ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.08.2012

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «SIEMENS», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρείχε στον Υπουργό Οικονομικών η διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 324, του ν. 4072/2012.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 164          27 Αυγούστου 2012

_______________________________________________________

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.2012.

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «SIEMENS», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρείχε στον Υπουργό Οικονομικών η διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 324, του ν. 4072/2012.

SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN THE HELLENIC REPUBLIC AND SIEMENS (.pdf)

ΣΥΜΦΩΝΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤ ΤΗΣ SIEMENS

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ελληνική Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Η Siemens είναι Γερμανική ηλεκτροτεχνική εταιρεία που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παραγωγή εξοπλισμού, συστημάτων μετάδοσης και διανομής στον τομέα της ενέργειας, με τα συστήματα και εξοπλισμό στον τομέα των μεταφορών καθώς και με εξοπλισμό στον τομέα της υγείας ως προμηθευτής, μεταξύ άλλων, εθνικών, κρατικών και περιφερειακών Αρχών σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Το Νοέμβριο 2006, η Εισαγγελία του Μονάχου πραγματοποίησε έρευνες σε εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων σε διάφορες εγκαταστάσεις της Siemens, καθώς και στις κατοικίες συγκεκριμένων εργαζομένων της στην περιοχή του Μονάχου στη Γερμανία στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με πιθανή δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων καθώς και με άλλες παράνομες πράξεις. Αμέσως μετά τα παραπάνω, η Siemens αποκάλυψε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Department of Justice - DOJ) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission - SEC) το ενδεχόμενο παραβάσεων του Νόμου για τις Πρακτικές Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act) σε διάφορες χώρες. Παράλληλα, η Siemens ξεκίνησε μια εκτεταμένη εσωτερική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πεδίο της έρευνας στην Ελλάδα και η συνεργασία και συμμετοχή της Siemens αναλύονται περαιτέρω στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε σχετική έρευνα ως προς την ανάμιξη της Siemens σε παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα και τις σχετικές ευθύνες που προκύπτουν με βάση το Αστικό και το Διοικητικό Δίκαιο από ενδεχόμενες παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Δημοκρατία και η Siemens συμφωνούν να προχωρήσουν σε πλήρη και οριστική ρύθμιση των διαφορών τους σε σχέση με τα παραπάνω, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή λύση και για τις δύο πλευρές. Για το σκοπό αυτό, η Siemens συμφωνεί να προβεί σε παροχές για την πλήρη και οριστική διευθέτηση όλων των πιθανών κατηγοριών για μη σύννομη συμπεριφορά σε σχέση με την Υπόθεση, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω στην παρούσα Συμφωνία Συμβιβασμού (η «Συμφωνία»).

Ωστόσο, πριν απ’ όλα, η Διοίκηση της Siemens επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη λύπη της προς τον Ελληνικό Λαό, τη Βουλή των Ελλήνων και την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συμπεριφορά που είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή δικαστικής και κοινοβουλευτικής έρευνας και ακολούθως την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Αν και η Siemens απέδιδε πάντοτε ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια και την υπευθυνότητα, η σημερινή διοίκηση της εταιρείας θεωρεί απαραίτητο να δηλώσει τη λύπη της, διότι διάφορα στελέχη της Εταιρείας ανά τον κόσμο δεν επέδειξαν την οφειλόμενη προσήλωση και παραβίασαν τις παραπάνω εταιρικές αρχές. Αυτός είναι ο λόγος που η εταιρεία έχει αυστηροποιήσει και πολλαπλασιάσει τα μέτρα πρόληψης και συμμόρφωσης, ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη και καθολική συμμόρφωση με τις εταιρικές αρχές όλων, από τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης μέχρι τον τελευταίο συνεργάτη. Η διοίκηση της Siemens δηλώνει ότι σήμερα η SIEMENS αποτελεί πλέον μία ανανεωμένη εταιρεία σε σχέση με την οργάνωση, το προσωπικό και την εταιρική κουλτούρα της, η οποία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης.

Επιπροσθέτως, η Siemens δηλώνει στην Ελληνική Δημοκρατία ότι έχει υιοθετήσει ένα πλήρες και σύγχρονο πρόγραμμα συμμόρφωσης σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει εκκρεμείς διαφορές, που υφίστανται ή τυχόν θα προκύψουν, εμπορικής, διοικητικής, αστικής ή ποινικής φύσης, και οι οποίες δεν σχετίζονται με την Υπόθεση. Ρητώς επιπλέον συνομολογείται ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν έχουν, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι έχουν οποιαδήποτε επιρροή ή ότι κατά οιονδήποτε τρόπο περιλαμβάνουν ζητήματα ποινικής φύσης κατά προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Μέρη, με δεδομένη τη νομική θέση του καθενός από αυτά, αποδέχονται την παρούσα Συμφωνία Συμβιβασμού (η «Συμφωνία»), όπως αυτή ορίζεται παρακάτω:

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο όρος «ΕΔ» νοείται ότι περιλαμβάνει την Ελληνική Δημοκρατία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Δημόσιες Αρχές, τα ΝΠΔΔ, και όλες εκείνες τις επιχειρήσεις, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ο όρος «Siemens» νοείται ότι περιλαμβάνει τη Siemens AG, τη Siemens AE (Ελλάδας) και τις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες αυτών, καθώς και εκείνες στις οποίες, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο, η Siemens ασκεί ουσιώδη και κρίσιμη επιρροή στις εταιρικές υποθέσεις. Επίσης, νοείται ότι περιλαμβάνει τα ανώτερα στελέχη, τα μέλη ΔΣ και υπαλλήλους αυτής, εκτός εκείνων που, λόγω των δικαστικών διερευνήσεων, έχουν ήδη εμπλακεί ή πρόκειται στο μέλλον να εμπλακούν στην Υπόθεση.

Η ΕΔ και η Siemens από κοινού αναφέρονται ως τα «Μέρη», η κάθε μία δε αποτελεί «Μέρος» για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.

Ο όρος «SAE» νοείται ότι περιλαμβάνει τη Siemens AE και τις θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και τη Siemens Healthcare Diagnostics ABEE.

Ο όρος «Υπόθεση» νοείται ότι περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις μέχρι σήμερα υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισμούς, γνωστούς ή και μη γνωστούς, που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές (ή υποσχέσεις πληρωμών) προς τρίτους, ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της SIEMENS, περιλαμβανομένων ενδεικτικά όσων υποθέσεων διερευνήθηκαν από τις Αρχές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. ή τη Δικηγορική Εταιρεία Debevoise & Plimpton LLP, περιλαμβανομένων των υποθέσεων που καλύφθηκαν από τις ρυθμίσεις της Siemens με τις Γερμανικές Αρχές το έτος 2008, καθώς και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) στις Η.Π.Α..

Ο όρος «Επιτροπή Εποπτείας» περιγράφεται περαιτέρω στο Παράρτημα 3.

Ο όρος «Επίτροπος Εταιρικής Συμμόρφωσης» περιγράφεται περαιτέρω στο Παράρτημα 4.

