ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27.06.2011)

Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 147

27 Ιουνίου 2011

________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65

Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.

3) Την 120/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασπάται με την ανασύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το άρθρο 1 του π.δ. 373/1995 (Α΄ 201) είχε συγχωνευθεί με το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ήδη Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συγκροτείται ως Υπουργείο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρθρ. 24 παρ. 1 ν. 3200/2003, Α΄ 281), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού.

Άρθρο 2

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που είχε το Υπουργείο Εσωτερικών όταν συγχωνεύτηκε, όπως οι αρμοδιότητες, υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος. Μεταφέρονται επίσης α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού οι Γενικές Γραμματείες Ισότητας των Φύλων (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. ββ π.δ. 96/2010, Α΄ 170) και Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. γ) 1 υποπερίπτ. αα π.δ. 96/2010) και β) η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (αρθρ. 1 παρ. 1 π.δ. 127/2010, Α΄ 214), καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών, φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών.

3. Εωσότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου καθώς και των υπηρεσιών που υπαγόταν σε αυτό, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις Υπηρεσίες που μεταφέρονται σε αυτό.

Άρθρο 3

1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1, και όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών (π.δ. 373/1995), όπως οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ΚΕΠ τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3448/2006, Α΄ 48, όπως ισχύει.

2. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πέραν των οριζομένων στην παρ. 1 ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού μεταφερόμενες σε αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως ισχύει,

β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει συσταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),

γ) το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ 188/1996, Α΄ 146 και άρθρο 1 του ν. 3469/2006, Α΄ 131),

δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 2477/1997 (Α΄ 59), όπως ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 3074/2002 (Α΄ 296).

3. α) Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ν. 2860/2000, Α΄ 251) και η εποπτεία, από κοινού με το κατά το άρθρο 3 παρ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα (άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 3959/2011), καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών, φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.

β) Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι Ανεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη και Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Εωσότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των Υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το μέρος που αφορούν τις Υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

Άρθρο 4

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, που είχε συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 96/2010, συγχωνεύονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γενικές και ειδικές γραμματείες, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ασκεί την εποπτεία και όλων των εποπτευόμενων από τα Υπουργεία αυτά νομικών προσώπων και φορέων.

3. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

4. Εωσότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια το προσωπικό των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συγχωνευόμενων Υπουργείων.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας βαρύνουν έως τους 31.12.2011 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα Υπουργεία αυτά, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6. Για τα όργανα, τις αρχές και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 127/2010.

Άρθρο 5

Μεταφέρονται: α) στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. αα π.δ. 96/2010) και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (αρθρ. έκτο παρ. 4 περίπτ. στ του ν. 3839/2010), β) Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. γ υποπερίπτ. γγ του π.δ. 96/2010.

Άρθρο 6

Τα υφιστάμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρεσιακά συμβούλια υπάγονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εωσότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671