ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ: ΠΟΛ 1108/24.09.2003   
(Αρ. Πρωτ. 1085081/1473/Α0012)

«Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α).

2.      Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α).

3.      Την αριθμ. 1065956/863/Α0006/15-7-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985Β΄) με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4.      Την από 18/7/2003 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

5.      Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.      Οι ελάχιστες αμοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων για τη σύμπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις καθορίζονται όπως στο συνημμένο πίνακα και ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της, Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Α΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ

(σε ευρώ)

1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια

1. Ενώπιον Πταισματοδικείου

75

2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου

110

3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου

200

4. Ενώπιον Εφετείου:

α) επί πλημμελημάτων

460

β) επί κακουργημάτων

920

γ) επί κακουργημάτων (αίτ. Αναστολής)

460

5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου

1320

5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (Αίτηση αναστολής)

610

6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.)

1230

Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.)

1530

7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτικού ή Αεροδικείου;

α) επί πλημμελημάτων

210

β) επί κακουργημάτων

550

8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:

α) επί πλημμελημάτων

450

β) επί κακουργημάτων

750

9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:

α) για πλημμέλημα

950

β) για κακούργημα

1400

10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών

220

11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών

400

2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου

α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου

135

β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα

210

γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα

520

3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις

α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου

135

β)Ενώπιον ανακριτού

210

4. Υπομνήματα

α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης

100

β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης

200

γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών

220

δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών

380

α) ως Συμβούλιο Α΄ βαθμού

380

β) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος

380

ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως

380

ζ) Επί αιτήσεως αναιρέσεως

380

5. Μηνύσεις - Αιτήσεις -Ένδικα μέσα

α) Σύνταξη μήνυσης

130

β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές

80

γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής

200

δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος

350

ε) Έφεση κατά βουλεύματος

390

στ) Έφεση κατ΄ αποφάσεως Πλημ/κείου

135

ζ) Αναίρεση κατ΄ αποφάσεως Πλημ/κείου και Εφετείου

500

η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πλημ/κειου

160

θ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου

160

Β΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

α. Εργατικά

Αγωγή

80

Παράσταση

60

Προτάσεις

80

α1) Αιτήσεις

1. Για σύνταξη κάθε αίτησης

60

2. Παράσταση

35

3. Προτάσεις

60

β) Διαδικασία απόδοσης μίσθιου

1) Αγωγή

80

2) Παράσταση

50

3) Προτάσεις

100

4) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου

100

γ) Αυτοκινητικές διαφορές

1) Αγωγή

40

2) Παράσταση

60

3) Προτάσεις

40

δ) Πίνακες Μηχανικών - Ιατρών - Μεσιτών κ.λ.π.

1) Αγωγή

70

2) Παράσταση

80

3) Προτάσεις

70

ε) Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Αίτηση

90

Παράσταση

90

Αυτοψία

90

Σημείωμα

90

στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:

α) Αίτηση

75

β) Παράσταση

55

γ) Σημείωμα

65

ζ) Μικροδιαφορές

60

η) Συγγενικά συμβούλια -Λογοδοσίες κ.λ.π.

1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου

70

2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών

70

3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων

70

4. Αίτηση για σφράγιση ή αποσφράγιση

70

5. Δηλώσεις επί κατασχέσεων

70

5. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου

70

7, Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις

70

8. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις

90

9. Κάθε παράσταση

90

θ) Διαδικασία πιστωτικών τίτλων

1) Αγωγή

40

2) Παράσταση

65

3) Προτάσεις

50

ι) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής

60

κ) Ανακοπές κάθε είδους

1. Ανακοπή

60

2. Παράσταση

45

3. Προτάσεις

55

λ) Ανταγωγές γενικά

45

μ) Παρεμβάσεις

45

ν) Αιτήσεις διάφορες

1. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον Κωδ. Δικ.