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SIEMENS

(1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι, προς πλήρη και οριστική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν με βάση το Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο και που έχουν σχέση με την Υπόθεση (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον ανταγωνισμό), η SIEMENS αναλαμβάνει απέναντι στην ΕΔ τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Παροχή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ: Η SIEMENS προβαίνει στην ακόλουθη παροχή αναφορικά με τις εισπρακτέες απαιτήσεις της σε βάρος φορέων του Ελληνικού δημοσίου τομέα που μνημονεύονται στο Παράρτημα 2 («Παροχή των 80 εκατομμυρίων»). Η ΕΔ δηλώνει με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 477 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, σωρευτική αναδοχή χρέους ως εις ολόκληρο συνοφειλέτης για όλες τις εισπρακτέες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 2. Αμέσως μετά η SIEMENS, με την παρούσα προβαίνει σε άφεση χρέους ή θα μεριμνήσει για την άφεση χρέους σύμφωνα με το άρθρο 484 του Ελληνικού Αστικού κώδικα όλων των εισπρακτέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 έναντι όλων των εις ολόκληρο συνοφειλετών αυτών, ώστε οι απαιτήσεις αυτές να αποσβεστούν στο σύνολό τους έναντι και των οφειλετών των απαιτήσεων που μνημονεύονται στο Παράρτημα 2. Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ισχύος των απαιτήσεων, τα Μέρη συμφώνησαν στο μηχανισμό που περιγράφεται στο Παράρτημα 2. Αμφότερες, η σωρευτική αναδοχή χρέους κατά το άρθρο 477 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και η άφεση χρέους κατά το άρθρο 484 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα θα απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, προμήθεια, τέλος, φορολογική υποχρέωση ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι ούτε η παρούσα Συμφωνία ούτε οι συμφωνίες που θα συναφθούν από τα Μέρη προς εκτέλεση και τελική εκπλήρωση της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρούνται ότι αποτελούν δωρεά για τους σκοπούς της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

2. Παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ: Η SIEMENS AG αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3, να διαθέσει για μία περίοδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας (η «Περίοδος Παροχής») ένα συνολικό ποσό 90 εκατομμυρίων Ευρώ (η «Παροχή των 90 εκατομμυρίων») όπως περιγράφεται κατωτέρω για την υποστήριξη των κατωτέρω φορέων και δραστηριοτήτων της ΕΔ:

(1) Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ.

(2) Σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ.

(3) Πανεπιστημιακών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην ΕΔ, που αποσκοπούν να βελτιώσουν τη γνώση και την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης.

(4) Προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της ΕΔ. κάθε έτος θα εξασφαλισθεί η δυνατότητα παροχής μέχρι 100 τέτοιων υποτροφιών.

(5) Παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) που θα ζητηθεί για Δημόσια Νοσοκομεία, με έμφαση στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, της ΕΔ, μετά από εκτίμηση των σχετικών αναγκών από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εποπτείας, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μολονότι η ανωτέρω υποχρέωση αναλαμβάνεται από τη Siemens AG, δικαίωμα εκπλήρωσης θα έχει και η Siemens ΑΕ. Κάθε καταβολή ποσών για συγκεκριμένα σχέδια ή φορείς θα αποφασίζεται από τα Μέρη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα 3.

3. Επένδυση ύψους ευρώ 100 εκατομμυρίων. Η Siemens AG αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη παρουσία της SAE στην Ελλάδα, η οποία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζομένους, με τη χρήση, εντός του 2012, των ενδεικνυόμενων μέσων και ενεργειών οικονομικής στήριξης της SAE με ποσό που υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια Ευρώ. Η εκπλήρωση αυτής της διάταξης θα στοιχειοθετείται εγγράφως στην Επιτροπή Εποπτείας από τους ορκωτούς ελεγκτές της SAE.

4. Περαιτέρω επενδύσεις:

(α) Η SIEMENS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, παράγοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες, για σχεδόν 100 χρόνια. Η SIEMENS γνωρίζει και εμπιστεύεται τη δυναμική και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΔ και πιστεύει ειλικρινά, ότι, παρά τις σημερινές δυσκολίες της, η ΕΔ θα επιστρέψει και πάλι σύντομα σε μία ισχυρή οικονομία.

Στην προσπάθεια αυτή, η SIEMENS επιθυμεί να είναι βασικός και ουσιαστικός υποστηρικτής. Με δεδομένο αυτό, η SIEMENS ενθαρρύνει θερμά μεγάλους παγκόσμιους επενδυτές να συμμετάσχουν στην οικονομική αναζωογόνηση της ΕΔ, επενδύοντας στην ΕΔ, όπως η ίδια έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει.

(β) Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή Εποπτείας θα συστήσει μία κοινή ομάδα εργασίας (η «Επιτροπή Επενδύσεων»), για να διερευνήσει πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς επενδύσεων από τη SIEMENS στην ΕΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τομείς που ενισχύουν την απασχόληση στην ΕΔ.

(γ) Ειδικότερα, αλλά όχι μόνο, η SIEMENS θα εξετάσει την πραγματοποίηση επενδύσεων διαφόρων τύπων και μορφών στην ΕΔ. Μία τέτοια επένδυση, η οποία εξετάζεται, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα για ένα έργο αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων Ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων.

(2) Στην περίπτωση που νέα γεγονότα που αφορούν στην Υπόθεση και τα οποία θεωρηθεί ότι ενδιαφέρουν τις Ελληνικές Αρχές περιέλθουν σε γνώση της, η SIEMENS θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη, όποτε της ζητηθεί αλλά και ανεξάρτητα, προς τις Ανακριτικές Αρχές της ΕΔ σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ανάκριση κατά φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί στην Υπόθεση. Κανένας όρος αυτής της Συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά οιονδήποτε τρόπο παρεμβατικό ή περιοριστικό των ποινικών διώξεων κατά φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί στην Υπόθεση.

(3) Η SAE συμφωνεί να ενταχθεί για μία περίοδο έως τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης της εταιρικής συμμόρφωσης και δεσμεύεται για την εξασφάλιση διαφάνειας κατά τη λειτουργία της. Το Πρόγραμμα θα αποτελείται από μία αναθεώρηση του προγράμματος συμμόρφωσης της SAE και των εσωτερικών της ελέγχων. Οι λεπτομέρειες του Προγράμματος αυτού περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4. Η διεξαγωγή του Προγράμματος θα λαμβάνει υπόψη την ομαλή λειτουργία και ροή των συνήθων επιχειρηματικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της SAE.

(4) H SIEMENS δεσμεύεται να διατηρεί ένα σταθερό πρόγραμμα συμμόρφωσης που θα υιοθετεί μία εταιρική κουλτούρα, στο πλαίσιο της οποίας καμία δραστηριότητα διαφθοράς ή άλλως παράνομη δεν θα είναι ανεκτή. Σε συνέπεια με αυτή τη δέσμευση, η SIEMENS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται πρακτικές διαφθοράς ή άλλως παράνομες κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών ή την εκτέλεση συμβάσεων στην Ελλάδα και ότι οι υπάλληλοι της SIEMENS θα σέβονται πλήρως όλους τους νόμους της ΕΔ που διέπουν το θεμιτό ανταγωνισμό και το εμπόριο.

