ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Υπ. Διοικ. Μεταρ. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.04.2012

Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989

(ΦΕΚ Β΄ 1301/12.04.2012)

Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Του άρθρου 5 παρ. ιβ΄ του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

3. Του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 τ.Α’) «Προστασία του ατόμου από επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

4. Του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ133/Α’) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997».

5. Του Κανονισμού της ΑΔΑΕ για την «Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 88/ τ.Β’/2005).

6. Του Ν.Δ. 101/1973 (ΦΕΚ 173/Α’) για τη «Σύσταση υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως και Υπολογιστών» όπως αυτό ισχύσει μετά τη τροποποίηση με τα Π.Δ. 796/80 (ΦΕΚ 195/ τ.Α’), Π.Δ. 1166/8ο (ΦΕΚ 286/ τ.Α’), Ν.1400/83(ΦΕΚ 156/Α’).

7. Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

8. Του Π.Δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α’/1−11−1995) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

9. Του Ν. 3200/2003 άρθρου 24 Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις «περί μετονομασίας σε Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

10. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/ τ.Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

11. Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 796/80 (ΦΕΚ 195/Α/26−Αυγούστου 1980) « περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 770/1975 «περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινών αυτού», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 1166/81 και εν συνεχεία με το το άρθρ. 37 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

12. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/ τ.Α’/9.3.1999).

13. Του άρθρου 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 A’) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

14. Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

15. Του άρθρου 57 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ ιι8/Α/2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

16. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ A’ 243/11−11−2011). «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) με θέμα: «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

18. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 (ΦΕΚ Β’ 2741) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη»

19. Την υπ’ αριθμ. 7/28−4−2011 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 102/Α/2011) «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

20. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για Πανευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες (COM 744/2010).

Καθώς επίσης:

1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί:

1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ) συνίσταται από ένα σύνολο κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την λειτουργία τους σχετικά με:

i) Το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

ii) Την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του Δημοσίου τομέα.

iii) Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου τομέα.

iv) Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα.

v) Τη διαχείριση του Μητρώου για την καταχώριση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας).

2. Ανοιχτά πρότυπα

Ανοιχτό είναι το πρότυπο το οποίο:

(α) υιοθετείται και συντηρείται από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό,

(β) η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του είναι αποτέλεσμα μίας ανοιχτής και δημόσιας διαδικασίας, στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή και οι αποφάσεις βασίζονται είτε σε ομοφωνία είτε στη πλειοψηφία των εμπλεκόμενων μερών,

(γ) έχει δημοσιευθεί και τα κείμενα των τεχνικών του προδιαγραφών είναι διαθέσιμα και μπορούν να αναδιανεμηθούν είτε χωρίς χρέωση, είτε με συμβολική χρέωση,

(δ) διαθέτει αμετάκλητα τα πιθανά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει χωρίς χρεώσεις και περιορισμό στη περαιτέρω χρήση του προτύπου.

3. Πρότυπα Υποχρεωτικά (ΠΥ)

Υποχρεωτικά είναι τα πρότυπα που η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται είναι επιβεβλημένη για τους φορείς του Δημοσίου τομέα.

4. Πρότυπα Προαιρετικά (ΠΠ)

Προαιρετικά είναι τα πρότυπα που η μη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές που τίθενται είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα πρότυπα είναι υποχρεωτική.

5. Πρότυπα υπό Διαμόρφωση/Μελέτη (ΠΜ)

Υπό διαμόρφωση/μελέτη χαρακτηρίζονται τα πρότυπα που έχουν προδιαγραφές, τις οποίες το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται και ενδέχεται να υιοθετήσει σε επόμενη έκδοσή του.

6. Κωδικολόγια (Code Lists):

Λίστες κωδικοποιημένων και ταξινομημένων ορισμών για κύριες, κοινά χρησιμοποιούμενες έννοιες σε διαδικασίες, έγγραφα και συστήματα όπως ενδεικτικά οι λίστες χωρών, φορέων και νομισμάτων.

7. Δομικά Στοιχεία Δεδομένων (Core Data Components):

Αποτελούν σύνολα δεδομένων – πεδίων περιγραφής – για κύριες έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Χρησιμοποιούνται για τη συστηματική δόμηση πρότυπων ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων δεδομένων όπως ενδεικτικά ταυτότητα προσώπου (όνομα, επώνυμο κλπ), διεύθυνση (χώρα, περιφέρεια, δήμος, οδός κλπ), γενική αίτηση φυσικού προσώπου (ημερομηνία, φορέας που απευθύνεται, ταυτότητα προσώπου, διεύθυνση κλπ).

8. Τύποι Δεδομένων (Data Types):

Αποτελούν κωδικοποιήσεις των τύπων που μπορούν να έχουν τα πεδία ή οι περιγραφές δεδομένων όπως ενδεικτικά αλφαριθμητικό πεδίο ελευθέρου μήκους, ακέραιος, δεκαδικός ημερομηνία.

9. Πρότυπα Σχήματα Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Standard XML Schemas):

Αποτελούν δομημένες περιγραφές σε γλώσσα XML για την αποτύπωση της δομής και του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εγγράφων. Περιέχουν αναφορές σε κωδικολόγια, τύπους δεδομένων ή δομικά στοιχεία δεδομένων.

