ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθ. Πρωτ.: 36755/155/16.09.2020

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ- προσαρμογή και επικαιροποίηση της εμφάνισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε περιβάλλον Ανταποκρινόμενου Σχεδιασμού (Web Responsive Design) και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα ύπαρξη δομημένου API για την Υποβολή Εντύπων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 29

Ταχ. Κωδικας: 101 10

Πληροφορίες : Σταύρος Μπακέας

Κ. Τσατσούλης

Ι. Κεραμάρης

Τηλ . : 213 1516599

210 5289274

210 5289181

E mail : staba7@gmail.com

ktsatsoulis@ypakp.gr

ikeramaris@ypakp.gr

Αθήνα, 16/09/2020

Αριθ. Πρωτ.: 36755/155

ΠΡΟΣ :

Ως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ- προσαρμογή και επικαιροποίηση της εμφάνισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε περιβάλλον Ανταποκρινόμενου Σχεδιασμού (Web Responsive Design) και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα ύπαρξη δομημένου API για την Υποβολή Εντύπων.

Σχετ.: α) Η αριθμ. 12338/Δ1.4372/12-03.2020 Υ.Α. «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 854 Α’).

β) Το αριθμ. πρωτ. 58252/258/11.12.2019 έγγραφό μας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α΄και περ.στ΄ της ΠΝΠ Α΄ 55/11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». καθώς και της απλούστευση διαδικασιών και υποβαλλόμενων εντύπων – Ενίσχυση της φιλικότητας του συστήματος προς τον χρήστη σας κάνουμε γνωστό ότι την Τετάρτη 30.09.2020, μετά τη λήξη της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για εργασίες συντήρησης, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η προσαρμογή και επικαιροποίηση της εμφάνισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε περιβάλλον Ανταποκρινόμενου Σχεδιασμού (Web Responsive Design).

Στόχος είναι να ανταποκριθούμε άμεσα στα νέα έντυπα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 που πρέπει να προστεθούν καθώς και στην εναρμόνιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στις σύγχρονες ανάγκες των εργοδοτών – επιχειρήσεων όπου τα μέσα πρόσβασης στο σύστημα έχουν πολλαπλασιαστεί και εκτός από σταθερούς Η/Υ, έχουν προστεθεί τα

 Tablets

 κινητά τηλέφωνα

H ικανοποίηση της απαίτησης από τα παραπάνω μέσα παρέχουν :

 την διευκόλυνση στην πλοήγηση

 την απόκριση

 την ευκολότερη πρόσβαση από εναλλακτικά κανάλια παρουσίασης περιεχομένου.

1. Το νέο παραγωγικό περιβάλλον Ανταποκρινόμενου Σχεδιασμού (Web Responsive Design) του ΠΣ Εργάνη, περιλαμβάνει τους παρακάτω ιστοτόπους:

α) Εξωτερικοί Χρήστες- Παραγωγικό Περιβάλλον

i) Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» -Σύστημα Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων- και Επιχειρήσεων- (url): https://eservices.yeka.gr

ii) Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (url): https://kalo.yeka.gr

iii) Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» Πρόσβαση από Εργαζόμενους, (url): https://employees.yeka.gr .

β) Εσωτερικοί Χρήστες- Παραγωγικό Περιβάλλον

i) Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» Εσωτερικών Χρηστών, Πρόσβαση από Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, (url): https://ieservices.yeka.gr . Η πρόσβαση αφορά το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), την Υπηρεσία της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) καθώς και την Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ii) Σύστημα Υποβοήθησης Επιθεωρητών (url): https://inspections.yeka.gr , Προετοιμασία –Εκτέλεση Ελέγχων με χρήση των στοιχείων υποβολών», σε «ένα «περιβάλλον» που θα βοηθήσει τη διάχυση της πληροφορίας που διατίθεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών Σ.ΕΠ.Ε., ΟΑΕΔ και ΕΦΚΑ.

2. Δημιουργία WEB API για αυτοματοποιημένη υποβολή εντύπων από τρίτα συστήματα

Με στόχο την διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, την διευκόλυνση προσθήκης νέων δυνατοτήτων και λειτουργιών και με βασικό γνώμονα την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – εργοδοτών δημιουργήθηκε API (σύνολο λειτουργιών και διαδικασιών που επιτρέπει την διαλειτουργικότητα τρίτων εφαρμογών – υπηρεσιών με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με δομημένο και ασφαλή τρόπο).

Το API παρέχει τα παρακάτω για όλα τα έντυπα:

 Υποβολή

 Κατέβασμα Εκτυπώσεων

3. Εξωτερικοί Χρήστες- Δοκιμαστικό Περιβάλλον-Πιλοτική Εφαρμογή

i) Στο δοκιμαστικό περιβάλλον Εξωτερικού χρήστη -Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» -Σύστημα Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων- και Επιχειρήσεων- (url): https://trialeservices.yeka.gr , δίνεται η δυνατότητα πριν από κάθε σημαντική και σύνθετη αλλαγή οι χρήστες να πραγματοποιούν δοκιμές της νέας λειτουργικότητας, με στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενων σοβαρών λειτουργικών ζητημάτων, πριν την εφαρμογή των αλλαγών, συγκεκριμένα οι χρήστες μπορούν να εισέρχονται στο δοκιμαστικό περιβάλλον μέσω της ιστοσελίδας https://trialeservices.yeka.gr , όπου έχει εγκατασταθεί νέα έκδοση από 21.02.2020, η οποία περιέχει διαθέσιμα όλα τα υπάρχοντα έντυπα.

ii) Δοκιμαστικό περιβάλλον Εξωτερικού χρήστη WEB API, (url): https://trialeservices.yeka.gr/WebServicesApi, διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα Στο περιβάλλον διάθεσης της υπηρεσίας διατίθεται Αρχείο Οδηγιών χρήσης με παράδειγμα χρήσης και online υπηρεσία διάθεσης των διαθέσιμων εντύπων που υποστηρίζουν υποβολή με xml και αντιστοίχως χρήση από τα web services.

iii) Η λειτουργία των online υπηρεσιών διασύνδεσης βασίστηκε στην χρήση των υπαρχόντων xsd για την διασύνδεση με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των επιλογών που διαθέτει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την διεπαφή με τρίτα συστήματα.

Τονίζεται ότι τα έντυπα που υποβάλλονται στο δοκιμαστικό περιβάλλον του ΠΣ Εργάνη φέρουν τη σήμανση «ΑΚΥΡΟ» και δεν αποτελούν εφαρμογή οιασδήποτε νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671