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔ

(1) Η ΕΔ αναγνωρίζει τη συνεργασία της 8ΙΕΜΕΝ8 κατά την έρευνα της Υπόθεσης.

(2) Η ΕΔ δηλώνει ότι η SIEMENS αποτελεί αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχείρηση, υπό την έννοια του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(3) Η ΕΔ παραιτείται με την παρούσα από κάθε αστική και διοικητική (περιλαμβανομένων εκείνων από ξέπλυμα χρήματος ή παραβάσεων της νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού) αξίωση και πρόστιμο κατά της SIEMENS σε σχέση με την Υπόθεση. Η ΕΔ δεν θα καταθέσει ένδικα βοηθήματα αστικού ή διοικητικού δικαίου και δεν θα επιβάλει πρόστιμα ή κυρώσεις κατά της SIEMENS. Αν κάποιο τέτοιο ένδικο βοήθημα ή κύρωση έχει ήδη ασκηθεί ή επιβληθεί, η ΕΔ θα παραιτηθεί οριστικά, η δε κύρωση θα καταργηθεί ή/και ακυρωθεί οριστικά.

Επιπλέον, η ΕΔ θα διατηρήσει χωρίς ζημία τη SIEMENS σε σχέση με την Υπόθεση, συμφωνώντας ρητά ότι η παρούσα Συμφωνία έχει αμετάκλητο χαρακτήρα. Επιλέον, εφόσον χρειαστεί, η ΕΔ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπεράσπισης και εν γένει αρωγής προς τη SIEMENS σε σχέση με τις ανωτέρω αξιώσεις, πρόστιμα, αγωγές και/ή άλλες διαδικασίες. Σε περίπτωση πάντως που, παρ’όλα αυτά, τέτοιες αξιώσεις εγερθούν και/ή έννομες συνέπειες επέλθουν, η SIEMENS θα έχει έναντι της ΕΔ, δικαίωμα επίσχεσης και δικαίωμα συμψηφισμού του αντίστοιχου ποσού με την Παροχή των 90 εκατομμυρίων που περιγράφεται στον Όρο III.

V. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΩΝ

Σε σχέση με τον όρο 111.(1) και εφόσον η SIEMENS είναι ενάγων διάδικος, η SIEMENS θα καταργήσει εντός ευλόγου χρόνου μετά την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε αντίστοιχη δικαστική διαδικασία και θα αναλάβει κάθε εύλογη προκύπτουσα δαπάνη. Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με την Υπόθεση θα καταργούνται από τον αιτούντα ή τον ενάγοντα ή σε κάθε περίπτωση το διάδικο που έχει την εξουσία διάθεσης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής στο Μόναχο.

VΙ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ

(1) Συμβολή στην επίλυση άλλων διαφορών: Τα Μέρη συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμβάλουν στη δίκαιη επίλυση κάθε άλλης εκκρεμούς διαφοράς, στην οποία εμπλέκονται ή τα επηρεάζει. Η SIEMENS θα καταθέσει στην Επιτροπή Εποπτείας έγγραφη κατάσταση με αυτές τις διαφορές.

(2) Επιτροπή Εποπτείας: Τα Μέρη θα διορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Εποπτείας και θα διευκολύνουν την Επιτροπή Εποπτείας στην εκπλήρωση των καθηκόντων της.

(3) ΦΠΑ: Στα ποσά των Παροχών 1 και 2 του ανωτέρω Όροι 111.(1) περιλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ.

VΙΙ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΕΔ

Η ΕΔ υπέστη νομικές αμοιβές και έξοδα από τη Hogan Lovells International LLP, τη δικηγορική εταιρεία που διορίστηκε από την ΕΔ (η «Δικηγορική Εταιρεία») σε συνέχεια εισηγήσεως από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την κατάρτιση και σύναψη αυτής της Συμφωνίας και για την εκπροσώπηση της ΕΔ στις εκκρεμείς δίκες με τη SIEMENS. Η SIEMENS συμφωνεί να καταβάλει αυτές τις αμοιβές και τα έξοδα της Δικηγορικής Εταιρείας αναφορικά με την ανωτέρω εντολή. Η Δικηγορική Εταιρεία θα παράσχει την αναγκαία τεκμηρίωση προς υποστήριξη και ανάλυση των εν λόγω αμοιβών και εξόδων, τα οποία πρέπει να είναι εύλογα και να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, και θα τα υποβάλει στη SIEMENS για πληρωμή. Η ΕΔ απαλλάσσει τη Δικηγορική Εταιρεία από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο βαθμό που να δύναται να τεκμηριώσει το εύλογο των αμοιβών και εξόδων της, γνωστοποιώντας τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών της, τιμολόγια, καταστάσεις ωριαίων χρεώσεων και παραστατικά για τα έξοδα. Παράλληλα με την πληρωμή, η Δικηγορική Εταιρεία θα εκδώσει και παραδώσει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους της ΕΔ, στην Επιτροπή Εποπτείας και τη SIEMENS, επιστολή ικανοποίησης των απαιτήσεών της, σε πλήρη εξόφληση των αμοιβών και δαπανών της σε σχέση με την ανωτέρω εντολή.

VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(1) Η παρούσα Συμφωνία περιέχει την πλήρη συνεννόηση των Μερών και υπερισχύει κάθε προηγούμενης γραπτής ή προφορικής δέσμευσης, διευθέτησης, συμφωνίας και σύμβασης σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. Δεν υφίστανται περιορισμοί, συμφωνίες, υποσχέσεις, εγγυήσεις, συνομολογήσεις ή αντιλήψεις υποχρεώσεων σε σχέση με θέματα που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία διαφορετικές από αυτές που ρητά ορίζονται στην παρούσα. Η παρούσα Συμφωνία δεν δύναται να τροποποιηθεί, παρά μόνο κατά τη ρητή συμφωνία των Μερών με έγγραφο που φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των δύο Μερών.

(2) Σε περίπτωση αμφιβολιών ή ανακολουθιών, υπερισχύει το κείμενο της Συμφωνίας που είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ή περισσότεροι από τους όρους που περιέχονται στην παρούσα κριθεί ότι είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος για οποιαδήποτε αιτία και σε οποιαδήποτε έκταση, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους όρους της παρούσας Συμφωνίας, αλλά η παρούσα θα εφαρμόζεται, ως εάν οι άκυροι, παράνομοι ή ανεφάρμοστοι αυτοί όροι δεν είχαν περιληφθεί σε αυτή, εκτός εάν η διαγραφή αυτού ή αυτών των όρων θα συνιστούσε τέτοια ουσιαστική μεταβολή που θα καθιστούσε την εκπλήρωση των παροχών που προβλέπονται στην παρούσα αντίθετη με τη βούληση των Μερών.

