ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Υπ. Εσωτρικών Αριθμ. Οικ. 43288/04.10.2011

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

Αριθμ. Οικ. 43288

(ΦΕΚ Β΄ 2297/13.10.2011)

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των περ. α’ έως δ’ της παρ. 6 του άρθρου 12 και της περ. γ’ του άρθρου 15 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α’ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 119/21.7.2011 απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 1762/25.7.2011 έγγραφο της.

4. Το υπ’αριθμ. 465/25.7.2011 έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης

1. Στόχος του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υπερχρεωμένων ΟΤΑ και να διασφαλίζεται η δυνατότητα ικανοποίησης των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

2. Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης συμπεριλαμβάνει τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα νέα διαχειριστικά εργαλεία, τα μέτρα ελέγχου εσόδων, δαπανών και διαφάνειας και παρέχει το πλαίσιο και τα μέσα για την ορθολογική διαχείριση των ΟΤΑ και την εξάλειψη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα του προβλήματος της υπερχρέωσής τους.

3. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος, δεν μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική ή περιφερειακή περίοδο, η διάρκεια της οποίας προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

Η εφαρμογή του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης περιλαμβάνει τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους δήμους ή τις περιφέρειες:

1) Δικαιώματα.

Παρέχεται η δυνατότητα:

α) Ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων τους, από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και δυνατότητα δανεισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011.

β) Διακανονισμού των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς ιδιώτες, με σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και εφόσον αυτό επιτευχθεί, εγγραφής στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, μόνο του μέρους της διακανονισθείσας οφειλής και όχι του συνόλου αυτής.

γ) Παροχής ως προκαταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στους δήμους από τα έσοδα του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53).

δ) Πρόσβασης των ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων και περιφερειών, στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/2010, μετά από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής, προς κάλυψη:

• του κόστους επιτοκίου των δανείων τους και

• των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ε) Ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, με την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών.

στ) Μείωσης του μισθολογικού τους κόστους, με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.

2) Υποχρεώσεις.

Ανάλογα με την ειδικότερη οικονομική κατάσταση, όπως αυτή πιστοποιείται από την έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής υπηρεσίας ή των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 5 της παρούσας, στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ανάγκες, οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης, από την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα εξυγίανσης δήμοι και περιφέρειες θα συμπληρώνουν ειδικό απογραφικό δελτίο, με συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης, στην ενιαία οικονομική βάση δεδομένων. Η Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. θα καταθέτει, στην Ελεγκτική Επιτροπή, τριμηνιαία αναφορά σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος εξυγίανσης και των βασικών οικονομικών μεγεθών, των ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων και περιφερειών.

β) Περιορισμό των προσλήψεων κάθε μορφής συμβάσεων. Ο ακριβής αριθμός και το ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης και συναρτάται με την οικονομική κατάσταση του δήμου ή της περιφέρειας και την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού.

γ) Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, εκτός εκείνων που προορίζονται για έργα και εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών, του δήμου ή της περιφέρειας, προς επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης.

δ) Διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του δήμου ή της περιφέρειας στην Ελεγκτική Επιτροπή.

ε) Διαβίβαση από τον Ο.Τ.Α. των ετήσιων αναφορών της Ελεγκτικής Επιτροπής, στην οικεία επιτροπή διαβούλευσης, όπου αυτή έχει συγκροτηθεί, για διατύπωση γνώμης προς το οικείο συμβούλιο.

στ) Συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αναφορών, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι οποίες συνυποβάλλονται με τον προϋπολογισμό στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο τυχόν αποκλίσεων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 3

Ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης με αίτηση του οικείου ΟΤΑ

1. Στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπορούν να ενταχθούν δήμοι ή περιφέρειες μετά από αίτηση τους, εφόσον:

α) οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήμου, ή της περιφέρειας, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων, ή

β) το συνολικό χρέος του δήμου ή της περιφέρειας, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις αυτών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από εθνικούς πόρους (π.χ. ΘΗΣΕΑΣ), υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών τους εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΤΑ.

γ) υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του δήμου ή της περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους.

