ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Α.1049/12.04.2023

Καθορισμός του τρόπου και του χρόνου διαπίστωσης εκπλήρωσης των όρων υπαγωγής στον φόρο χωρητικότητας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων, της συμμόρφωσης στην εκπλήρωσή τους, καθώς και ειδικότερων θεμάτων που συνδέεται με την υπαγωγή τους στον φόρο αυτό.

 

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

Παράρτημα

_______

Αριθμ. Α.1049

(ΦΕΚ Β΄ 2577/20.04.2023)

Καθορισμός του τρόπου και του χρόνου διαπίστωσης εκπλήρωσης των όρων υπαγωγής στον φόρο χωρητικότητας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων, της συμμόρφωσης στην εκπλήρωσή τους, καθώς και ειδικότερων θεμάτων που συνδέεται με την υπαγωγή τους στον φόρο αυτό.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ειδικότερα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

β. Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), .

γ. Του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114).

δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ε. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).

στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019

6. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την ανακοίνωση C(2004) 43 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών».

8. Την υπό στοιχεία C(2015) 9019 final 18.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική Ενίσχυση SA.33828 - Ελλάδα - Καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται στον ν. 27/1975, όπως τροποποιήθηκε» και ιδίως την περίπτωση m-(ιγ) της παρ. 194 της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης.

9. Την ανάγκη για καθορισμό του τρόπου και του χρόνου διαπίστωσης εκπλήρωσης των όρων υπαγωγής στον φόρο χωρητικότητας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων, της συμμόρφωσης στην εκπλήρωσή τους, καθώς και ειδικότερων θεμάτων που συνδέονται με την υπαγωγή τους στο φόρο αυτό.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όροι υπαγωγής των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων στον φόρο χωρητικότητας

1. Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ενίσχυσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κατευθυντηρίων Γραμμών και για την υπαγωγή σε φόρο χωρητικότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 δ του ν. 27/1975 των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου, παράλληλα με την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων πλοίων τους, απαιτείται:

α) είτε το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον του συνολικού στόλου του δικαιούχου να φέρει σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., είτε

β) το μερίδιο των ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου πλοίων που δεν φέρουν σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. να μην υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του στόλου του δικαιούχου που φορολογείται σύμφωνα με τη χωρητικότητα.

Εφόσον ο δικαιούχος του φόρου χωρητικότητας πληροί τουλάχιστον έναν από τους αναφερόμενους όρους των ως άνω περιπτώσεων, εξακολουθεί σε κάθε έτος να υπέχει την υποχρέωση να αυξήσει ή τουλάχιστον να διατηρήσει το μερίδιο σε πλοία με σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. του στόλου του (πλοία υπό την ιδιοκτησία του ή/και ναυλωμένα ως «γυμνά πλοία») σε σχέση με το αντίστοιχο μερίδιο του προηγούμενου έτους.

2. Οι εταιρείες, οι οποίες εκτός από την εκμετάλλευση του ιδιόκτητου στόλου τους και του ναυλωμένου στόλου με βάση «γυμνού πλοίου», ασκούν παράλληλα και εμπορική εκμετάλλευση ναυλωμένου στόλου βάσει χρόνου/ταξιδίου πλήρως εξοπλισμένου και επανδρωμένου ιδιοκτησίας άλλων εταιρειών, υποχρεούνται να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους κατάσταση όπου αναγράφονται τα υφιστάμενα στοιχεία κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, αφενός του ιδιόκτητου και του ναυλωμένου υπό γυμνή ναύλωση στόλου τους, αφετέρου των εξοπλισμένων και επανδρωμένων πλοίων άλλων εταιρειών που έχουν ναυλώσει βάσει χρόνου/ταξιδίου, μέσω των οποίων ασκούν εμπορική εκμετάλλευση κατά το προηγούμενο έτος και το τρέχον έτος χωριστά, ανεξάρτητα της κατηγορίας που ανήκουν τα πλοία κατά τις διατάξεις του ν. 27/1975, από την οποία προκύπτει κατά περίπτωση το ποσοστό της χωρητικότητας του στόλου που καθιστά ή όχι τον φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης δικαιούχο φόρου χωρητικότητας.

Άρθρο 2

Τύπος και περιεχόμενο κατάστασης πλοίων για τη διαπίστωση της υπαγωγής

Η προβλεπόμενη κατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 1 περιλαμβάνει για κάθε πλοίο το όνομα, τον αριθμό ΙΜΟ, τη σημαία και τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.), καθώς και την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Ο τύπος και το περιεχόμενο της κατάστασης πλοίων ορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. Αντίγραφα των συμβάσεων ναυλώσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο υποβάλλονται για τον σκοπό ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατόπιν γραπτού αιτήματός τους που μπορεί να αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3

Διαπίστωση μη υπαγωγής/φορολογία

Σε περίπτωση που προκύψει ότι το ποσοστό του συνολικού στόλου του δικαιούχου που φέρει σημαία κράτουςμέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ υπολείπεται του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού στόλου αυτού ή ότι το μερίδιο των πλοίων, τα οποία είναι ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου και δεν φέρουν σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του στόλου του δικαιούχου που φορολογείται σύμφωνα με τη χωρητικότητα, ο δικαιούχος υπέχει την υποχρέωση εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης πλοίων της παρ. 2 του άρθρου 1, να αυξήσει το μερίδιο του στόλου του που φέρει σημαία της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. κατά το ποσοστό που υπολείπεται του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ή να διασφαλίσει ότι το μερίδιο των ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου πλοία που δεν φέρουν σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. είναι μικρότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του στόλου του.

Εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση της εταιρείας στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, το σύνολο των ναυλωμένων πλοίων βάσει/χρόνου ταξιδίου που δεν φέρει σημαία της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., δεν είναι επιλέξιμο σε φόρο χωρητικότητας με πρώτη εφαρμογή της παρούσας εντός του 2023 και συνεπώς τα έσοδα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών στο έτος αυτό φορολογούνται με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε). με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και των διμερών ναυτιλιακών συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η κατάσταση πλοίων της παρ. 2 του άρθρου 1 υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 και αφορά στα δεδομένα της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2022 και 2023.

2. Επιπλέον και ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι δηλώσεις φόρου πλοίων για το συνολικό αναγραφόμενο στην κατάσταση ναυλωμένο στόλο βάσει χρόνου/ταξιδίου του δικαιούχου σε περίπτωση υπαγωγής του σε φόρο χωρητικότητας, υποβάλλονται μέχρι την 18η Αυγούστου 2023 για τα πλοία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. Ο φόρος πλοίων που προκύπτει από τις δηλώσεις αυτές και αναλογεί στις δύο (2) πρώτες δόσεις αυτού καταβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2023.

Άρθρο 5

Το Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671