10. Μεταδεδομένα (Metadata):

Σύνολα πληροφορίας που αφορούν τις έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και επιτρέπουν την ανεύρεση και κατανόησή τους από ανθρώπους ή συστήματα.

11. Κανόνες Υποχρεωτικοί (ΚΥ).

Υποχρεωτικοί είναι οι κανόνες που η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται είναι επιβεβλημένη για τους φορείς του Δημοσίου τομέα.

12. Κανόνες Προαιρετικοί (ΚΠ).

Προαιρετικοί είναι οι κανόνες που παρέχουν την ευχέρεια της μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που τίθενται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες είναι υποχρεωτική.

13. Κανόνες υπό Διαμόρφωση/Μελέτη (ΚΜ).

Κανόνες υπό Διαμόρφωση/Μελέτη είναι οι κανόνες που έχουν προδιαγραφές, τις οποίες το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται και ενδέχεται να υιοθετήσει σε επόμενη έκδοσή του.

14. «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ», «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ»,

Είναι φράσεις συνώνυμες που επιβάλουν ή απαγορεύουν προδιαγραφές και αφορούν Πρότυπα ή Κανόνες Υποχρεωτικούς (ΠΥ/ΚΥ). Όταν η φράση − κλειδί «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ» συνοδεύεται από τη λέξη «αποφεύγεται» ερμηνεύεται ότι επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός ή εύρος παρεκκλίσεων από την εφαρμογή του κανόνα οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

15. «ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ», «ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ», «ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ», «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»,

Είναι φράσεις συνώνυμες που συνιστούν την υιοθέτηση ή αποφυγή προδιαγραφών και αφορούν Πρότυπα ή Κανόνες Προαιρετικούς (ΠΠ/ΚΠ)

16. « ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ»

Είναι φράση που ενημερώνει για το ότι εξετάζονται προδιαγραφές οι οποίες ενδέχεται σε επόμενη έκδοση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να γίνουν υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Αφορούν Πρότυπα ή Κανόνες υπό διαμόρφωση /Μελέτη (ΠΜ/ΚΜ)

17. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 1 (Πληροφόρηση)

Παρέχεται πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.

18. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 2 (Αλληλεπίδραση)

Διατίθενται σε Διαδικτυακή Πύλη επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή. Η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.

19. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 3 (Αμφίδρομη Διάδραση)

Παρέχεται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής Πύλης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.

20. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 4 (Συναλλαγή)

Προσφέρεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον χρήστη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του.

21. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 5 (Προσωποποίηση)

Υπηρεσίες που παρέχονται προληπτικά μετά από επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και το βαθμό φιλικότητας προς τους χρήστες, ενώ γίνεται αυτοματοποιημένη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών απαλλάσσοντας τον πολίτη ή την επιχείρηση από αντίστοιχες ενέργειες.

22. Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Υπηρεσία

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που για την ολοκλήρωσή τους απαιτούν διασταύρωση στοιχείων από άλλες υπηρεσίες και μεριμνούν για την αναζήτηση των στοιχείων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από άλλα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν με αυτό το τρόπο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

23. Τελική υπηρεσία

Πρόκειται για υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του χρήστη και δεν αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο μίας άλλης υπηρεσίας ή διαδικασίας.

24. Πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας είναι συμφωνημένη προσέγγιση στη διαλειτουργικότητα για οργανισμούς που επιθυμούν να συνεργαστούν με σκοπό την κοινή διανομή δημοσίων υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής της προσδιορίζει σειρά κοινών στοιχείων, όπως λεξιλόγιο, έννοιες, αρχές, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, πρότυπα, προδιαγραφές και πρακτικές.

25. Διαλειτουργικότητα

Ως διαλειτουργικότητα, στο πλαίσιο της παροχής Ευρωπαϊκών Δημοσίων υπηρεσιών, νοείται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων. Οι κοινοί στόχοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των εργασιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων ΤΠΕ συστημάτων τους. Η διαλειτουργικότητα είναι πολυμερής από τη φύση της και γίνεται καλύτερα κατανοητή ως κοινή αξία μιας κοινότητας.

i. Θεσμική διαλειτουργικότητα

Αναφέρεται στην εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία δύο ή περισσοτέρων φορέων ώστε να διασφαλίσει ότι οι ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενες πληροφορίες έχουν την ίδια νομική ισχύ για όλους τους εμπλεκόμενους και ότι οι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αντίστοιχη μη ηλεκτρονική υπηρεσία.

ii. Οργανωτική διαλειτουργικότητα

Αναφέρεται στην εναρμόνιση των διαδικασιών για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων που επιδιώκουν την ανταλλαγή πληροφοριών και έχουν διαφορετικές εσωτερικές δομές και διαδικασίες. Η εναρμόνιση των διαδικασιών επίσης στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των χρηστών.

iii. Σημασιολογική διαλειτουργικότητα,

Διασφαλίζει ότι η ακριβής έννοια/ σημασία των ανταλλασσόμενων πληροφοριών είναι κατανοητή από οποιαδήποτε εφαρμογή. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας σε σημασιολογικό επίπεδο επιτρέπει στα συστήματα να συνδυάζουν πληροφορίες από άλλες διαφορετικές πηγές και να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά.

iv. Τεχνική διαλειτουργικότητα,

Αναφέρεται στην ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ συστημάτων πληροφορικής και Οργανισμών.

