ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013)

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 18              25 Ιανουαρίου 2013

______________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝΤAΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις υπαλλήλων Βουλής

Τροποποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων

1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.

Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων νοείται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120).

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) αντικαθίστανται ως εξής:

«γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ και

δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.»

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ).»

4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας που καταβαλλόταν μέχρι την 31.12.2012 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της υποπαραγράφου Β3, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά μήνα προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξη των προσώπων αυτών.»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 ισχύουν από 19.11.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 2

Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές

1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων Υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους μνημόνια συνεργασίας με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον: α) οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα, β) προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους, γ) οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων, δ) ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας, ε) δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους, στ) ο ρυθμός αποδέσμευσης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ζ) οι προθεσμίες, εντός των οποίων θα πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις διαφορών μεταξύ των Υπουργείων και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), η) συγκεκριμένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, θ) δράσεις με πιθανά δημοσιονομικά οφέλη.

2. Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόμενων φορέων, το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται από τον οικείο Υπουργό.

Σε κάθε περίπτωση μνημόνια συνεργασίας θα συνάπτονται με όλους τους φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Όλα τα νομικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη.

4. Μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κάθε Υπουργείο υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις υποχρεώσεις, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι για τη διαφορά μεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

Όμοιο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και μέσω αυτού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το οποίο με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος.

5. Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους για τη διαφορά μεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, περικόπτεται, με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Υπουργείων ή επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 της παρούσας διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, δύναται να επαναδιατεθεί.

6. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 της παρούσας μέτρα, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών σε εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται με την απόφαση ορισμού του.

7. Από 1.1.2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φορέων για άλλους σκοπούς πλην επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 3

Μηχανισμός παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005

1. Οι ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 υποβάλλουν στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και τους τριμηνιαίους στόχους για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρ. 7 του ν.3429/2005, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των ως άνω φορέων εξειδικεύονται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των φορέων, και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτόν. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριμένων προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων παρακολουθείται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, και εφόσον είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Επιπλέον, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005:

α) που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης μειώνεται ισόποσα και το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αρμόδια για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν, βάσει των τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, ο προϋπολογισμός εξισορροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού και το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού για το εν λόγω διάστημα αναπροσαρμόζονται στα αρχικά εγκεκριμένα όρια και τυχόν ποσά που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριμένη επιχορήγηση, αποδίδονται στο φορέα με την επόμενη μηνιαία δόση,

β) που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και λαμβάνουν επιχορηγήσεις ή ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ακολουθεί τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης της παρούσας υποπαραγράφου,

γ) που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν λαμβάνουν επιχορήγηση ή ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε περίπτωση τριμηνιαίας αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η Διεύθυνση ΔΕΚΟ υποχρεούται να μειώσει ισόποσα το εγκεκριμένο ποσό δανειοδότησης και να ενημερώσει την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων ο προϋπολογισμός εξισορροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού αποκαθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί για το αναφερόμενο διάστημα.

3. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους στα οικονομικά αποτελέσματα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, σε κάποιον εκ των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται συγκεκριμένοι αντικειμενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους μπορεί να αναθεωρηθούν οι ετήσιοι προϋπολογισμοί. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου φορέα διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, οφείλει να υποβάλει άμεσα στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ αίτημα αναθεώρησης αυτού, συνοδευόμενο με σχετική τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης.

Η ανωτέρω Διεύθυνση, εξετάζει το αίτημα εντός 15 ημερών και, εφόσον κρίνει αυτό βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο, εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του ν.3429/2005 την αναθεώρηση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, αφού έχει σε κάθε περίπτωση προηγουμένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής στον ενδιαφερόμενο φορέα, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των εποπτευόντων Υπουργείων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών, την επιβολή των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα υποβαλλόμενα από τους φορείς στοιχεία.

6. Η υποπαράγραφος Δ3 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) καταργείται.

Άρθρο 4

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρμόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου για περιφέρειες, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο.

3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να αποσπάται ή να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών επιλαμβάνεται όλων των σχετικών θεμάτων, με προτάσεις και εισηγήσεις προς το Παρατηρητήριο.

4. Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή, το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.

5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο με βάση μηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον Ο.Τ.Α. και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται άμεσα να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και όλα τα προσήκοντα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο.

6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:

α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής,

β) αναστολή προσλήψεων,

γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,

δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,

ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,

ζ) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Οι περιπτώσεις 1- 7 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) καταργούνται.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Στο άρθρο 3Β του ν.2362/1995 (Α΄ 247), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.3871/2010 (Α΄ 141), μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:

«3. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου έχει τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα και αρμοδιότητες:

α) Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου του και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και για την υποβολή τους μετά από έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό στο ΓΛΚ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα δικαιώματα και κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως αυτές αναριθμούνται στην παρούσα, εφόσον κρίνει ότι το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή ο ετήσιος προϋπολογισμός που υποβάλλει για το Υπουργείο του παραβιάζει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή ότι τα προτεινόμενα ανώτατα όρια δαπανών δεν μπορούν να τηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, υποβάλλει σημείωμα προς τον Υπουργό του και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διατυπώνοντας τις απόψεις του.

β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλει να διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος μη τήρησης του προϋπολογισμού και των ανώτατων ορίων δαπανών, ενημερώνει τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, προτείνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, περιλαμβανομένων και τυχόν ανακατανομών πιστώσεων.

γ) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος να εγκρίνει όλες τις οικονομικές δεσμεύσεις και να διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί ορθά το μητρώο δεσμεύσεων για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσμεύσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οφείλει επίσης να εξασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τα απαιτούμενα συστήματα ώστε να επιτρέπεται η επεξεργασία, η έγκριση και η παρακολούθηση όλων των δεσμεύσεων, μέχρι την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων.

δ) Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ε) Όλες οι πολιτικές, τα προγράμματα ή οι προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό ή το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων πριν υιοθετηθούν πρέπει να υποβάλονται στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη γνώμη του σχετικά με τη δημοσιονομική επίπτωση. Η εν λόγω γνώμη θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, των Υπουργών και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, καθώς και των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο.

στ) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλει να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής διαχείρισης που εκδίδονται από το ΓΛΚ και μπορεί να προτείνει υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για θέματα του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Υπουργό. Η αρμοδιότητα για την έγκριση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ή οδηγιών δύναται να μεταβιβάζεται και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.»

2. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.3871/2010, αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Κατάθεση Απολογισμού και Ισολογισμού μέχρι 15 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους ανεξάρτητα από την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης μαζί με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, εισάγονται για κύρωση στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών μέχρι 15 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Άρθρο 7

Παραμονή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων στην υπηρεσία υπό προϋποθέσεις

Οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 8

Λοιπές δημοσιονομικές διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2013, η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 25 του ν.2362/1995, όπως ισχύει.»

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.4063/2012 (ΦΕΚ Α΄ 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

3. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του ν.4063/2012 (Α΄ 71) τροποποιείται ως εξής:

«Έσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.»

