ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ο.3036/25.04.2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 26 (παρ. 1), 72 (παρ. 1), 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97 (παρ. 1), 122 και 124 του ν. 5043/2023 («Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις, Α' 91/13-4-2023»).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΣΤΡΟΦΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α , Β' ,Γ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375341
Email : deispraxeon@aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Email : deaf@aade.gr
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email : deef@aade.gr
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18345 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 4802550
Email dieldi@aade.gr
Url www.aade.gr

Αθήνα, 25 Απριλίου 2023

Ο.3036

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 26 (παρ. 1), 72 (παρ. 1), 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97 (παρ. 1), 122 και 124 του ν. 5043/2023 («Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις, Α' 91/13-4-2023»)

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 26 (παρ. 1), 72 (παρ. 1), 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97 (παρ. 1), 122 και 124 του ν. 5043/2023.
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5043/2023:
i. του άρθρου 13: «Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων»
ii. του άρθρου 15: «Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα καθαριότητας και φορτηγά υδροφόρα»
iii. του άρθρου 26 (παρ. 1): «Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 5027/2023»
iv. του άρθρου 72 (παρ. 1): «Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020»
v. του άρθρου 73: «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 2768/1999»
vi. του άρθρου 74: «Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007»
vii. του άρθρου 75: «Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων - Τροποποίηση περ. γ'παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020»
viii. του άρθρου 79: «Ειδική απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς τον σκοπό της ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής και επέκτασης χώρων λατρείας ή θρησκευτικών μνημείων - Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 1 άρθρου 27 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
ix. του άρθρου 88: «Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004 - Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 5016/2023»
χ. του άρθρου 90: «Ειδικότερες ρυθμίσεις για το ακατάσχετο απαιτήσεων - Τροποποίηση υποπερ. iii) περ. γ) παρ. 2 άρθρου 79 ν. 4316/2014»
xi. του άρθρου 97 (παρ. 1): «Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 55 ν. 4262/2014»
xii. του άρθρου 122: «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
xiii. του άρθρου 124: «Εναρξη ισχύος»
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
i. Το άρθρο 13 αφορά στους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, που είναι δικαιούχοι εξόδων κίνησης.
ii. Το άρθρο 15 αφορά στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, στους συνδέσμους διαχείρισης απορριμμάτων και στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) καθώς και στις Δημοτικές ΕπιχειρήσειςΎδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).
iii. Το άρθρο 26 αφορά στα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
iv. Το άρθρο 72 αφορά στους αποβιώσαντες στο σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και στους γονείς και στους αδελφούς αυτών.
v. Το άρθρο 73 αφορά στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
vi. Το άρθρο 74 αφορά σε φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση.
vii. Το άρθρο 75 αφορά σε πρόσωπα που δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Α'Κεφαλαίου («Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών») του Δεύτερου Μέρους του 1ου Βιβλίου του ν. 4738/2020 και έχουν κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη με υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο για τις βεβαιωμένες σε βάρος του οφειλές προς το Δημόσιο.
viii. Το άρθρο 79 αφορά σε δωρητές και προμηθευτές υποκείμενους σε φόρο για παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εκκλησία της Ελλάδος», «Εκκλησία της Κρήτης», «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών», «Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης», «Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου», με τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, τις Ιερές Ενορίες και τις Ιερές Μονές τους, τις Ισραηλιτικές Κοινότητες του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α' 173), το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο» του άρθρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Α' 195) και τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Δωδεκανήσου του άρθρου 5 του ν.δ. 301/1969.
ix. Το άρθρο 88 αφορά στη διαδικασία αποζημίωσης δικηγόρων και άλλων προσώπων και στην παροχή πρόσθετης δυνατότητας ως προς τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.
x. α) Η παρ. 1 του άρθρου 90 αφορά σε απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετες βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, της παρ. 3 του άρθρου 5 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, της παρ. 2 του άρθρου 6 περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής και της παρ. 2 του άρθρου 24Α περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής του Μέρους Α' του ν. 4797/2021 (Α' 66). β) Η παρ. 2 του άρθρου 90 αφορά σε δεσμευμένα ποσά που εμπίπτουν στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετα σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 90 αφορά σε δήμους και περιφέρειες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ελληνικό Δημόσιο που υπόκεινται στο συμψηφισμό της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014.
xi. Το άρθρο 97 αφορά σε προνοιακούς φορείς με οφειλές προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται με Σύμφωνο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4262/2014.
xii. Το άρθρο 122 αφορά στις επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

_____

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 13, 15, 26 (παρ. 1), 72 (παρ. 1), 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97 (παρ. 1), 122 και 124 του ν. 5043/2023(Α' 91), ως εξής:

Άρθρο 13 «Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων»

Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε άρθρο 80Α στον ν. 3852/2010 (Α' 87), ως εξής:

«Άρθρο 80Α Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων

1. Τα έξοδα κίνησης που χορηγούνται στους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, η ως άνω παρ. 1 του ίδιου άρθρου ισχύει από το φορολογικό έτος 2023 και εξής.