(4) Εάν οι συνθήκες που αποτέλεσαν τη βάση της παρούσας Συμφωνίας μεταβληθούν ουσιωδώς μετά τη σύναψη αυτής και εάν λογικά τα Μέρη δεν θα είχαν συνάψει την παρούσα Συμφωνία ή θα την είχαν συνάψει αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, εάν είχαν προβλέψει τη μεταβολή που επήλθε, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος προσαρμογής της Συμφωνίας στο μέτρο που, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης και ιδίως τη συμβατική ή την εκ του νόμου κατανομή του κινδύνου, ένα από τα Μέρη δεν μπορεί να θεωρηθεί ευλόγως ότι αναμένεται να εκπληρώσει τη Συμφωνία χωρίς τροποποίηση.

(5) Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της ΕΔ.

(6) Εάν ανακύψει διαφορά σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Μερών θα επιδιώξουν, με δίκαιη διαπραγμάτευση και καλή πίστη, να διευθετήσουν τη διαφορά αυτή. Μετά από αίτημα ενός Μέρους, οφείλει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ανώτερος εκπρόσωπος της διοίκησης κάθε Μέρους. Κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τις διαπραγματεύσεις αυτές οποτεδήποτε με την επίδοση σχετικού εγγράφου στο άλλο Μέρος.

(7) Τα Μέρη θα επιχειρήσουν να συμφωνήσουν στη διεξαγωγή διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης της Διαφοράς (ADR) και επί των εφαρμοστέων δικονομικών κανόνων (περιλαμβανόμενων χρονικών προθεσμιών) εντός δεκατεσσάρων ημερών μετά τη λήψη ειδοποίησης καταγγελίας κατά τον όρο VIII.(6) από το άλλο Μέρος. Εάν τα Μέρη δεν συμφωνήσουν σε μια τέτοια διαδικασία εμπρόθεσμα, κάθε Μέρος θα δικαιούται να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτησία κατά τον όρο VIII.(8).

(8) Κάθε διαφορά που θα προκύψει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, ή με την ισχύ της εν όλω ή εν μέρει, θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τους Κανόνες περί Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ/ICC) χωρίς δυνατότητα προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς. Τόπος διαιτησίας ορίζεται η Γενεύη, Ελβετία, ο αριθμός των διαιτητών ορίζεται σε τρεις και γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας ορίζεται η Αγγλική.

IX. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία θα παρουσιαστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς εξέταση και κύρωση. Σε περίπτωση που η παρούσα Συμφωνία απορριφθεί, δεν κυρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της από τη SΙΕΜΕΝS, ανακληθεί ή ακυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η παρούσα Συμφωνία είναι άκυρη και ανίσχυρη και θα θεωρείται για όλες τις περαιτέρω συζητήσεις και/ή τις σχετικές διαδικασίες ως «χωρίς αναγνώριση». Στην περίπτωση αυτή, τυχόν εκπληρωθείσες παροχές θα επιστραφούν. Η παρούσα Συμφωνία μαζί με τα παραρτήματα υπ’αριθμ. 1-4 αυτής θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η «Ημερομηνία Έναρξης ισχύος») και από το σημείο αυτό, η παρούσα Συμφωνία θα επιλύει πλήρως και οριστικά όλες τις διαφορές σε σχέση με την Υπόθεση και η παρούσα Συμφωνία θα δεσμεύει τα Μέρη.

Η παρούσα Συμφωνία ενεκρίθη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens ΑG στις 29 Φεβρουάριου 2012 και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens ΑΕ στις 2 Μαρτίου 2012.

SIEMENS AG

Από:..........................................

Ονομα: Peter Y. Solmssen

Τίτλος: Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ

Ημερομηνία:................................

Από:..........................................

Όνομα: Dr Sebastian Brachert

Τίτλος: Γενικός Νομικός Σύμβουλος EMEA

Ημερομηνία:................................

SIEMENS AE

Από:..........................................

Ονομα: Πάνος Ξυνής

Τίτλος: Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία:................................

SIEMENS AE

Από:..........................................

Όνομα: Robert Sikellis

Τίτλος: Γενικός Νομικός Σύμβουλος

Ημερομηνία:................................

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

SIEMENS AE

Από:..........................................

Όνομα: Ιωάννης Στουρνάρας

Τίτλος: Υπουργος Οικονομικών

Ημερομηνία: 22.8.2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

A. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ SIEMENS

Η έρευνα της Debevoise & Plimpton LLP («Debevoise») άρχισε στα τέλη του 2006. Επί σχεδόν 18 μήνες, η Debevoise απασχόλησε έμπειρους δικηγόρους πλήρους απασχόλησης για να πραγματοποιήσουν έρευνα στη Siemens στην Ελλάδα. Η Debevoise ανέθεσε επίσης στη λογιστική εταιρεία Deloitte & Touche (“Deloitte”) την εξέταση οικονομικών στοιχείων. Η Deloitte όρισε μία ομάδα πραγματογνωμόνων λογιστών και την επιφόρτισε να εξετάσει τα δεδομένα σχετικά με την έρευνα στην Ελλάδα, με μια βασική ομάδα πραγματογνωμόνων λογιστών που εγκαταστάθηκε στην έδρα της Siemens στην Αθήνα, από τον Ιούνιο 2007 μέχρι τον Ιούνιο 2008.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Debevoise ενημέρωνε τους εισαγγελείς στην Αθήνα κοινοποιώντας τους τα στοιχεία που αποκαλύπτονταν κατά την έρευνα. Οι δικηγόροι της Debevoise συναντήθηκαν αρκετές φορές με τους εισαγγελείς. Παράλληλα με τις συναντήσεις αυτές, η Debevoise παρείχε στους εισαγγελείς τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που προέκυπταν κατά την έρευνα, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), αλληλογραφία, συμφωνίες παροχής συμβουλών, αρχεία πληρωμών, καθώς και οικονομικά στοιχεία. Συνολικά, πάνω από 3.000 σελίδες εγγράφων δόθηκαν στους εισαγγελείς στην Αθήνα.

Μετά το πέρας των ερευνών της Debevoise, η SIEMENS συνέχισε εκουσίως να παρέχει ουσιαστική βοήθεια στην Ελληνική Δημοκρατία, προβαίνοντας, μεταξύ άλλων στα εξής:

(i) Πρόσθετες συναντήσεις προόδου με την Debevoise,

(ii) Εν ενεργεία στελέχη της SIEMENS παρείχαν στοιχεία κατόπιν αιτημάτων των Αρχών της ΕΔ,

(iii) Εν ενεργεία στελέχη κατέθεσαν ως μάρτυρες κατόπιν αιτήματος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Συνοψίζοντας, η SIEMENS παρείχε ουσιαστική στήριξη στις Αρχές της ΕΔ συνεπικουρώντας στην έρευνά τους. Οι Αρχές της ΕΔ, με τη συνεργασία της SIEMENS, μπόρεσαν να σημειώσουν πρόοδο στο έργο τους.

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ SIEMENS

Μέτρα αυτοκάθαρσης

Η SIEMENS έχει λάβει σημαντικά μέτρα «αυτοκάθαρσης» για να διασφαλίσει την αξιοπιστία της και να προλάβει κρούσματα παράνομων ενεργειών στο μέλλον, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τις Γερμανικές αρχές και τις αρχές άλλων χωρών.