75

2. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων-αιτήσεων

75

3. Σύνταξη αίτησης προτίμησης ή ορισμού δικασίμου,

αναβολής εκτέλεσης αποφάσεων περί εξώσεως,

περί παροχής απογράφου, παραστάσεως προθεσμίας

75

4. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων

75

ξ) Τακτική διαδικασία

1. Σύνταξη αγωγής, παρέμβασης, τριτανακοπής

65

2. Προτάσεις

55

3. Παράσταση

65

4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη

65

5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου

65

6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονος

65

7. Γνωστοποίηση μαρτύρων

45

8. Αιτήσεις προς τον εισηγητή

45

9. Κλήση προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα

45

10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος

80

11. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου

120

12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονος

75

13. Κλήση προς διάδικο

85

14. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου

75

15. Προτάσεις μετ΄ απόδειξη

110

16. Παράσταση μετ΄ απόδειξη

100

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών

α) Όταν το μίσθωμα είναι μέχρι 585 ευρώ

1. Αγωγή

125

2. Παράσταση

95

3. Προτάσεις

95

β) Όταν το μίσθωμα είναι μέχρι 1.465 ευρώ

1. Αγωγή

160

2. Παράσταση

160

3. Προτάσεις

160

γ) Όταν το μίσθωμα είναι πάνω από 1.465 ευρώ

1. Αγωγή

190

2. Παράσταση

250

3. Προτάσεις

250

Β) Ασφαλιστικά μέτρα (Γενικά)

1. Αίτηση

100

2. Παράσταση

125

3. Προτάσεις (σημείωμα)

95

Βα) Διατροφές κ.λ.π.

1. Αίτηση

125

2. Παράσταση

95

3. Σημείωμα

95

Γ) Εκούσια δικαιοδοσία

1. Αίτηση

95

2. Παράσταση-Προτάσεις

95

3. Προτάσεις καθού

110

Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών, μεσιτών κ.λ.π.

α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58,695

1. Αγωγή

95

2. Παράσταση

160

3. Προτάσεις (σημείωμα)

95

β)Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146,735

1. Αγωγή

160

2. Παράσταση

310

3. Προτάσεις

160

γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146,736 και άνω

1. Αγωγή

250

2. Παράσταση

370

3. Προτάσεις

160

Ε) Τακτική διαδικασία

1. Αγωγή

95

2. Παράσταση

95

3. Προτάσεις

95

ΣΤ) Αγωγές - ανακοπές Γενικά

5.870 - 44.020

1. Αγωγή

65

2. Παράσταση

125

3. Προτάσεις

125

44.021 - 88.040

1. Αγωγή

95

2. Παράσταση

125

3. Προτάσεις

160

88.041 - 234.775

1. Αγωγή

125

2. Παράσταση

160

3. Προτάσεις

280

234,776 και άνω

1. Αγωγή

160

2. Παράσταση

220

3 Προτάσεις

340

Ζ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής

Από 5.870 έως 14.675 ευρώ

130

Από 14.676 έως 58.695 ευρώ

250

Από 58.696 έως 146.735 ευρώ

380

Από 146.736 και άνω

620

Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων

1. Αίτηση

120

2. Παράσταση

90

3. Προτάσεις

90

Ηα) Για καθορισμό τιμής μονάδος

α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695

1. Αίτηση

90

2. Παράσταση

120

3. Προτάσεις

90

β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι άνω των 58.695

1. Αίτηση

150

2. Παράσταση

150

3. Προτάσεις

150

Θ) Εργατικές διαφορές

1. Αγωγή

130

2. Παράσταση

95

3. Προτάσεις

95

Ι) Διατροφές (ανεξαρτήτως ποσού)

1. Αγωγή

130

2. Παράσταση

95

3. Προτάσεις

95

Κ) Αυτοκινητικές διαφορές

α) Για ποσό από 5.870 έως 29.345

1. Αγωγή

70

2. Παράσταση

80

3. Προτάσεις

65

β) Για ποσό από 29.346 έως 88.040

1. Αγωγή

95

2. Παράσταση

125

3. Προτάσεις

95

γ) Για ποσό από 88.041 και άνω

1.Αγωγή

125

2. Παράσταση

190

3, Προτάσεις

95

Λ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις

Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο

Μ) Κατά την απόδειξη ό,τι ισχύει από Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

α) Εκούσια δικαιοδοσία και Τακτική (Μη αποτιμητές)

