ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011)

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 143

17 Ιουνίου 2011

________________________________________________

NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1. «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»: η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας τουλάχιστον από τους όρους άσκησης απαιτεί την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων και τη λήψη σχετικής άδειας ή την αναγγελία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 παράγραφος 1 ή αντίστοιχα στο άρθρο 5 παράγραφος 10.

2. «Επαγγελματικό προσόν»: το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. «Επαγγελματικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το χειρισμό του εξοπλισμού της, η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η εκτέλεση τεχνικού έργου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες.

4. «Αδειοδότηση»: η επίσημη πράξη της αρμόδιας αρχής, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο να ασκεί συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα ή σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16 εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις, το μέγεθος και το είδος των οποίων θα καθοριστεί, κατά περίπτωση, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 4. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και το χειρισμό του εξοπλισμού τους. Οι ως άνω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, αβ) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, αγ) εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, αε) ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και πάσης φύσεως λέβητες, αστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αζ) μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμός, αη) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, αθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και ακ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

β) Κατηγορίες, σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και καύση πυροτεχνημάτων.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, για τις ως άνω κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αναλόγως του είδους της δραστηριότητας, επί μέρους ειδικότητες, ομάδες και αντίστοιχες βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

1. Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, απαιτείται, με επιφύλαξη των προβλέψεων της παρ. 10 του άρθρου 5, η λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 5, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, που αποδεικνύονται από αντίστοιχους τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και, εφόσον προβλέπεται, εξεταστεί επιτυχώς.

Η επαγγελματική εμπειρία δύναται να αντικαθίσταται με την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτόν φορείς.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις: α) έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και β) αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτόν, φορείς.

3. Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, από νομικά πρόσωπα απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6.

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται:

α) Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας, κατά ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα.

β) Οι επαγγελματικές δραστηριότητες, που μπορούν να ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελματικής άδειας.

γ) Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης των αδειών ή των αναφερόμενων στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 καταχωρήσεων αναγγελίας.

δ) Η αντιστοίχιση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, με τις επαγγελματικές άδειες, που εκδίδονται με τον παρόντα νόμο, με εξαίρεση τα μηχανήματα έργου, για τα οποία η ως άνω αντιστοίχιση θα γίνει με την υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπεται στην κατωτέρω παράγραφο 5.

ε) Οι αντικειμενικά διαπιστούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 5, καθώς και η κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευσή τους.

στ) Το μέγεθος και η σημασία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3.

ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του παρόντος, κατατάσσονται τα μηχανήματα έργου σε ειδικότητες και ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα για το χειρισμό μηχανημάτων έργου, το οποίο εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθιερώνονται με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα. Με την ίδια απόφαση γίνεται η αντιστοίχιση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος.

Άρθρο 5

Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας

1. Αρμόδιες για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 1, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι άδειες, που αφορούν άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του. Οι άδειες που εκδίδονται αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112).

2. Για την έκδοση των ως άνω αδειών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά, σχετικά με τεκμηρίωση της γνώσης και της εμπειρίας του και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως αυτά ρυθμίζονται στα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παραγρ. 4 του άρθρ. 4.

3. Οι άδειες εκδίδονται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται εξέταση, η ως άνω προθεσμία είναι δύο μήνες.

4. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, από μία ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη, στην έδρα της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση των νήσων, επιτρέπεται η σύσταση εξεταστικών επιτροπών και εκτός της έδρας της οικείας Περιφέρειας. Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΠ και της ομοσπονδίας προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τους φορείς αυτούς, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Εάν ο φορέας δεν ορίσει τον εκπρόσωπό του εντός τριάντα ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, η επιτροπή συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του εν λόγω φορέα, στη θέση του οποίου ορίζεται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας.

Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, από έναν εμπειρογνώμονα που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

5. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας που ασκούν τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 αρμοδιότητες και οι εξεταστικές επιτροπές οφείλουν να διαθέτουν ανεξαρτησία, αμεροληψία, ικανό προσωπικό, τις κατά περίπτωση αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτά θα ρυθμιστούν με την απόφαση που θα εκδοθεί δυνάμει της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας και ο εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφή προς το αντικείμενο της εξέτασης και ο εκπρόσωπος της οικείας Ομοσπονδίας να έχει άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης, τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών πρέπει να έχουν λάβει την επιμόρφωση που προβλέπεται στην απόφαση της παραραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

6. Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

7. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 1 υπηρεσιών και των εξεταστικών επιτροπών, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αδειών και, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου βεβαιώσεων, ο τρόπος παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

8. Αν σε μια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται σύμφωνα με της προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ορίζεται εξεταστική επιτροπή μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.

10. Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί να διαπιστωθούν αντικειμενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 11.

Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου ή για την καύση πυροτεχνημάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου.

11. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 6422/1934 διπλώματα ή πτυχία, μαζί με τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδρομή των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 4.

Με την αναγγελία έναρξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος ασκεί ελευθέρως τις αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η εν λόγω αρχή εξετάζει εντός μηνός τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καταχωρεί εντός της ίδιας προθεσμίας τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο που προβλέπεται από το άρθρ. 9 και εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.

Στη βεβαίωση αναγγελίας προσδιορίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4, επιτρέπεται να ασκούνται.

Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας.

12. Οι ως άνω υπηρεσίες καταχωρούν τις άδειες και τις αναγγελίες στο Ενιαίο Μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.

13. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει ανταποδοτικό παράβολο: α) για την έκδοση της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, που κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας που εκδίδει την άδεια ή τη βεβαίωση αναγγελίας και β) με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, που κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Περιφέρειας διενέργειας των εξετάσεων.

14. Στα μέλη των επιτροπών και στους εμπειρογνώμονες που υποστηρίζουν το έργο τους καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40), η οποία βαρύνει τον ως άνω Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας.

15. Το ύψος του παράβολου και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6

Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα

1. Οι άδειες για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα χορηγούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της 158/25/ΦΓ9.1/10.1.2011 (ΦΕΚ B΄ 49) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

2. Τα αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα καταχωρούνται ως ιδιαίτερη κατηγορία στο Ενιαίο Μητρώο του άρθρ. 9.

Άρθρο 7

Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς

1. Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου και από ικανούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

2. Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερόμενου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες, ομάδες και βαθμίδες, τις οποίες καλύπτει.

Ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης καθορίζεται με την υπουργική απόφαση που προβλέπεται να εκδοθεί δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 8.

4. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση εξέτασης στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1, η οποία εκδίδει την αιτούμενη άδεια μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

5. Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων συνιστάται και τηρείται Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Σκοπός του μητρώου είναι: α) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και β) η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των αδειοδοτημένων φορέων.

6. Οι αποφάσεις αδειοδότησης των ως άνω φορέων αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112).

Άρθρο 8

Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων

1. Για την αδειοδότηση των φορέων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ο φορέας οφείλει να διαθέτει ανεξαρτησία, αμεροληψία, ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα, καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Η συμμόρφωση προς τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου και βεβαιώνεται όπως ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 3.

2. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων, ο φορέας οφείλει: α) Να διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία

στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας.

β) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται.

γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του ενδιαφερομένου μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης.

δ) Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του φορέα να ελέγχονται από συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από το φορέα και στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών αρχών, καθώς και των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης φορέα με τις απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να γίνεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή από φορέα Διαπίστευσης άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα σχετικά θέματα εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 εδάφια α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διεθνές πρότυπο διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων και οι εφαρμόσιμες απαιτήσεις του.

β) Η σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί ο φορέας, καθώς και τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την αδειοδότηση του φορέα.

γ) Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής κυρώσεων σε αυτούς.

δ) Η εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπόμενων κυρώσεων στους αδειοδοτημένους φορείς, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους.

ε) Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.

στ) Ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και ο τρόπος δημοσιοποίησής του.

ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

5. Οι αδειοδοτημένοι φορείς ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος συμπεριλαμβάνει και τη χωρίς προειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων ή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας, καθώς και επιθεώρηση, τουλάχιστον ετησίως, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των αρχείων του φορέα, όπως τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 εδάφιο γ΄ του παρόντος άρθρου.

6. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι αδειοδοτημένος φορέας δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται κυρώσεις και ειδικότερα η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, η επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 εδάφιο δ΄ του παρόντος άρθρου και αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 ).

7. Για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των φορέων, οι φορείς καταβάλλουν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ανταποδοτικά τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

8. Οι αδειοδοτημένοι φορείς οφείλουν:

α) Να τηρούν τους όρους έγκρισής τους.

β) Να γνωστοποιούν εκ των προτέρων εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων τα προγράμματα εξετάσεων.

γ) Να υποβάλουν στις ως άνω Υπηρεσίες τις βεβαιώσεις εξέτασης που εκδίδουν όταν τούτο ζητηθεί.

δ) Να παρέχουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 τις απαραίτητες πληροφορίες, για τη διεξαγωγή των αναφερόμενων στο άρθρο 11 ελέγχων.

Άρθρο 9

Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα

1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3.

2. Το Ενιαίο Μητρώο ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.1 με τα πληροφοριακά στοιχεία, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αριθμό οικ. 12570/1106/ Φ9.1/10.11.2010 (Β΄ 1830) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και αντικαθιστά το προβλεπόμενο σε αυτή Μητρώο.

3. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11, η παρακολούθηση της τήρησης εκ μέρους των εγγεγραμμένων σε αυτό προσώπων των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (Α΄ 63), καθώς και ο έλεγχος της εξέλιξης των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 Ενιαίου Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 10

Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση σημαντικών θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης Βιομηχανίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής και από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ, ως μέλη. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, επίσης, ως μέλη, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών ομοσπονδιών ή ενώσεων. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, προκειμένου να ασκήσει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες και να ανασκοπήσει την πρόοδο εφαρμογής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα.

2. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντα των μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οκείας επαγγελματικής ομοσπονδίας.

4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του προβλεπόμενου στην ανωτέρω παράγραφο 2 Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3. Τα ως άνω πρόστιμα κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου και αποτελούν πόρο για τη διενέργεια των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ελέγχων.

4. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112).

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπόμενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων, τα όργανα, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 13

Άλλες διατάξεις

1. Επιχειρήσεις που απασχολούν πρόσωπα που πρόκειται να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, πριν την ανάθεση σε αυτούς οποιασδήποτε τεχνικής εργασίας, οφείλουν να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μηχανολογικού, του ηλεκτρολογικού και του λοιπού εξοπλισμού της εγκατάστασης στην οποία εργάζονται.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου της τήρησης της αναφερόμενης στην παράγρ. 1 του παρόντος υποχρέωσης των επιχειρήσεων για εκπαίδευση των απασχολούμενων σε αυτές προσώπων.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι απαιτήσεις για το χειρισμό και την επιτήρηση των ατμολεβήτων, καθώς και τα προσόντα των προσώπων, που αναλαμβάνουν το χειρισμό και την επιτήρησή τους.

Άρθρο 14

Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών υποβάλλεται στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί διετία απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ή άλλη Επιχείρηση Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνεται για την ως άνω υποβολή και αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση ή τον υποσταθμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (ΦΕΚ Α΄ 118) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις ελεγχόμενες υπηρεσίες.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η διαδικασία της απονομής αδειών εξασκήσεως των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) για τους ασκούντες τις εν λόγω επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Τα θέματα της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών επιτροπών και καταβολής ανταποδοτικών παραβόλων ρυθμίζονται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις που καθιερώνουν τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.»

4. Το άρθρο 5 του ν. 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται:

α) Η κατά ειδικότητες και κατηγορίες αναλόγως της σημασίας και του μεγέθους αυτών διαίρεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

β) Ο τρόπος της συστηματικής διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως, ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζομένων λεπτομερώς και των σχετικών προς τις υποβαλλόμενες μελέτες σχεδίων, υπολογισμών, υπομνημάτων και περιγραφών.

γ) Ο τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου για ηλεκτρομηχανολογικά εν γένει έργα.»

Άρθρο 15

Μεταβατικές διατάξεις

1. Δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων των οποίων οι ειδικότητες, με βάση τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 4 του άρθρου 4, μεταβάλλονται.

2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 και της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 5, η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 και, αντίστοιχα, η διενέργεια εξετάσεων από τις υπηρεσίες των Περιφερειών για τη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών γίνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις.

3. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόμενου της παρ. 1 του άρθρου 9 Ενιαίου Μητρώου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ.1 του άρθρου 5 καταχωρούν τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3, στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της με αριθμό οικ. 12570/1106/Φ9.1/10.11.2010 (Β΄ 1830) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

4. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόμενου της παρ. 2 του άρθρου 11 Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, η ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών γίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις.

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 και στην παρ. 3 του άρθρου 13 καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν τα θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή θέματα σχετικά με την καθιέρωση απαιτήσεων για το χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβήτων, αντίστοιχα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 17

Ορισμοί

Για το σκοπό της αδειοδότησης των μεταποιητικών και των συναφών προς αυτές δραστηριοτήτων, εφαρμόζονται οι παρακάτω ορισμοί:

1. Βιομηχανία − Βιοτεχνία είναι η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

2. Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22 kW ή η θερμική τα 50 kW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις της 13737/724/2003 (Β΄ 1087) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

γ) Δεν αφορά επεξεργασία ουσιών ή μειγμάτων εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή επικίνδυνων για το περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1272/2008/EC (L 353/ 31.12.2008) και της 265/2002 (Β΄ 1214) απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας.

3. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς μεταποίηση προϊόντων.

4. Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:

α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.

β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.

γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.

δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.

ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.

5. Κτιριακές Εγκαταστάσεις:

α) Κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία 1, 2, 3 και 4.

β) Βιομηχανικό – Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική βιοτεχνική χρήση.

γ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος.

6. Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ή υποβάλλονται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

7. Εγκατάσταση (Ίδρυση) είναι η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

8. Λειτουργία είναι η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

9. Επέκταση δραστηριότητας που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου νοείται κάθε επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του. Όταν πρόκειται για αποθήκες του άρθρου 17 παρ. 4, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

10. Εκσυγχρονισμός δραστηριότητας νοείται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

11. Δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (Β΄1087) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

12. Υψηλό μηχάνημα: Το μηχάνημα, το οποίο, λόγω του εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο από αυτό που επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

13. Υψηλή εγκατάσταση: Το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων που μπορούν, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις .

14. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με το ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) και το π.δ. 78/2006 (Α΄ 80), η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), τα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και οι ενώσεις τους σύμφωνα με το ν. 2081/1992 (Α΄ 154), καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430).

Άρθρο 18

Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις των άρθρων 17− 40 υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 17 με στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Κριτήρια για την ένταξη ή μη μιας μηχανολογικής εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις των άρθρων 17− 40 είναι ο βαθμός επικινδυνότητας της εγκατάστασης για τους εργαζόμενους και τους περιοίκους, καθώς και η βαρύτητα των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εγκατάστασης στο περιβάλλον.

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών:

α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την

εκμετάλλευσή τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.

γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φανοποιία και τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων.

δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.

ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.

στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικώς νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια και πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.

ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο συγκεκριμένο κατασκευαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος, με την προϋπόθεση ότι στην αντίστοιχη Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμπεριλαμβάνεται και η λειτουργία των εν λόγω μονάδων.

η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2244/1994 (Α΄ 168).

θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277) και το ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει.

ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 39, 43 και 45 της Υγειονομικής Διάταξης Αιβ8577/1983 (Β΄ 526) και των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα αυτά αποκλειστικά μέσω λιανικής πώλησης.

ια) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λιμένων.

ιβ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, πλην αυτών που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2.