Άρθρο 9

Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν.3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ι΄ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

α. Πρέσβης 1,79

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,67

γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,56

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,44

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,33

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,25

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,17

η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ 1,09

θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1,00.

2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα (1.061) ευρώ.»

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν.3205/ 2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙΙ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:

«5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο ως εξής:

α. Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διακόσια τριάντα ένα (231) ευρώ.

β. Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ μέχρι και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και για το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ μέχρι και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, διακόσια τριάντα ένα (231) ευρώ.

γ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, Εμπειρογνώμονα Β΄ τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ διακόσια σαράντα επτά (247) ευρώ.

δ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Α΄ τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριακόσια πέντε (305) ευρώ.

ε. Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του Νομικού Συμβούλου Β΄, του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Β΄, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄και για όλους τους ανώτερους βαθμούς τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ (318) ευρώ.

6. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:

α. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.

β. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.

γ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, εκατόν πενήντα τέσσερα (154) ευρώ.

δ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) ευρώ.

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β΄ τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, διακόσια πενήντα έξι (256) ευρώ.

στ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α΄ τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριακόσια δεκατρία (313) ευρώ.

ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριακόσια ενενήντα τρία (393) ευρώ.

η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τετρακόσια εβδομήντα (470) ευρώ.

θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε (505) ευρώ.»

3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 19.11.2012.

4. Από τη διάταξη της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

5. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

6. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 αναριθμείται ως υποπερίπτωση β΄. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αυτής προστίθενται οι φράσεις:

«Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του ν.3205/2003 και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/49212/0022/31.7.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν θίγονται είτε πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.»

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 αρχίζει από 11.11.2012.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 23α της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ορίζεται σε εννιακόσια δέκα (910) ευρώ.

9. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Από τα ανωτέρω εξαιρείται το μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3205/2003, όπως ισχύει.

10. Ο αριθμός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό «29».

11. Στην περίπτωση 7γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση «Εθνικής Άμυνας».

12. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει από 5.12.2012.

13. α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) τροποποιείται, από 1.1.2013, ως εξής:

«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα μισθολογικά θέματά τους τροποποιουμένου αναλόγως του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας,».

β. Από 1.1.2013 για τους υπαλλήλους της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αναφορικά με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων τους, καθώς και τον υπολογισμό και την καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης, που τυχόν προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους των κλάδων των Δημοσιονομικών και Εφοριακών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή ή επίδομα ή αποζημίωση οιασδήποτε μορφής στους υπαλλήλους της Βουλής πλην της οριζόμενης υπερωριακής απασχόλησης στο επόμενο εδάφιο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους της Βουλής εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η πραγματοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες το μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011.

Άρθρο 10

Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του ν. 4093/2012

1. Το σύνολο των προς έκδοση κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 και αφορούν διατάξεις εφαρμογής του ν.3919/2011, εκδίδονται το αργότερο μέχρι 31.12.2012.

2. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «του π.δ. 113/2000» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του π.δ. 113/2010.»

3. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως πιστώσεων σχετικών διατάξεων είτε κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας,».

4. Στην υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:

«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (Α΄152) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Μετά την αξιοποίηση των μετοχών των ανωνύμων εταιριών του άρθρου δεύτερου του ν.4092/2012 από το Ταμείο, επί των εν λόγω εταιριών εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν.3016/ 2002, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του τελευταίου. Μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών τους από το Ταμείο, οι ανωτέρω εταιρείες συνεχίζουν να διέπονται από το καθεστώς που τις διείπε.»

5. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.718/1977 (Α΄ 304), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012 μετά τις λέξεις «φυσικά ή νομικά πρόσωπα» προστίθενται οι λέξεις «ή ενώσεις προσώπων».

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.718/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012, οι λέξεις «της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου».

γ. Στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.718/1977 (Α΄ 304), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012, η λέξη «πρόσωπο» αντικαθίσταται με τις λέξεις «φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων».

δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.718/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012, οι λέξεις «εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι 31.12.2012».

Άρθρο 11

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με τις λέξεις «εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο».

5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση») διαγράφεται.

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η προμήθεια» αντικαθίστανται με τις λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του».

7. Στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη».

8. Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο».

Άρθρο 12

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Στην υποπαράγραφο Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η υφιστάμενη περίπτωση 6 αναριθμείται ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:

«6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλές των τρίτων.»

Άρθρο 13

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

1. Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τις λέξεις «του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26)» προστίθενται οι λέξεις «και της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.3584/2007 (Α΄ 143)».

2. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.4024/2011 (Α΄226), μετά τις λέξεις «του παρόντος νόμου» προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν.4024/2011, η φράση «και το ερευνητικό προσωπικό που αμείβεται σύμφωνα με το β΄ μέρος του ν.3205/2003».

3.α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), μετά τις λέξεις «η ιδιότητα υπαλλήλου» και πριν τις λέξεις «του Υπουργείου Οικονομικών» προστίθενται οι λέξεις «ή γενικού γραμματέα».

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 οι λέξεις «εξ ολοκλήρου» διαγράφονται και μετά τις λέξεις «σε μετρητά» προστίθενται οι λέξεις «ή με ομόλογα του ΕΤΧΣ ή με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΧΣ».

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ομοίως, μπορεί να ληφθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου προς τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι λαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων, η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»

ε. Το σημείο 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4093/2012 καταργείται.

4. Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα από μερίσματα επί των κερδών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισμών, και μεταφέρονται, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή τους, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν.3049/ 2002 (Α΄ 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο – Λογαριασμός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις».»

5.α. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφημεριακού κλήρου και του λοιπού προσωπικού των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον οποίο γράφονται ειδικές προς τούτο πιστώσεις. Ως πάσης φύσεως αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο και ο,τιδήποτε συνεντέλλεται με αυτόν και καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση.

β. Ο τηρούμενος στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες λογαριασμός με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» καταργείται την 30ή Απριλίου 2013.

γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να εντάξουν την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2013. Έως την ημερομηνία αυτή, είναι δυνατή η καταβολή των ως άνω αποδοχών μέσω του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου».

6. Στο τέλος της παραγράφου 1γ του άρθρου 2 του ν.3545/2010, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 της από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο 53 του παρόντος σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους υπάλληλους και τους δημόσιους λειτουργούς της εκκαθαρίζουσας αρχής που εμπλέκονται στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (απιστία σχετική με την υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (παρότρυνση υφιστάμενων και ανοχή).»

7.α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παρούσας παραγράφου, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το δικαίωμα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ΟΔΙΕ Α.Ε.) να διεξάγει την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 (ΦΕΚ Α΄256) και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 (Α΄ 59) δραστηριότητα.

β. Δύναται να παραχωρείται, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε εταιρεία ειδικού σκοπού (Παραχωρησιούχο), η οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο: (α) το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα· (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών· (γ) το αποκλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομικά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών· (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake) · (ε) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 ΑΚ.

