ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ο.Α.Ε.Ε."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57/05.10.2011 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740)

Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

(ΟΑΕΕ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

ΤΗΛΕΦ: 210 5229978

FAX: 210 5285599

ΑΘΗΝΑ 05/10/2011

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 57

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A’

ΚΟΙΝ : 1. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101 11745 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγρ. 17 του άρθρου 20 του Ν.4019/30- 9-2011 (ΦΕΚ 87Α/30-9-2011) προβλέπεται ότι, για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρ. 48 του Ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του Ν 3943/2011 μέχρι την 31/10/2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του Ν 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις παραπάνω διατάξεις, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3943/2011.

Ως προς την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2011 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν 3943/2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3943/2011.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν υπαχθεί στο διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών 20% εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο εν λόγω διακανονισμό μέχρι την 31/10/2011. Αντίθετα ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στο διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν 3943/2011 και πληρούν τους όρους αυτού, η παραπάνω έκπτωση θα χορηγηθεί αυτεπάγγελτα χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως. Η εν λόγω έκπτωση θα προσδιορισθεί κατά τη λήξη του διακανονισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, το ποσό διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος οφειλέτης έχει διακόψει την ασφάλιση του στον Οργανισμό, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης. Τυχόν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ή απαλλαγή κλάδου υγείας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν θα αναπροσαρμόζει το ποσό της δόσης το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη του διακανονισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον ανωτέρω διακανονισμό είναι:

1. Η καταβολή της πρώτης δόσης (που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών εισφορών) το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

2. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια του διακανονισμού.

3. Στην περίπτωση που οφείλονται εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής, αυτές θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ, διαφορετικά ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν 3863/2010. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι παράλληλα με τον παρόντα διακανονισμό, ο ασφαλισμένος δύναται να υπαχθεί και στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 με ό, τι όρους προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3863/2010 θα ακολουθηθούν τα όσα ορίζονται στην αριθ.68/2010 εγκύκλιο οδηγία περί χειρόγραφων ρυθμίσεων.

Με δεδομένο ότι προς το παρόν δεν είναι εφικτή η παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3943/2011 και του Ν 3863/2010 στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

1. Με τις διατάξεις του Ν 3943/2011 διακανονίζονται οφειλές μέχρι 31/12/2010 κατά τα γνωστά.

2. Με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 θα ρυθμίζονται οι οφειλές από 1/1/2011 και εφεξής κατά τα γνωστά.

3. Ο διακανονισμός του Ν 3943/2011 θα παρακολουθείται μηχανογραφικά ενώ η ρύθμιση του Ν 3863/2010 θα παρακολουθείτε χειρόγραφα.

4. Για την υπαγωγή και στις δύο ανωτέρω ρυθμίσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης έκαστης εξ΄ αυτών. Συνεπώς το 0 δίμηνο θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό της α΄ δόσης του Ν 3943/2011 ενώ το ποσό της α΄ δόσης του Ν 3863/2010 θα εισπράττεται χειρόγραφα. Μετά την καταβολή του 0 διμήνου και της 1ης δόσης του Ν 3863/2010 θα οριστικοποιούνται και οι δύο κεφαλαιοποιήσεις.

5. Στον ασφαλισμένο θα αποστέλλεται ταχυπληρωμή με το ποσό της δόσης του διακανονισμού του Ν 3943/2011 ενώ η δόση της ρύθμισης του Ν 3863/2010 θα καταβάλλεται χειρόγραφα κατά τα γνωστά.

6. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τους όρους της ρύθμισης του Ν 3943/2011 θα χάνει το δικαίωμα και στις δύο ρυθμίσεις και το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών θα είναι άμεσα απαιτητό, με δικαίωμα για εκ νέου υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 ως δεύτερη υπαγωγή (σχετικό το αριθ. πρ. Φ10035/10433/448/8-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης).

7. Στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης για λήψη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κλπ θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες δόσεις για κάθε ρύθμιση οι οποίες θα συμψηφίζονται από τις τελευταίες δόσεις έκαστης ρύθμισης κατά τα γνωστά.

8. Για τους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν και στις δύο ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός μήνα.

9. Αυτονόητο είναι ότι όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2011 και εφεξής πρώτα θα εξοφλούνται αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 και εν συνεχεία θα υπάγονται στο διακανονισμό του Ν 3943/2011 για οφειλές μέχρι 31/12/10 και θα χορηγείται βεβαίωση διάρκειας δύο μηνών.

10. Επιπλέον στη περίπτωση που ασφαλισμένος επιθυμεί να προκαταβάλλει ποσό προκειμένου να μειώσει το ύψος της οφειλής του το όποιο καταβληθέν ποσό θα αφαιρείται από την οφειλή η οποία θα συμπεριληφθεί στη ρύθμιση του Ν 3943/2011(οφειλές μέχρι 31/12/2010) ως παλαιότερη. Τέλος στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 και έχει απωλέσει το δικαίωμα για να υπαχθεί στο διακανονισμό του Ν 3943/2011 με παράλληλη ρύθμιση για οφειλές μετά την 1/1/2011 του Ν 3863/2010 αυτή θα θεωρείται δεύτερη υπαγωγή στο Ν 3863/2010 (εντός του έτους) και θα απαιτείται η προκαταβολή των τριών δόσεων όπως προβλέπεται από τη διάταξη.

Συνθήκες απώλειας των δύο ρυθμίσεων

Απώλεια θα έχουμε στις περιπτώσεις:

1. Λόγω μη πληρωμής τρεχουσών εισφορών.

2. Λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής τρεχουσών εισφορών.

3. Λόγω απλήρωτης δόσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν ορισθεί από τις διατάξεις του Ν 3943/2011 και του Ν 3863/2010 αντίστοιχα.

4. Απώλεια λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής της 1η δόσης έκαστης εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Απόφαση υπαγωγής στις παράλληλες ρυθμίσεις

Ο ασφαλισμένος εφόσον καταβάλει τόσο την 1η δόση του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011 όσο και την 1η (ή τις τρεις στην περίπτωση δεύτερης υπαγωγής πριν την παρέλευση του έτους) δόση του Ν 3863/2010 θα παραλαμβάνει απόφαση στην οποία θα αποτυπώνονται οι όροι και των δύο κεφαλαιοποιήσεων ως συνημμένο υπόδειγμα.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί μετά την λήξη του διακανονισμού του Ν 3943/2011 να εξοφλήσει εφάπαξ το υπόλοιπο ποσό για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2010 θα πρέπει μέχρι 30/11/2012 να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει. Εφόσον εξοφληθεί ο διακανονισμός του Ν 3943/2011 η ρύθμιση του Ν 3863/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτής.

Αντίθετα στην περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί ο διακανονισμός του Ν 3943/2011 έως τις 31/12/2012 από 1/1/2013 παύει η περίοδος αναστολής των μέτρων είσπραξης και το υπόλοιπο ποσό της συνολικής πλέον οφειλής εξοφλείται εφάπαξ είτε με εκ νέου ρύθμιση κατά τα άρθρα 53-62 του Ν 3863/2010.

Εφιστούμε την προσοχή στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΑΕΕ, οι οποίοι σε απόλυτη συνεργασία με τους «πυρήνες» θα πρέπει να ενημερώσουν πλήρως τους υπαλλήλους της μονάδας τους, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους ασφαλισμένους για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Συν/να: Ένα (1) σχέδιο απόφασης υπαγωγής στο διακανονισμό του Ν 3943/2011 και του Ν 3863/2010.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                        Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671