4. Δεν θίγονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 ειδικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 19

Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς τού μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 τού άρθρου 17. Για την έναρξη λειτουργίας τους, υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

2. Από την απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας,

β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών,

γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της 3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄ 132), και

δ) οι αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την χορήγηση της άδειας και μέσα σε 15 ημέρες η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση. Για τη λειτουργία τους υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας αντί αδείας. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται από της υποβολής της δηλώσεως. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συμβατότητας. Η έκθεση επιθεώρησης κοινοποιείται με ευθύνη της στον φορέα.

4. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων μέσης όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, με την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα με την Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον προκύπτει η σαφής τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης. Αν ο φορέας δεν επιθυμεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης, αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση μέσα δύο μήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.

5. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για τη λειτουργία τους, ο φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση μέσα τρεις μήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας

αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.

6. Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας είναι η εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και η κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχομένως παράγονται σε αυτήν.

7. Ειδικά για την περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία θα εκδοθεί μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων των παραγράφων 1 και 3, ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, της απόφασης χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση, ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος της εγγυητικής επιστολής, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και οι περιπτώσεις κατάπτωσής της, καθώς και τα κριτήρια, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας επιθεωρήσεων των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Άρθρο 20

Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων

1. Δεν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το ν. 2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα, που οργανώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 64.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας, εφόσον από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό:

α) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μονάδες χαμηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούμενη επέκταση ή εκσυγχρονισμό. Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερμικής ισχύος.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για: α) τις μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας, β) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 Kg εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών, γ) τις αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ΄ του άρθρου 1 της κ.υ.α. 3329/15.2.1989 (Β΄132 ), όπως εκάστοτε ισχύει και δ) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 Kg.

Πριν την έναρξη της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ενημερώνεται σχετικά η Αδειοδοτούσα Αρχή και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φορέα της δραστηριότητας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.

4. Σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης μόνο για δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται ρητά από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας. Έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.

5. Οι όροι δόμησης για τα επαγγελματικά εργαστήρια είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.

6. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας εξαετίας. Το αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.

7. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης μπορεί να περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και να επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των εργαζομένων σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τηρούν τους πιο πάνω όρους και περιορισμούς.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος δημιουργίας και ενημέρωσης βάσης δεδομένων με τη μορφή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) των χρήσεων γης και όρων δόμησης που αφορούν τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μέσα σε τρείς μήνες από την δημοσίευση του παρόντος, οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης 11508/2009 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α.Π.Π. 151/2009).

Άρθρο 21

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων

1. Εάν, κατά την επιθεώρηση, που διενεργείται, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι οποίες όμως δεν καθιστούν την μονάδα μη συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17−40 και των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει αυτών, χορηγείται στις δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης άδεια λειτουργίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις των άρθρων 17−40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί είτε να εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων είτε να χορηγεί για τις δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι δώδεκα μηνών, με σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων όταν κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αν έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί οριστική άδεια λειτουργίας, άλλως εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29.

3. Εάν η εγκατάσταση έχει αποδεδειγμένα κατασκευαστεί, επεκταθεί ή εκσυγχρονιστεί και λειτουργήσει μέσα στο χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας, αλλά η υπεύθυνη δήλωση ή η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβλήθηκε μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 29.

Άρθρο 22

Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσμία προς μεταφορά

1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17, που το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις των άρθρων 17−40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, μπορεί, με αυτοτελή απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση ή για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.

2. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιτρέπεται η λειτουργία τους με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και γ) την ασφάλεια των περιοίκων και των καταναλωτών.

3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17−40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.

4. Η προθεσμία για τη μεταφορά, μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόμα έτος, εφόσον η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια.

5. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας στην ίδια θέση, αν δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητά της με τις διατάξεις των άρθρων 17−40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29.

Άρθρο 23

Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται αντί αυτών τροποποιούνται στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα.

β) Εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα.

Η τροποποίηση στις περιπτώσεις αυτές αφορά μόνο τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Αν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, αυτή μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η παραγωγική και οικονομική λειτουργία της δραστηριότητας μέσω της διακοπής των εργασιών της στην οικεία ΔΟΥ ή ότι η αλλαγή του φορέα οφείλεται σε πτώχευση του φορέα στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας.

2. Τόσο ο παλαιός όσο και νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής, να ενημερώνουν με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29.

3. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας μέχρι την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ειδοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 24

Υποδοχή της αίτησης – Ενημέρωση

1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, στα κατά τόπον αρμόδια Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να πληροφορείται σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτά, αφού διενεργήσουν τον αρχικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου, προωθούν αυτόν στην υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

2. Τα κέντρα υποδοχής της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου και σε έντυπη μορφή, καθώς και να θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου υποδείγματα όλων των αιτήσεων και άλλων εγγράφων που διέπουν τη διαδικασία της αδειοδότησης.

3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τα Επιμελητήρια και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και θα τηρείται συνολικό αρχείο αδειών.

4. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και όλα τα κέντρα υποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν τα επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα συνδέονται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Επιμελητήρια και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τρόπος διεκπεραίωσης των αιτήσεων μέσα σε αυτό.

Άρθρο 25

Διαδικασία και προθεσμίες έκδοσης αδειών

1. Προκειμένου να εκδοθεί ή τροποποιηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή να χορηγηθεί προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά, για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία, κατ’ επιλογήν της, Αδειοδοτούσα Αρχή, εκ των οριζομένων στην παρ. 14 του άρθρου 17. Η σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας Αδειοδοτούσας Αρχής και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή.

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του άρθρ. 19, ελέγχει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών την πληρότητα του φακέλου και, όπου απαιτείται, διαβιβάζει αντίγραφα των δικαιολογητικών στις συναρμόδιες υπηρεσίες και στους οικείους Ο.Τ.Α..

3. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εκδίδουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα για τις εγκρίσεις δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώμη για τη χορήγηση των παραπάνω εγκρίσεων, οφείλουν να διατυπώνουν τεκμηριωμένη απάντηση προς την αρμόδια Υπηρεσία, το αργότερο εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, άλλως τεκμαίρεται ως θετική η σχετική γνωμοδότησή τους και υποχρεούται η αρμόδια Υπηρεσία να εξετάσει το αίτημα για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης.

4. Σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τηρείται ειδικό πρωτόκολλο.

5. Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ειδικά για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετά την παρέλευση προθεσμίας εξήντα ημερών χωρίς αιτιολογημένη απάντηση, τεκμαίρεται ότι η έγκριση που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.

6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την προώθηση των σχετικών διαδικασιών, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών, και ενημερώνει αναλόγως τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση, η Αδειοδοτούσα Αρχή, με την ουσιαστική συμπλήρωση του φακέλου, δηλαδή μετά τη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών ή Ο.Τ.Α. ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 3, οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγκατάστασης ή λειτουργίας, είτε χορηγώντας την αιτηθείσα άδεια ή προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση.

7. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που τίθενται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 26

Διενέργεια Ελέγχων από την Αδειοδοτούσα Αρχή

1. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων, προκειμένου να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει μια δραστηριότητα, εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και αποσκοπεί:

α) Κατά την επιθεώρηση για την εγκατάσταση, στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.

β) Κατά την επιθεώρηση για τη λειτουργία, στον έλεγχο τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών της άδειας εγκατάστασης.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, που προβλέπεται στο άρθρο 19, για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, εφαρμόζεται η παράγρ. 7 του προηγούμενου άρθρου και ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μεριμνά για την άμεση διενέργεια ή ολοκλήρωση της εντελλόμενης επιθεώρησης.

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επίσης επιθεωρήσεις δειγματοληπτικές βάσει ετήσιου προγράμματος ή ύστερα από καταγγελία και συντάσσει σχετικές εκθέσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 27

Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών

1. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπουν τα άρθρα 17 έως 40 και η λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, που έχει χορηγήσει την άδεια ή έχει υποδεχτεί τη σχετική Δήλωση, γίνεται από Πιστοποιημένους Επιθεωρητές, εγγραφόμενους σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4.

