ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3722/2008 (ΦΕΚ Α΄ 249/09.12.2008)

Κύρωση της τροποποίησης των Άρθρων Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής αρμοδιότητας αυτού.

Πρωτότυπο έγγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η τροποποίηση των Άρθρων Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής αρμοδιότητας αυτού, που υιοθετήθηκε με την Απόφαση No 63-3/2008 του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

 

Απόφαση αριθ. 63−3

ΕΠΕΙΔΗ, η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή ζήτησε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για ένα νέο πρότυπο εσόδων και ένα νέο πλαίσιο δαπανών, εγκαίρως για την εαρινή σύνοδο του 2008 της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής και το Εκτελεστικό Συμβούλιο υπέβαλε την πρόταση αυτή και,

ΕΠΕΙΔΗ η εφαρμογή ορισμένων σημείων της πρότασης αυτής απαιτεί τροποποίηση των Άρθρων της Συμφωνίας και το Εκτελεστικό Συμβούλιο προτείνει και συνιστά την έγκριση της τροποποίησης αυτής από το Συμβούλιο των Διοικητών και ετοίμασε Έκθεση επί του θέματος και,

ΕΠΕΙΔΗ, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών ζήτησε από τον Γραμματέα του Ταμείου να υποβάλει την πρόταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο των Διοικητών και,

ΕΠΕΙΔΗ, η Έκθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του, υπεβλήθη από τον Γραμματέα του Ταμείου στο Συμβούλιο των Διοικητών και,

ΕΠΕΙΔΗ το Εκτελεστικό Συμβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο των Διοικητών να ψηφίσει την Απόφαση που ακολουθεί χωρίς να συνέλθει, σύμφωνα με το Εδάφιο 13 των Κανόνων Λειτουργίας του Ταμείου και,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ, το Συμβούλιο των Διοικητών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σύσταση και την ανωτέρω Έκθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, με το παρόν

1. Εγκρίνεται η προτεινόμενη τροποποίηση των Άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Προτεινόμενη Τροποποίηση των Άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Διεύρυνση της Επενδυτικής Αρμοδιότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου) η οποία προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση.

2. Ο Γραμματέας του Ταμείου εντέλλεται να ερωτήσει με επιστολή, τηλεγράφημα ή άλλο μέσο ταχείας επικοινωνίας, όλα τα μέλη του Ταμείου εάν αποδέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου XXVIII της Συμφωνίας, την Προτεινόμενη Τροποποίηση των Άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Διεύρυνση της Επενδυτικής Αρμοδιότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

3. Η ανακοίνωση που θα σταλεί σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ανωτέρω, θα διευκρινίζει ότι, η Προτεινόμενη Τροποποίηση των Άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Διεύρυνση της Επενδυτικής Αρμοδιότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα μέλη από την ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο θα επιβεβαιώσει, με επίσημη ανακοίνωση απευθυνόμενη σε όλα τα μέλη απ’ τα τρία πέμπτα των μελών που αντιπροσωπεύουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό της συνολικής δύναμης ψήφου έχουν αποδεχθεί την Προτεινόμενη Τροποποίηση για τη Διεύρυνση της Επενδυτικής Αρμοδιότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Προτεινόμενη τροποποίηση των Άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Διεύρυνση της Επενδυτικής Αρμοδιότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Οι Κυβερνήσεις εξ ονόματος των οποίων υπογράφεται η παρούσα Συμφωνία, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

1. Το κείμενο του Άρθρου XII, Εδάφιο 6 (στ) (iii) τροποποιείται ως εξής:

«(iii) Το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιεί νόμισμα μέλους, τηρούμενο στον Λογαριασμό Επενδύσεων, προς επένδυση, κατά την κρίση του, σύμφωνα με κανόνες που υιοθετούνται από το Ταμείο με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό της συνολικής δύναμης ψήφου. Οι κανόνες που υιοθετούνται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη θα πρέπει να συνάδουν με τα εδάφια (νii), (νiii) και (ix), κατωτέρω.

2. Το κείμενο του Άρθρου XII, Εδάφιο 6 (στ΄) (νi) τροποποιείται ως εξής:

«(νi) Ο Λογαριασμός Επενδύσεων τερματίζεται σε περίπτωση εκκαθάρισης του Ταμείου και μπορεί να τερματισθεί ή το ποσό της επένδυσης μπορεί να μειωθεί, πριν από την εκκαθάριση του Ταμείου, με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό της συνολικής δύναμης ψήφου.»

3. Το κείμενο του Άρθρου V, εδάφιο 12 (η) τροποποιείται ως εξής:

«(η) Εν αναμονή των χρησιμοποιήσεων σύμφωνα με το εδάφιο (στ), ανωτέρω, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιήσει νόμισμα μέλους, τηρούμενο στον Ειδικό Λογαριασμό Εκταμιεύσεων, προς επένδυση, κατά την κρίση του, σύμφωνα με κανόνες που υιοθετούνται από το Ταμείο με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό της συνολικής δύναμης ψήφου. Το εισόδημα από την επένδυση και οι τόκοι που εισεπράχθησαν σύμφωνα με το εδάφιο (στ) (Ν), ανωτέρω, τοποθετούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Εκταμιεύσεων.»

4. Προστίθεται νέο Άρθρο V, Εδάφιο 12 (κ), του οποίου το κείμενο έχει ως εξής.

«(κ) Όποτε, σύμφωνα με το εδάφιο (γ), ανωτέρω, το Ταμείο πωλεί χρυσό που απέκτησε μετά την ημερομηνία της δεύτερης τροποποίησης της παρούσης Συμφωνίας, ποσό του προϊόντος από την πώληση ίσο με την τιμή απόκτησης του χρυσού τοποθετείται στον Λογαριασμό Γενικών Πόρων και, τυχόν πλεόνασμα, στον Λογαριασμό Επενδύσεων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου XII, Εδάφιο 6 (στ). Σε περίπτωση που, χρυσός, που αποκτήθηκε από το Ταμείο μετά την ημερομηνία της δεύτερης τροποποίησης της παρούσης συμφωνίας, πωληθεί μετά την 7η Απριλίου 2008 αλλά πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, με τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και, τηρουμένου του ορίου που καθορίζεται στο Άρθρο XII, Εδάφιο 6 (στ) (ιι), το Ταμείο μεταφέρει στον Λογαριασμό Επενδύσεων από τον Λογαριασμό Ειδικών Πόρων ποσό ίσο με το προϊόν της πώλησης αυτής μείον (ι) την τιμή απόκτησης του χρυσού που επωλήθη και, (ιι) οποιοδήποτε ποσό του προϊόντος αυτού που υπερβαίνει την τιμή απόκτησης και έχει ήδη μεταφερθεί στον Λογαριασμό Επενδύσεων πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης.»

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης των άρθρων της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XXVIII της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ν. 1086/1980, ΦΕΚ 256 Α΄/7.11.1980).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ  ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671