γ. Η αποκλειστικότητα του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί των ιπποδρομιών μέσω του διαδικτύου ισχύει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο παραχωρησιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων μόνο επί ιπποδρομιών που διοργανώνει ο ίδιος. Η χορήγηση αδειών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών μέσω διαδικτύου από τρίτους, μετά τη 12η Οκτωβρίου 2020, γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του ν.4002/2011.

δ. Στη σύμβαση παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα: ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παραχώρησης, η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι ανανέωσής της ή/και τροποποίησής της, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση και ο τρόπος καταβολής του, η λήψη απαραίτητων μέτρων για την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών, θέματα που αφορούν το δίκτυο πρακτορείων διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων του, ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού των ακαθάριστων εισπράξεων που θα διατίθενται για τα έπαθλα ιπποδρομιών, οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, και ιδιαίτερα οι σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της παραχωρήσεως, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεών του ή των διατάξεων, οι οποίες διέπουν εκάστοτε τη διοργάνωση των ιπποδρομιών και τη διεξαγωγή του στοιχήματος, ο τρόπος επίλυσης των αναφυομένων διαφορών και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το παρεχόμενο δικαίωμα.

ε. Όσοι επιτρέπεται να διοργανώνουν και διεξάγουν επίγειο ή διαδικτυακό ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ιπποδρομιακό στοίχημα, προκαθορισμένης απόδοσης ή αμοιβαίο, δύνανται να το διεξάγουν είτε επί ιπποδρομιών που οργανώνουν οι ίδιοι είτε επί ιπποδρομιών που οργανώνουν άλλοι φορείς, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση του φορέα που οργανώνει και διεξάγει τη σχετική ιπποδρομία.

στ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/ 1999 δραστηριότητα. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΕ, δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά είδος στοιχήματος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδρομιών, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο β΄ του α.ν. 598/1968, με ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί του ποσού των αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχείου α΄ της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήματος. Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του νόμου σε λύση και εκκαθάριση. Από τη θέση σε εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του ΟΔΙΕ Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

ζ. Από την κατά τα ανωτέρω θέση του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε εκκαθάριση και με την επιφύλαξη διατηρήσεως σε ισχύ του άρθρου 40 του π.δ. 56/1999, καταργούνται ο α.ν. 598/ 1968, το π.δ. 56/1999, το άρθρο 23 του ν.1646/1986, το άρθρο 8 του ν.191/1975 και ο Κανονισμός Προμηθειών του ΟΔΙΕ (υ.α. 356/1994, Β΄911).

η. Κάθε άλλη αναφορά των κείμενων διατάξεων στον ΟΔΙΕ Α.Ε. θα νοείται ως αναφερόμενη στον εκάστοτε Παραχωρησιούχο.

θ. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία οργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών είναι η Ε.Ε.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του ν.3229/2004 (A΄ 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν.4002/2011 (A΄ 180) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), συμπληρωματικά δε τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α΄ 220). Ο εκάστοτε Κανονισμός Στοιχηματικών Ιπποδρομιών εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Παραχωρησιούχου. Στο προσωπικό των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314), οι μετοχές των οποίων έχουν μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ή μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο εφεξής σε αυτό και μέχρι την αποκρατικοποίησή τους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υπηρεσιακό και βαθμολογικό - μισθολογικό καθεστώς που ισχύει και για το προσωπικό των λοιπών ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/ 2005.

8. Στα ένδικα μέσα ασκήθηκαν από 9.11.2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν.4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.

9. α. Οι διατάξεις με τις οποίες έχει ανατεθεί, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), η άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση της Γραμματείας αυτής με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αναφέρονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία συνιστάται με την ανωτέρω διάταξη.

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της διάταξης της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 14

1. Το εδάφιο γ΄ της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ΄ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».

2. Το εδάφιο γ΄ της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ΄ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».

Άρθρο 15

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τις λέξεις «των άρθρων 28 και 29» προστίθενται οι λέξεις «παράγραφος 1».

2. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

3. Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν.»

4. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τη λέξη «υπαλλήλων» προστίθεται η φράση «όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών».

5. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «ή το» αντικαθίσταται από τη φράση «και του».

6. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «εκπαιδευτικής βαθμίδας» και πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους υπαλλήλους που υπάγονται στις περιπτώσεις η΄, θ΄, ι΄, ια΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011, καθώς και εκείνους που υπάγονται στις περιπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 16

Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δημόσιοι λειτουργοί».

Άρθρο 17

Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α΄ 65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.

Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης.»

Άρθρο 18

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται το άρθρο 16, καθώς και η παράγραφος 18 του άρθρου 282 του ν.3852/2010 (Α΄87).

2. Συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών οι οποίες είχαν συναφθεί από 1.1.2011 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των οποίων το αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφο συμφωνητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.3669/2008 (Α΄ 116) έχει υπογραφεί από τους προϊσταμένους των διευθυνουσών υπηρεσιών θεωρούνται νόμιμες.

3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΣΤ.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

4. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να ανατρέχει αναδρομικά στην ημερομηνία διορισμού του ειδικού συνεργάτη.»

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007 (Α΄ 117) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Η μετάταξη, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, κατά προτεραιότητα από τις καταργούμενες και συγχωνευόμενες μονάδες του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011, οι οποίοι εντάσσονται στον κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τελούν υπό τον έλεγχο διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήματα της εξεταστέας ύλης, των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και κάθε σχετικό ζήτημα για την πραγματοποίηση της μετάταξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 19

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012

1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ».

2. Το εδάφιο γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.»

3.α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 2» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3».

β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «EURO 1V» αντικαθίσταται με τη φράση «EURO IV».

γ. Στην περίπτωση γγ΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 4 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται με τη φράση «της υποπαραγράφου 5 της παρούσης παραγράφου».

δ. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 2 του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3».

ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «με τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9 και 10» αντικαθίσταται με τη φράση «με τις υποπαραγράφους 8 και 9».

στ. Στην περίπτωση ε΄ της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 6» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω».

ζ. Στην υποπαράγραφο 10 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 4» αντικαθίσταται με τη φράση «της υποπαραγράφου 5».

4. Η υποπαράγραφος I.3 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

α. Περίπτωση 1:

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 1, η λέξη «μέσα» μετακινείται στο τέλος της φράσης.

β. Περίπτωση 3:

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του ν.3054/2002 που προστίθεται με την περίπτωση 3:

Α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»,

Β) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων».

γ. Περίπτωση 5:

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν.3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 5, η φράση «και φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από τη φράση «και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»

δ. Περίπτωση 6:

Στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 6, στο τέλος, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων».

ε. Περίπτωση 7:

Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 7:

Α) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει»,

Β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων».

στ. Περίπτωση 8:

Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 8:

Α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η αρίθμηση α΄,

Β) διαγράφεται όλο το δεύτερο εδάφιο με την αρίθμηση β΄.

Άρθρο 20

Τροποποίηση του π.δ. 340/1998 και άλλες ρυθμίσεις

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τις λέξεις «συνοδεύεται υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και μετά τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται οι λέξεις «του παρόντος».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).»

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.»

4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι

1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.

2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.

3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»

5. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.3 «Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.