Ειδικότερα, η SIEMENS έλαβε μία σειρά μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών συμμόρφωσης και των εσωτερικών ελέγχων της. Η SIEMENS συνεχίζει να βελτιώνει και να εφαρμόζει το πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς και τους σχετικούς ελέγχους, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οργανωτική μεταρρύθμιση των λειτουργιών ελέγχου (σε σχέση με τη συμμόρφωση, τα νομικά θέματα και τους εσωτερικούς ελέγχους)

Η SIEMENS έκανε εκτεταμένες αλλαγές στη διοίκησή της. Επιπροσθέτως, η Siemens AG διόρισε νέο Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου και νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο το 2007, ενώ άλλαξε σημαντικά τη σύνθεση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως, η Siemens AE αντικατέστησε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της.

Τον Οκτώβριο 2007, η Siemens AG θέσπισε νέα θέση υπευθύνου στο Διοικητικό Συμβούλιο για νομικά θέματα και θέματα συμμόρφωσης και αναδιοργάνωσε και ενίσχυσε το τμήμα συμμόρφωσης.

Πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς

Η SIEMENS αναθεώρησε εκ βάθρων τις εσωτερικές οδηγίες της για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ειδικότερα, εξέδωσε νέες εσωτερικές οδηγίες για την απαγόρευση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.

Έλεγχοι κατά της διαφθοράς σε επιχειρηματικούς εταίρους

Τον Ιούλιο 2008, η SIEMENS επικαιροποίησε την πολιτική και τις διαδικασίες που αφορούν τους επιχειρηματικούς εταίρους της, όσον αφορά στον έλεγχο της ακεραιότητας και της επάρκειάς τους.

Έλεγχος των κονδυλίων και κεντρική διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών

Από το 2007, η SIEMENS ακολουθεί νέα πολιτική για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις πληρωμές, βάσει της οποίας είναι υποχρεωτική η κεντρική έγκριση και καταχώρηση όλων των υφιστάμενων και των νέων τραπεζικών λογαριασμών, ενώ οι αναλύσεις κίνησης όλων των λογαριασμών πρέπει να υποβάλλονται σε κεντρικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Η SIEMENS ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Η Παροχή 80 εκατομμυρίων προς τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον όρο 111.(1)1 της παρούσας Συμφωνίας θα εξελιχθεί ως εξής:

(ί) Η SIEMENS κατέθεσε λεπτομερή κατάλογο των σχετικών εισπρακτέων απαιτήσεων στη Δικηγορική Εταιρεία στις 2 Μαρτίου 2012 με την εντολή όπως (η Δικηγορική Εταιρεία) παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον κατάλογο αυτό στην ΕΔ. Η ΕΔ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι οφειλέτες θα λάβουν γνώση των σχετικών εισπρακτέων απαιτήσεων.

(ίί) Οι εισπρακτέες απαιτήσεις σύμφωνα με το παραπάνω σημείο (ί) θα θεωρούνται αδιαμφισβήτητες και αποδεκτές ως έγκυρες από τους αντίστοιχους οφειλέτες και από την ΕΔ, εκτός εάν ο οφειλέτης οιωνδήποτε τέτοιων εισπρακτέων απαιτήσεων ειδοποιήσει την ΕΔ ότι προτίθεται να αμφισβητήσει τις εισπρακτέες απαιτήσεις επί της ουσίας και/ή σε σχέση με το ποσόν. Η ένσταση αυτή είναι ισχυρή για την περαιτέρω διαδικασία επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει: (α) λεπτομερή περιγραφή των πραγματικών γεγονότων, επί των οποίων βασίζεται η ένσταση, (β) πλήρη έκθεση των μέσων υπεράσπισης ή των ενστάσεων που προβάλλονται σε σχέση με τις αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις, (γ) περίληψη των ενεργειών που έχουν γίνει από τον οφειλέτη προς επίλυση των διαφορών επί των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων, και (δ) τις σκοπούμενες μελλοντικές ενέργειες του οφειλέτη επί των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 75 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους της ΕΔ (Υπ’όψιν του Προέδρου), το οποίο θα δώσει αριθμό πρωτοκόλλου και θα την προωθήσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας.

(ίίί) Οι αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις θα εξεταστούν και θα συζητηθούν από την Επιτροπή Εποπτείας ως προς τη βασιμότητά τους. Εάν η λήψη απόφασης σχετικά με τη βασιμότητα των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων σύμφωνα με το σημείο (ίί) δεν είναι εφικτή, η Επιτροπή Εποπτείας υποχρεούται να συμφωνήσει, εάν και σε ποια έκταση οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να αφαιρεθούν από τον Παροχή των 80 εκατομμυρίων.

(ίν) Σε περίπτωση και στο βαθμό που η Επιτροπή Εποπτείας δεν καταλήξει στην επίλυση του θέματος της συμπερίληψης συγκεκριμένων εισπρακτέων απαιτήσεων στην Παροχή των 80 εκατομμυρίων εντός οκτώ (8) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας («Ημερομηνία Λήξης») κάθε Μέρος δύναται να προσφύγει στη διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ/ICC) σύμφωνα με τον όρο νΐΙΙ.(8) σε σχέση με τη βασιμότητα των αμφισβητούμενων εισπρακτέων απαιτήσεων σύμφωνα με το σημείο (ίίί). Ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα της διαιτησίας του ΔΕΕ, οι εισπρακτέες απαιτήσεις θα συμπεριληφθούν ή όχι στο ποσό της Παροχής των 80 εκατομμυρίων. Εάν κανένα Μέρος δεν προσφύγει σε διαιτησία εντός ενός μηνός από την Ημερομηνία Λήξης, οι εν λόγω εισπρακτέες απαιτήσεις θα συμπεριληφθούν στο ποσό της Παροχής των 80 εκατομμυρίων.

(ν) Οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης που περιγράφεται στα σημεία (ίί)-(ίν) παραπάνω, η SIEMENS έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιαδήποτε εισπρακτέα απαίτηση με άλλη απαίτησή της κατά της ΕΔ που είναι αδιαμφισβήτητη και συνομολογημένη, ή βέβαιη και δικαστικώς εκκαθαρισμένη. Το προς αντικατάσταση ποσό θα συμπεριληφθεί στο ποσό της Παροχής των 80 εκατομμυρίων. Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που απαιτείται για να αντικατασταθούν οι αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του όρου νΙ.(3). Για λόγους σαφήνειας, για τις απαιτήσεις που αντικαθίστανται σύμφωνα με το παρόν σημείο (ν) δεν θα θεωρείται ότι υπάρχει απαλλαγή, παραίτηση ή ότι θίγονται με άλλο τρόπο από την παρούσα Συμφωνία. Εν προκειμένω, η SIEMENS δεν θα περιορίζεται κατά κανένα τρόπο στη νόμιμη διεκδίκηση αυτών των εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι των αντίστοιχων οφειλετών.

