταστάσεις. Η υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του προσώπου και όχι στην Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι για την καθεμία δηλωθείσα εγκατάσταση ισχύει η ρητή προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την εφαρμογή της απαλλαγής, καθώς και ο περιορισμός των τεσσάρων (4) εκδηλώσεων κατ’ έτος.

4. Ως εκ τούτου, το δικαιούχο πρόσωπο θα αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση τη συγκεκριμένη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στην οποία εμπίπτει καθώς και τον αριθμό και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των ευκαιριακών εκδηλώσεων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις για απαλλαγή από το ΦΠΑ βάσει της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος. Επίσης θα αναγράφει την ημερομηνία και τη διάρκεια πραγματοποίησης της εκδήλωσης για την οποία γνωστοποιείται η απαλλαγή, το είδος και την ποσότητα της παράδοσης των αγαθών, το είδος της παροχής των υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δηλώνεται ότι η εκδήλωση οργανώνεται για την οικονομική του ενίσχυση και προς αποκλειστική ωφέλεια του δικαιούχου προσώπου. Ειδικά για τις περιπτώσεις προσώπων των περ. θ’, ιδ’, ιε’, και ιστ’, παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, με περισσότερες δηλωθείσες εγκαταστάσεις, στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται και η εγκατάσταση την οποία αφορά η απαλλαγή ΦΠΑ.

5. Σημειώνεται ότι ως προς τον τρόπο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης στη Φορολογική Διοίκηση, τις ενέργειες που απαιτούνται από το πρόσωπο σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων για την απαλλαγή της εκδήλωσης καθώς και την τήρηση των προσηκόντων στοιχείων που αφορούν εκάστη εκδήλωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε. 2091/2022 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671