6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προσαρμογή στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται και αναριθμούνται οι υποπαράγραφοι 14 και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.

Άρθρο 21

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ

1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του ν.3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις στη χώρα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3614/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης, εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αποτελεί το σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης.»

3. Στο άρθρο 14 του ν.3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής:

«13. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης 14 του άρθρου 3 του ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει, ως υπόλογοι διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων υπαγόμενα στις διατάξεις των άρθρων 54 επ. του ν.2362/1995, όπως ισχύουν.

14. Η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 14 του ν.1069/1980 (Α΄ 191). Για τον αναλογούντα ΦΠΑ, εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.»

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»

5. Στο άρθρο 25 του ν.3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.»

Άρθρο 22

Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΤΕΑΝ ΑΕ

1. Στις Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς και αφορούν στις δράσεις «Επιχειρηματικότητα Νέων», «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Εξωστρέφεια», «Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά» της Α΄ πρόσκλησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, η υφιστάμενη σχέση συνεπένδυσης Ταμείο Επιχειρηματικότητας 1 και Τράπεζες 2, τροποποιείται σε σχέση συνεπένδυσης 1 προς 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, και μετά από συνεκτίμηση των υφιστάμενων πόρων και των αναγκών της εθνικής οικονομίας, δύναται να αποφασισθεί άλλη σχέση συνεπένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο.

2. Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συνεκτιμώντας την εξέλιξη κάθε Δράσης της ανωτέρω παραγράφου της Α΄ Πρόσκλησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η αναπροσαρμογή των ποσών των ανωτέρω Δράσεων και η σχετική τροποποίηση των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της δημιουργίας και χρηματοδότησης νέου Ταμείου Δανειοδότησης επιχειρήσεων εντός του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την παροχή και δανείων κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως ερμηνεύθηκαν από την από 8.2.2012 Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), από το οποίο δύνανται να δανειοδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο ν.3299/2004 (Α΄ 261). Στο εν λόγω Ταμείο θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, αφού εγκριθούν από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως και 100% του επιχειρηματικού σχεδίου, σε επιχειρήσεις που υλοποιούν δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης και εντάσσονται στις Δράσεις ΤΕΠΙΧ «Εξωστρέφεια», «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», «Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8.2.2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF). Για τις Δράσεις «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Νέων» επιτρέπεται η χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8.2.2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό ν.3908/2011 μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου ή μέχρι το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί ή δεν πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.3908/2011, για στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο.

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3908/2011 (Α΄8) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν απενταχθεί μπορεί να χρηματοδοτούνται για το μη υλοποιηθέν μέρος της επένδυσης εν όλω ή εν μέρει μέσω τραπεζικού δανεισμού με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και με ευθύνη της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με τις ανωτέρω δανειοδοτήσεις.»

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Οι λοιποί όροι των υφιστάμενων Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης παραμένουν σε ισχύ. Οι φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και περί διαρθρωτικών ταμείων.

Άρθρο 23

Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΕ. Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλικού

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance S.A.».

2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν.3429/2005 (Α΄ 314) και του κ.ν. 2190/1920. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η εποπτεία σχετικά με τη λειτουργία της ως ανώνυμης εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθμίζει κάθε θέμα που προβλέπεται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.

4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς,

η διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων (συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αγοραίας αμοιβής) σε τρίτους, κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

5. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3429/2005.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με το καταστατικό της.

7. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3429/2005, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 24

Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και απορρόφησή του από την Εταιρεία

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14Β του ν.3429/2005, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσχίζεται ο κλάδος συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. όπως ο κλάδος αυτός, ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, και εισφέρεται στην Εταιρεία. Για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κλάδου, εφαρμόζονται τα εξής:

α. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού για την απόσχιση του κλάδου τίθεται η 31.12.2012. Για το σκοπό της απόσχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία, ο ΟΣΕ Α.Ε. θα προβεί εντός ενός (1) μηνός στην κατάρτιση ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012.

β. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου, όπως αυτά θα περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εισφέρονται στην απορροφούσα Εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

γ. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, αποτιμώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- οι συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο που αποσχίζεται,

- η σύμβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει ο ΟΣΕ Α.Ε. με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.3891/2010,

- συμβάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. με τρίτους που αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού,

- συμβάσεις προμήθειας υλικών ή μηχανημάτων εν γένει που αφορούν στη συντήρηση τροχαίου υλικού,

- συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας υλικών που έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,

- κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ή που από την κατασκευή τους ή την σκοπιμότητα προμήθειάς τους από τον ΟΣΕ Α.Ε., προορίζονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,

- εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες του ΟΣΕ για την προμήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, καθώς και

- κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται κατά τη δημοσίευση της παρούσας από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία δεν μεταβιβάζονται, αλλά μισθώνονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος.

δ. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που θα αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, θα πιστοποιηθεί με σχετική έκθεση δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), του ν.2166/1993 (Α΄ 137), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ίση με την αποτίμηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Στην απορρόφηση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών. Οι νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε μερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δημόσιο.

3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον ΟΣΕ Α.Ε. και τα εργασιακά του δικαιώματα αναγνωρίζονται από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄162) περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. ή τρίτων που έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία μετασχηματισμού και σχετίζονται με τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε., δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι μέχρι την 31.12.2012, εκκρεμείς δίκες του ΟΣΕ οι οποίες σχετίζονται με υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται στην Εταιρεία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από αυτόν. Δίκες που ανοίγονται μετά την 1.1.2013 και αφορούν σε γεγενημένες μέχρι την 31.12.2012 απαιτήσεις ή δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΟΣΕ ή και αντιστρόφως και οι οποίες έχουν ως νομιμοποιητική βάση τη λειτουργία και εν γένει υπηρεσιακή δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξάγονται από τον ΟΣΕ και δεν υπεισέρχεται η Εταιρεία. Διοικητικές άδειες υπέρ του ΟΣΕ που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, με την δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση.

5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του στην Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Με την απόφαση της παραγράφου 1, προσδιορίζονται τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα ακίνητα αυτά μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση μέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία με όρους αγοράς.

7. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 καταργούνται:

α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.2671/1998 (ΦΕΚ Α΄ 289).

β. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 και το στοιχείο υπ΄αριθμ. 4 του πίνακα της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.3891/2010 (Α΄ 88).

γ. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.3891/2010.

Άρθρο 25

Μεταβίβαση τροχαίου υλικού ΟΣΕ

Το άρθρο 8 του ν.3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, μεταβιβάζεται συγκεκριμένο τροχαίο υλικό από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων στο Δημόσιο. Με τη μεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση του ΟΣΕ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τον ΟΣΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Το μεταβιβαζόμενο τροχαίο υλικό αποτελεί το σύνολο του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ εκτός αυτού που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδομής και στο οποίο περιλαμβάνεται ενδεικτικά: α) το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και τον καταγραφικό έλεγχο των γραμμών, β) το μουσειακό τροχαίο υλικό, γ) το χαρακτηρισμένο ως παλαιό και άχρηστο τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς και δ) το ακινητούν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί από τον ΟΣΕ ως μη επισκευάσιμο και συνακολούθως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως άχρηστο. Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ παραμένει στον ΟΣΕ υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εκκρεμούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίησή του ή έχει συναφθεί σχετική σύμβαση εκποίησης, διαφορετικά μεταβιβάζεται στο Δημόσιο.

