ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198/09.09.2011)

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 198

9 Σεπτεμβρίου 2011

____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 82

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄, δ΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και το άρθρο 14 παρ. 1 περίπτ. α΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του ν. 3922/2011 (Α΄ 35).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την Y350 από 8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 226/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

α. Διαχειριστική Αρχή: κάθε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται για να διαχειρίζεται τομεακά ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.

β. Τελικός Δικαιούχος: κάθε φορέας ή αρχή ή οργανισμός ή οργάνωση που λαμβάνει τη συγχρηματοδοτούμενη πίστωση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων, από την Υπεύθυνη ή Διαχειριστική Αρχή, δράσεων.

Άρθρο 2

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄61) διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.

β. Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.

γ. Τμήμα Αξιοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων.

δ. Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.

2. Η υλοποίηση των προμηθειών θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου.

3. Το Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της απόφασης 574/2007 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» (L – 144/6−6−2007) και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:

α. Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως αρμοδιότητες: αα. Την κατάρτιση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και τις αρχές της εταιρικότητας και αναλογικότητας.

ββ. Την επιλογή των προς συγχρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες εφαρμοστικούς κανόνες του Ταμείου και το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, κατόπιν διαβούλευσης με τους τελικούς δικαιούχους.

γγ. Την αναθεώρηση του πολυετούς και των ετήσιων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

δδ. Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της συνοχής, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών διατάξεων.

εε. Τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης υποβολής τους εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που συμφωνούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

στστ. Την κατάρτιση, διαβούλευση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της περιγραφής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, την παρακολούθηση εφαρμογής του, καθώς και την εισήγηση για την αναθεώρησή του σε συντρέχουσα περίπτωση.

ζζ. Την κατάρτιση, διαβούλευση και υποβολή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην ετήσια κατανομή των πόρων στα κράτη μέλη και τον ορισμό σημείου επαφής.

ηη. Τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων των έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων στις Συλλογικές Αποφάσεις ΄Εργων ή και Μελετών (Σ.Α.Ε.Μ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

θθ. Τη συνεργασία επί θεμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων στις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β. Στο Γραφείο Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα. Τη μέριμνα για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του πολυετούς και των ετήσιων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, καθώς και την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, σχετικά με την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων.

ββ. Την παρακολούθηση των χρηματοροών και τη λήψη των πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη μέριμνα για την πληρωμή των δικαιούχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γγ. Την κατάρτιση των αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης για τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, τα οποία περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις ΄Εργων ή και Μελετών (Σ.Α.Ε./Μ.) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

δδ. Τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εκθέσεων προόδου και των τελικών εκθέσεων, σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων και των δηλώσεων δαπανών, πιστοποιούμενων από την Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 28 παρ. 10 περίπτ. ε΄ του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), καθώς και των αιτήσεων πληρωμών ή δηλώσεων επιστροφής.

εε. Τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στην παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση και επαλήθευση των δράσεων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ή άλλου λογιστικού συστήματος.

στστ. Τη συνεργασία με την Αρχή Ελέγχου του άρθρου 28 παρ. 10 περίπτ. στ΄ του ν. 3613/2007, και τη διασφάλιση ότι αυτή λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των λογιστικών και άλλων ελέγχων, αναφορικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.

ζζ. Τη συνεργασία με την Αρχή Πιστοποίησης και την εξασφάλιση ότι αυτή λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο πλαίσιο των καθηκόντων της για την πιστοποίηση των δαπανών.

ηη. Την παρακολούθηση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων των υλοποιημένων ή υπό υλοποίηση δράσεων, καθώς και τον έλεγχο αν οι δηλωθείσες δαπάνες για τις δράσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις.

4. Το Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της απόφασης 575/2007 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο2008 έως 2013, ως μέρος του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» (ΕΕ L−144/6−6−2007) και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:

α. Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης.

β. Στο Γραφείο Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων.

5. Τα Γραφεία της προηγούμενης παραγράφου έχουν τις αρμοδιότητες των Γραφείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 αντιστοίχως ως προς τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.