2. Οι Πιστοποιημένοι Επιθεωρητές πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και σε περίπτωση έγγραφης, επώνυμης καταγγελίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς στις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17.

3. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών είναι δημόσιο βιβλίο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:

α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο μητρώο,

β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων,

γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία, η αμοιβή των Επιθεωρητών, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους και η διαδικασία τήρησης σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείου Εκθέσεων

Επιθεωρήσεων. Η αμοιβή των Επιθεωρητών αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Επιθεωρητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 28

Παράβολα

1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο, το οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.

2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική δραστηριότητα, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.

3. Τα παράβολα αποτελούν πόρο για την εκάστοτε Αδειοδοτούσα Αρχή και την αποζημίωση των Επιθεωρητών για τους διενεργούμενους από αυτούς ελέγχους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:

α) το ύψος των παραβόλων που καταβάλλονται για την εγκατάσταση και λειτουργία, για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους,

β) ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του ποσού που θα καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης στους Επιθεωρητές, καθώς και ο τρόπος καταβολής της και

γ) ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών.

Ομοίως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ως άνω παραβόλων.

Άρθρο 29

Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, μπορεί να επιβληθεί, με απόφαση του Περιφερειάρχη, πλην των κυρώσεων της παραγράφου 3, η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με

τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με τη σφράγιση του παραγωγικού της εξοπλισμού ή σε περίπτωση αποθήκης ή άλλων επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών. Ο Περιφερειάρχης, μετά από ενημέρωση του φορέα της επιχείρησης, μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων, ο Περιφερειάρχης επιτρέπει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, με απόφασή του που εκδίδεται, εφάπαξ, τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής. Όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι πράξεις της παραγράφου αυτής ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού.

2. Διακοπή της λειτουργίας μιας δραστηριότητας επιβάλλεται μόνο όταν από τη λειτουργία της προκαλείται άμεσος κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ή όταν έχουν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 22 προθεσμίες.

3. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ή δεν τηρούν τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται μερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η προθεσμία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ή να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους μηχανικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 17 έως 40, πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εάν, ύστερα από επιθεώρηση των αρμόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι οι υποβαλλόμενς δηλώσεις είναι αναληθείς. Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν. 1599/1986. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

5. Οι κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19.

6. Οι πιο πάνω κυρώσεις επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

7. Τα πιο πάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά περίπτωση, και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων των παραγράφων 3 και 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων.

Άρθρο 30

Διοικητικές προσφυγές

1. Κατά των αποφάσεων της Αδειοδοτούσας Αρχής με τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ειδικώς αν η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ ή η αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά μέτρα, οι αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 31, που ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απορριπτικής απόφασης. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης καθορίζεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

4. Για την άσκηση της προσφυγής της παραγράφου 2 καταβάλλεται, με ποινή απαραδέκτου, παράβολο ίσο προς το 0,5 ‰ της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή το 2,5% της αποθηκευτικής ικανότητας της αποθήκης και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν πόρο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καλύπτουν την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του άρθρου 31.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της αποθήκης που ορίζεται στην παράγρ. 2.

Άρθρο 31

Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 30.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο.

β) Τον Νομικό Σύμβουλο στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β).

ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών.

η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιμελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.

Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρριψης αιτήματος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της περίπτωσης 29 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ Α΄ 80), της Επιτροπής προεδρεύει αντί του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Εισηγητής για τα θέματα που εξετάζονται από την Επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας κάθε φορά υπηρεσίας για θέματα βιομηχανίας ή ενέργειας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αντίστοιχα.

4. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόμενος.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση της Επιτροπής κάνει δεκτό το αίτημα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την άδεια μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτήν της απόφασης της Επιτροπής.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 32

Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης

1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης, η οποία έχει ως έργο την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος νόμου και τη διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη βελτίωση των διαδικασιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εν γένει αποτελεσματική εφαρμογή του.

2. Η Ομάδα αποτελείται από τα εξής μέλη:

− τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

− τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

− έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

− έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

− έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

− έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

− έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η σύνθεση της Ομάδας μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι ανάλογα.

3. Έργο της Ομάδας είναι ιδίως:

α) Η παροχή υποστήριξης της Αδειοδοτούσας Αρχής για θέματα εφαρμογής των διατάξεων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή αυτών και η παρακολούθηση του έργου της.

β) Η παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, με την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών ή με πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παράλληλη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τη σύγκριση στοιχείων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση.

γ) Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αδειοδοτούσας Αρχής ανά την επικράτεια μέσω ετησίων προγραμμάτων.

δ) Η αναζήτηση, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων αδειοδοτήσεων μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

4. Η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης τον Ιανουάριο κάθε έτους υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απολογιστική έκθεση σχετικά με το έργο που υλοποίησε το προηγούμενο έτος βάσει της προηγούμενης παραγράφου.

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της και ειδικότερα θέματα της λειτουργίας της.

Άρθρο 33

Ενίσχυση διαφάνειας

Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, που εκδίδονται στο πλαίσιο των άρθρων 17−40 από την Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα αποτελέσματα ελέγχων που παρεμβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Για την εφαρμογή της διάταξης και για κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A΄ 112).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Σύσταση αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης στην Περιφέρεια

1. Ο Περιφερειάρχης μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στελεχωμένες από υπαλλήλους της Περιφέρειας, με έργο τον έλεγχο της συνδρομής όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, όλων ή ορισμένων ή ορισμένης κατηγορίας όχλησης, μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Με την απόφαση συγκρότησης των Ο.Δ.Ε. ορίζονται ο υπεύθυνος και τα μέλη των Ομάδων και προσδιορίζεται αναλυτικά το έργο και ο χρόνος περαίωσής του.

2. Οι Ο.Δ.Ε. συγκροτούνται και λειτουργούν εντός αυτοτελούς τμήματος Αδειοδότησης, που συστήνεται στην Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των οικείων Περιφερειών.

Άρθρο 35

Αδειοδότηση από Επιμελητήρια

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 οι περιπτώσεις η΄ και θ΄ αναριθμούνται σε θ΄ και ι΄ και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η. Χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οικείο νόμο και διενεργούν επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.

Η υπηρεσία χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα του Επιμελητηρίου να ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης μιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων, τα σχετικά θέματα με τις αρμοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθεμένων σε αυτές όρων, οι διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσμίες άσκησης τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. της 17.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κείμενων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 430), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.1486/1984 (Α΄ 161), η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Το Τ.Ε.Ε. χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οικείο νόμο και διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.

Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε. πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα του Τ.Ε.Ε. να ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης μιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε., τα σχετικά θέματα με τις αρμοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθεμένων σε αυτές όρων, οι διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσμίες άσκησης τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 36

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

1. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζονται ειδικοί τυποποιημένοι, κατά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης, περιβαλλοντικοί όροι ή δεσμεύσεις για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες της δεύτερης (Β) Κατηγορίας.

2. Για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) Κατηγορίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν απαιτείται υποβολή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και έκδοση ξεχωριστής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αλλά η απόφαση αυτή συγχωνεύεται με την Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας ή την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 19. Σε ξεχωριστό τμήμα της άδειας ή της δήλωσης περιλαμβάνονται οι τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι ή δεσμεύσεις, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας και το είδος του τόπου εγκατάστασης της αδειοδοτούμενης επιχείρησης. Επιπλέον, όπου απαιτείται, μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος μετά από αιτιολογημένη σχετική πρόταση της Αδειοδοτούσας Αρχής.

3. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έχει διάρκεια ισχύος δέκα έτη, με την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται. Μετά την πάροδο της ισχύος της υπόκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση και τηρείται η διαδικασία έκδοσής της, μόνο εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων έχει ισχύ για δεκατέσσερα έτη για την περίπτωση μονάδων που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και για δώδεκα έτη για την περίπτωση μονάδων που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα έτη, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. Επιπλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον πέντε έτη πριν την παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

4. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως η υπόχρεη επιχείρηση αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα θέματα της συγχώνευσης στην άδεια εγκατάστασης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 37

Διαχείριση αποβλήτων

Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος θα τροποποιηθεί η 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, η 13588/725/2006 (Β΄ 383) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και η Υγειονομική Διάταξη ΕΙΒ 221/1965 (Β΄ 138) των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Με την τροποποίηση αυτή:

α) Για τη διαχείριση των αποβλήτων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας:

αα) η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τμήμα αυτής και εγκρίνεται μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε περίπτωση διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε συλλογικό δίκτυο υποδοχής αποβλήτων, για την έγκριση της σχετικής μελέτης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του δικτύου αυτού. Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων καταργείται, αντικαθιστάμενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,

αβ) η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τμήμα αυτής και εγκρίνεται μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η αντίστοιχη άδεια διαχείρισης διάθεσης επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, καταργείται, αντικαθιστάμενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

β) Για τη διαχείριση των αποβλήτων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) κατηγορίας:

βα) καταργείται η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης, όπου αυτή απαιτείται. ενσωματώνεται στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων συμπεριλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται με την προαναφερόμενη Άδεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36,

ββ) καταργείται η μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια διαχείρισης, όπου αυτή απαιτείται, ενσωματώνεται στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των αποβλήτων αυτών συμπεριλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται με την προαναφερόμενη Άδεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36.

γ) Για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα και διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) σε ισχύ, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β΄ 383) μειώνεται στο 50%.

δ) Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Σε περίπτωση νέας δραστηριότητας, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται να καθορίζεται μείωση του ποσού χρηματοοικονομικής ασφάλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190) περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για τις δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) σε ισχύ.

Άρθρο 38

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 1360/1983

Το άρθρο 4 του ν.1360/1983 (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 (Α΄ 123) και το άρθρο 28 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται η επέκταση της άδειας εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων, κατά παρέκκλιση του νόμου, εφόσον από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδεικνύεται στο μέτρο που είναι δυνατόν ότι ο εκσυγχρονισμός δεν θα προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η επέκταση μπορεί να πραγματοποιείται μέσα σε γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του ή σε γήπεδο έναντι του γηπέδου όπου λειτουργεί η μονάδα.

Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές με καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας.»

Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος.

Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο ανωτέρω εδάφιο μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 δικαιολογητικά και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με την επιβολή χρηματικού προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29.

2. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους. Αιτήματα για την ανανέωσή τους εξετάζονται ως αιτήματα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και χορηγούνται νέες άδειες λειτουργίας με αόριστη χρονική διάρκεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40.

3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει ήδη σε ισχύ άδεια εγκατάστασης, η οποία και εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

4. Δραστηριότητες των οποίων η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση, η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση ή ο διαχωρισμός έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3325/2005 (Α΄ 68 ), αλλά συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων, μπορούν πλέον να εφοδιάζονται με ενιαία άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

5. Για τις δραστηριότητες, για τις οποίες η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29.

6. Για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, οι οποίες κατά το χρόνο ίδρυσής τους δεν απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και ταυτόχρονα η εγκατάσταση και η λειτουργία τους δεν απαγορευόταν από σχετικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19, εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία τους.

7. Δραστηριότητες που απαλλάσσονταν κατά το χρόνο ίδρυσής τους από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν ίσχυαν διατάξεις που απαγόρευαν την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με τις ως άνω άδειες, ανεξάρτητα από τον φορέα της εκμετάλλευσής τους, εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας υπό την οικονομική της έννοια και η εγκατεστημένη ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει ξεπεράσει τα είκοσι δύο KW κινητήριας ή τα πενήντα KW θερμικής ισχύος. Εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά από τη λειτουργία των μονάδων αυτών προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29.

Εάν οι μονάδες αυτές, λόγω εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, έχουν υπερβεί τα είκοσι δύο KW κινητήριας ή τα πενήντα KW θερμικής ισχύος, μπορούν να εφοδιάζονται με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Εργαστήρια τα οποία κατά την έκδοση του παρόντος νόμου έχουν εφοδιαστεί με Ειδική Δήλωση ή άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού δυνάμει των διατάξεων του ν. 3325/2005, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως εργαστήρια.

9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 11 του άρθρου 20, εφαρμόζεται η 13727/724/2003 (Β΄ 1087) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

10. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις του ν. 3325/2005, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν. Ειδικότερα, μέχρι να καθιερωθούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 οι ειδικοί, κατά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης, περιβαλλοντικοί όροι για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις λοιπές μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, οι εν λόγω μονάδες θα υποβάλουν την προβλεπόμενη από το ν. 3010/2002 ΜΠΕ. Επιπλέον, όσον αφορά τα άρθρα του ν. 3325/2005 και κυρίως το δεύτερο μέρος αυτού που δεν καταργούνται: α) όπου γίνεται παραπομπή στην παρ. 1β και στην παρ. 1γ του άρθρου 2, εφαρμόζεται το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 4, β) όπου γίνεται παραπομπή στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 νοείται το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, γ) όπου γίνεται παραπομπή στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20, δ) όπου γίνεται παραπομπή στο άρθρο 24, εφαρμόζεται το άρθρο 29 του παρόντος και ε) όπου γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του πρώτου Μέρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 40

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) Το άρθρο 2 πλην της παρ.2, το άρθρο 3, το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8 περίπτωση β΄ και 9, το άρθρο 5, το άρθρο 6 πλην των παραγράφων 1, 2 και 7, το άρθρο 10 πλην της παρ. 8, τα άρθρα 11 έως 13 και τα άρθρα 24 έως 26 του ν. 3325/2005.

β) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ−ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 41

Ορισμοί

1. Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του άρθρου 43. Τα ΕΠ διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:

α. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α΄: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης.

β. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β΄: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης.

γ. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ΄: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43, καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης.

δ. Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ειδικών κλάδων, όπως:

αα. ΕΠ που καταλαμβάνουν δραστηριότητες του ίδιου ή συναφούς κλάδου,

ββ. τεχνοπόλεις, ήτοι χώροι, όπου εγκαθίστανται επιχειρηματικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος,

γγ. ΕΠ περιβαλλοντικού χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηματικότητας: είναι ο χώρος που σχεδιάζεται, λειτουργεί και φιλοξενεί επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής βιοκαυσίμων και μονάδες ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

ε. Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ): είναι ένα ΕΠ το οποίο καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών, όπου υφίσταται άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση.

στ. Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ): είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδομείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται σε περιοχές όπου η υφιστάμενη πολεοδομική ή χωροταξική νομοθεσία προβλέπει τον καθορισμό ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η οριοθέτηση ενδιάμεσων υποδοχέων είναι δυνατή μόνο σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναμική για δημιουργία ΕΠ άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ περιοχών ρυθμιστικών σχεδίων του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) και αφορά δραστηριότητες που προβλέπονται στα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Β΄.

2. Άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση: Περιοχή που παρουσιάζει αυξημένη συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

3. Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων: η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις: α) γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ή περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) είτε β) ρυθμιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή ρυθμίσεων χρήσεων γης και προορίζεται για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του άρθρου 43. Εφόσον στις εν λόγω εκτάσεις, επιτρέπονται οι δραστηριότητες των άρθρων 5 και 6 του π.δ. της 3/6.3.1987 (Δ΄ 166), με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 47, μπορούν να αναπτύσσονται κατά περίπτωση οι δραστηριότητες του άρθρου 43.

4. Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: οι χώροι που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του παρόντος Μέρους και περιλαμβάνουν ΒΙΠΕ που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α΄ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ του παρόντος άρθρου.

