ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΥ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 60407 ΕΞ 2023/18.04.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825).

 

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

_____

Αριθμ. 60407 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β΄ 2647/21.04.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 11 και 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α' 148), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 60 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 126),

β) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

γ) της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α' 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123) .

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

3. Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», (Β'4939, ΑΔΑ: ΨΠΦΞΗ-3ΥΝ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 68225 ΕΞ 2021/09.06.2021 (Β' 2666, ΑΔΑ: Ω01ΧΗ-ΩΩΛ) και 134649 ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β' 5023, ΑΔΑ: ΨΤΣ2Η-Ρ7Α) όμοιες.

4. Την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825, ΑΔΑ: Ψ413Η-ΕΒΦ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 37414 ΕΞ 2021/29.03.2021 (Β' 1227, ΑΔΑ: ΨΒΣ6Η-ΑΔ3), 134647 ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β' 5023, ΑΔΑ: ΨΕΗΖΗ-ΑΚΗ), 43326 ΕΞ 2022/31.03.2022 (Β' 1538, ΑΔΑ: 6ΚΣΦΗ-ΟΗΒ), 114268 ΕΞ 2022/09.08.2022 (Β'4282, 6ΘΟ- ΩΗ-ΓΑΗ) και 191189 ΕΞ2022/28.12.2022 (Β' 6794, ΑΔΑ: ΨΤΨ9Η-ΨΙΩ), όμοιες.

5. Το υπό στοιχεία 52338 ΕΞ2023 ΕΜΠ/03.04.2023 έγγραφο του Γενικού Προϊσταμένου της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που δι-αβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το από 05.04.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών και με το οποίο ζητείται η εκ νέου παράταση των προθεσμιών της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020(Α' 126).

6. Την υπό στοιχεία 60354 ΕΞ 2023/13.04.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών .

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-207-0000000 και ΑΛΕ 2120208003) μέγιστου ύψους € 170.640,00 για το τρέχον οικονομικό έτος, από την αποζημίωση του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών και των εισηγητών της Επιτροπής. Η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 (Β'5825) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και παρατείνουμε εκ νέου τις προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148), όπως έχουν παραταθεί με τις υπό στοιχείο 4) του προοιμίου αποφάσεις, ως εξής:

α) Την προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 30 Ιουνίου 2023 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και

β) Την προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671