6. Το Τμήμα Αξιοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων είναι αρμόδιο για το συντονισμό των αρμοδίων Υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού και αξιοποίησης των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τομεακών, περιφερειακών, επιχειρησιακών και λοιπών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τους υπαγόμενους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και για τη μέριμνα σε ό,τι αφορά στην ένταξη και χρηματοδότηση του συνόλου των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:

α. Στο Γραφείο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα. Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και λοιπών οργανισμών προγραμμάτων, για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μελετών των φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού τους και συναφών προς την αποστολή τους δράσεων.

ββ. Την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων έργων προς τις Διαχειριστικές Αρχές των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Επιχειρησιακών και λοιπών Προγραμμάτων για την έγκριση χρηματοδότησής τους, καθώς και τη φροντίδα υλοποίησής τους μέχρι την οικονομική ολοκλήρωσή τους.

γγ. Την παρακολούθηση, το συντονισμό και την υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

δδ. Την εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης των Διαχειριστικών Αρχών, για τα υλοποιούμενα έργα, καθώς και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, αναφορικά με τα έργα αυτά.

εε. Τη σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων των ανωτέρω έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις ΄Εργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

στστ. Την κατάρτιση των αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης για τα ανωτέρω έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις ΄Εργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ζζ. Την τήρηση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής εξέλιξης των υλοποιούμενων έργων, καθώς και τη διαχείριση της χρηματοδότησης και πληρωμής αυτών.

ηη. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Γραφείου.

β. Στο Γραφείο Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα. Τη συγκέντρωση και διαμόρφωση συνολικά των προτάσεων και των προκαταρκτικών εκτιμήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» και την υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ββ. Τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των υποβληθέντων αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το σύνολο των χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

γγ. Το διορισμό υπολόγων για τα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των ειδικών φορέων.

δδ. Την ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εκτελούμενων – χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσμεύσεων.

εε. Την παροχή κατευθύνσεων προς τους αρμόδιους ειδικούς φορείς για θέματα συναφή με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

7. Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης είναι αρμόδιο για το συντονισμό, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση, την τήρηση του αρχείου και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Τμημάτων, το χειρισμό θεμάτων προσωπικού και γενικά για την παροχή τεχνολογικής και διοικητικής υποστήριξης στην Υπηρεσία για την εκπλήρωση της αποστολής της. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:

α. Στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα. Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση συσκέψεων μεταξύ των Τμημάτων της Υπηρεσίας και την τήρηση πρακτικών, όταν αυτό απαιτείται.

ββ. Τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών συνεδρίων καθώς και τη μέριμνα για τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων των υποστηριζόμενων από την Υπηρεσία δράσεων.

γγ. Το συντονισμό των Τμημάτων της Υπηρεσίας στην εκπλήρωση της αποστολής της.

δδ. Την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και απαιτήσεων και τη μέριμνα για την υλοποίησή τους.

εε. Την εξασφάλιση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τις αντίστοιχες αρχές των Κρατών – Μελών και τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

στστ. Τη μέριμνα υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται στη δράση «Τεχνική Βοήθεια» των ετήσιων προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων και Επιστροφής.

ζζ. Την επιμέλεια της οργάνωσης, της τήρησης και της διαρκούς ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου (web site) της Υπηρεσίας.

ηη. Την τήρηση των διαδικασιών και απαιτήσεων που προβλέπονται για την πιστοποίηση λειτουργίας και τη διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας, τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την επικοινωνία με τις Διαχειριστικές Αρχές και το Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα. Τη γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων της Υπηρεσίας και το χειρισμό θεμάτων προσωπικού.

ββ. Τη μέριμνα για την προμήθεια, συντήρηση και διάθεση στα Τμήματα του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων.

γγ. Τη διαχείριση του χρηματικού και τη μέριμνα για τον ορισμό υπόλογου διαχειριστή τεχνικής βοήθειας.