Το επίπεδο αυτό αφορά τεχνικές προδιαγραφές υποδομών και λογισμικού για την αποθήκευση, δόμηση, μεταφορά, παρουσίαση και ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών.

26. Οντολογίες (Ontologies):

Σύνολα συσχετισμένων αναπαραστάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν ταξινομημένες έννοιες, τις μεταξύ τους σχέσεις και τα μεταδεδομένα τους, σε ένα συνολικό, ισχυρά ορισμένο και τυπικά περιγραμμένο σύνολο. Οι οντολογίες χρησιμεύουν στην καλύτερη κατανόηση των οντοτήτων/εννοιών και των συσχετίσεών τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινή κωδικοποίηση από συσχετιζόμενους φορείς.

27. Εσωτερική Επιχειρηματική Διαδικασία

Απεικονίζει λεπτομερώς τις δραστηριότητες που συμβαίνουν μέσα στο φορέα, τα οργανωτικά τμήματα που είναι αρμόδια για κάθε δραστηριότητα, τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες, τους επιχειρησιακούς – νομικούς κανόνες και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται.

28. Εξωτερική – Δημόσια Επιχειρηματική Διαδικασία

Επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε μια εσωτερική διαδικασία ενός φορέα και άλλες διαδικασίες ή συμμετέχοντες φορείς, ενώ δεν περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με πληροφοριακά συστήματα, οργανωτικά ή επιχειρησιακά − νομικά ζητήματα. Βοηθά στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας.

29. Συνεργατική Επιχειρηματική Διαδικασία

Αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία. Συντελεί στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας.

30. Απαιτήσεις Ασφάλειας

Ως απαιτήσεις ασφάλειας θεωρούνται οι ιδιότητες − χαρακτηριστικά ασφάλειας (Ιδιωτικότητα, Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Αυθεντικοποίηση), οι οποίες οφείλουν να υπάρχουν κατά την παροχή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

31. Ιδιωτικότητα

Ως ιδιωτικότητα νοείται η μη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες.

32. Εμπιστευτικότητα

Ως Εμπιστευτικότητα θεωρείται η διαδικασία διασφάλισης της μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης των δεδομένων που αξιοποιούνται κατά τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής.

33. Ακεραιότητα Δεδομένων

Ως ακεραιότητα των δεδομένων θεωρείται η διαδικασία διασφάλισης της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων που αξιοποιούνται κατά τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής.

34. Αυθεντικοποίηση

Ως αυθεντικοποίηση θεωρείται η διαδικασία πιστοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας των χρηστών, η οποία σε κάθε περίπτωση βασίζεται στα διαπιστευτήρια που κατέχει ο χρήστης. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία αυθεντικοποίησης αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητας ενός χρήστη ή κάποιων χαρακτηριστικών αυτής.

35. Διαπιστευτήρια Μηχανισμός Αυθεντικοποίησης

Ως διαπιστευτήρια νοούνται τα εχέγγυα που παρουσιάζει μια οντότητα προκειμένου να αποδείξει τη γνησιότητα ενός ισχυρισμού και πιο συγκεκριμένα της ταυτότητας ή του ρόλου της.

36. Επίπεδο Αυθεντικοποίησης

Ως επίπεδο αυθεντικοποίησης θεωρείται η ένταξη μιας οντότητας σε συγκεκριμένου τύπου διαπιστευτήρια για την τεκμηρίωση της εγκυρότητας της ταυτότητάς της, με βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης που απαιτείται να διασφαλιστεί για την παροχή μιας συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

37. Επίπεδο Εμπιστοσύνης

Η «εμπιστοσύνη» ερμηνεύεται ως «η πίστη στην αξιοπιστία, εντιμότητα, αξία ή ικανότητα κάποιας οντότητας». Ως επίπεδο εμπιστοσύνης θεωρείται ο βαθμός βεβαιότητας που έχει μια υπηρεσία για την ορθότητα τόσο της ταυτότητας της ηλεκτρονικής οντότητας που επιθυμεί να διεκπεραιώσει μια συναλλαγή στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, όσο και των δεδομένων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής λαμβάνοντας υπόψη και την κρισιμότητα των δεδομένων αυτών (απλά, προσωπικά, ευαίσθητα, οικονομικά).

38. Εγγραφή Οντότητας

Με τον όρο «εγγραφή μιας οντότητας» σε μια υπηρεσία ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες η οντότητα εκδηλώνει ενδιαφέρον χρήσης μιας συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη του δικαιώματος αυτού.