Άρθρο 15 «Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα καθαριότητας και φορτηγά υδροφόρα»

Με την παρ. 1 του άρθρου 15 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «Οι απαλλαγές των τελών κυκλοφορίας της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 (Α' 82), ισχύουν: α) για τα αυτοκίνητα καθαριότητας που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους και ανήκουν στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, στους συνδέσμους διαχείρισης απορριμμάτων και στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και β) για τα φορτηγά υδροφόρα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).»

Με την παρ. 2 του άρθρου 15 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «Ποσά για τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της παρ. 1 που έχουν εισπραχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιστρέφονται, ενώ βεβαιωμένες οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί διαγράφονται.»

Άρθρο 26 «Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 5027/2023» (παρ. 1)

Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε το άρθρο 77 του ν. 5027/2023 (Α' 48). Μεταξύ άλλων, προστέθηκαν παρ. 4 και 5 στο άρθρο αυτό και το άρθρο 77 του ν. 5027/2023 διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 77

Προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

1. Προσωπικό το οποίο:

α) απασχολούνταν κατά τη 18η.12.2018, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α' 197) σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια των ως άνω Ο.Τ.Α. που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ.ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α' 134), αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου.

2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια δήμου κατά τα ανωτέρω, μεταφέρεται στον οικείο δήμο ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ' οίκον κοινωνικής φροντίδας.

3. Από 1ης.1.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» .

4. Τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατ' άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4987/2022, Α' 206) και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη χρηματοδότησή τους από τους δήμους για το πρόγραμμα αυτό. Τα ανωτέρω ποσά χρηματοδοτήσεων είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και οφειλές του φορέα προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα .

5. Η παρ. 4 καταλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί δυνάμει της παρ. 3 από 1ης.1.2023 και εφεξής.»

Άρθρο 72 «Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020» (παρ. 1)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου, οι ανεξόφλητες την 31η.3.2023, βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών, διαγράφονται αυτοδικαίως. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 73 «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 2768/1999»

Με το άρθρο 73 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α' 273), περί της οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικά φαινόμενα: α) το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιήθηκε, ώστε να καταλαμβάνει κάθε περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου, και η παρ. 3 διαμορφώθηκε ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καταβάλλεται:

α) έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους από σεισμό, πυρκαγιές ή άλλα φυσικά φαινόμενα και εξαιτίας αυτών ή/και

β) τακτική οικονομική ενίσχυση στα τέκνα ή/και αδέλφια όσων έχασαν τη ζωή τους από τις παραπάνω αιτίες, η οποία καταβάλλεται μηνιαίως και μέχρι την ενηλικίωση ή την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών τους σπουδών ή την ολοκλήρωση της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η καταβαλλόμενη έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση του πρώτου εδαφίου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 74 «Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007»

Με το άρθρο 74 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116): α) στο πρώτο εδάφιο: αα) ως προς τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής φορείς, αβ) με την πρόβλεψη απαλλαγής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος, β) στο τρίτο εδάφιο ως προς το ανώτατο ύψος της συνολικής δαπάνης, γ) με νομοτεχνικές βελτιώσεις στο τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώθηκε ως εξής:

«1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του πρώην ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, που δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά. Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.»

Άρθρο 75 «Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων - Τροποποίηση περ. γ παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020»

Με το άρθρο 75 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 (Α' 207) δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η περ. γ' διαμορφώθηκε ως εξής: «γ) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση. Οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού προσώπου της παρούσας περίπτωσης δύνανται να ρυθμιστούν με αίτηση τρίτου προσώπου, που έχει κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη με το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο για τις βεβαιωμένες σε βάρος του οφειλές, εφόσον ο αιτών δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τεχνικά και άλλα θέματα για την απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων.»