5. Ως δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160 ) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

6. Επιχειρηματικό Σχέδιο: το σύνολο των μελετών για τη σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και τη συμβατότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου με την προστασία του περιβάλλοντος και την επιλογή της θέσης ανάπτυξης αυτού.

7. Εταιρία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου (ΕΑΝΕΠ): το νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α΄ 37), το οποίο αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Η εταιρία που δύναται να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ στην διοίκηση και διαχείριση των ΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

9. Κανονισμός Λειτουργίας: το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης και την εκτέλεση των τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η Έγκριση Ανάπτυξής του.

10. Έργα υποδομής: τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όμβριων, τα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα, το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο άρδευσης πρασίνου, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, το δίκτυο τηλεθέρμανσης, το δίκτυο φυσικού αερίου, τα έργα σύνδεσης δικτύων, η μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, οι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και οι αγωγοί τροφοδοσίας νερού, τα έργα διαμόρφωσης τοπίου, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, το κτίριο διοίκησης του ΕΠ, το κτίριο για εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών και κάθε έργο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή για την προστασία του περιβάλλοντος.

11. Κοινόχρηστοι χώροι: οι χώροι πρασίνου, οι χώροι πλατειών, οι χώροι στάθμευσης, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι χώροι εγκατάστασης των έργων υποδομής.

12. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις: οι εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους.

13. Κοινωφελείς χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις: οι χώροι, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όπως κτίριο διοίκησης, πυροσβεστικός σταθμός, παιδικοί σταθμοί, εκθετήρια προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων ή χώροι ή εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή για άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται και νέες μορφές Επιχειρηματικών Πάρκων, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 42

Σκοπός

1. Για την οικονομική πρόοδο και την επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται Επιχειρηματικά Πάρκα διαφόρων κατηγοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

2. Η ανάπτυξη των ΕΠ γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:

α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία

του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,

β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης,

γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,

δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.

3. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μεριμνά για την εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ, ο αριθμός και το είδος τους, η δυναμικότητα του καθενός από αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Άρθρο 43

Πεδίο εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, στα ΕΠ εγκαθίστανται και ασκούνται:

α) Δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος.

β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα.

γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (Α΄ 207).

ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

στ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων.

η) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα).

2. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο Μέρος, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ύστερα από υποβολή εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46, επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των πιο πάνω ορίων από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταβολής τους, οι συνέπειες μη τήρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή σε Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού Τύπου.

3. Σε ΕΠ τύπου Γ΄ επιτρέπεται η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ΕΠ που να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δραστηριότητες ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάμενο ΕΠ τέτοιου τύπου. Η παραπάνω μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων επιτρέπεται μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εμβαδού των οικοδομικών τετραγώνων του ΕΠ και μόνο σε διακριτές ζώνες που προβλέπονται από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγουμένως τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έκδοση σχετικής θετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια αρχή βάσει των διατάξεων της κοινής απόφασης Η.Π.11014/703/ Φ104/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β΄ 332).

4. Νομίμως λειτουργούσες δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και προϋφίστανται σε εδαφικές εκτάσεις που καθορίζονται ως ΕΠ επιτρέπεται να λειτουργούν εντός του ΕΠ, οφείλουν όμως να συμμορφώνονται το αργότερο μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3, με τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, που προβλέπονται στο άρθρο 59. Κατ’ εξαίρεση, νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλής όχλησης επιτρέπεται να λειτουργούν στο δημιουργούμενο ΕΠ, εφόσον αυτό είναι τύπου Β΄. Σε δημιουργούμενο ΕΠ τύπου Γ΄ επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν μόνον εάν ανήκουν στην κατηγορία μέσης ή χαμηλής όχλησης. Όλες όμως οφείλουν να συμμορφώνονται κατά τα λοιπά με τους όρους του κανονιστικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Άρθρο 44

Χώροι οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄− δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.

2. H οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων σε χώρους που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων προστατευμένων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και δασικές εκτάσεις, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, ενεργείται μόνον εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία αυτή και υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, η οργάνωση ΕΠ ενεργείται μόνον εφόσον επιτρέπεται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά. Δεν επιτρέπεται η οργάνωση ΕΠ στους οικότοπους προτεραιότητας, στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυμών, στα διατηρητέα μνημεία της φύσης και στα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

3. Το ΕΠ προορίζεται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και οι υποδομές του απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για το σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετημένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήμανση που να υποδηλώνει της ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

4. Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ΕΠ ορίζεται σε 150 στρέμματα για ΕΠ τύπου Α΄, σε 100 στρέμματα για ΕΠ τύπου Β΄ και σε 50 στρέμματα για ΕΠ Τύπου Γ΄ και για ΕΠ Ειδικού Τύπου.

5. Η έκταση στην οποία δημιουργείται το ΕΠ μπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι μπορούν να ενσωματωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα.

6. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του ΕΠ. Για την καταλληλότητα λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες νόμιμες δραστηριότητες, β) να είναι ευχερής η μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, γ) να μην υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές και δ) να υπάρχει προσβασιμότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίσης πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

7. Σε περιοχές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία ίδρυσης και οργάνωσης του παρόντος νόμου, απαγορεύεται η χρήση του όρου «Επιχειρηματικό Πάρκο» ή οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσής του και η τοποθέτηση της διακριτικής σήμανσης της παραγράφου 3 με αυτό το περιεχόμενο. Όποιος με πρόθεση παραβαίνει τη διάταξη αυτής της παραγράφου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δώδεκα μήνες.

Άρθρο 45

Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ)

1. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ανήκει σε Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Σκοπός της ΕΑΝΕΠ είναι η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 43 και η διοίκηση και διαχείρισή του μέχρι τη μεταβίβασή της σύμφωνα με το άρθρο 58.

3. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ μπορεί να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), πριν την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234), συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως μέλη ενώσεών τους, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύνδεσμοι αυτών, δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, το Ελληνικό Δημόσιο και τα επιμελητήρια (ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). Σε κάθε περίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ μπορεί να μετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστημένες μέσα στην έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 54.

4. Η ΕΑΝΕΠ είναι ειδικού σκοπού και το μετοχικό της κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ και στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 46, από το οποίο το μισό τουλάχιστον σε μετρητά. Αν ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής αυξηθεί με απόφαση τροποποίησης της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού. Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, βεβαίωση κατάθεσης του πιο πάνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Παράταση αυτής της προθεσμίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Άρθρο 46

Διασφάλιση έκτασης − Διαδικασία ίδρυσης −Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου η ΕΑΝΕΠ πρέπει να έχει διασφαλίσει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) την έκταση που θα καταλάβει το ΕΠ.

Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της ΕΑΝΕΠ ή η συναίνεση των ιδιοκτητών γης για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου και επί της τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας − βιωσιμότητας και του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ώστε να καλύπτεται συνολικά το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της απαιτούμενης έκτασης.

2. Εφόσον η ΕΑΝΕΠ έχει διασφαλίσει το ογδόντα τοις εκατό (80 %) της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο και της χορηγηθεί η έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, για το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης, μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001, υπέρ και με δαπάνες της ΕΑΝΕΠ, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τουλάχιστον δίμηνη διαπραγμάτευση με τους προσδιορισμένους ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεσή τους κατά τα ανωτέρω και αυτή έχει αποβεί ατελέσφορη. Για τη συντέλεση της δίμηνης διαπραγμάτευσης η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόσκληση στο σύνολο των ιδιοκτητών γης της προτεινόμενης έκτασης. Η δημόσια πρόσκληση αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα της περιοχής και στην ιστοσελίδα του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Η πρόσκληση για διαπραγμάτευση μπορεί να απευθύνεται και με εξώδικο. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται με μέριμνα της ΕΑΝΕΠ σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΑΝΕΠ και ακολούθως υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ.

3. Για τη σύνδεση με εξωτερικές υποδομές δύναται να συνιστώνται δουλείες, όπου αυτό απαιτείται.