39. Επίπεδο Εγγραφής

Ως επίπεδο εγγραφής θεωρείται η ένταξη σε συγκεκριμένο σύνολο διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την πιστοποίηση της ορθότητας, έχοντας ως πεδίο αναφοράς το επίπεδο εμπιστοσύνης που απαιτείται για την παροχή μιας συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

40. Ηλεκτρονική Ταυτότητα

Με τον όρο «ηλεκτρονική ταυτότητα» νοείται η ταυτότητα του χρήστη για την αναγνώρισή του σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία.

41. Ταυτοποίηση

Με τον όρο ταυτοποίηση, νοείται η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας από το χρήστη στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

42. Απλά Δεδομένα

Ως απλά δεδομένα, θεωρούνται πληροφορίες που είναι δημοσίως προσπελάσιμες και δεν περιέχονται σε αυτές προσωπικά δεδομένα.

43. Προσωπικά Δεδομένα

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικά δεδομένα, θεωρούνται πληροφορίες που αναφέρονται στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική (άρθρο 2α σε συνδυασμό με άρθρο 2γ του ν. 2472/97). Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

44. Ευαίσθητα Δεδομένα

Ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, προσδιορίζονται στο νόμο (άρθρο 2β του νόμου 2472/97, όπως ισχύει) τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

45. Αρχή Εγγραφής

Η Αρχή Εγγραφής ή καταχώρισης αποτελεί την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την πιστοποίηση της ταυτότητας του υποκειμένου που αιτείται εγγραφής σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και ιδίως η ηλεκτρονική εγγραφή για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

46. Αρχή Πιστοποίησης

Η Αρχή Πιστοποίησης αποτελεί την οντότητα εκείνη που αναλαμβάνει τη διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωή τους.

47. Αρχή φιλικότητας προς το χρήστη

Οι παρεχόμενες πληροφορίες εμφανίζονται και οργανώνονται από την οπτική γωνία του πολίτη/επισκέπτη. Πληροφορίες που αφορούν το προσωπικό του εκάστοτε φορέα Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να βρίσκονται σε εσωτερικά δίκτυα του διαδικτυακού τους τόπου (intranets) μη προσβάσιμα από το κοινό. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός του περιεχομένου, τότε το περιεχόμενο που αφορά τους υπαλλήλους θα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή περιοχή του διαδικτυακού τους τόπου, στην οποία η πρόσβαση θα επιτρέπεται μέσω κωδικών ασφαλείας.

Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής

Το ΠΗΔ εφαρμόζεται από τους φορείς του Δημοσίου τομέα, δηλαδή τις κρατικές, κεντρικές και περιφερειακές αρχές, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά ΝΠΔΔ, τους οργανισμούς Δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς Δημοσίου δικαίου καθώς και από τους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανόνες και τα πρότυπα του ΠΗΔ προσδιορίζονται με βάση τη κατάταξή τους στα κάτωθι επίπεδα.

Άρθρο 3

Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Οι κανόνες και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης, με τις κατάλληλες εφαρμογές, ιδίως για την υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από τα συναλλασσόμενα με αυτήν φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ., αφορούν τις κάτωθι θεματικές κατηγορίες:

i. Κατευθύνσεις για το οργανωτικό σχήμα διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες.

ii. Ονοματοδοσία διαδικτυακού τόπου με έμφαση στη γλώσσα, στον τρόπο γραφής και στο μέγεθος του ονόματος του χώρου.

iii. Εικαστική παρουσίαση με έμφαση στους χρωματικούς συνδυασμούς, τις γραμματοσειρές, τα εικονίδια, τους συνδέσμους, τον τρόπο και το ύφος γραφής του περιεχομένου, την έκταση των ιστοσελίδων, το μέγεθος των ιστοσελίδων, τη μορφοποίηση και παρουσίαση του περιεχομένου, τη χρήση ειδικών μορφών περιεχομένου.

iv. Δομή και περιεχόμενο των δημόσιων διαδικτυακών τόπων με αρχές και κανόνες για την αρχική σελίδα, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου, τη δομή περιεχομένου και τις διαδικασίες για τη διαχείριση περιεχομένου, την εξασφάλιση της ορθότητας, της πληρότητας, της επικαιρότητας και της ανανέωσης του περιεχομένου, κανόνες για τη γλώσσα του περιεχομένου και πρόβλεψη για την δυνατότητα ανάγνωσης του και από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα.

v. Βασικές λειτουργίες αναζήτησης, πλοήγησης και στοιχεία επικοινωνίας με το φορέα.

vi. Προδιαγραφές για την προσβασιμότητα όλων στους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, ιδίως για τον τρόπο πρόσβασης, της μελέτης των δημοσίων εγγράφων και της χορήγησης αντιγράφων αυτών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

vii. Διαδικασίες και κανόνες για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, παρακολούθησης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, τοπικής αποθήκευσης περιεχομένου και δεδομένων,

viii. Διαδικασίες και κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης των χρηστών, λειτουργίας των χώρων συζήτησης χρηστών, διασύνδεσης με τα επιχειρησιακά συστήματα φορέων.

ix. Διαδικασίες και αρχές για την αξιολόγηση του περιεχομένου και των υπηρεσιών.

x. Θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, επιχειρήσεων και οργανώσεων και να διασφαλίζεται το «δικαίωμα διαγραφής» τους.

