ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ.: οικ. 37453/963/21.09.2020

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

Αριθμ.: οικ. 37453/963

(ΦΕΚ Β΄ 4172/28.09.2020)

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),

2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),

3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

6. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

11. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

14. την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),

15. την υπ’ αρ. οικ. 24760/550/22-6-2020 «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 2484),

16. τις υπ’ αρ. 1613/11-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΣ5Ν4691Ω2-Δ7Ε), υπ’ αρ. 1614/11-9-2020 (ΑΔΑ: Ω65Ι4691Ω2-6Τ9), υπ’ αρ. 1615/11-9-2020 (ΑΔΑ: 64ΟΝ4691Ω2-0ΦΒ), υπ’ αρ. 1198/ 10-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΟ4691Ω2-ΣΦΔ), υπ’ αρ. 1199/ 10-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΠΜ4691Ω2-ΝΘΙ), υπ’ αρ. 1200/ 10-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΩΣ4691Ω2-Ο37), υπ’ αρ. 897/10-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΜΠ4691Ω2-95Ν), υπ’ αρ. 896/10-9-2020(ΑΔΑ: ΨΟΓ-Π4691Ω2-Γ78), υπ’ αρ.898/10-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΛΟ4691Ω2ΤΗΓ), υπ’ αρ. 755/10-9-2020 (ΑΔΑ: 97ΙΝ4691Ω2-4ΘΞ), υπ’ αρ. 754/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ734691Ω2-ΝΤΑ), υπ’ αρ. 753/10-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΔ3Δ4691Ω2-Τ1Δ), υπ’ αρ. 638/ 10-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ8Ω4691Ω2-Β6Σ), υπ’ αρ. 637/ 10-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΝ94691Ω2-ΖΕΔ), υπ’ αρ. 636/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ194691Ω2-91Η), υπ’ αρ. 640/10-9-2020 (ΑΔΑ: 6Ν1Χ4691Ω2-ΑΑΕ), υπ’ αρ. 641/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΥΛ4691Ω2-5Λ3), υπ’ αρ. 642/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΤΝ4691Ω2-9ΝΓ), υπ’ αρ. 2168/11-9-2020 (ΑΔΑ: 65ΝΠ4691Ω2-ΩΒΛ), υπ’ αρ. 2169/11-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΦ4691Ω2-ΩΑΚ), υπ’ αρ. 2170/11-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΤ64691Ω2-ΜΓΦ) αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης,

17. την υπ’ αρ. 53547/11-9-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

18. την υπ’ αρ. 36262/1964/14-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

19. την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων έληξε η τακτική επιδότηση ανεργίας τους εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,

20. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (61.967.500 ευρώ) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 60.000.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 967.500 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 1.000.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0643, οικονομικού έτους 2020,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου ή του Αυγούστου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και της υπ’ αρ.οικ. 24760/550/22-6-2020 (Β’ 2484) κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται για δύο (2) μήνες.

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671