ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθ. Πρωτ. : 41913/05.05.2023

Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ..

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
Ταχ. Δ/νση Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας 10181
Πληροφορίες Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο 210 3893574
Email eathanasaki@mindev.gov.gr

Αθήνα, 05-05-2023

Αριθ. Πρωτ. : 41913 - 05-05-2023

ΠΡΟΣ : 1. Τμήμα Υποστήριξης και
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ 2. Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. όλων των Επιμελητηρίων
KOIN. 1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ.»

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αναγκαιότητα εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ., προτάθηκε η κατάργηση αυτής, καθώς προέκυψε ό,τι η λήψη Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. δεν εξυπηρετούσε κάποιον σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 (Α' 27) τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 και συγκεκριμένα καταργήθηκε η παρ. 4, στην οποία προβλέπονταν η υποχρέωση εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εν λόγω κατάργηση είναι σε ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου 2023 και τυχόν εγγραφές ή καταχώριση πράξεων και στοιχείων ή λήψη πιστοποιητικών που έχουν ληφθεί έκτοτε είναι άκυρα.

Σε ό,τι αφορά στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., η διαγραφή τους θα πραγματοποιηθεί αυτοδίκαια από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου χωρίς να αναζητηθούν οφειλόμενα τέλη. Με κάθε διαγραφή θα εκδίδεται αυτοματοποιημένη ανακοίνωση διαγραφής με το εξής περιεχόμενο:

«Ανακοινώνεται ότι την ................. καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ............... η από 14/02/2023 αυτεπάγγελτη διαγραφή του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ......................... και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ . ......................................., σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α' 71), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 (Α' 27)».

Διευκρινίζεται ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί παραμένουν υπόχρεοι εγγραφής αποκλειστικά στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τηρείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε ό,τι αφορά στο Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένου ό,τι οι υπόχρεοι εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 4919/2022 εξαντλητικά, μετά την κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών, τυχόν εγγραφή τους σε αυτό είναι άκυρη. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της ορθής τήρησης του Μητρώου του Γ.Ε.ΜΗ. και η παράλειψη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4919/2022, δια της εγγραφής μη υπόχρεων σε αυτό ή δια της μη διαγραφής τους από αυτό, συνιστά έκνομη ενέργεια αλλά και πειθαρχικό παράπτωμα για τους αρμόδιους υπαλλήλους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

Κ.Α.Α. ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671