ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 1493/11.04.2014

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Τ.Κ.: 101 81

Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303

210 – 38 43 391

Fax : 210 – 38 42 509

: 210 - 38 38 981

Αθήνα, 11- 04 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 1493

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε

ΠΡΟΣ: -

Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων της χώρας

(και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φροντίδι της ΚΕΕΕ)

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β

Καρ. Σερβίας 10

10184, Αθήνα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ.

(φροντίδι της ΚΕΕΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Ακαδημίας 6

106 71 Αθήνα

Θ ΕΜΑ : Π ΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ Λ ΥΣΗ ΚΑΙ Θ ΕΣΗ ΣΕ Ε ΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΩΝ Υ ΠΟΧΡΕΩΝ Ε ΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Με αφορμή αφενός την έκδοση της με ΑΠ ΠΟΛ. 1084/24-3-2014 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ) και αφετέρου την υποβολή στην Υπηρεσία ερωτημάτων σχετικά με την ημερομηνία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και με τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει στη συνέχεια να κατατίθενται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σας γνωρίζουμε τα εξής και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή :

1. Όταν μία κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) λύεται (με εξαίρεση την πτώχευση) τίθεται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4072/12, άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 3190/1955 και άρθρο 47α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 αντίστοιχα) σε εκκαθάριση. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 3419/2005). Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται και ο/οι εκκαθαριστής/ες εκτός εάν (για επε και ικε) ο εκκαθαριστής ορίζεται με διάταξη του καταστατικού. Η απόφαση για λύση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3419/2005) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, σε συνδυασμό (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

ii. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών, ευθύς μόλις οριστούν (για αε και για όσες επε και ικε δεν προσδιορίζονται στο καταστατικό), με αίτημα καταχώρισης που υποβάλλουν οι ίδιοι στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σε όσες επε και ικε οι εκκαθαριστές ορίζονται με το καταστατικό, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα καταχώρισης των στοιχείων τους (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3419/2005). Η προθεσμία (σε όλες τις περιπτώσεις) είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (Β 1468).

iii. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή.

2. Όταν μία προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) λύεται (με εξαίρεση την πτώχευση) τίθεται σε εκκαθάριση εκτός εάν οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

Πιο συγκεκριμένα,

i. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση των εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή ή/και το συμφωνητικό λύσης. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 3419/2005).

ii. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας

iii. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή

iv. Στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου η οποία καθιστά προσωπική εταιρεία μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας, και εφόσον παρέλθει άπρακτο το δίμηνο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 267 και 281 του ν. 4072/2012, η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Για τη διαδικασία που ακολουθεί η υπηρεσία ΓΕΜΗ σε αυτή την περίπτωση βλ. εγκύκλιο 118/8-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΚ5-17Α) του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ, περίπτωση 3.3.

v. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση, πρέπει να καταχωρισθούν στη μερίδα της τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών αυτής, όπως προκύπτουν από το καταστατικό, την απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή τη δικαστική απόφαση, κατά περίπτωση.

3. Ανεξαρτήτως του λόγου λύσης, η εταιρεία παύει να επιδιώκει το σκοπό της όπως ορίζεται στο καταστατικό της και λειτουργεί μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

4. Υπενθυμίζουμε ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να συμπληρώνουν την επωνυμία των αε, επε και ικε με την ένδειξη «υπό εκκαθάριση» (βλ. άρθρο 7γ παρ. 1 περ. γ’ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 3190/1955 και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4072/12 αντίστοιχα) καθώς και να ενημερώνουν την κατάσταση της εταιρίας (από ενεργή σε λύση εκκαθάριση) σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης κάθε παραίτηση και αντικατάσταση εκκαθαριστή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 σε συνδυασμό (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

5. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση ενός υπόχρεου, έχει εκδοθεί η με ΑΠ ΠΟΛ. 1084/24-3-2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ).

Ο Γενικός Διευθυντής

Χρήστος Μπανός

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671