ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/20.05.2013 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9 /828293)

Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα, 20 /05 /2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                   Αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9 /828293

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 26

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ                 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΤΗΛ. : 210 5274386

ΦΑΞ : 210 5220504

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση

ΣΧΕΤΙΚΗ: Η από 14 –1 –2013 Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας

Ύστερα από σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, με την από 14 –1 –2013 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 241, 242 του Αστικού Κώδικα για τον υπολογισμό της ηλικίας του φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπ΄ όψιν και η ημέρα της γέννησής του και επομένως ασφαλισμένος που έχει γεννηθεί την 1.1.1948 συμπληρώνει το 65 ο έτος της ηλικίας την 31.12.2012 και ώρα 24.00.

Κατ΄ επέκταση ως γενικής φύσεως γνωμοδότηση, όπου από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις τίθεται όριο ηλικίας – συνδεόμενο με την θεμελίωση, την έναρξη και λήξη, τον υπολογισμό του ποσού, την οριστικοποίηση, την παροχή στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης κλπ - αυτό θα θεωρείται ότι συμπληρώνεται την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας γέννησης και εφόσον η ημερομηνία γέννησης είναι η 1 η ημέρα του μήνα, το έτος θα συμπληρώνεται την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή σε όσες περιπτώσεις το συνταξιοδοτικό αίτημα, αρχικό ή κατά παράταση, δεν έχει κριθεί και δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση κατά την ημερομηνία γνωστοποίησής της.

Παραδείγματα

1) Παλαιός ασφαλισμένος γεννηθείς την 1-1-1948 συμπλήρωσε 15ετή συντάξιμο χρόνο ως 31-12-2012.

Επειδή την 31-12-2012 συμπλήρωσε και το 65ο έτος της ηλικίας του, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

2) Παλαιός ασφαλισμένος γεννηθείς την 1-3-1953 συμπλήρωσε 37ετή συντάξιμο χρόνο ως 31-12-2012.

Επειδή την 28-2-2013 συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας του, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα λάβει σύνταξη από 1-3-2013 εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε την 28-2-2013 ή από 1-4-2013 εφόσον υποβλήθηκε εντός 3ου/2013.

3) Νέος ασφαλισμένος γεννηθείς την 1-1-1953 συμπλήρωσε 15ετή συντάξιμο χρόνο ως την 31-12-2012.

Επειδή την 31-12-2012 συμπλήρωσε και το 60ο έτος της ηλικίας του, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος - για μειωμένο ποσό - το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

4) Νέος ασφαλισμένος γεννηθείς την 2-1-1948 συμπλήρωσε 15ετή συντάξιμο χρόνο ως την 31-12-2012.

Επειδή συμπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας την 1-1-2013, κρίνεται με τις αυξημένες ηλικιακές προϋποθέσεις του ν. 4093/2012, επομένως θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 67ου έτους, δηλαδή την 1-1-2015.

Έχει όμως ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη, με το ποσοστό της μείωσης να ανέρχεται σε κατά 20/200, εάν το αίτημα συνταξιοδότησης υποβληθεί εντός 4/2013 (υπολείπονται 20 μήνες από την έναρξη συνταξιοδότησης ως τη συμπλήρωση του 67ου, δηλαδή από 1- 5- 2013 ως 1-1-2015).

5) Τέκνο θανόντα ασφαλισμένου έχει γεννηθεί την 1-5-2000. Η συνταξιοδότησή του θα διαρκέσει ως 30-4- 2018 που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας ή μέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του και όχι πέραν της 30-4-2019 που συμπληρώνει το 19ο έτος και κατά παράταση, εφόσον φοιτά ως την 30-4-2026 που θα συμπληρώσει το 26ο έτος.

Διευκρινήσεις

· Συνταξιοδοτικό αίτημα ασφαλισμένου γεννημένου την 1-1-1948 το οποίο τυχόν έχει ήδη απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας ως 31-12-2012, θα πρέπει να επανεξετασθεί με το δεδομένο ότι ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε το 65ο έτος την 31-12-2012 και η απορριπτική απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί διότι η παρούσα οδηγία παράγει ευμενέστερα αποτελέσματα για τον ασφαλισμένο.

Ομοίως, εφόσον πρόκειται για νέο ασφαλισμένο με 15ετή συντάξιμο χρόνο και ημερομηνία γέννησης την 1-1-1953, του οποίου το συνταξιοδοτικό αίτημα για μειωμένη σύνταξη τυχόν απορρίφθηκε λόγω μη συμπλήρωσης του 60ου έτους ως 31-12-2012.

· Αντίθετα, παραμένει ισχυρή και δεν ανακαλείται εκδοθείσα απόφαση συνταξιοδότησης με την οποία χορηγείται σύνταξη ως το τέλος του μήνα γέννησης, π.χ. λήξη με τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, τέκνου που σπουδάζει. Αναλυτικότερα, εφόσον ο συνταξιούχος έχει γεννηθεί την 1η ημέρα του μήνα, η συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου επέρχεται - σύμφωνα με την οδηγία - την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα οπότε και διακόπτεται η σύνταξη. Επειδή όμως η ημερομηνία λήξης της σύνταξης έχει ήδη καθοριστεί κατά ένα μήνα αργότερα, δηλαδή την τελευταία ημέρα του μήνα γέννησης, η απόφαση δεν θα ανακληθεί.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671