1. Αίτηση

110

2. Παράσταση

130

3. Προτάσεις

110

β) Εφέσεις

1. Έφεση κατ΄ απόφασης Ειρηνοδικείου

110

2. Παράσταση

125

3. Προτάσεις

110

γ) Τακτική διαδικασία

44.020 - 117.390

1. Αγωγή

125

2. Παράσταση

160

3. Προτάσεις

190

117.391 - 293.470

1. Αγωγή

190

2. Παράσταση

220

3. Προτάσεις

310

293.471 - 880.410

1. Αγωγή

340

2. Παράσταση

340

3. Προτάσεις

340

880.411 - 1.467.350

1. Αγωγή

530

2. Παράσταση

530

3. Προτάσεις

530

1,467.351 και άνω

1. Αγωγή

770

2. Παράσταση

770

3. Προτάσεις

770

δ) Απόδειξη

1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων

70

2. Γνωστοποίηση μαρτύρων

70

3. Κλήση προς μάρτυρα

70

4. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων

80

5. Αίτηση παράστασης προθεσμίας

80

6. Παράσταση κατά τη συζήτησή της

50

7. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη

80

8. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου

80

9. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου

80

10.Παράσταση κατά τη δόση του όρκου των διαδίκων ή πραγματογνωμόνων

60

11. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη

120

12. Παράσταση - Προτάσεις μετ΄ απόδειξη

220

ε) Πτωχευτική Διαδικασία

1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών

120

2. Αίτηση πτώχευσης

90

3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης

75

4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο

100

5. Αίτηση προς τον Εισηγητή

100

6. Πτωχευτική ανακοπή

100

7. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού

100

8. Αίτηση διαρρήξεως-ανατροπής ή ακυρώσεως πιωχευτ. Συμβιβ.

100

9.Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων

100

10.Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως

90

11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου

50

12. Παράσταση

α) Κατά την απογραφή

120

β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων

150

γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου

130

δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών

130

ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα

70

13. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο

100

14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης

100

15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού ή αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συμβιβασμού

80

18. Παράσταση

50

17. Προτάσεις

50

στ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις

Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία. Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο.

ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Όπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ

1. Ανακοίνωση δίκης:

α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου

75

β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων

120

2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:

α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου

75

β) Ενώπιον Πρωτοδικείων

120

ΕΦΕΤΕΙΟ

1. Έφεση

150

2. Παράσταση

180

3. Προτάσεις

200

4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων

240

5. Προτάσεις για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

260

6. Όταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό

α. Αγωγή

105

β. Παράσταση

150

γ. Προτάσεις

240

Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - αυτοκινητικές

1. Έφεση

130

2. Παράσταση

140

3. Προτάσεις

130

Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα γραμμάτιο

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

1. Αίτηση αναίρεσης

380

2. Προσθετοί λόγοι

250

3. Παράσταση

430

4. Προτάσεις αναιρεσ/αναιρεσιβλ.

500

5. Αναστολή

α) Αίτηση

170

β) Παράσταση

610

γ) Σημείωμα

150

Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές

α. Αίτηση

220

β. Πρόσθετοι λόγοι

160

γ. Παράσταση

320

δ. Προτάσεις ανοιρεσ/αναιρεσιβλ.

290

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1. Προσφυγή

80

2. Παράσταση

60

3. Υπόμνημα

80

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1. Προσφυγή

110

2. Παράσταση

190

3. Υπόμνημα

80

Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων

α. Προσφυγές

80

β. Παράσταση

150

γ. Υπόμνημα

50

Αγωγές: όπως κλιμάκωση Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

1. Έφεση ή αίτηση ακύρωσης

220

2. Παράσταση

240

3. Υπόμνημα

80

Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα. Αίτηση Αναστολής μείωση κατά 1/2

Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων

1. Έφεση ή αίτηση

160

2. Παράσταση

200

3. Υπόμνημα

65

ΣΥΜΒ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης

310

2. Παράσταση

460

3. Υπόμνημα

460

Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων

α. Αίτηση - έφεση

190

β. Πρόσθετοι λόγοι

125

γ. Παράσταση

250

δ. Υπόμνημα

125

ΣΗΜΑΤΑ

Διοικητική Επιτροπή σημάτων

1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος

200

2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση

200

3. Παράσταση

250

4. Υπόμνημα

200

ΑΝΩΤ.ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚ/ΡΙΟ

1. Αίτηση

750

2. Συζήτηση - Υπόμνημα

1000

                        Καθού

1300

ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ

1. Αίτηση

600

2. Συζήτηση - Υπόμνημα

900

                        Καθού

1200

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚ/ΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ

1. Αίτηση

220

2. Παράσταση

150

3. Υπόμνημα

270

Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ

1. Έφεση

180

2. Παράσταση

150

3. Υπόμνημα

210

Γ΄ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΩΝ κ.α.

1. Έφεση

120

2. Παράσταση

90

3. Υπόμνημα

90

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α)Τμήματα

1. Έφεση ή αναίρεση

125

2. Παράσταση

185

3. Υπόμνημα

125

β) Ολομέλεια

1. Παράσταση

370

2. Υπόμνημα

250

ΙΙ. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Για την παροχή συμβουλών στους εντολείς

60

(ανά ώρα)

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671