(νί) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που περιγράφεται στα προηγούμενα σημεία (ί) - (ν), οι αμφισβητούμενες εισπρακτέες απαιτήσεις θα θεωρούνται, για τους σκοπούς της παραγραφής τους, ως εκκρεμούσες ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή διαιτητικής αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

1. Σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας

Σε σύνολο επτά μελών της Επιτροπής Εποπτείας, τρία ορίζονται από την ΕΔ και άλλα τρία από τη SIEMENS, ενώ προεδρεύει ο Επίτροπος Εταιρικής Συμμόρφωσης, ο οποίος θα παραμείνει με την ιδιότητα του Προέδρου ακόμα και μετά την λήξη της Επιτροπείας. Η αντικατάσταση του Προέδρου θα λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 4.

Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλέξουν πρόσωπα που θα δύνανται να εξαντλήσουν ως μέλη της Επιτροπής Εποπτείας τη διάρκεια της θητείας τους (βλ. αριθμό 6 παρακάτω). Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Μερών να προβούν στην αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους διορίζουν, οποτεδήποτε. Μία τέτοια αντικατάσταση ισχύει με το διορισμό του νέου μέλους και κατόπιν της έγγραφης γνωστοποίησής της στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και το άλλο Μέρος.

Τα πρώτα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας θα οριστούν εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

2. Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Εποπτείας θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία και όποιες άλλες αρμοδιότητες ενδέχεται να της αναθέσουν τα Μέρη με γραπτή συμφωνία.

3. Συνεδριάσεις και αποφάσεις

Η Επιτροπή Εποπτείας θα συνέρχεται όποτε απαιτείται προκειμένου να διεκπεραιώνει το έργο της όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Κάθε Μέρος ή ο Πρόεδρος έχουν δικαίωμα να ζητούν την σύγκληση της Επιτροπής Εποπτείας υπό τον όρο ότι στο αίτημα προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής απευθύνεται στο άλλο Μέρος και τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την σχετική συνεδρίαση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το αργότερο εντός δύο (2) εβδομάδων. Εάν ο Πρόεδρος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, το αιτούμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός προθεσμίας δύο (2) επιπλέον εβδομάδων με ειδοποίηση που αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή είτε με άλλο ανάλογο μέσο.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Εποπτείας θα συγκαλούνται με ειδοποίηση 2 (δύο) τουλάχιστον εβδομάδων πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, η οποία θα πραγματοποιείται μόνο σε μέρα που δεν αποτελεί επίσημη ελληνική αργία. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην Αθήνα, εκτός εάν η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίσει διαφορετικά.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πέντε (5) ψήφων.

Οι αποφάσεις για την Παροχή των 90 εκατομμυρίων θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Εάν η SIEMENS εγείρει ενστάσεις επί αποφάσεων που θεωρεί ότι ουσιωδώς αντίκεινται στα εταιρικά της συμφέρονται ή δεν επιτρέπονται από το πρόγραμμα εταιρικής της συμμόρφωσης, η Επιτροπή Εποπτείας θα καλείται να αποφασίσει επί του θέματος ομόφωνα. Καθένα από τα Μέρη δύναται να παραπέμψει την απόφαση αυτή στην διαδικασία επίλυσης διαφορών του όρου VIII, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αντιρρήσεις που προβλήθηκαν δεν ήταν δικαιολογημένες και ως εκ τούτου δεν πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Εάν, από το αποτέλεσμα της επίλυσης διαφορών, προκύψει ότι οι ενστάσεις που εγέρθηκαν από τη SIEMENS δεν ήταν δικαιολογημένες κατά την έννοια της δεύτερης πρότασης της παρούσας υποπαραγράφου, τότε η απόφαση της πλειοψηφίας θα είναι δεσμευτική ακόμα και αν έχει παρέλθει η Περίοδος της Παροχής.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας, είτε με την έκδοση κειμένου απόφασης το οποίο

συνυπογράφει το σύνολο των μελών. Μέλος που απουσιάζει δύναται να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος του ίδιου Μέρους

να ψηφίσει για λογαριασμό του. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να προβαίνει σε τέτοια εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση απουσίας του

Προέδρου, θα προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία παριστάμενο μέλος.

Όλα τα αιτήματα για λήψη απόφασης, οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αποτυπώνονται σε γραπτά πρακτικά της συνεδρίασης τα οποία θα υπογράφονται και θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο (ή τον Προεδρεύοντα) σε εύλογο χρόνο μετά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αφού υπογραφούν, θα κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας.

4. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Επιλογή Έργων και Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεις

Κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Εποπτείας και κάθε χρόνο η ΕΔ θα υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας προς αξιολόγηση και έγκριση ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών με την προτεινόμενη κατανομή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Παροχής των 90 Εκατομμυρίων. Το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θα υποβληθεί από την ΕΔ εντός 6 (έξι) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος, ενώ κάθε επόμενο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θα υποβάλλεται από την ΕΔ πριν την έναρξη του έτους, στο οποίο αφορά το υποβαλλόμενο πρόγραμμα. Κάθε Μέρος δύναται να προτείνει έργα ή αλλαγές στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό με απόφαση της ΕΔ. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εποπτείας έχει δικαιώματα εποπτείας και ελέγχου, όσον αφορά στην επιλογή έργων και τη χρήση των σχετικών χρηματοδοτήσεων. Η χρηματοδότηση κάθε ετήσιου προγράμματος εργασιών δεν θα υπερβαίνει κατ’ έτος το 20% της Παροχής των 90 Εκατομμυρίων. Εάν οι χρηματοδοτήσεις δεν απορροφηθούν σε ένα δεδομένο έτος, δύνανται να προστεθούν στα επόμενα έτη. Τυχόν χρηματοδοτήσεις που δεν θα έχουν διατεθεί με επιλογή από την Επιτροπή Εποπτείας, συμβολαιοποίηση ή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. εάν δεν εκκρεμούν διαπραγματεύσεις για την σύναψη σύμβασης) δέσμευση της χρηματοδότησης από το δικαιούχο για οποιονδήποτε λόγο (με μόνη εξαίρεση την ανωτέρω υπό 3 περίπτωση επίλυσης διαφορών) μετά την λήξη της Περιόδου Παροχής, θα θεωρούνται ότι έχουν καταβληθεί για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας από τη SIEMENS και ότι η ΕΔ έχει οριστικά παραιτηθεί από αυτές. Προβλέπεται ειδικότερα ότι ενδεχόμενες αξιώσεις σε σχέση με τις παραπάνω παροχές θεωρείται ότι απορρέουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου και τάσσονται για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγρ. 1, του Νόμου 3068/2002.

5. Κοινοποιήσεις

Εάν δεν συμφωνείται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, ο Πρόεδρος εκ μέρους της Επιτροπής Εποπτείας παραλαμβάνει και αποστέλλει έγγραφα προς τρίτους. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται, καταχωρούνται και αρχειοθετούνται γραπτώς και κάθε μέλος της Επιτροπής Εποπτείας έχει δικαίωμα, κατά τις εργάσιμες ώρες, να ελέγχει και να λαμβάνει αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων στο γραφείο του Προέδρου.