Η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να κατοχυρώνεται και να είναι εγγυημένη, πριν από τον σχεδιασμό της ανταλλαγής, και αυτό σε επίπεδο εξυπηρετητή, λογισμικού, αποθήκευσης, ανταλλαγής κλπ. Η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση δεδομένων από τρίτους υπόκειται στους ίδιους κανόνες.

xi. Κατηγορίες χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης,

xii. Νομικά θέματα και ιδίως θέματα προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όρων χρήσης και αποποίησης ευθύνης,

xiii. Θέματα διάδοσης των διαδικτυακών τόπων.

Οι εν λόγω κανόνες και πρότυπα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο http://www.e−gif.gov.gr/ με βάση το παράρτημα Ι της παρούσας όπως αυτό κάθε φορά ισχύει με βάση την εξέλιξη της τέχνης, της επιστήμης και της νομοθετικής επικαιροποίησης.

Άρθρο 4

Αρχές για την υλοποίηση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του Δημοσίου

1. Τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που συμμετέχουν στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ή οργανισμούς σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, συντηρούνται και λειτουργούν βάσει των κάτωθι αρχών:

• Διαφάνεια και εξωστρέφεια: παρέχοντας λεπτομερώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες διεπαφές (interfaces) που επιτρέπουν την αξιοποίηση από άλλα συστήματα του Δημοσίου.

• Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων: επαναχρησιμοποιώντας δομές προγράμματα και εφαρμογές άλλων συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς περιορισμούς.

• Προσαρμοστικότητα: επιτρέποντας από οικονομοτεχνική άποψη την προσαρμογή τους σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες, το χρόνο απόκρισής τους και την ασφάλεια που παρέχουν.

• Πρότυπα: διασφαλίζοντας συμβατότητα με ευρέως διαδεδομένα και ανοιχτά πρότυπα. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης οφείλουν να χρησιμοποιούν συγκροτημένη, διαφανή και αντικειμενική προσέγγιση για την αξιολόγηση και την επιλογή επίσημων προδιαγραφών.

• Κλιμάκωση: παρέχοντας δυνατότητες επέκτασης, ιδίως μέσω προσθήκης – αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων ή φορέων – χρηστών.

• Απόδοση και απόκριση: ανταποκρινόμενα στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή των αιτημάτων.

• Φιλικότητα προς το χρήστη: διαθέτοντας εύχρηστες λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, με ειδικές προβλέψεις για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε αυτές.

• Διαθεσιμότητα: παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι συνεχώς διαθέσιμες και δεν παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.

• Ανοχή σφαλμάτων: διασφαλίζοντας σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων ταχεία επαναφορά σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας και διατηρώντας την ακεραιότητα των δεδομένων τους.

• Συντήρηση και αναβάθμιση: διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμισή τους να μπορεί να ελεγχθεί/ εκτελεστεί από φορείς ή στελέχη που δεν συμμετείχαν στην υλοποίησή τους.

• Ασφάλεια: παρέχοντας αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος.

2. Οι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται βάσει πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται με ευθύνη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων, στηρίζεται στην έννοια της «Υπηρεσίας», ακολουθώντας Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική (ServiceOriented Architecture – SOA). Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό είναι προσπελάσιμες από συστήματα και εφαρμογές μέσω διαδικτύου. Οι εν λόγω υπηρεσίες δομούνται με προγράμματα, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, επιχειρησιακές διαδικασίες, που καθορίζονται σε σχέση με το τι κάνουν και προσδιορίζονται στο πλαίσιο μηνυμάτων που ανταλλάσσονται. Οι υπηρεσίες που σχεδιάζονται βάσει της Υπηρεσιοστραφούς Αρχιτεκτονικής − SOA ακολουθούν τις κάτωθι αρχές:

• Ρητό και σαφή ορισμό των ορίων των υπηρεσιών

• Αυτονομία μεταξύ των υπηρεσιών

• Διασφάλιση της συμβατότητας ανάμεσα στις υπηρεσίες μέσω πολιτικών

• Υποστήριξη της χαλαρής διασύνδεσης μεταξύ των δομικών μονάδων, η οποία επιτρέπει αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης των υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζονται άλλα μέρη της εφαρμογής. Η μόνη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμένων διεπαφών (interfaces).

• Διαφάνεια φυσικής τοποθεσίας υλοποίησης υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι ο χρήστης μιας υπηρεσίας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η υλοποίηση της υπηρεσίας.

• Επαναχρησιμοποίηση κώδικα και αυτόνομων δομικών μονάδων λογισμικού.

• Ο χρήστης είναι σε θέση να μεταχειριστεί και να επωφεληθεί είτε απλές υπηρεσίες ενός Δημοσίου Φορέα αλληλεπιδρώντας στο επίπεδο των Διεπαφών Υπηρεσιών (interfaces) είτε σύνθετες υπηρεσίες που υλοποιούνται στο επίπεδο του χρήστη ως «Επιχειρησιακές Διαδικασίες» και οι οποίες συντονίζουν και καταναλώνουν – με τη σειρά τους – απλές υπηρεσίες ενός ή περισσότερων Δημοσίων φορέων.