4. Εάν εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου εμπίπτει τουλάχιστον το ήμισυ της εκτάσεως της ίδιας ιδιοκτησίας, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί να εντάξει στη συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου και την υπόλοιπη έκταση της ιδιοκτησίας αυτής, με την προϋπόθεση ότι το εναπομείναν εκτός ΕΠ τμήμα δεν είναι άρτιο και επιτρέπουν οι χρήσεις γης ένταξή του στο ΕΠ.

5. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρία, η οποία συνοδεύεται από Επιχειρηματικό Σχέδιο που περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας − βιωσιμότητας, η οποία συντάσσεται βάσει των μελετών που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄.

β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία τεκμηριώνεται η προτεινόμενη θέση και η συμβατότητα με τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του ΕΠ.

γ) Μελέτη τεχνικής οργάνωσης της προτεινόμενης έκτασης, όπου καταγράφονται:

αα. η χωροταξική κατανομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου με στόχο τη διάταξή τους κατά κατηγορία ή είδος δραστηριοτήτων, ώστε η ανάπτυξη της μιας να μην εμποδίζει ή να μην παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης και να ευνοείται η δημιουργία και η αξιοποίηση κοινόχρηστων υποδομών, καθώς και η συνεργασία και δικτύωση των επιχειρήσεων,

ββ. σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδομής, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων παροχής κοινωφελών υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου,

γγ. εκτίμηση του κόστους των εν λόγω έργων. δ) Τεχνικές προμελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προμελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των τελευταίων.

ε) Σχέδια, όπου αποτυπώνονται οι τυχόν υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα έργα υποδομής και η σύνδεση με αυτά.

στ) Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εταιρία έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη έκταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ζ) Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ.

η) Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφο 9, Πολεοδομική Μελέτη.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και των μελετών σκοπιμότητας − βιωσιμότητας και τεχνικής οργάνωσης και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα ελάχιστα έργα υποδομής που απαιτούνται για να λειτουργήσει το ΕΠ και οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, τα απαιτούμενα παράβολα και τα ποσά αυτών, η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης και του σχετικού φακέλου, τα όργανα, τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησής τους, οι σχετικές προθεσμίες, οι προδιαγραφές, ο τύπος και το περιεχόμενο των πολεοδομικών και εν γένει τεχνικών μελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 47

Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουργών εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου.

2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του αρμόδιου Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήψη επί αποδείξει του σχετικού φακέλου. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή όσων διαλαμβάνονται στους σχετικούς φακέλους από τα ως άνω γνωμοδοτικά όργανα και η απόφαση έγκρισης της ανάπτυξης του ΕΠ εκδίδεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση.

3. Σε κάθε περίπτωση η πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται, ύστερα από κοινή σύσκεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και σύνταξη σχετικού πρακτικού σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αν ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την ημέρα που θα καταστεί ο φάκελος πλήρης με την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

4. Για την Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου λαμβάνονται υπόψη:

α. η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44, 45 και 46,

β. η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου, ιδιαίτερα ως προς την τεκμηρίωση των προοπτικών προσέλκυσης επιχειρήσεων, και η συμβολή του στην τοπική και εθνική οικονομία,

γ. το ύψος του κόστους ανάπτυξης, ο βαθμός τεκμηρίωσης αυτού, οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων πρόσθετων εξωτερικών υποδομών και η ικανότητα της ΕΑΝΕΠ και των μετόχων της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

5. H απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα εξής:

α. Τον ορισμό της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

β. Τη θέση, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:10.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό ισχύει.

γ. Τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου και τις κατηγορίες επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.

δ. Τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και τα απαιτούμενα έργα εξωτερικής υποδομής, καθώς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό τους.

ε. Το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.

στ. Τους ειδικότερους όρους και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

ζ. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ.

η. Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφος 9, την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης.

θ. Την πρόβλεψη υλοποίησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του ΕΠ σε δύο φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53.

6. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και μέχρι την έκδοση της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής του άρθρου 53 παράγραφος 3, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου, πλην εκείνων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων υποδομής που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης. Κατ’ εξαίρεση, για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στα όρια του ΕΠ πριν από την ίδρυσή του, επιτρέπεται κατά τη σχετική κείμενη

νομοθεσία να εκδίδονται οικοδομικές άδειες ή να δοθεί συνέχιση στην εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ που αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

7. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, μετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σημασίας μεταβολές των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά μόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η χρήση γης είναι συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.

8. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου της παραγράφου 1 επέχει: α) θέση θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Αν περισσότερες από μία ενδιαφερόμενες εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 υποβάλουν αιτήσεις για ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στην ίδια περιοχή ή σε περιοχή με επικαλυπτόμενα τμήματα αυτής, εγκρίνεται η πρόταση η οποία έχει υποβληθεί πρώτη στην Υπηρεσία και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το νόμο και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

10. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να γίνει με Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του ν. 3389/ 2005 (Α΄ 232).

Άρθρο 48

Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών

1. Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορά σε γη περιέρχονται στην αποκλειστική κατοχή και κυριότητα της ΕΑΝΕΠ, για να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, καθώς και κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΠ.

2. Με την απόφαση έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις, οι οποίοι έχουν προκύψει από εισφορά σε γη, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 περίπτωση γ΄ και 5 του άρθρου 52 περιέρχονται υποχρεωτικά με σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλλάγματος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.

Άρθρο 49

Χρήση αιγιαλού και παραλίας

1. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Επιχειρηματικού Πάρκου επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στην ΕΑΝΕΠ της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα (50) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και με καταβολή εύλογου ανταλλάγματος. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα.

2. Η ΕΑΝΕΠ με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που της παραχωρείται με την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού−παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον η ΕΑΝΕΠ το επιθυμεί, μπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτήν. Το αντάλλαγμα χρήσης ή το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.

3. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς την ΕΑΝΕΠ έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους εθνικής οικονομίας ή δημόσιας ωφέλειας και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Άρθρο 50

Ελεύθερες Ζώνες – Ελεύθερες Αποθήκες

Στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή σε τμήματα αυτών μπορεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 51

Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος νόμου ως και

η συμπλήρωση ή αναβάθμιση των υποδομών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση, αντιμετωπίζεται ως επένδυση που ακολουθεί τα αποτελέσματα της οικείας νομοθεσίας, ιδίως των νόμων 3614/2007 (Α΄ 267) και 3908/2011 (Α΄ 8), όπως εκάστοτε ισχύουν, περί χορήγησης ενισχύσεων για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των ΕΠ, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους.

3. Με όμοια απόφαση συνιστάται επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή, που εισηγείται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και κάθε άλλη συναφή πρόταση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής, οι αρμοδιότητες, τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Η επιχορήγηση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 3. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος των δαπανών που γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες στο πλαίσιο της παραγράφου 6 και αναγράφονται οι όροι και το ποσοστό της επιχορήγησης.

5. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 ή 57 κατά περίπτωση και τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου επικαιροποιημένα.

6. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 2 και αφορούν:

α) στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών,

β) στην εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται),

γ) στην κατασκευή έργων υποδομής,

δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,

ε) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,

στ) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,

ζ) στις δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά ως και με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά,

η) στις δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά,

θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου,

ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων,

ια) στις δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

7. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.

8. Η ιδία συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και καλύπτεται από το αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου για την ίδρυση της εταιρείας) και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση μπορεί να διαφοροποιείται, η αύξηση όμως του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό σε ποσοστό ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Άρθρο 52

Πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, τα Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παράγραφοι α΄ έως ε΄ πολεοδομούνται. Για την πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ πολεοδομική μελέτη με βάση οριζοντιογραφία και υψομετρικό τοπογραφικό και κτηματογραφικό διάγραμμα. Η πολεοδομική μελέτη περιλαμβάνει το πολεοδομικό − ρυμοτομικό σχέδιο, τον πολεοδομικό κανονισμό, έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από πολεοδομικούς λόγους.

