ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ο.3034/12.04.2023

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1026/01-03-2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης για την είσπραξη δασμοφορολογικών απαιτήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε.
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠ/ΝΣΗ Β΄- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ΄& Η΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΔΑΤΕ)
ΥΠ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12-04-2023

Αριθ. Πρωτ.: Ο.3034

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1026/01-03-2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης για την είσπραξη δασμοφορολογικών απαιτήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας».

ΣΧΕΤ: Η αριθ. Α.1026/01-03-2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 1424)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οδηγία παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή της αριθ. Α.1026/01-03-2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος λειτουργίας της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης για την είσπραξη δασμοφορολογικών απαιτήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στα Τελωνεία Εισόδου και Εξόδου της χώρας (Β΄1424).
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα οδηγία παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με τη λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής, τη διαδικασία έκδοσης αποδεικτικών είσπραξης, την εισαγωγή τους στην Τακτική Ταμειακή Διαχείριση και τη διαχείρισή τους, κατά την υποβολή του ετήσιου Ενιαύσιου Λογαριασμού Χρηματικής Διαχείρισης.
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα οδηγία αφορά στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εισόδου και εξόδου της χώρας.

_______

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με τη λειτουργία της νέας εφαρμογής Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης (Ε.Τ.Δ.) και ειδικότερα:

Ως προς το άρθρο 2 της ως άνω σχετικής απόφασης:

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή, αυτά θα επιλέγονται από την καρτέλα «Στοιχεία προϊόντος» και θα γίνεται για αυτά η χειροκίνητη καταχώριση. Η συγκεκριμένη επιλογή χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, για την καταχώριση των προκαθορισμένων και υφισταμένων στην εφαρμογή τύπων επιβάρυνσης.

Ως προς το άρθρο 3 της ως άνω σχετικής απόφασης:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής απόφασης, ο χρήστης της εφαρμογής, στον οποίο έχει αποδοθεί ο σχετικός ρόλος, εισέρχεται στην εφαρμογή και για κάθε νέα βάρδια επιλέγει «Έναρξη Βάρδιας».

Κατά την καταχώριση των πληροφοριακών δεδομένων και, προκειμένου να εκδοθεί αποδεικτικό είσπραξης της Ε.Τ.Δ., ο χρήστης της εφαρμογής συμπληρώνει τις διαθέσιμες επιλογές (καρτέλες) της εφαρμογής, καταχωρώντας τη δασμολογητέα αξία, καθώς και τυχόν λοιπά πεδία που κρίνονται απαραίτητα για τον υπολογισμό από την εφαρμογή των επιβαρύνσεων, ανάλογα με τον τύπο του εμπορεύματος, (πχ για το προϊόν βότκα συμπληρώνεται η δασμολογητέα αξία και τα λίτρα, στον καφέ δασμολογητέα αξία και κιλά) και, ακολούθως, με την σχετική διαθέσιμη επιλογή της εφαρμογής, υπολογίζονται από την εφαρμογή οι αναλογούσες επιβαρύνσεις, ενώ καταχωρείται παράλληλα και ο τρόπος φυσικής πληρωμής (μετρητά – επιταγές) ή κάρτα.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάγκης διόρθωσης των καταχωρημένων στοιχείων και των εξ’ αυτών υπολογισμών των οφειλόμενων ποσών (π.χ. τροποποίηση κωδικού εμπορεύματος), υπάρχει η δυνατότητα της μη αποθήκευσης αυτών των μη οριστικοποιημένων δεδομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της ορθής καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στην εφαρμογή και τον αυτόματο συστημικό υπολογισμό και καθορισμό των επιβαρύνσεων, την εκτύπωση του σχετικού Σημειώματος Αυτόματης Χρέωσης (Σ.Α.Χ.) και την υπογραφή του συναλλασσόμενου επ’ αυτού, στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας του αποδεικτικού είσπραξής από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Τ.Δ, το οποίο λαμβάνει τον ίδιο αριθμό βεβαίωσης οφειλής που έχει τεθεί συστημικά στο Σ.Α.Χ.

Αφού εισπραχθεί το ποσό των οφειλόμενων δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, το αποδεικτικό είσπραξης της εφαρμογής της Ε.Τ.Δ. επικυρώνεται από τον ειδικό ταμία (χειριστή της εφαρμογής), λαμβάνοντας αυτόματα από την εφαρμογή τον αριθμό χρέωσης του, εκτυπώνεται και, αφού υπογράφεται από αυτόν και, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο της βάρδιας του Τελωνείου, ακολούθως παραδίδεται στον συναλλασσόμενο το αντίγραφο που προορίζεται γι’ αυτόν.

Επισημαίνεται ότι εάν, μετά την επικύρωση ή και εκτύπωση του παραστατικού της εφαρμογής της Ε.Τ.Δ., διαπιστώνεται ο μη ορθός υπολογισμός των εισπραχθέντων επιβαρύνσεων (π.χ. εσφαλμένη δασμολογική κατάταξη, εσφαλμένος υπολογισμός των επιβαρύνσεων κατά την χειροκίνητη καταχώριση τους) υφίσταται η δυνατότητα αντιλογισμού του συγκεκριμένου παραστατικού πριν το κλείσιμο της βάρδιας.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί του αντιλογισμένου παραστατικού της εφαρμογής της Ε.Τ.Δ. να γίνεται χειρόγραφη πράξη του ειδικού ταμία της εφαρμογής Ε.Τ.Δ., με υπογραφή αυτής και του προϊσταμένου της βάρδιας, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος/αιτία του διενεργηθέντος αντιλογισμού.