Άρθρο 79 «Ειδική απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς τον σκοπό της ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής και επέκτασης χώρων λατρείας ή θρησκευτικών μνημείων Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 1 άρθρου 27 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο και τέταρτο, στην περίπτωση ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με τα οποία ορίζεται ότι:

«Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και σε παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο σε φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εκκλησία της Ελλάδος», «Εκκλησία της Κρήτης», «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών», «Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης», «Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου», με τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, τις Ιερές Ενορίες και τις Ιερές Μονές τους, τις Ισραηλιτικές Κοινότητες του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α' 173), το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο» του άρθρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Α' 195) και τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Δωδεκανήσου του άρθρου 5 του ν.δ. 301/1969, για τον σκοπό της ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής, επέκτασης χώρων λατρείας ή θρησκευτικών μνημείων ή χώρων που ανήκουν κατά κυριότητα στα νομικά αυτά πρόσωπα και εντός των οποίων στεγάζονται και λειτουργούν υπό τον έλεγχό τους ιδρύματα που επιτελούν είτε φιλανθρωπικό σκοπό είτε σκοπό παροχής των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικών με την αγιογραφία είτε σκοπό διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής και ψαλτικής τέχνης. Στις περιπτώσεις αυτές, η σύμβαση δωρεάς εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Οικονομικών.»

Άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004 - Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 5016/2023»

Με την παρ. 1 του άρθρου 88 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α' 24) και η παρ. 2 διαμορφώθηκε ως εξής:

«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, δύναται να υλοποιείται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης: (ΕΨΠ-Gov.gr). Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 88 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε άρθρο 69Α στον ν. 5016/2023 (Α' 21), ως εξής:

«Άρθρο 69Α

Παροχή πρόσθετης δυνατότητας ως προς τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού

Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 69, ως προς τον χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού παραστατικού, το φορολογικό παραστατικό, για το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ειδικών γραμματίων, είναι δυνατόν να εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 69. Και στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό παραστατικό διαβιβάζεται ή προσκομίζεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 69, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταβολή της αποζημίωσης.»

Άρθρο 90 «Ειδικότερες ρυθμίσεις για το ακατάσχετο απαιτήσεων - Τροποποίηση υποπερ. iii) περ. γ) παρ. 2 άρθρου 79 ν. 4316/2014»

Στην παρ. 1 του άρθρου 90 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985 Α' 182) δεν εφαρμόζονται στις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετες βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, της παρ. 3 του άρθρου 5 περί του ακατάσχετου της επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, της παρ. 2 του άρθρου 6 περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής και της παρ. 2 του άρθρου 24Α περί του ακατάσχετου της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής του Μέρους Α' του ν. 4797/2021 (Α' 66).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 90 του κοινοποιούμενου νόμου, τα δεσμευμένα ποσά, που εμπίπτουν στην περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετα σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, κατά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου (13/4/2023), σε εκείνον που επιβάλλει την κατάσχεση αποδεσμεύονται.

Με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 90 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν οι κάτωθι αλλαγές στην υποπερ. iii της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α' 270): α) το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε, β) προστέθηκαν νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο και η υποπερ. iii διαμορφώθηκε ως εξής:

«iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων, αίρονται μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας απόδοσης και αν βρίσκονται, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 3 του άρθρου 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( ν. 4978/2022, Α' 190), περί αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων. Ποσά που έχουν αποδοθεί δεν επιστρέφονται και η κατάσχεση ανατρέπεται μόνο ως προς τις υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις που δεν έχουν αποδοθεί. Η παρούσα υποπερίπτωση ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Στην περ. β'της παρ. 3 του άρθρου 90 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ως άνω περ. α'της ίδιας παραγράφου καταλαμβάνει και περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις σχετικά με το κύρος των κατασχέσεων στα χέρια τρίτου ή των δηλώσεων των τρίτων, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι τρίτοι δεν έχουν αποδώσει τα χρήματα στον κατασχόντα.

Άρθρο 97 «Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 55 ν. 4262/2014» (παρ. 1)

Με το άρθρο 97 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκαν οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α' 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 97 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν στην παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, πριν από τη φράση «αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής», προστέθηκε η λέξη «την», β) στο δεύτερο εδάφιο, έγιναν νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και προστέθηκε η φράση «, χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12», γ) το τρίτο εδάφιο καταργήθηκε, δ) προστέθηκε νέο, τέταρτο, εδάφιο και η παρ. 6 του άρθρου 55 διαμορφώθηκε ως εξής:

«6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( ν. 4978/2022, Α' 190) περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4987/2022, Α' 206), χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης. Ειδικά κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής του Συμφώνου Εξυγίανσης, εφόσον τηρούνται οι όροι του, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χωρίς όρο παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»

Άρθρο 122 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Στο άρθρο 122 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 122 του κοινοποιούμενου νόμου απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 124 «Έναρξη ισχύος»

Με την παρ. 1 του άρθρου 124 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου τίθενται σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2023 τα άρθρα 61 και 63 του κοινοποιούμενου νόμου .

Συνημμένα: απόσπασμα του ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023 (άρθρα 13, 15, 26, 72, 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97, 122 και 124 του ν. 5043/2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671