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό με τις μεταβιβάσεις θέμα και λεπτομέρεια, μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις σχετικές συμβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται κατά τη θέσπιση της παρούσας από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη κυριότητα του ΟΣΕ βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών και Συμβάσεων Διαρκείας για την προμήθεια τροχαίου υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το έτος 1997, είτε περιήλθε και περιέρχεται με άλλο τρόπο έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Η μεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.

3. Από 1.1.2013, και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του τροχαίου υλικού και των σχετικών συμβάσεων στο Δημόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον ΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο το μίσθωμα που προβλέπεται στην μίσθωση τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούμενο μίσθωμα πιστώνεται σε μερική εξόφληση των χρεών του ΟΣΕ προς το Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής των χρεών του ΟΣΕ προς το Δημόσιο που προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόμου αυτού.»

Άρθρο 26

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.3891/2010 (Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών στο Δημόσιο.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν.3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή. Μέχρι τον προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει τη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται εντός ζώνης δεκαπέντε μέτρων από τις σιδηροδρομικές γραμμές.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν.3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

β) Στην έννοια της ανωτέρω αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής οι οποίες κατά την κείμενη νομοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδομής και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του. Η αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, που έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων κατασκευών, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.»

5. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.3891/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους, σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, μπορεί να παραχωρείται δωρεάν στο Διαχειριστή Υποδομής μετά από αίτημά του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που είναι απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3429/2005 (Α΄ 314).»

Άρθρο 27

Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263), όπως ισχύει, μετά την περίπτωση ιγ΄ προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως ακολούθως:

«ιδ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».

3. Μετά το άρθρο 29 του π.δ. 293/1999 προστίθεται άρθρο 29Α, ως εξής:

«Άρθρο 29Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟΥ

1. Αποστολή

Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές της ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων και αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές της με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

(α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης

(β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων

(γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης

Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος έχουν ως εξής:

(α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης με αρμοδιότητες όπως η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη των έργων και αντικειμένων της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών. Η πώληση στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με υποχρέωση τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών, καθώς και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν ανταλλαγές γραμματοσήμων με ξένες χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε φύσεως εκθεμάτων, καθώς και η μέριμνα λειτουργίας ΗΣΑ και λοιπών συστημάτων και συσκευών.

(β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων, με αρμοδιότητες όπως η προβολή της Υπηρεσίας Φιλοτελικού - Ταχυδρομικού Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση επισκεπτών στο Μουσείο, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών, καθώς και επιμέλεια εκδόσεων της Υπηρεσίας.

(γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης, με αρμοδιότητες όπως η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης της Υπηρεσίας, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του, η πληροφόρηση των πολιτών για τα σχετικά θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας».

3. Τρόπος στελέχωσης

Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του π.δ. 293/1999 (Α΄263), όπως ισχύει, ή ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 (Α΄222).

4. Έσοδα

Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου θα προέρχονται από τις πωλήσεις σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, από πιθανή επιβολή εισιτηρίου, από δωρεές και χορηγίες.»

4. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος ως εξής:

«Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.

α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης

ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.

β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων

ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.

γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης

ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.»

5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.3185/2003 (Α΄ 229) καταργείται.

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.3185/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγματος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4053/2012

γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να διενεργήσει αμέσως όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσει άνευ ανταλλάγματος, ατελώς και χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου το σύνολο των ενθυμημάτων, των γραμματοσήμων και κάθε είδους αντικειμένων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των γραμματοσήμων, φακέλων, μακετών καλλιτεχνών και δοκιμίων, καθώς και τις εκτυπωτικές πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής του Ερμή και τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται στην συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, το οποίο λειτουργεί ως τμήμα της ΕΛΤΑ ΑΕ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία απόφαση ή/και πράξη προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ενθυμημάτων και αντικειμένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που τυχόν θα προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 28

Τροποποίηση του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173)

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173), προστίθενται εδάφια β΄, γ΄, και δ΄ ως εξής:

«Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε..

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα».

Άρθρο 29

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής υποπαραγράφου α΄ της υποπερίπτωσης α και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η6 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), και αφορά τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρατείνεται μέχρι την 28.2.2013.

2. α. Η «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» («ΕΕΣΣΤΥ») είναι αρμόδια, ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου, για τη διαχείριση και εκμίσθωση σε τρίτους του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ως διαχειριστής του τροχαίου υλικού, η ΕΕΣΣΤΥ έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: επιλέγει με διαγωνιστικές διαδικασίες τους μισθωτές του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται, διαπραγματεύεται τους όρους εκμίσθωσης, συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, παρακολουθεί την εξέλιξη των μισθωτικών συμβάσεων, εισπράττει το μίσθωμα και το αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τις υπηρεσίες διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΕΣΣΤΥ λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό του εισπραττόμενου μισθώματος και το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αντίστοιχες αμοιβές αγοράς για τη διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων περιουσιακών στοιχείων.

β. Η ανάθεση της διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία προσδιορίζεται το τροχαίο υλικό του οποίου ανατίθεται η διαχείριση, η χρονική διάρκεια της διαχείρισης, ο τρόπος απόδοσης του μισθώματος στο Ελληνικό Δημόσιο, το ύψος της αμοιβής της ΕΕΣΣΤΥ για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, τυχόν ειδικότεροι όροι σχετικά με τις διαχειριστικές της αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ. Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μισθωτές του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού σε συμβάσεις που διαχειρίζεται η ΕΕΣΣΤΥ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα της ΕΕΣΣΤΥ οφείλουν να ειδοποιούν αμελλητί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλομένων.

δ. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ διενεργούνται κατ’ εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων περί προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ, καθορίζεται με σχετικούς κανονισμούς που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 30

1. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τις λέξεις « και ενώσεις προσώπων» προστίθενται οι λέξεις « και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)».

2.α. Στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφονται οι λέξεις «η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

β. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.»

γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

3. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

«3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»

4. α. Το στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

5.α. Στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται στην αρχή της πρότασης η φράση «για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

6. α. Στο στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση «,εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

7. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται η φράση: «ή χώρους εκτόνωσης.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

8. Στο στοιχείο δ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «αλλά όχι τα δώματα».

9. Στο στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «και το στοιχείο δ΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και το στοιχείο ε΄».

10. α. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

11. Στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «τρία (3) τετραγωνικά μέτρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο και μισό (2 ½ ) τετραγωνικά μέτρα.»

12. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»

13. α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ημερών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός δεκαπέντε (15) ημερών».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

15. α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και το υποστοιχείο α.i της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (Α΄32), με την προσκόμιση των κάτωθι:

i) Δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

γ. Το στοιχείο β΄ της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.».

