ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ε.2032/21.04.2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 14, 124 και 134 του ν. 5034/23 (Α΄69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε.
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς, Μ.Κουνάβη
Τηλέφωνο : 210-6987504
E-Mail : ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.g

Αθήνα, 21/04/2023

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2032

ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 14, 124 και 134 του ν. 5034/23 (Α΄69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. Ο. 3021/23.03.2023 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Α) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 14 και 134 του ν. 5034/23 (Α΄69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,
Β) Κοινοποίηση και Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 124 του ν. 5034/2023, σχετικά με ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 .
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α) Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων του ν. 5034/23 (Α΄69):
α) Άρθρο 3 «Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα - Χαρακτήρας»
β) Άρθρο 14 «Απαλλαγές», και
β) Αρθρο 134 «Εναρξη ισχύος»
Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 124 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 Α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 προκειμένου τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 να υπάγονται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ από την 01.01.2023 έως και τις 31.12.2023.
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α) Τα άρθρα 3 και 14 αφορούν στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», και στις τελωνειακές αρχές
Β) Οι διατάξεις του άρθρου 124 αφορούν στις τελωνειακές και φορολογικές αρχές, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και στους φορείς που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια από την παραγωγή ως τη διάθεση των εμβολίων.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 3, 14, 124 και134 του ν. του ν.5034/2023 (Α΄69), παρέχοντας τις ακόλουθες οδηγίες:

Άρθρο 3 «Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Χαρακτήρας»

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, το οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, υπάγεται στον δημόσιο τομέα, υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 14 «Απαλλαγές»

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κοινοποιούμενου νόμου το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) απαλλάσσεται, μεταξύ άλλων, από κάθε έμμεσο φόρο [πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)] και απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων που ισχύουν για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Συνεπώς εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαλλακτικές διατάξεις :

(α) Οι διατάξεις των άρθρων 57 - 58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 «για την θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών» αναφορικά με τη χορήγηση δασμολογικών απαλλαγών κατά την εισαγωγή από το Κέντρο των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία. Οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχουν παρασχεθεί με την αρ. Ε. 2231/17-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΧ046ΜΠ3Ζ-Λ6Μ) Εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ .

(β) Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αναφορικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) και αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και νοσοκομεία που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

(γ) Οι διατάξεις της περ γ) της παρ. 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αναφορικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των ασθενοφόρων και των ειδικών κινητών μονάδων, καινούριων ή μεταχειρισμένων, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στο Κέντρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.

(δ) Οι διατάξεις της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αναφορικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης όταν τα προϊόντα του άρθρου 80 του ίδιου νόμου χρησιμοποιούνται από το Κέντρο για ιατρικούς σκοπούς.

Άρθρο 124 »Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση παρ. 1 Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστεθεμένης Αξίας»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 του κοινοποιούμενου νόμου η παράγραφος 1Α του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248), περί των συντελεστών του φόρου, αντικαθίσταται ως εξής:«1Α. Κατ’ εξαίρεση, για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%), έως και τις 31.12.2023.».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς της παρ. 1 του ίδιου άρθρου αρχίζει από την 1η.1.2023.

Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω εμβολίων για τον υπολογισμό του ΦΠΑ με συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) στα εμβόλια για τον άνθρωπο κατά του Covid-19 συμπληρώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού στην προβλεπόμενη θέση ο κατάλληλος κωδικός Σ.Ο. 3002 41 10 «εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARS-Cov»).

Επισημαίνεται ότι, εξακολουθούν να υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό 6% τα υπόλοιπα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ 3002.

Άρθρο 134 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με το άρθρο 134 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι 18.03.2023), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄69/18.03.2023 που περιλαμβάνει τα κοινοποιούμενα άρθρα 3, 14, 124 και 134 του ν. 5034/2023.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671