δδ. Την ενημέρωση επί των πληροφορικών συστημάτων της Υπηρεσίας και τη μέριμνα για την αναβάθμιση και την εξέλιξή τους.

εε. Την οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του αρχείου της Υπηρεσίας.

στστ. Τη διαμόρφωση, τήρηση και διασφάλιση της χρήσης συστήματος λογιστικής κωδικοποίησης των συναλλαγών που αφορούν σε δράσεις αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους εθνικούς λογιστικούς κανόνες.

ζζ. Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της διατήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε., όλων των εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους και απαιτούνται για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων ελέγχων.

ηη. Τη μέριμνα για την ευταξία και τη συντήρηση των χώρων και γενικά των εγκαταστάσεων και υποδομών της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3

Στελέχωση

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στελεχώνεται με ένστολο προσωπικό, γενικών και ειδικών καθηκόντων, καθώς και με μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικό προσωπικό των Σωμάτων και των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό αποσπάται στην Υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία δύναται να αποσπάται και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 3 παρ. 3 εδαφ. β΄ του ν. 3938/2011).

2. Ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 3 παρ. 3 εδαφ. γ΄ του ν. 3938/2011). Ως προϊστάμενοι των τμημάτων της Υπηρεσίας τοποθετούνται ανώτεροι αξιωματικοί των υπαγόμενων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σωμάτων. Ως προϊστάμενοι των γραφείων των τμημάτων τοποθετούνται αξιωματικοί των Σωμάτων ή πολιτικοί υπάλληλοι.

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού συντάσσονται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο του αξιολογούμενου αξιωματικό του οικείου Σώματος που υπηρετεί στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Σώμα αυτό διατάξεις. Η έκθεση αξιολόγησης υπόκειται σε γνωμάτευση από τον αξιωματικό που είναι αρμόδιος προς τούτο για τις εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά, με εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γνωματεύει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Η έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας συντάσσεται από το διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον αυτός είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του αξιολογούμενου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο.

5. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά.

6. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων.

Άρθρο 4

Καθήκοντα – υποχρεώσεις προσωπικού

1. O προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων διευθύνει την Υπηρεσία και ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της.

Στο πλαίσιο αυτό:

α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σ’ αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.

β. Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων και των Γραφείων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους.

γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας της οποίας προΐσταται.

δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.

ε. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επιχειρησιακών και αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας και μεριμνά για το συντονισμό και την παροχή κατευθύνσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

στ. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.

ζ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.

η. Καταρτίζει κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και υποβάλλει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ετήσια έκθεση, για τα πεπραγμένα της Υπηρεσίας κατά το προηγούμενο έτος.

θ. Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από την Ελληνική Αστυνομία προσωπικό της Υπηρεσίας.

ι. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας.

2. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, παρακολουθούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Υπηρεσίας και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και ανάγεται στα καθήκοντά τους.

3. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίας του Γραφείου τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό.

4. Το προσωπικό της Υπηρεσίας συνεργάζεται αρμονικά μεταξύ του για την επίτευξη της αποστολής της Υπηρεσίας, εκτελεί τις εντολές των προϊσταμένων του με προθυμία και ενδιαφέρον και γενικά ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος, η άρνηση εκτέλεσης ή η υπαίτια παράλειψη ή η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων, η έλλειψη συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό της Υπηρεσίας και η μη συμμετοχή στο συλλογικό έργο, πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεων, αποτελεί λόγο άμεσης απομάκρυνσης των υπαιτίων από την Υπηρεσία.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στην αποστολή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων συνεργάζονται άμεσα με αυτήν, καθώς και με άλλους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, προς το σκοπό πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης των προγραμμάτων και των επιμέρους δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτών. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, αναφέρουν σ’ αυτή τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτήν.

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:

α. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ.14/2001 (Α΄ 12), η οποία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α΄ 194).

β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του π.δ.14/2001, η οποία προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του π.δ.189/2006.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671