δ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

16.α. Τα υποστοιχεία ii και iii του στοιχείου α΄ της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. ii) «Δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

17. α. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, τροποποιείται ως εξής:

αα. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγράφονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».

ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι λέξεις «της εγκρίσεως» αντικαθίστανται με τη λέξη «υποβολής».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

18. α. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 229) προστίθεται περίπτωση 19 ως εξής:

«19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ένωση προσώπων δύναται να κατέχει περισσότερες της μίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη ξεχωριστά.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

19. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος, ο οποίος είναι διαφορετικός για εκάστη άδεια που κατέχεται από το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.»

20. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

«20.Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων α΄ και ε΄ της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.»

21. α. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος νόμου που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, νομικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Δ.Δ. ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης, καθ΄ υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις ως προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος. Στο αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ., η άδεια των οποίων ανακλήθηκε ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης μορφής, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

22. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Θ.6 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τις λέξεις «και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)» προστίθενται οι λέξεις «και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.».

23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

24.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν.3696/ 2008, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.7. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

25. α. Στην περίπτωση Θ.11 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «έως την 30ή Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έως την 30ή Απριλίου 2013».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

26. α. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

27. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ.38/2010 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

28. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.38/2010, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

29. α. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

30. α. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

« 22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του Παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

31. α. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

«7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

32. Στο άρθρο 57 του π.δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 1 έως 2, 6 και 8.»

33. α. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:

«28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α΄και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ΄ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.

34. α. Μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 προστίθεται νέα υποπαράγραφος Θ.17 ως εξής:

«Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο.»

β. Οι υποπαράγραφοι Θ.17 και Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αναριθμούνται σε υποπαραγράφους Θ.18 σε Θ.19 αντίστοιχα.

γ. Η ρύθμιση των προηγούμενων περιπτώσεων ισχύει από 5.12.2012.

35. α. Στην περίπτωση 1 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «καθίσταται η 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

36. α. Η περίπτωση 4 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ΄ της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»

β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

37. α. Η περίπτωση 5 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«5α. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2, εκτός των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία των περιπτώσεων 8, 10 και 13 της υποπαραγράφου Θ.3 αντικαθίσταται από δήλωση του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.»

β. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.

γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.

38. Η περίπτωση 3 της αναριθμημένης υποπαραγράφου Θ.18. (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6, οι περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ. 7 και η υποπαράγραφος Θ.8 της παραγράφου Θ΄ αρχίζει την 1η Μαΐου 2013».

39. Στην αναριθμημένη υποπαράγραφο Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:

«6. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3, εφεξής νοείται άδεια.»

40. Ο τίτλος του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις.»

41. Από τις 5.12.12 καταργούνται τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του ν.3227/2004 (Α΄31).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 31

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.»

2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745).»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5:

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αναριθμείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.»

5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»

6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.»

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.»

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.»

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας.

Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:

α) δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από το ΤΕΕ,

β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την ΕΕΤΕΜ,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),

δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟΔΔ 369) εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου.»

10. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.»

Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται.

11. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.»

12. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 100/ 2010 (Α΄ 177) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (Α΄ 32), ήτοι:

α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού και με την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου.

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της ΕΥΕΠΕΝ), ότι δεν είναι υπάλληλος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

γγ) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

δδ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης.

εε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

στστ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σημείου α΄ γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 17 και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης των φορέων εκπαίδευσης και εξέτασης αντίστοιχα.

γ) Η ΕΥΕΠΕΝ, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.

δ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων παραπάνω νομίμων δικαιολογητικών.

ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά παρέλευση δύο (2) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.»

Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται έτσι ώστε η παράγραφος 4 λαμβάνει τον αριθμό 2 στο εδάφιο γ΄ και στο εδάφιο δ΄ της οποίας ο όρος «επικυρωμένα φωτοαντίγραφα» αντικαθίσταται από τον όρο «φωτοαντίγραφα».

13. Το άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14

Ασυμβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών

1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον:

α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε με οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,

β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.»

14. Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν.3310/2005 (Α΄ 30).»

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του ν.4030/2011 (Α΄ 249) καταργείται.

15. Στο άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3661/2008 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ν.3661/2008 (Α΄ 89) είναι δεκαετούς ισχύος κατ΄ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.»

17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αναφέρεται ο όρος «άδεια» αντικαθίσταται από τον όρο «αναγγελία» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του παρόντος.

Άρθρο 32

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4001/2011 και του ν.3889/2010

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν.4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται από 19.11.2012 ως εξής:

«(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού εντός του έτους. Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4001/2011 μετά το στοιχείο ζ΄, προστίθεται στοιχείο ζ1΄ ως εξής:

«ζ1) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο της μεταφοράς Φυσικού Αερίου και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

3. Το άρθρο 63Α του ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 63Α

Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ

1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ο οποίος συστάθηκε με το π.δ. 33/2007 (Α΄ 31) κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.3428/2005 (Α΄ 313), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η παράγραφος 5 του άρθρου 63Ι.

2. Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παράγραφος 1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Εφόσον ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και οι μέτοχοί του λάβουν τέτοια μέτρα, εφαρμόζονται και στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος.»

4. Στα άρθρα 63Β έως και 63Ι του ν.4001/2011, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «ΔΕΠΑ ΑΕ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» ή «Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου», κατά περίπτωση.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Δ του ν.4001/ 2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 67» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 63Ε».

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν.4001/ 2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 72» αντικαθίσταται με τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι».

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν.4001/ 2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, η φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 63Θ του παρόντος».

8. Το πρώτο ημιεδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Ε του ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός:»

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63Ε του ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.»

10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 63Θ του ν.4001/ 2011, όπως προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88.»

11. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 63Ι του ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάμει του άρθρου 68, και του εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.»

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63Ι του ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 65 του παρόντος, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 65 του παρόντος νόμου.»

13. Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 3 του άρθρου 63Ι του ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, και η οποία φέρει ομοίως αριθμό παραγράφου 3, αναριθμείται σε παράγραφο 4.

14. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 63Ι του ν.4001/ 2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 195 του ν.4001/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 επ. ή 63Α επ. του παρόντος νόμου.»

16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), οι λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους.»

Άρθρο 33

Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων

1. Η περίπτωση στ΄ της παρ.2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31.1.2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.»

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31.1.2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως.

3. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 αναστέλλεται μέχρι την 31.5.2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 34

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης ΙΙΙ της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.»

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά τη λέξη «αποκλεισμού» προστίθενται οι λέξεις «και η προκαλούμενη δαπάνη από αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.»

3. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.»

4. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύουν».

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.

6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος. Το ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξή τους.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από 1.1.2013 ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.»

8. H περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται ανωτέρω εκδίδονται το αργότερο μέχρι 31.12.2012, σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από τη δημοσίευση του παρόντος.»

9. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1 του ν.2112/1920 (ΦΕΚ Α΄ 67), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.»

10. Στην πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 η φράση «καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωσης» αντικαθίσταται ως εξής: «καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης.»