3. Τα επίπεδα που απαρτίζουν την «Πρότυπη Αρχιτεκτονική Διαλειτουργικότητας Συνεργατικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» είναι:

• Επίπεδο Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποδομής. Το επίπεδο δεδομένων και τεχνολογικής υποδομής αφορά στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και στις βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου τομέα. Τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν τις λειτουργίες και οι βάσεις δεδομένων τα δεδομένα που απαιτούν οι τελικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

• Επίπεδο Υλοποίησης Υπηρεσιοστραφούς Λογικής. Το επίπεδο υλοποίησης της υπηρεσιοστραφούς λογικής είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη αυτόνομων μονάδων λογισμικού, κάθε μία εκ των οποίων υλοποιεί είτε μια λειτουργία των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ή ανταλλάσει δεδομένα απευθείας με τις βάσεις δεδομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επομένως, το επίπεδο αυτό εξάγει λειτουργίες και δεδομένα της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής και τα παρέχει ως υπηρεσίες στα ανώτερα επίπεδα της πρότυπης αρχιτεκτονικής.

• Επίπεδο Διεπαφών Υπηρεσιών Διαδικτύου (interfaces).

Το επίπεδο διεπαφών υπηρεσιών διαδικτύου (interfaces) είναι υπεύθυνο για τη δημοσίευση και την καταχώριση των διεπαφών των υπηρεσιών διαδικτύου (interfaces) που υλοποιούνται στο επίπεδο υλοποίησης υπηρεσιοστραφούς λογικής σε ένα Μητρώο υπηρεσιών διαδικτύου. Κάθε Μητρώο υπηρεσιών διαδικτύου διαθέτει υπηρεσίες κατηγοριοποίησης και αναζήτησης των καταχωρημένων σε αυτό υπηρεσιών διαδικτύου, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες από τις λειτουργίες των ανωτέρων επιπέδων της πρότυπης αρχιτεκτονικής.

• Επίπεδο Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης. Το επίπεδο υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία προτύπων των υπηρεσιών αυτής (είτε αυτές σχετίζονται με υπηρεσίες που αφορούν ένα μόνο φορέα είτε αυτές είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων) ως διοργανωτικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Πέρα από τη δημιουργία προτύπων, το επίπεδο υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης είναι υπεύθυνο για την επιλογή των πλέον κατάλληλων υπηρεσιών διαδικτύου και την εκτέλεση της αντίστοιχης επιχειρησιακής διαδικασίας της Δημόσιας Διοίκησης.

• Επίπεδο Τελικών Χρηστών. Το επίπεδο τελικών χρηστών είναι υπεύθυνο α) για την παρουσίαση, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης κάθε υπηρεσίας της Δημόσιας Διοίκησης με τον τελικό χρήστη και β) για την τελική και ενιαία πρόσβαση και απόλαυση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω φυλλομετρητή διαδικτύου εγκατεστημένου σε σταθερό ή φορητό προσωπικό υπολογιστή, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων και έξυπνων συσκευών.

Άρθρο 5

Κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου τομέα.

Για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο το ΠΗΔ περιλαμβάνει τα κάτωθι:

i. Κανόνες και πρότυπα που αφορούν στην οργάνωση και στο συντονισμό των διαδικασιών των εμπλεκομένων φορέων για τη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

ii. Κανόνες και πρότυπα Αναπαράστασης Σημασιολογικής Πληροφορίας, μέσω δομών μεταδεδομένων.

iii. Αρχές, κανόνες και πρότυπα για την τεκμηρίωση της ανάπτυξης Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως μεθόδων δημιουργίας προτύπων των διαδικασιών, εγγράφων και δεδομένων.

iv. Προδιαγραφές για τη δημιουργία προτύπων για ανταλλαγή δεδομένων, πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, πρότυπα μετασχηματισμού και παρουσίασης δεδομένων, με χρήση ΤΠΕ.

v. Προδιαγραφές για την παρουσίαση και επεξεργασία πληροφορίας ιδίως για θέματα ανταλλαγής υπερκειμένου, κωδικοποιήσεων χαρακτήρων, διαμόρφωσης τύπων αρχείων, διαμόρφωσης εγγράφων κειμένου για ανταλλαγή πληροφοριών και περαιτέρω επεξεργασία, διαμόρφωσης αρχείων ήχου, βίντεο, γραφημάτων και συμπίεση δεδομένων.

vi. Προδιαγραφές για την επικοινωνία με τρίτα συστήματα και ιδίως για πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου, πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής και διανομής περιεχομένου.

vii. Προδιαγραφές και κανόνες για την ασφάλεια και αυθεντικοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου, την ασφάλεια στη μετάδοση δεδομένων και την τεχνολογική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών.

viii. Προδιαγραφές και κανόνες που αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Οι εν λόγω κανόνες και πρότυπα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο http://www.e−gif.gov.gr/ με βάση το παράρτημα ΙΙ της παρούσας όπως αυτό κάθε φορά ισχύει με βάση την εξέλιξη της τέχνης, της επιστήμης και της νομοθετικής επικαιροποίησης.

