ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. πράξης: 2690/12.04.2023

Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή (ΠΔ) υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 σχετικά με την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

______

Αριθμ. πράξης: 2690/12.04.2023

(ΦΕΚ Β΄ 2650/21.04.2023)

Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή (ΠΔ) υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 σχετικά με την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2548/1997, «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 259), όπως ισχύει,

β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,

γ) το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ισχύει,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ 2010/ ESA 2010), όπως ισχύει,

ε) τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 2533/1998 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4, όπως ισχύει,

στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή 2014/3/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει,

ζ) τους ν. 4548/18 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104), ν. 4072/2012 (Μέρος Δεύτερο) «Νέα εταιρική μορφή» (Α’ 86), ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 91), ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Α’ 91), όπως έκαστος ισχύει,

η) τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

θ) την Πράξη Διοικητή υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 «Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β’ 2453),

ι) την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 96/22.4.2015 «Μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος - Αντικατάσταση της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής υπ’ αρ. 54/27.2.2004», όπως εκάστοτε ισχύει,

ια) την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 87/28.2.2013 «Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλόλητα των ασφαλειών», όπως εκάστοτε ισχύει,

ιβ) την ανάγκη εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης της Τράπεζας της Ελλάδος, όσον αφορά στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τους σκοπούς της υποστήριξης των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, όπως και της κάλυψης αναγκών οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης, με στόχο τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ευρωζώνης,

ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφάσισε:

Τροποποιεί την Πράξη Διοικητή (ΠΔ) υπ’ αρ. 2682/ 03.06.2019, ως εξής: Η παρ. 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα με την κατά τον ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, στην οικεία αγορά αξιών. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.»

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της Πράξης Διοικητή υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 παραμένουν αμετάβλητες.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671