Άρθρο 35

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) της παρ.1, περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ κατά την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Το προσωπικό αυτό, μέχρι 31.12.2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ΦΚΑ, κλάδους ή τομείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και να μισθοδοτείται από αυτούς.»

2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 21 του ν.4038/2012 (Α΄ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ εδάφιο β΄ του άρθρου 21 του ν.4038/2012 (Α΄ 14) για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώτης δόσης, όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 16.7.2012.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να μεταφέρονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ από τους καταργηθέντες Οργανισμούς Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμό Εργατικής Εστίας, ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής τους. Το ως άνω προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του καθεστώς.

4.α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), πριν τις λέξεις «δεν αναζητούνται» προστίθενται τα ακόλουθα «και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4025/2011».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) διαγράφεται η λέξη «καταβάλλεται» και αντικαθίσταται από τις λέξεις «και το δικαίωμα αναγνωρίζεται».

5.α. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

αα) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του ΙΚΑ. ΕΤΑΜ

ββ) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΕ

εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΓΑ

στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η απόφαση ορισμού δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ.

γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

δ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρίας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.

6. Το εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ χορηγείται σύμφωνα με την ημερομηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό τομέα.

7. Στο άρθρο 45 του ν.4052/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων – Τομέων και Κλάδων, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο ΕΤΕΑ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.»

8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), μετά τις λέξεις « Οι υπηρεσίες αυτές» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η Κεντρική Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε..»

β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν.3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 η φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄95)…» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α΄95)».

10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν.4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ.ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν.2972/2001(ΦΕΚ Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web.site) του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και εφεξής.»

Άρθρο 36

1. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Ασφαλιστικών Οργανισμών με την έγκαιρη και ορθή αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό των συντάξεων, είτε δεν εφαρμόζουν τις περικοπές σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΗΔΙΚΑ, θα γίνεται αναστολή της επιχορήγησης τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αν το μη συμμορφούμενο ταμείο δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναστέλλεται η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του μέχρι την συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρου αυτού.»

2. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257), που έχει παραταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του ν.3945/2011 (Α΄68) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 37

1. Στο τέλος του στοιχείου α΄ του άρθρου 11 του ν.4052/ 2012 (Α΄41), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013 δύναται να συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw back του 2013 ή το rebate του ν.4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013.

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από το κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).

Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ΚΑΚ που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείμενες υπουργικές αποφάσεις, μέχρι 10.12.2012.

Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι ΚΑΚ δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back πους τους αναλογεί.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4052/2012, του ν. 4093/2012 και των κείμενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι ΚΑΚ δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back.»

2. Στο άρθρο 29 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβεβλημένους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ ρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

5. H περίπτωση 10 υποπαραγράφου ΙΒ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 5, 6 και 8 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2 εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012.»

Άρθρο 38

Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α΄6), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΒ.2. της παραγράφου ΙΒ του ν. 4093/2012, μετά τις λέξεις «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία» προστίθενται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, οι λέξεις «δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 39

1. α. Από 19.11.2012, οι περιπτώσεις που υπάγονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν.δ.3026/1954 (Α΄ 235), όπως ισχύει, διέπονται, ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης, από τα οριζόμενα στους πίνακες των περιπτώσεων 2 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου που εμπίπτει στον Πίνακα Υπολογισμού Αποζημίωσης της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ισχύουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπό i) και ii) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

β. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο καταργείται.

2. α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αμείβεται μόνο με πάγια περιοδική αμοιβή (άρθρο 63 παρ.4 εδάφιο α΄), το όριο αυτής ορίζεται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του.»

β. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο καταργείται.

Άρθρο 40

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου δεν μεταβάλλεται η έδρα του Συμβολαιογράφου αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συμβολαιογράφου παραμένει εφεξής στην έδρα του καταργούμενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 110/2012 (Α΄193) δεν θίγονται οι υφιστάμενες θέσεις των Συμβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευόμενων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:

«Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστημα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου.»

3. Στο ν. 2830/2000 προστίθεται μεταβατική διάταξη, η οποία διαλαμβάνει ως εξής:

«Οι πλειστηριασμοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου μεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 110/2012 (Α΄193) και κατά την ήδη προσδιορισθείσα ημερομηνία.»

4. Στo τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευόμενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς.»

5. Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 (Α΄67) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευμένα δικαστήρια δικαστικούς υπαλλήλους.»

Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3910/2011 (Α΄11) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου όπου διενεργείται ο διαγωνισμός.»

7. Παρατείνεται έως την 31.12.2013 η ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την απόφαση 5223/23.1.2009 του Υπουργού Δικαιοσύνης (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23).

8. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως (Γ΄ 1046), που λήγει την 31.12.2012 παρατείνεται έως την 31.12.2013.

9. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α΄211) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 6 του ν. 3898/2010 και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα εξετασθούν, σύμφωνα με το νόμο.»

10. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999 η φράση «πριν από την πάροδο ενός έτους» αντικαθίσταται με τη φράση «πριν από την πάροδο τριών ετών».

11. Στα υφιστάμενα κλειστά τμήματα των αγροτικών καταστημάτων κράτησης, μπορεί να μετάγονται κατάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυμφόρησης των υπολοίπων καταστημάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισμού κρατουμένων.

12. Στο άρθρο 13 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο Ε.Σ.Υ. των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων, οι ανάγκες κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης της χώρας θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με ευθύνη των αρμόδιων διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέμα.»

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2776/1999 (Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών και τύπων καταστημάτων κράτησης πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η δε μετατροπή, μετεγκατάσταση, μετονομασία και μεταβολή της έδρας τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήματος του άρθρου 19 παράγραφος 4 του παρόντος, συναρμόδιος για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και ο Υπουργός Υγείας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 2161/1993 (Α΄ 119). Σε περίπτωση σύστασης, μέσα ή έξω από το κατάστημα κράτησης, ειδικού, κατά το άρθρο 6 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213), κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου, αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουμένων και στελεχώνεται, ως προς μόνο το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

14. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής:

«1) α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών − Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ΄ αυτών το Συμβούλιο συγκροτείται από το νόμιμο αναπληρωτή του στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα».

15. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4043/2012 (A΄ 25) η φράση «και σε χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες» αντικαθίσταται με τη φράση «και σε χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013».

16. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 41

1. Τα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας χωρίς η αρμόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού χορηγούνται αυτόματα.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2012, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών - μελών της Ε.Ε., αποφοίτων τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.»

Άρθρο 42

1. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.2160/1993. Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.3270/2004, όπως ισχύει.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «για την υλοποίηση των προγραμμάτων της παραγράφου 1» αντικαθίσταται με τη φράση «για την υλοποίηση των προγραμμάτων της παραγράφου 2».