Άρθρο 6

Κανόνες και πρότυπα για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα.

Για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, το ΠΗΔ περιλαμβάνει τα κάτωθι:

i. Τον καθορισμό «επιπέδων εμπιστοσύνης» για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με βάση την κατηγορία των δεδομένων που αξιοποιούν, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας ή διαχείρισής τους.

ii. Τον καθορισμό των μηχανισμών αυθεντικοποίησης σε σχέση με τα επίπεδα εμπιστοσύνης που έχουν καθοριστεί.

iii. Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των διαδικασιών εγγραφής των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανάλογα με τον μηχανισμό αυθεντικοποίησης.

iv. Οδηγίες και κανόνες, βασισμένους στο ισχύον νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων που επεξεργάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με βάση τις αρχές για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι εν λόγω κανόνες και πρότυπα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο http://www.e−gif.gov.gr/ με βάση το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει με βάση την εξέλιξη της τέχνης, της επιστήμης και της νομοθετικής επικαιροποίησης.

Άρθρο 7

Διαδικασίες διαχείρισης του Μητρώου για την καταχώριση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας)

Η συντήρηση του Μητρώου διαλειτουργικότητας γίνεται υπό το συντονισμό της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ), η οποία είναι αρμόδια για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για το ΠΗΔ και την υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στη συμμόρφωση τους με το ΠΗΔ.

Κάθε νέα πρόταση υιοθέτησης, τροποποίησης ή και κατάργησης προτύπων, διαδικασιών και δεδομένων που πραγματεύεται το ΠΗΔ γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

I. Υποβάλλεται σχετική τεκμηριωμένη πρόταση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε από φορέα του Δημοσίου τομέα είτε από οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου και τον υπεύθυνο συντήρησης και λειτουργίας του προτύπου και απευθύνεται στην ΥΑΠ του ΥΔΙΜΗΔ. Η ΥΑΠ συστήνει ομάδες εργασίας, ανά προτεινόμενο πρότυπο, οι οποίες συγκροτούνται από μέλη του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τον προτείνοντα το πρότυπο, στελέχη από αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και άλλα εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες.

Κάθε ομάδα εργασίας προτείνει πιθανές βελτιώσεις του υπό επεξεργασία προτύπου μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά.

II. Η πρόταση τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://www.e−gif.gov.gr/ Η διαβούλευση δύναται να φιλοξενείται και από άλλους ευρέως διαδεδομένους διαδικτυακούς τόπους του Δημόσιου τομέα,

III. Η ορισμένη κατά τα ανωτέρω ομάδα εργασίας συλλέγει και ενσωματώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης στην πρόταση και προετοιμάζει τη σχετική εισήγηση με τελική πρόταση προς την ΥΑΠ.

IV. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΤΓΣ) και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών εκδίδεται απόφαση αποδοχής της τελικής πρότασης στο ΠΗΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης λαμβάνουν υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τους αρμόδιους φορείς, τις επιχειρησιακές ανάγκες του φορέα υποβολής της πρότασης, την εξέλιξη της επιστήμης αλλά και τις γενικότερες αρχές και στόχους του ΠΗΔ και αποτελούν μέρος της τελικής απόφασης, η οποία δημοσιεύεται κατά τους ορισμούς του VΙ.

V. Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας καθορίζεται και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του προτύπου. Για κάθε εγκεκριμένο πρότυπο δημιουργείται ξεχωριστή αναφορά στο http://www.e−gif.gov.gr/ στην οποία περιέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου, τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης του προτύπου, κλπ καθώς και περιοχή διαρκούς ανοιχτής και δημόσιας διαβούλευσης για τις προδιαγραφές του προτύπου. Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του προτύπου θα πρέπει να συντονίζει τη δημόσια διαβούλευση, να απαντά σε εύλογο χρονικό διάστημα σε απορίες σχετικά με την εφαρμογή του και να υποβάλει στην ΥΑΠ ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής του προτύπου, οι οποίες θα αξιολογούνται – εξετάζονται από το ΓΤΣ και θα εκδίδονται οδηγίες για τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις για την καλύτερη εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί το πρότυπο ανοιχτό σύμφωνα με τους ορισμούς της παρούσης ΥΑ. Ο υπεύθυνος του προτύπου μπορεί να είναι φορέας του Δημοσίου ή ιδιώτης και διατηρεί αυτή την ιδιότητα μέχρι να υπάρξει πρόταση προς το ΓΤΣ για ορισμό νέου υπευθύνου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

VI. Οι προτάσεις ανάλογα με το περιεχόμενο τους:

• Προκαλούν αλλαγές που θα ενσωματωθούν στη επόμενη έκδοση του ΠΗΔ εφόσον αυτές αφορούν τα πρότυπα διαδικασιών και δεδομένων. Η ΥΑΠ του ΥΔΙΜΗΔ εισηγείται την επικαιροποίηση του ΠΗΔ κάθε έτος εφόσον υπάρχουν προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές,

