ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ.1500/οικ. 9696/195/08.08.2014

Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Αριθμ. Φ.1500/οικ. 9696/195

(ΦΕΚ Β΄ 2441/15.09.2014)

Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) , όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄165), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. δ. 4202/1961 (ΦΕΚ A΄ 175), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1983 (ΦΕΚ Α΄ 95) «Καθορισμός συνοπτικής διαδικασίας για την προσωρινή απονομή συντάξεων από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ Α΄ 316) «Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.», όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

15. Την αριθμ. Φ.80000/7228/308/14−09−2006 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Ο.Α.Ε.Ε.» (ΦΕΚ Β΄1397).

16. Την αριθμ. 85 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 20/29−05−2013.

17. Την αριθμ. 229/29−05−2013 (θέμα 48ο) απόφαση του Δ. Σ. του Ε.Τ.Α.Α. − Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών.

18. Την αριθμ. 232/30−05−2013 (θέμα 41ο) απόφαση του Δ. Σ. του Ε.Τ.Α.Α. − Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ.

19. Το αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ31/15/39040/21−06−2012 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Ε..

20. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών Φορέων,

αποφασίζουμε:

1. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, των διαδοχικά ασφαλισμένων υποψήφιων συνταξιούχων με οφειλή σε οποιοδήποτε εκ των Ασφαλιστικών Φορέων, υποχρεούνται να τηρούν την κατωτέρω διαδικασία:

α) Η παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών από τον τελευταίο Φορέα, αυτόν που θα καταστεί απονέμων φορέας της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3863/2010, όπως ισχύουν, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3996/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 παράγραφο 3 του ν. 4075/2012.

β) Το οφειλόμενο ποσό − και έως σε σαράντα (40) δόσεις − που θα παρακρατείται από τον Φορέα που απονέμει τη σύνταξη, αποδίδεται στον εκάστοτε συμμετέχοντα Οργανισμό στον οποίο υφίσταται οφειλή.

γ) Το συνολικό ποσό της οφειλής στο συμμετέχοντα Φορέα εκπίπτει από το ποσό της συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004.

2. Στις περιπτώσεις που ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι συμμετέχων Φορέας σε απονομή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και υπάρχει οφειλή προς τον Οργανισμό από τον υποψήφιο συνταξιούχο εφαρμόζονται όσα ισχύουν όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι απονέμων Φορέας, ως προς το ύψος της οφειλής, το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, τις προθεσμίες και το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί εφάπαξ.

3. Εάν διαπιστωθεί οφειλή της οποίας το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3996/2011, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 ως προς το ποσό της παρακράτησης, τότε θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο.

Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος (μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ − 15.000 € ή είκοσι χιλιάδες ευρώ − 20.000 € στον Ο.Α.Ε.Ε.), ο ασφαλισμένος οφείλει να εξοφλήσει το επιπλέον ποσό εφάπαξ. Στην περίπτωση δε που η παραπάνω οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό αυτής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την κείμενη νομοθεσία.

Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης εκδίδεται μετά την εξόφληση του επί πλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ή μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής εάν αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

4. Εάν το ποσό οφειλής ανέρχεται έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) ή είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 € όταν συμμετέχων Φορέας είναι και ο Ο.Α.Ε.Ε.), εκδίδεται από τον Φορέα στον οποίο υφίσταται η οφειλή Απόφαση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης στην οποία αναγράφεται όλος ο χρόνος ασφάλισης, το ποσό της οφειλής, το όριο ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής, τα οποία διαβιβάζονται στον απονέμοντα Φορέα.

5. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες Φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, ο απονέμων Φορέας μετά τη γνωστοποίηση της οφειλής από κάθε επιμέρους συμμετέχοντα Φορέα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διαδικασίες, ελέγχει εάν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 και της παραγράφου 4α του ν. 4075/2012, δηλαδή τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) συνολικά ή είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) συνολικά − εφόσον ένας εκ των Φορέων όπου υπάρχει οφειλή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.

Εάν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό της παρακράτησης, ο απονέμων Φορέας ζητά από τον Οργανισμό στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές να κοινοποιήσει εγγράφως στον υποψήφιο συνταξιούχο το ποσό της οφειλής, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, ήτοι το ποσό που υπερβαίνει του ποσού της παρακράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 και του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 κατά την εφαρμογή τους από τους Φορείς.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και για αιτήματα που δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671