3. Στο άρθρο 14 του ν.710/1977 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η υλοποίηση των ταχύρυθμων προγραμμάτων του παρόντος άρθρου μπορεί να ανατίθεται απευθείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής με τη σύναψη σχετικής σύμβασης, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο, το ύψος της αμοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθμός των καταρτιζόμενων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την καταβολή της αμοιβής για την υλοποίηση του ταχύρρυθμου προγράμματος από το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισμού χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ΄ ονόματι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του εκπαιδευτικού ιδρύματος, μετά την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων. Η υλοποίηση της σύμβασης και η πιστή τήρηση του αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης θα πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή και τον προϊστάμενο τμήματος των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, που έχουν την αρμοδιότητα για τα ταχύρυθμα προγράμματα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 (Α΄ 77)

1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκια υπολογισμού της εισφοράς

Κλιμάκιο

ετήσιου

συνολικού

εισαγόμενου

συναλλάγματος

(σε δολλάρια

ΗΠΑ)

Συντελεστής

%

Φόρος

κλιμακίου

Σύνολο

εισαγόμενου συναλλάγματος (σε

δολλάρια

ΗΠΑ)

Σύνολο

φόρου

(σε δολλάρια

ΗΠΑ)

200.000

10

20.000

200.000

20.000

200.000

8

16.000

400.000

36.000

Υπερβάλλον

6

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015.

Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α..

Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του ν.27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.

2. Οι παραπάνω υπόχρεοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος του προηγούμενου έτους με την οποία συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος, καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία αυτής.

Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βάση τη δήλωση. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.

Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου:

Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.

3. Ο φόρος υπολογίζεται σε δολλάρια Η.Π.Α. και καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2523/1997 όπως ισχύουν.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 44

Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης

1.α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.

β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της προηγούμενης υποπαραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

iii) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

iv) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης με φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και με οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού. Για την καταβολή του ποσού του φόρου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί καταβολής του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

δ. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος.

ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες λεπτομέρειες και θέματα της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου 77 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιφορτίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της ΚΕ.Ν.Ε., της ΚΕ.Κ. (Ε.Κ.Α.Δ.), της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, που συστάθηκε με το ν.3323/2005 (Α΄61).»

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 83 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ή τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού ως κύριους διατάκτες κατά περίπτωση δαπάνης.»

3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5) προστίθεται παράγραφος 3 και η παράγραφος 3 αυτού αναριθμείται σε 4 ως εξής:

«α. Επιφορτίζεται με την οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

β. Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων.

δ. Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.

ε. Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας και χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.

στ. Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών.

ζ. Μεριμνά για την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.

η. Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών.

θ. Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών.»

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας. Η εφαρμογή των διατάξεων που άπτονται των θεμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2013.

Άρθρο 46

Η κατ’ έτος επιχορήγηση του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής από τον Προϋπολογισμό της Βουλής είναι ίσου ύψους με τις κρατήσεις που διενεργούνται σε βάρος των μετόχων του Ταμείου επί των τακτικών αποδοχών τους.

Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου καταργείται.

Άρθρο 47

Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν.4046/2012 (Α΄ 28), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.4056/2012 (Α΄ 55), ισχύουν σε κάθε περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 48

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 240 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθούν άμεσα τα ακόλουθα Σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής Δημοκρατίας:

α) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το ν.4060/2012 (Α΄ 65),

β) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4046/2012 (Α΄ 28),

γ) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4046/2012.

Με την έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27 Νοεμβρίου 2012 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεμβρίου 2012, κατά την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού εξεταστούν και τα αποτελέσματα της από 3 Δεκεμβρίου 2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων, για την εκταμίευση, από το Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε σαράντα τρία δισεκατομμύρια και επτακόσια εκατομμύρια (43.700.000.000) ευρώ περίπου και που αναμένεται να εκταμιευθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των Συμβάσεων, καθώς και να υπάρξει άμεση ρύθμιση και διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία της ανωτέρω πρόσκλησης ανταλλαγής ομολόγων.

3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ανατίθεται η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νομικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατομμύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και των δαπανών που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.

4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρμογή των οριζόμενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παραγράφου Ζ΄ του νόμου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο πλαίσιο άσκησης μισθολογικής πολιτικής.

5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων

Τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής

Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων

για την υπογραφή τους

1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα τέσσερα (4) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτημα Ι).

2. Εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συμβάσεων τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, όπως τα Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτήματά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήματα στην παρούσα Πράξη:

α) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της, (Παράρτημα ΙΙ).

β) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της (Παράρτημα ΙΙΙ).

3. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται.

β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται.

γ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.

Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η υπογραφή των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων που εγκρίνονται με τις παραγράφους 1 και 2.

4. Η ισχύς των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2, μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.

Άρθρο 2

Έγκριση ανάθεσης παροχής χρηματοοικονομικών και διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Εγκρίνεται η από 3.12.2012 ανάθεση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2012, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθμ. 2/87287/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3189/Β/2012) και συγκεκριμένα η ανάθεση α) στην πρώτη καθηκόντων «Lead Structuring Agent» και (β) από κοινού σε αμφότερες καθηκόντων «Dealer Manager», για την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της από 27 Νοεμβρίου 2012 δήλωσης του Eurogroup, και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση από 3.12.2012, διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθμ. 2/87288/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3189) και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 3

Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65), μετά την παράγραφο 1β προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

«1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν.4057/2012.

Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις του Οκτωβρίου του 2012.

Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις.

1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή)

ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ».

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του άρθρου 2 του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65) από 1.1.2013 καταργούνται.

Άρθρο 4

Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων.

5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε.

Άρθρο 5

Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νοείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία:

α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του ν.2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό και,

β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν.2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Άρθρο 6

Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν.2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν.3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:

«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:

«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν.3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».

Άρθρο 7

Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη

1. α. Το στοιχείο στ. του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού».

β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακολούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών».

2. Τα εδάφια δ΄ - ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν.3922/2011 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα».

3. 3.1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας και κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επιτρέπεται να εξασφαλίζεται μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών η μίσθωση εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή η παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Τυχόν «διοικητικά - λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται στο καταστατικό του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, θα αναλαμβάνονται αντίστοιχα.

3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώμα είναι τα ακόλουθα:

Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.:

1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης.

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας μέσω διεθνούς οργανισμού.

3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αποδοχής τελικής προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας από τον διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ειδικής διαδικασίας.

4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση Χ.Ε.Π..

Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.:

1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συντασσόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.

3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση είσπραξης του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.

4. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.

5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.

6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών κρατήσεων.

7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπολοίπου εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π..

Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής:

1. Αίτημα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.

2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.

3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση της προκαταβολής.

3.3. Τα σχετικά με την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με δεύτερο υπόλογο την αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά, να προστίθενται νέες κατηγορίες δαπανών μέσω των ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, και να καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 1.5.2012.

Άρθρο 8

Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) παύει να ισχύει και οι αποζημιώσεις των μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εμπίπτουν εφεξής στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226).

ΣΥΜΒΑΣΗ (. pdf )

Άρθρο 9

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 αρχίζει από 12.11.2012.

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αρχίζει από 18.11.2012.

3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 15, 20, 32, 33, 35, 38, 40 και 43 αρχίζει από 19.11.2012.

4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41 και 49 αρχίζει από 5.12.2012.

5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 και 52 αρχίζει από 7.12.2012.

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 50 αρχίζει από 5.2.2013.

7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671