Η εν λόγω αδυναμία διαπιστώνεται όταν προκύψει διαφορά από το ύψος των νομοθετημένων εσόδων, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης τους και το ύψος των νομίμων δαπανών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται με βάση:

• τις υποχρεωτικές δαπάνες κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,

• τις κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών,

• τις δαπάνες που αφορούν σε ειδικευμένες πιστώσεις,

• τις δαπάνες που αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, αυτές που αφορούν σε ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων ή μη, καθώς και αυτές που αφορούν εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων και

• δαπάνες που αφορούν στις απολύτως απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως, η μη εκτέλεση των οποίων μπορεί να επιφέρει ζημίες ή κινδύνους.

2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή περιφέρειας, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, συνοδεύεται από:

α. απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,

β. εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δήμου ή της περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές και

γ. επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή περιφέρειας, όταν συντρέχει η προϋπόθεση (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνοδεύεται από:

α. απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,

β. εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δήμου ή της περιφέρειας από την οικονομική του υπηρεσία, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση και

γ. επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης.

4. Εν συνεχεία εκδίδεται απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 − 2014, ένας δήμος μπορεί να ενταχθεί με αίτηση του στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου και μόνο για μία ή περισσότερες δημοτικές ενότητες του.

Η ένταξη αυτή γίνεται εντός διμήνου από την δημοσίευση της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται εάν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις για τις δημοτικές ενότητες, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2010. Μετά τη παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας είναι δυνατή μόνο η ένταξη του συνόλου του δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

Άρθρο 4

Ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης χωρίς αίτηση του οικείου ΟΤΑ

1. Στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπορούν να ενταχθούν επίσης δήμοι ή περιφέρειες χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος, μετά από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής και σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, με βάση την εξής διαδικασία:

α. Εισήγηση, για ανάγκη αξιολόγησης, της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, που θεμελιώνεται με τη διαπίστωση συνδρομής των ακόλουθων αντικειμενικών δεικτών:

• οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήμου, ή της περιφέρειας, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων, ή

• το συνολικό χρέος του δήμου ή της περιφέρειας υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών τους εσόδων, ή

• υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του δήμου ή της περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεών τους.

β) Εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων των δήμων ή περιφερειών από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να συνταχθεί η έκθεση αξιολόγησης των ελεγκτών και μπορεί να προβλέπονται μέτρα για την απαγόρευση, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 264 και 265 του ν. 3852/2010 συνομολόγησης νέου δανείου και αναστολής οποιασδήποτε πρόσληψης προσωπικού μόνιμου, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και συμβάσεων μίσθωσης έργου και να καθοριστούν κατηγορίες πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του δήμου ή της περιφέρειας που αποστέλλονται υποχρεωτικώς προς έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 226 και 229 του ίδιου νόμου.

γ) Η Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου, ενημερώνει εγγράφως τον οικείο δήμο ή περιφέρεια, προκειμένου αυτοί να ορίσουν ορκωτούς ελεγκτές, για την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση του ενημερωτικού εγγράφου και με αυτή καθορίζεται, η χρονική περίοδος, μέσα στην οποία συντάσσεται η έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, καθώς και το ποσό αμοιβής των ελεγκτών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης του υπόχρεου ΟΤΑ, η ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή για την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων αυτού, μπορεί να γίνει με σχετική απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καλύπτεται σε κάθε περίπτωση από το Λογαριασμό Εξυγίανσης.

δ) Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, αποστέλλεται με την ολοκλήρωση της άμεσα στη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εν λόγω Διεύθυνση συντάσσει σχετική εισήγηση, την οποία υποβάλλει μαζί με την έκθεση στην Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εξετάζει την εισήγηση και την έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη της δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης. Επί τη βάσει της ανωτέρω απόφασης της Ελεγκτικής Επιτροπής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ε) Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, καλείται ο δήμος ή η περιφέρεια, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, να καταθέσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, όσα ορίζονται από το άρθρο 6 της παρούσας. Η Ελεγκτική Επιτροπή εγκρίνει, ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές τροποποιεί, ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα καταρτίζει η ίδια το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η Ελεγκτική Επιτροπή τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 − 2014, ένας δήμος μπορεί να ενταχθεί χωρίς αίτηση του στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου και μόνο για μία ή περισσότερες δημοτικές ενότητες του. Η ένταξη αυτή γίνεται εντός διμήνου από την δημοσίευση της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται εάν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις για τις δημοτικές ενότητες, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2010. Μετά τη παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας είναι δυνατή μόνο η ένταξη του συνόλου του δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο έκθεσης αξιολόγησης