Μετά το κλείσιμο της βάρδιας, όσες εγγραφές δεν είχαν περιέλθει στο στάδιο της επικύρωσης ή του αντιλογισμού ακυρώνονται, αυτομάτως, από την εφαρμογή.

Ως προς το άρθρο 4 της ως άνω σχετικής απόφασης:

Σε περίπτωση μη λειτουργίας της εφαρμογής, λόγω τεχνικής αδυναμίας ή βλάβης, χρησιμοποιείται η χειρόγραφη Ειδική Ταμειακή Διαχείριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της ως άνω σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα, αρχικά, συμπληρώνεται, με χειρόγραφο τρόπο, το Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσης (υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα), το οποίο, μετά τους χειρόγραφους υπολογισμούς των οφειλόμενων ποσών δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, υπογράφεται από τον ειδικό ταμία (χειριστή της εφαρμογής) και τον συναλλασσόμενο. Ακολούθως εκδίδεται το αποδεικτικό είσπραξης της χειρόγραφης Ε.Τ.Δ. (προ-αριθμημένο διπλότυπο στοιχείο με τίτλο ‘’ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ’’ και κωδικό Τ-07.03).

Με την λειτουργική αποκατάσταση του συστήματος, καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Τ.Δ. τα αποδεικτικά είσπραξης της χειρόγραφης Ε.Τ.Δ. και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της εν λόγω εφαρμογής αναγράφονται, υποχρεωτικά, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του χειρόγραφου αποδεικτικού είσπραξης της Ε.Τ.Δ..

Επιπροσθέτως, στο χειρόγραφο Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσης σημειώνεται ο Αριθμός Βεβαίωσης Οφειλής που αποδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Τ.Δ. και επί του χειρόγραφου αποδεικτικού είσπραξης της Ε.Τ.Δ. γίνεται σχετική πράξη, με αναγραφή της ημερομηνίας και του αύξοντα αριθμού του αποδεικτικού είσπραξης της Ε.Τ.Δ. που δόθηκε από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Στο αποδεικτικό είσπραξης της Ε.Τ.Δ. που εκδίδεται από την εφαρμογή επισυνάπτεται το στέλεχος του χειρόγραφου αποδεικτικού είσπραξης της Ε.Τ.Δ., το σχετικό μ’ αυτό χειρόγραφο Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσης, καθώς και η εκτύπωση του Σημειώματος Αυτόματης Χρέωσης που εκδίδεται από την εφαρμογή.

Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια των χειρόγραφων μπλοκ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ» πραγματοποιείται, μέσω Ο.Π.Σ.Α., με κωδικό 40498 και κωδικό εντύπου Τ-07.03.

Ως προς το άρθρο 5 της ως άνω σχετικής απόφασης:

Για την εισαγωγή των εισπράξεων από την εφαρμογή της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης στην εφαρμογή της τακτικής ταμειακής διαχείρισης του ICISnet καταχωρούνται στην τελευταία από τον υπόλογο ταμία της Τακτικής Ταμειακής Διαχείρισης δύο (2) Λογιστικά Σημειώματα Είσπραξης (ανάλογα με τον τρόπο της πληρωμής), ένα σημείωμα, με τα συνολικά ποσά που αφορούν συναλλαγές, με μετρητά – επιταγές και ένα σημείωμα, με τα συνολικά ποσά που αφορούν συναλλαγές, με τη χρήση κάρτας .

Ακολούθως, εκτυπώνονται και επικυρώνονται στο ICISnet από τον υπόλογο ταμία του Τελωνείου τα σχετικά αποδεικτικά είσπραξης της τακτικής ταμειακής διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ποσών των αποδεικτικών είσπραξης της εφαρμογής της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης.

Η καταχώρηση των Λογιστικών Σημειωμάτων Είσπραξης στο ICISnet πραγματοποιείται, είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, είτε σε εβδομαδιαία βάση, κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου του Τελωνείου.

Τα αποδεικτικά είσπραξης της εφαρμογής της Ειδικής Ταμειακής Διαχείρισης επισυνάπτονται, μαζί με το σχετικό Σημείωμα Αυτόματης Χρέωσης και την Αναλυτική Κατάσταση Εισπράξεων της Ε.Τ.Δ. (καθώς και όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω, σε περίπτωση τήρησης της εφεδρικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής απόφασης) στο/στα (ανάλογα με την περίπτωση είσπραξη με μετρητά/επιταγές ή κάρτα) αποδεικτικό/ά είσπραξης της τακτικής ταμειακής διαχείρισης στο ICISnet, το/τα οποία και θα υποβάλλονται, με τον Ενιαύσιο λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης κάθε έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ειδικότερες λειτουργίες και λεπτομέρειες χρήσης της εφαρμογής περιγράφονται στο οικείο εγχειρίδιο οδηγιών που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671