ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΛΤΕ - ΣΛΟΤ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 689 ΕΞ / 15.4.2023

Οικονομικές καταστάσεις από μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, αλλοδαπής εταιρείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 15/4/2023

Αρ. Πρωτ. 689 ΕΞ.

 

ΘΕΜΑ : Οικονομικές καταστάσεις από μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, αλλοδαπής εταιρείας

Κυπριακή εταιρεία με ελληνικό υποκατάστημα στην Ελλάδα, σκοπεύει να μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυπριακή εταιρεία έχει και έξοδα τα οποία δεν αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του ελληνικού υποκαταστήματος όπως επίσης και το γεγονός ότι οι Κυπριακές εταιρείες εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προκύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα :

• Ποιες θα είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ελληνικής εταιρείας που θα παρουσιαστούν στο τέλος του έτους, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας;

Πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής κυπριακής εταιρείας να εναρμονιστούν σε ΕΛΠ και να είναι πλέον αυτές οι κανονικές και εάν ναι οι διαφορές που θα προκύψουν από την εναρμόνιση πώς θα αποτυπωθούν στα λογιστικά βιβλία της ελληνικής εταιρείας;

Μήπως πρέπει να συνεχιστεί η τήρηση των καταστάσεων του ελληνικού υποκαταστήματος χωρίς να ληφθούν υπόψη οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κυπριακής εταιρείας; Μερικά ζητήματα που ανακύπτουν είναι,

o Ο συντελεστής απόσβεσης των κτηρίων στην Κύπρο είναι 3% αντί 4% που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα

o Τα κέρδη εις νέον ή οι ζημίες εις νέον δεν συμφωνούν αφού η Κυπριακή εταιρεία έχει έξοδα στην Κύπρο τα οποία δεν αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος

o Eίναι συνήθης πρακτική των κυπριακών εταιρειών να αναπροσαρμόζουν τα πάγια τους κάθε 2 χρόνια στην εύλογη αξία. Τα πάγια του υποκαταστήματος όμως παραμένουν στην αξία κτήσης. Πως θα αποτυπωθεί αυτή η διαφορά;

• Το ελληνικό υποκατάστημα τηρεί λογαριασμό 48 για τις εισφορές της μητρικής. Πρέπει ο λογαριασμός αυτός, μετά την μεταφορά και εφόσον η ελληνική μητρική εταιρεία αποκτήσει νομική μορφή ΑΕ, να κεφαλαιοποιηθεί με 0.5% και 1‰ τέλος υπέρ Επιτ. Ανταγωνισμού;

• Η μητρική κυπριακή εταιρεία παρουσιάζει κεφάλαιο 1.000€ και δανειακές υποχρεώσεις προς μετόχους 1.000.000€ με βάση δανειστικά συμβόλαια που καταρτίστηκαν στην Κύπρο.

o Θα παρουσιαστούν αυτές οι απαιτήσεις στα λογιστικά βιβλία της ελληνικής εταιρείας ;

o Θα απαιτηθεί νέα σύναψη δανείων κάτω από το ελληνικό δίκαιο;

o Δεν θα αποτυπωθούν λογιστικά οι δανειακές συμβάσεις, αλλά θα αποτυπωθούν λογιστικά μόνο οι εισφορές της Κυπριακής εταιρείας ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης των σχετικών χρημάτων (δανεισμός κ.λπ.);

Απάντηση:

Αν και δεν προκύπτει από το ερώτημα, η απάντησή μας βασίζεται στην παραδοχή ότι η Κυπριακή εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα, θα μεταφέρει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα και με την ολοκλήρωση της μεταφοράς το υποκατάστημά της θα πάψει να υφίσταται και θα διαγραφεί.

Το λογιστικό πλαίσιο για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, είτε αυτό θα είναι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) είτε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), μετά τη μετεγκατάσταση της εταιρείας, αποτελεί ελεύθερη επιλογή της Διοίκησής της, εκτός αν η εταιρεία εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4308/2014, όπου ορίζονται οι κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Σημειώνεται ότι εάν επιλεχθούν να εφαρμοστούν προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή τους.

Αν επιλεχθεί η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να γίνεται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. δεν θα προκύψει μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας και στη μέθοδο ενσωμάτωσης των λογαριασμών του υποκαταστήματος εξαιτίας της μεταφοράς της έδρας της.

Αν επιλεχθεί η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να γίνεται με βάση τα Ε.Λ.Π. θα πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 «Πρώτη Εφαρμογή».

Οι απαντήσεις στα υπόλοιπα ερωτήματα λογιστικού ενδιαφέροντος που θέτετε καλύπτονται από τα πλαίσια των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α., ανάλογα με την επιλογή της Διοίκησης της εταιρείας και δεν χρίζουν ερμηνείας από το Σ.ΛΟ.Τ.

Δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. να παρέχει καθοδήγηση για θέματα ίδρυσης εταιρειών και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του εμπορικού νόμου.

Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671