ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Α.1076/22.05.2023

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1006/09-01-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» (Β’ 120).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε.
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ.Κυρκιντάνου
Γ.Τούντα
Τηλέφωνο : 210 69.87.409, 417
E-Mail: vat-customs@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΦΕΚ: 3486/Β

Αθήνα, 22 Μαΐου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Α.1076

ΠΡΟΣ :

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1006/09-01-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» (Β’ 120)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ Τ Η Σ

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α. Των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 20, 23 και ειδικότερα της περ. β) της παρ. 1 και της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 αυτού, 28, 35, 36, 38, 55 και 60 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248),

β. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’΄ 265),

δ. της Οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 347) και ιδίως της περ. δ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 143 ,

ε. του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269),

στ. του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),

ζ. του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),

η. του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (L 69),

θ. του Καν.(ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 268),

ι. του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (L 256),

ια. της αριθ. 1111374/9160/2152/0014 /26.08.1993 (ΠΟΛ. 1281) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος, υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτών» (Β΄700) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 7,

ιβ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Tην αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

3. Την αριθμ. ΠΟΛ.1006/09-01-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» (Β’ 120).

4. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την αριθ. 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω αριθμ. ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης του εν λόγω καθεστώτος.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Η αριθμ. ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 «Όροι και προϋποθέσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» τροποποιείται, ως εξής:

«Εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με το ν. 2960/2001, καθώς και τα αγαθά που κατατάσσονται στα κεφάλαια 41 και 61 έως και 64 του Ενιαίου Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].».

2. Στo άρθρο 6α «Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης»:

α) αναριθμείται στο ορθό, ως παρ. 3, η παράγραφος που έπεται της παρ. 2, λόγω εσφαλμένης αρίθμησής της, ως παρ. 2, η οποία μετά την αναρίθμηση έχει, ως εξής:

«3. Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές για τη λήψη των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης φαινομένων καταστρατήγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου προέρχονται από αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών ή από συστήματα / δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Κρατών Μελών.»,

β) μετά την ανωτέρω ορθώς αναριθμημένη παρ.3, προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Σε περιπτώσεις που, κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με απόφαση των τελωνειακών αρχών, απορρίπτεται η συναλλακτική αξία και προσδιορίζεται αξία εισαγόμενων εμπορευμάτων ανώτερη της δηλωθείσας επί των τελωνειακών παραστατικών, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής από τον ΦΠΑ διαδικασίας και τα αγαθά τίθενται σε ανάλωση, με την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671