• Καταχωρούνται άμεσα στο Μητρώο διαλειτουργικότητας εφόσον αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντέλα ηλεκτρονικών εγγράφων, βασικά δομικά στοιχεία κλπ, VII. Τα αναθεωρημένα πρότυπα διαδικασιών και δεδομένων που πραγματεύεται το ΠΗΔ καθώς και οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο http://www.e−gif.gov.gr/ κατά τους ορισμούς και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3861/2010 με ρητή αναφορά στο χρόνο και αριθμό έκδοσής τους. Στο διαδικτυακό τόπο http://www.e−gif.gov.gr/ τηρείται η ιστορικότητα στην εξέλιξη των προτύπων με σαφή αναφορά στο διάστημα έναρξης της ισχύος τους και λήξης αυτή εφόσον αυτά έχουν τροποποιηθεί.

Άρθρο8

Επικαιροποίηση και συντήρηση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το ΠΗΔ επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού ΥΔΙΜΗΔ, όταν αυτό επιβάλλεται είτε από μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή υπηρεσιών είτε από μεταβολή του τεχνολογικού περιβάλλοντος και της αντίστοιχης υποδομής και εξειδικεύεται στους επιμέρους κανόνες, πρότυπα και προδιαγραφές με εισήγηση της ΥΑΠ. Για τη έκδοση της απόφασης λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ΤΓΣ και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών με βάση και τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 7 της παρούσας.

Άρθρο 9

Περιεχόμενο διαδικτυακού τόπου http://www.e−gif.gov.gr/

Ο διαδικτυακός τόπος της http://www.e−gif.gov.gr/ συντηρείται από τη ΥΑΠ και περιλαμβάνει ιδίως:

1) Τις εκδόσεις των κανόνων που αφορούν το ΠΗΔ.

2) Τις εκδόσεις των λιστών τεχνικών προτύπων τα οποία έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο του ΠΗΔ και έχουν γίνει αποδεκτά. Οι λίστες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:

I. Λευκή λίστα προτύπων που περιλαμβάνει τα πρότυπα που έχουν αξιολογηθεί θετικά από το ΠΗΔ και είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά.

II. Γκρι λίστα προτύπων που το ΠΗΔ προτείνει τη σταδιακή αντικατάσταση τους παρόλο που σε προηγούμενες εκδόσεις ήταν υποχρεωτικά ή και προαιρετικά.

III. Μαύρη λίστα προτύπων που περιλαμβάνει τα πρότυπα που το ΠΗΔ συνιστά την άμεση αντικατάσταση τους.

3) Παραδείγματα δημιουργημένων προτύπων των υπηρεσιών και των εγγράφων με βάση τις αρχές και τα πρότυπα του ΠΗΔ.

4) Καλές πρακτικές που αφορούν θέματα του ΠΗΔ.

5) Τις εκδόσεις του κοινού λεξιλογίου (ορολογία) που αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών για τη διασφάλιση της σημασιολογικής και εννοιολογικής διαλειτουργικότητας.

6) Την πιο πρόσφατη έκδοση οδηγιών για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φορέων κατά την υιοθέτηση των κανόνων και των προτύπων που ορίζει το ΠΗΔ.

7) Την πιο πρόσφατη έκδοση πινάκων απαιτήσεων συμμόρφωσης με το ΠΗΔ οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν σε Πίνακες Συμμόρφωσης σχετικών έργων και να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την προκήρυξη.

8) Επικαιροποιημένα στοιχεία ενημέρωσης αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό για την εφαρμογή του ΠΗΔ καθώς και με τις σχετικές δυνατότητες και υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου τομέα.

9) Επικαιροποιημένα στοιχεία ενημέρωσης αναφορικά με σχετικά Προγράμματα Κατάρτισης τα οποία είναι ενταγμένα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με θέματα: Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαλειτουργικότητα, Ανοιχτά Πρότυπα κλπ καθώς και στοιχεία ενημέρωσης για σχετικά εργαστήρια (workshops) που λαμβάνουν χώρα στο ΕΚΔΔΑ.

10) Ηλεκτρονική υπηρεσία υποδοχής ερωτημάτων και αιτημάτων (υπηρεσία HelpDesk) για την υποστήριξη των φορέων του Δημοσίου τομέα στις ενέργειές τους για την υιοθέτηση του ΠΗΔ και την εφαρμογή των αρχών διαλειτουργικότητας στο σχεδιασμό συστημάτων ΤΠΕ.

Άρθρο 10

Αρμόδιος συντονιστικός φορέας

Η ΥΑΠ του ΥΔΙΜΗΔ έχει την ευθύνη του συντονισμού και την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φορείς του Δημόσιου τομέα που υλοποιούν έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΠΗΔ, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση έργων που ήδη λειτουργούν δύναται η συμμόρφωση τους να γίνει σε διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, στο πλαίσιο συγκεκριμένου δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.

Παραρτήματα (.pdf)

Άρθρο 12

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671