Κάθε εισερχόμενο έγγραφο που παραλαμβάνει ο Πρόεδρος για λογαριασμό της Επιτροπής Εποπτείας θα κοινοποιείται από τον Πρόεδρο εγγράφως (ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε όλα τα μέλη της.

Κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αποστέλλει ο Πρόεδρος για λογαριασμό της Επιτροπής Εποπτείας θα κοινοποιείται από τον Πρόεδρο εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας.

6. Διάρκεια Θητείας

Η διάρκεια θητείας της Επιτροπής Εποπτείας είναι πενταετής, αρχόμενη από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος.

7. Αποζημίωση και δαπάνες

Κάθε Μέρος θα αποφασίζει αυτοτελώς για τις αμοιβές και τις δαπάνες των εκπροσώπων του. Προς τούτο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας θα θεωρείται εκπρόσωπος της ΕΔ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η SAE συμφωνεί, ως μέρος της παρούσας Συμφωνίας και με στόχο να διασφαλιστεί ότι η SAE διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, στο διορισμό από την ΕΔ ενός ανεξάρτητου Επιτρόπου Εταιρικής Συμμόρφωσης (εφεξής ο «Επίτροπος») για περίοδο έως τριών (3) ετών. Οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Επιτρόπου καθώς και οι υποχρεώσεις της SAE περιγράφονται παρακάτω.

Συμφωνείται ρητά ότι οι παρούσες υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τη SAE, όπως ορίζεται παραπάνω και όχι για τη Siemens ΑΟ ούτε για άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της SAE με έδρα εκτός ΕΔ.

Ο Επίτροπος για περίοδο έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία του διορισμού του (η «Διάρκεια της Περιόδου Επιτροπείας»), αξιολογεί, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα του προγράμματος συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς που εφαρμόζει η SAE, μεταξύ άλλων τους εσωτερικούς ελέγχους, την τήρηση αρχείων καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες της SAE για τις οικονομικές εκθέσεις, σε σχέση με την τρέχουσα και διαρκή συμμόρφωση της SAE με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς που ισχύει στην Ελλάδα και με άλλους εφαρμοστέους νόμους καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (συλλήβδην, «νόμοι κατά της διαφθοράς»), και λαμβάνει εύλογα μέτρα, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση της ανωτέρω εντολής του (η «Εντολή»).

Η SAE θα ορίσει ένα πρόσωπο ως σύνδεσμο, ο οποίος, σε συντονισμό με τον Επίτροπο, θα διευκολύνει την πρόσβαση του Επιτρόπου στα έγγραφα και τους πόρους της SAE, θα φροντίζει να μην περιορίζεται η εν λόγω πρόσβαση, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα, και θα λειτουργεί ως κύρια διασύνδεση του Επιτρόπου με τη SAE (ο «Σύνδεσμος του Επιτρόπου»).

Η SAE θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Υπουργό Οικονομικών της ΕΔ το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνδέσμου του Επιτρόπου εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

Ο Επίτροπος οφείλει να χειρίζεται κάθε πληροφορία που λαμβάνει σε σχέση με την Εντολή του ως εμπιστευτική και να μην την αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, εξαιρούμενων των κάτωθι δικαιωμάτων να ενημερώνει την Επιτροπή Εποπτείας, τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, το Γενικό Σύμβουλο της SAE ή το ΔΣ της SAE.

Εάν ο Επίτροπος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανακαλύψει ότι υπάλληλος της SAE ή νομικό ή φυσικό προσώπου που εργάζεται άμεσα ή έμμεσα για τη SAE πρόσφερε, υποσχέθηκε, κατέβαλε ή ενέκρινε ύποπτες πληρωμές και δωροδοκίες, ή ύποπτες/παραβατικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων ή εάν ανακαλύψει σχετικά ψευδή στοιχεία στα τηρούμενα βιβλία ή αρχεία που αφορούν τη SAE μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας («ανάρμοστες δραστηριότητες»), ο Επίτροπος οφείλει αμελλητί να αναφέρει τις ανάρμοστες αυτές δραστηριότητες στο Γενικό Νομικό Σύμβουλο της SAE και το ΔΣ για περαιτέρω ενέργειες. Εάν ο Επίτροπος πιστεύει ότι η εν λόγω ανάρμοστη ή ανάρμοστες δραστηριότητες ενδέχεται να συνιστούν ουσιώδη παραβίαση του νόμου, ο Επίτροπος οφείλει επιπλέον να αναφέρει τις εν λόγω ανάρμοστες δραστηριότητες στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Ο Επίτροπος οφείλει να γνωστοποιεί ανάρμοστες κατά την κρίση του δραστηριότητες απευθείας στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, και όχι στο Γενικό Νομικό Σύμβουλο και το ΔΣ της SAE, μόνο εάν ο Επίτροπος πιστεύει ότι η γνωστοποίηση αυτή στο Γενικό Νομικό Σύμβουλο και το ΔΣ της SAE υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν είναι ενδεδειγμένη. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος θα γνωστοποιεί τις εν λόγω ανάρμοστες δραστηριότητες στο Γενικό Νομικό Σύμβουλο της SAE αμέσως μόλις κρίνει ότι το επιτρέπουν οι συγκεκριμένες συνθήκες και στην έκταση που κρίνει ότι το επιτρέπουν. Ο Επίτροπος θα αναφέρει στις εκθέσεις του τον βαθμό επάρκειας της αντίδρασης της SAE σε τέτοιες ανάρμοστες δραστηριότητες, είτε υπήρξε πρότερη γνωστοποίηση είτε όχι.

Εάν προκύψουν διαφορές μεταξύ της παραπάνω Εντολής και της εντολής του επιτρόπου που έχει οριστεί να επιβλέπει το πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης της Siemens AG παγκοσμίως με βάση την συμφωνία συμβιβασμού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, υπερισχύει η δεύτερη.

Η SAE θα συνεργάζεται πλήρως με τον Επίτροπο και ο Επίτροπος θα έχει εξουσία να λαμβάνει εύλογα μέτρα, κατά περίπτωση, ώστε να ενημερώνεται πλήρως για το πρόγραμμα συμμόρφωσης της SAE στο πλαίσιο της Εντολής, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και, μεταξύ άλλων, την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους εργατικούς νόμους και κανονισμούς. Μετά από εύλογο αίτημα του Επιτρόπου, η SAE οφείλει να παρέχει στον Επίτροπο πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, έγγραφα, αρχεία, εγκαταστάσεις και/ή επαφή με τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Εντολής του Επιτρόπου βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Ο Επίτροπος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών της ΕΔ, στον οποίο και θα αναφέρεται, με την σύμφωνη γνώμη της SAE και την οποία η SAE δεν μπορεί χωρίς εύλογη αιτία να αρνηθεί. Η αντικατάσταση του Επιτρόπου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών. Για την αντικατάσταση απαιτείται και πάλι η σύμφωνη γνώμη της SAE, την οποία η SAE και πάλι δεν μπορεί να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία. Κάθε διορισμός θα κοινοποιείται εγγράφως στο Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον Υπουργό Οικονομικών.

Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν δημιουργείται σχέση δικηγόρου-εντολέα μεταξύ της SAE και του Επιτρόπου. Σε περίπτωση που η SAE σκοπεύει να αρνηθεί στον Επίτροπο την πρόσβαση σε πληροφορίες, έγγραφα, αρχεία, εγκαταστάσεις και/ή επαφή με τους υπαλλήλους βασιζόμενη στο ότι υφίσταται σχέση εμπιστευτικότητας δικηγόρου - εντολέα ή σχέση προστασίας πνευματικού έργου δικηγόρου ή όταν η SAE ευλόγως πιστεύει ότι η ζητούμενη πρόσβαση είναι ασυμβίβαστη με την ισχύουσα νομοθεσία, η SAE θα συνεργαστεί με τον Επίτροπο προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τον Επίτροπο.

Σε εκτέλεση της Εντολής, ο Επίτροπος διεξάγει ελέγχους και εκπονεί εκθέσεις, όπως κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο. Στις εκθέσεις αυτές παρουσιάζει την αξιολόγησή του και κάνει συστάσεις, αν χρειάζεται, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος συμμόρφωσης της SAE κατά της διαφθοράς.

Οι εκθέσεις θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Εποπτείας προς εξέταση και περαιτέρω ενέργειες, όπως κρίνεται σκόπιμο. Ο Επίτροπος ενθαρρύνεται να συντονίζει το έργο με το προσωπικό της SAE, περιλαμβανομένων των ελεγκτών και του προσωπικού του τμήματος συμμόρφωσης και, στο βαθμό που ο Επίτροπος κρίνει σκόπιμο, μπορεί να βασίζεται στις διαδικασίες τις SAE, όσον αφορά στα αποτελέσματα μελετών, εκθέσεων, εσωτερικών ελέγχων και αναλύσεων που διεξήγαγε η SAE ή διεξήχθησαν για λογαριασμό της, καθώς και όσον αφορά στη μεθοδολογία δειγματοληπτικών ελέγχων.

Από τον Επίτροπο δεν απαιτείται να προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο όλων των τομέων παραγωγής, όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή όλων των αγορών. Σκοπός της Εποπτείας είναι η αποτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του τρέχοντος και διαρκούς προγράμματος συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, κι όχι η έρευνα των όποιων ιστορικών περιστατικών που τυχόν έλαβαν χώρα πριν την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

Ο Επίτροπος ενθαρρύνεται να διαβουλεύεται με τον Σύνδεσμο του Επιτρόπου της SAE επί των ευρημάτων και των συστάσεών του, σε συνεχή βάση καθώς επίσης να συνεκτιμά τον σχολιασμό και την άποψη της SAE, στο βαθμό που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.

Ο Επίτροπος θα υποβάλει την έκθεσή του στον Υπουργό Οικονομικών της ΕΔ και το Γενικό Νομικό Συμβούλιο της SAE, ο οποίος θα την κοινοποιεί στο ΔΣ της SAE και, όταν είναι απαραίτητο, στον Επικεφαλής του Προγράμματος Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer) της Siemens AG.

Η SAE θα υιοθετεί εντός ενενήντα (90) ημερών αφότου λάβει την έκθεση του Επιτρόπου, όλες τις συστάσεις που κάνει ο Επίτροπος στην έκθεση. Εάν η SAE κρίνει ότι κάποια σύσταση είναι υπερβολικά επαχθής, μη συμβατή με την εθνική ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό, πρακτικά μη εφικτή, δαπανηρή ή μη συμβατή με το παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Siemens AG ή άλλως μη πρόσφορη, η SAE δεν οφείλει να υιοθετήσει αυτή τη σύσταση στην εν λόγω προθεσμία, αλλά θα προτείνει εγγράφως, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, αφότου λάβει την έκθεση, μία εναλλακτική πολιτική, διαδικασία ή μηχανισμό σχεδιασμένο, ώστε να επιτυγχάνεται ο ίδιος στόχος ή σκοπός. Όσον αφορά στις συστάσεις όπου η SAE και ο Επίτροπος δεν συμφωνούν, θα γίνεται προσπάθεια με καλή πίστη να επιτευχθεί συμφωνία εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, αφότου η SAE στείλει την έγγραφη ειδοποίηση. Εάν η SAE και ο Επίτροπος αδυνατούν να συμφωνήσουν σε αποδεκτή εναλλακτική πρόταση, θα εφαρμόζεται το άρθρο VIII (6)-(8). Κατά τη διάρκεια εκκρεμότητας τέτοιας διαδικασίας προσδιορισμού, η SAE δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τυχόν αμφισβητούμενες συστάσεις. Αναφορικά με οποιαδήποτε σύσταση που ο Επίτροπος κρίνει ότι δεν μπορεί εύλογα να υιοθετηθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Επίτροπος μπορεί να παρατείνει την περίοδο εφαρμογής.

Κατά την αξιολόγηση και τους ελέγχους που περιγράφονται παραπάνω, ο Επίτροπος διατυπώνει συμπεράσματα με βάση, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (α) εξέταση των σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε πολιτικών και διαδικασιών της SAE για την καταπολέμηση της διαφθοράς, (β) επιτόπια παρατήρηση των επιλεγμένων μηχανισμών και διαδικασιών της SAE, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ελέγχων, της τήρησης αρχείων και των διαδικασιών εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, (γ) ακροάσεις και συναντήσεις με τους εκάστοτε αρμοδίους υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές και άλλα πρόσωπα, και (δ) αναλύσεις, μελέτες, εσωτερικούς ελέγχους και δοκιμές σε σχέση με το πρόγραμμα συμμόρφωσης της SAE, όσον αφορά στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η SAE ή άλλος φορέας ή πρόσωπο που συνεργάζεται άμεσα ή έμμεσα μαζί της, αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του Επιτρόπου, και εφόσον ο Επίτροπος πιστεύει ότι η άρνηση αυτή δεν δικαιολογείται επαρκώς, ο Επίτροπος γνωστοποιεί το γεγονός στην Επιτροπή Εποπτείας και το Γενικό Νομικό Σύμβουλο της SAE, που θα προβούν στις αρμόζουσες ενέργειες. Ο Επίτροπος δύναται να αναφέρει, με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, ενδεχόμενες ποινικές ή κανονιστικές παραβάσεις, στις οποίες προέβη η SAE ή όποιος άλλος φορέας, και τις οποίες διαπίστωσε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ή και συχνότερα εάν κριθεί σκόπιμο, εκπρόσωποι της SAE και της Επιτροπής Εποπτείας θα συνέρχονται για να συζητήσουν σχετικά με την Επιτροπεία και με προτάσεις, παρατηρήσεις ή βελτιώσεις που η SAE επιθυμεί να υποβάλει στην Επιτροπή Εποπτείας.

Ακριβής μετάφραση από το συνημμένο πρωτότυπο στην αγγλική.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012

Η μεταφράστρια

ΕΛΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671