Με την έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής υπηρεσίας ή των ορκωτών ελεγκτών, αποτυπώνεται η υπάρχουσα οικονομική θέση του δήμου ή της περιφέρειας και των νομικών τους προσώπων, αλλά και αυτή που είχε διαμορφωθεί την 31−12−2010. Η έκθεση ειδικότερα περιλαμβάνει:

α) Αποτύπωση του συνολικού δανεισμού του δήμου, ή της περιφέρειας και των νομικών τους προσώπων από εγχώρια και αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης (τοκοχρεωλύσια). Επίσης αποτυπώνονται οι εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο δήμος ή η περιφέρεια για τη συνομολόγηση δανείων από νομικά τους πρόσωπα.

β) Αναλυτική παρουσίαση των λοιπών υποχρεώσεων του δήμου, ή της περιφέρειας. Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν τόσο σε μακροπρόθεσμες όσο και σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αναφέρονται διακριτά. Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν εξοφληθεί ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία βεβαίωσης της αντίστοιχης υποχρέωσης.

Στην έκθεση αποτυπώνονται επίσης και οι διεκδικήσεις τρίτων προς το δήμο ή την περιφέρεια και τα νομικά τους πρόσωπα.

γ) Υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμείς ή τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για τους δήμους ή τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα.

δ) Αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων με ειδική αναφορά για τις απαιτήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από εθνικούς πόρους, καθώς και διεκδικήσεις του δήμου ή της περιφέρειας μέσω εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων.

ε) Αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων ανά κατηγορία. στ) Εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους και των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ικανοποίησης των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 6

Περιεχόμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Εξυγίανσης

1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης περιλαμβάνει:

α) αποτύπωση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης,

β) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού των δαπανών,

γ) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του δημοτικού ή περιφερειακού δημοσιονομικού χρέους,

δ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και

ε) εκτίμηση για τη μεσοπρόθεσμη διαμόρφωση των εσόδων, των δαπανών και των λοιπών οικονομικών στοιχείων.

2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και ο προϋπολογισμός του δήμου ή της περιφέρειας προσαρμόζονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης.

3. Στην περίπτωση της υποχρεωτικής υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, εάν ο οικείος ΟΤΑ δεν καταθέσει επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, ή το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πρόγραμμα εξυγίανσης συντάσσεται με ευθύνη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση η αδυναμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος από τον φορέα, θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Άρθρο 7

Ελεγκτική Επιτροπή

Συγκροτείται η Ελεγκτική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 262 του ν.3852/2010, αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

α) Έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον αναπληρωτή του.

β) Τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του το Διευθυντή Οικονομικών ΟΤΑ του ιδίου Υπουργείου.

γ) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, στις περιπτώσεις που ελέγχονται δήμοι, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στις περιπτώσεις που ελέγχονται περιφέρειες.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Ελεγκτικής Επιτροπής

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Έκδοση της απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων του συγκεκριμένου δήμου ή περιφέρειας, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

β. Έκδοση της απόφασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ, η οποία στηρίζεται επί της εκθέσεως αξιολόγησης ορκωτών ελεγκτών για την υπαγωγή ή μη, δήμου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

γ. Έγκριση, τροποποίηση ή κατάρτιση εξ υπαρχής του επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέρειας, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

δ. Παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος.

ε. Κατάρτιση ετήσιων αναφορών για την πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης, οι οποίες κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

στ. Παρακολούθηση και διαχείριση του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ, η οποία μπορεί να ζητά τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος και συντάσσει την ημερήσια διάταξη, καθώς και όταν το ζητήσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία και των τριών μελών της.

Ως τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Η Επιτροπή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης, μπορεί να καλεί εκπροσώπους του δήμου ή της περιφέρειας, για διασαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την εξέλιξη αυτού.

5. Για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, έως τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου, με αντίστοιχους αναπληρωτές.

6. Η λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής θα διαρκέσει για όσο χρόνο εφαρμόζεται το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης και το συνολικό κόστος λειτουργίας της καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους του Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης.

Άρθρο 9

Ευθύνη Αιρετών Οργάνων

Για τις ευθύνες αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, που ενεργούν κατά παράβαση των ανωτέρω, έχουν εφαρμογή οι σχετικές κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671