ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ο.Α.Ε.Ε. Εγκύκλιος 5/02.03.2016 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/3/336165)

Γνωστοποίηση διατάξεων περ. 1α & περ. 3 της υποπαρ. Ε2 ν. 4336/2015 περί κατωτάτου ορίου ποσού σύνταξης λόγω γήρατος από 1/7/2015.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οργανισμός Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο :210-5274386

fax :210-5220504

e-mail: d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

Αθήνα, 02/ 03/ 2016

Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/3/ 336165

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 5

ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση διατάξεων περ. 1 α & περ. 3 της υποπαρ. Ε2 ν. 4336/2015 περί κατωτάτου ορίου ποσού σύνταξης λόγω γήρατος από 1/7/2015»

ΣΧΕΤ: 1) Το αρ. Φ80000/οικ.38230/1304/29-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης

2) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/59/1413070/28-8-2015 έγγραφο της Διεύθυνσής μας

A) Χορήγηση κατωτάτου ορίου συντάξεων λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας

Όπως σας έχουμε ήδη κάνει γνωστό με το παραπάνω αναφερόμενο σχετικό έγγραφό μας, με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 περ. 1 του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη, «Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρχίζει από 1/7/2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό ) ποσό αυτό…». Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, σύμφωνα με την διάταξη, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου, καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.

Στον Οργανισμό μας, στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω γήρατος σε ηλικία μικρότερη των 67 ετών, το οργανικό ποσό σύνταξης που προκύπτει, κατά κύριο λόγο είναι μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου, επομένως δεν επηρεάζεται από την παρούσα διάταξη.

Ωστόσο, αυτή βρίσκει εφαρμογή κυρίως στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων (δηλαδή ασφάλιση για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993), οι οποίοι συνταξιοδοτούνται :

α) στο 62ο με 15ετή συντάξιμο χρόνο

β) στο 50ο ή 55ο με 20ετή συντάξιμο χρόνο για μητέρες ή χήρους πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα.

Επισήμανση

 Κριτήριο υπαγωγής στην διάταξη είναι η ημερομηνία που η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει (από 1/7/2015 και μετά) και μόνον. Η ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν εξετάζεται για την εφαρμογή του παρόντος.

 Όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη, παράλληλα δε, εμπίπτουν στον τρόπο υπολογισμού του ν. 3863/2010 (δηλαδή είτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 είτε έχουν θεμελιώσει ως 31/12/2014 και η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015), μέχρι την οριστικοποίηση των οδηγιών για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού σύνταξης, θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιούμενου οργανικού ποσού, πλήρους ή μειωμένου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 Σε περίπτωση που τυχόν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση οριστικής σύνταξης λόγω γήρατος με ημερομηνία έναρξης από 1/7/2015 και μετά, στην οποία έχει αποδοθεί ποσό πλήρους ή μειωμένου κατωτάτου ορίου, παρακαλούμε για την τροποποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Ομοίως, αν έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής σύνταξης, αναγόμενης στο κατώτατο όριο.

Παραδείγματα

 Έστω, Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο από τα οποία 2 ½ έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου, τον 6/2015. Έστω ότι το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320,00 ευρώ.

Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται από 1/7/2015 σε 201,60 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 340,40 ευρώ. (Υπενθυμίζουμε ότι η περαιτέρω μείωση του 10% καταργείται λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας, σχετική η αρ. 2/2016 εγκύκλιος ΟΑΕΕ ).

 Έστω ασφαλισμένος της παραπάνω περίπτωσης του οποίου η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015, επομένως ο υπολογισμός του ποσού εμπίπτει στις διατάξεις ν. 3863/2010. Θα λάβει προσωρινή σύνταξη ίση προς το 80% του δικαιούμενου μειωμένου οργανικού ποσού, δηλαδή 201,60 χ 80% = 161,28 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

 Έστω Νέα ασφαλισμένη, μητέρα παιδιού ανίκανου για κάθε βιοποριστική εργασία, με 20ετή συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου, τον 6/2015.

Από την ημερομηνία που η σύνταξη αρχίζει, δηλαδή από 1/7/2015, θ α λάβει το πλήρες οργανικό ποσό σύνταξης, χωρίς μείωση (εξαιρείται της μείωσης 10%), το οποίο, αν προκύψει μικρότερο του κατωτάτου ορίου, θα αναχθεί στο κατώτατο όριο με τη συμπλήρωση του 67ου.

Β) Διατήρηση ύψους κατωτάτων ορίων σύνταξης

Με την περίπτωση 3 της υποπαρ. Ε2 αρθρ. 2 ν. 4336/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και την 31/12/2021 στο ύψος που ισχύει την 31/7/2015.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των αρμοδίων υπαλλήλων και την εφαρμογή του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671