2. Οι όροι δόμησης προσδιορίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:

α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 70%.

β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τις βιομηχανικές και 1,2 για τις υπόλοιπες χρήσεις.

γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25%, υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του ΕΠ με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ ορίζονται σε 6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α΄ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β΄ και Γ΄. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του ΕΠ.

3. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

β) Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την κατάρτιση από την ΕΑΝΕΠ της πράξης εφαρμογής, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να δοθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μόνον για σοβαρούς λόγους και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα (1) έτος.

4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο οφείλουν να συμμετάσχουν στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές σε γη και σε χρήμα.

5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου, τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ως εμβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη θεωρούνται τα εμβαδά που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1. Σε εισφορά σε γη υποχρεούνται και οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, που υφίστανται μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτητών, η οποία μειώνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό, με εξαίρεση τους δρόμους του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και τις εκτάσεις γης που ανήκουν στο Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α. και μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολεοδομική μελέτη για τις δραστηριότητες του άρθρου 43. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται για τη δημιουργία άλλων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε έξι ισόποσες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές μαζί με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδομής, μπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήμα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, το πλεόνασμα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση ιβ΄.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας εισφοράς σε χρήμα, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντίστοιχη εισφορά γης. Αν τα οικόπεδα που προέρχονται από μετατροπή χρηματικής εισφοράς σε εισφορά σε γη πλεονάζουν, η ΕΑΝΕΠ μπορεί να χρησιμοποιεί τη γη αυτή για τις χρήσεις που επιτρέπονται στο Επιχειρηματικό Πάρκο ή να την εκποιεί ή να παραχωρεί τη χρήση της. Επίσης, αν κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι η εισφορά σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, πλην όμως το τμήμα αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή δεν προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια εισφορά σε χρήμα που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή έργων υποδομής στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

8. Μόλις η ΕΑΝΕΠ καταρτίσει την πολεοδομική μελέτη και την πράξη εφαρμογής, έχει υποχρέωση να τις δημοσιοποιήσει. Ενστάσεις κατά της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή της πράξης εφαρμογής υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει επ’ αυτών πριν από την έγκριση. Oι προδιαγραφές, ο τύπος, το περιεχόμενο των πολεοδομικών μελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, η διαδικασία δημοσιοποίησης της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 46.

9. Αν η ΕΑΝΕΠ καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, χωρίς τη σύνταξη πράξης εφαρμογής και η πολεοδομική μελέτη μπορεί να κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και να εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών είτε κατά το άρθρο 47 παράγραφος 1 είτε μεταγενέστερα της έγκρισης του ΕΠ. Η ΕΑΝΕΠ, ως μοναδικός ιδιοκτήτης, υποχρεούται να διαθέσει την απαιτούμενη από την πολεοδομική μελέτη έκταση για τους δρόμους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.

10. Επιχειρηματικά Πάρκα του παρόντος νόμου μπορεί να ιδρύονται και σε περιοχές με εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες βάσει του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή άλλων νόμων, εφόσον υπάρχει συμβατότητα ως προς τις χρήσεις γης. Οι ΕΑΝΕΠ στην περίπτωση αυτή θα ακολουθούν τη λοιπή διαδικασία ίδρυσης ΕΠ που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 53

Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων

1. Μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, η ΕΑΝΕΠ συντάσσει τεχνικές μελέτες των έργων που έχουν εγκριθεί με την απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1, τις υποβάλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μαζί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και δύναται να ξεκινήσει την εκτέλεσή τους. Ο τύπος και το ύψος της εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία υποβολής της, το περιεχόμενό της, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6.

2. Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, γίνεται με επιμέλεια των υπευθύνων της ΕΑΝΕΠ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλεται από την ΕΑΝΕΠ, ανά εξάμηνο και μέχρι τη διαπίστωση της ολοκλήρωσής των έργων, έκθεση προόδου αυτών. Στα πλαίσια της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 6, ελέγχει την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές μελέτες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες στρέμματα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4.

4. Τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση της πράξης εφαρμογής, όπου αυτή απαιτείται, διαφορετικά μέσα σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 47. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόσθετη παράταση μέχρι ενός (1) έτους μπορεί να χορηγείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα απρόβλεπτα εμπόδια για την πρόοδο των εργασιών και εφόσον η πρόοδος των έργων βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να εκτιμηθεί ότι εντός της νέας αυτής προθεσμίας είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων.

5. Εάν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών για την οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου προκύψει ανάγκη τροποποίησης των έργων, η ενδιαφερόμενη ΕΑΝΕΠ υποβάλει τις μελέτες και τα στοιχεία έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ της παραγράφου 5 του άρθρου 46 που αφορούν στη συγκεκριμένη τροποποίηση, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα έργα αυτά ολοκληρώνονται εντός της ίδιας αρχικής χρονικής προθεσμίας και δεν επιτρέπεται παράταση.

6. Η ανάθεση εκπόνησης των τεχνικών μελετών των έργων, καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης των έργων γίνεται σε Μελετητές και Αναδόχους Τεχνικών Έργων (Εργοληπτών) που διαθέτουν πτυχίο, μελετητικό ή εργοληπτικό αντίστοιχης με τις μελέτες ή τα έργα κατηγορίας και τάξης. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία η ΕΑΝΕΠ πρέπει να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο αντίστοιχης με τα έργα κατηγορίας και τάξης.

Άρθρο 54

Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων

1. Μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3 μπορεί να εκδίδονται άδειες οικοδομής και να εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεις. Η ΕΑΝΕΠ και οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται δεσμεύονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων μεταβίβασης των οικοπέδων του πάρκου.

2. Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί η χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχείρησης με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου που έχει εγκριθεί με την απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1. Όμοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των εγκατεστημένων στο Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεων. Σε περίπτωση μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης από την ΕΑΝΕΠ, τις πιο πάνω βεβαιώσεις χορηγεί η ΕΔΕΠ του Επιχειρηματικού Πάρκου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ανωτέρω βεβαίωσης.

3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43 ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης.

4. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και ασκούν δραστηριότητες που κατατάσσονται αφ’ ενός μεν στην υποκατηγορία 4 της Β΄ κατηγορίας και αφ’ ετέρου στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1650/1986 απαλλάσσονται από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ίδιου νόμου, εφόσον στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί όροι που καλύπτουν τις ως άνω απαλλασσόμενες κλαδικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, στην άδεια λειτουργίας των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιβάλλονται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ.

5. Για όλες τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθμού όχλησης, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα που προορίζονται για βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση, δεν απαιτείται παροχή γνωμοδοτήσεων από εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων μονάδων τους, παρά μόνον από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ. Από την απαλλαγή αυτή εξαιρείται η διαδικασία δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με την κοινή απόφαση 37111/2021/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β΄ 1391).

Η άδεια λειτουργίας σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χορηγείται ύστερα από εισήγηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα κατάθεσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

6. Για την έκδοση των σχετικών αδειών οικοδομής απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της παραγράφου 2. Αν στο Επιχειρηματικό Πάρκο λειτουργεί κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), για τις εγκαθιστάμενες δραστηριότητες, αντί άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής, Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 (Β΄138) προκειμένου για μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα, ή της κοινής απόφασης 13588/725/2006 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 383), προκειμένου για επικίνδυνα υγρά απόβλητα, απαιτείται βεβαίωση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων στην κεντρική ΜΚΑ, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται στη βεβαίωση συμβατότητας της παραγράφου 2. Στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των πιο πάνω αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της κεντρικής ΜΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στο ΕΠ υπάρχει κοινόχρηστο δίκτυο συλλογής ακαθάρτων, ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ υποχρεούται να εφοδιαστεί με άδεια επεξεργασίας και διάθεσης των συνολικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται μέσω του δικτύου αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

7. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53. Επιχειρήσεις που τυχόν είχαν εγκατασταθεί πριν από την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου εξακολουθούν να λειτουργούν, να επεκτείνονται και να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 6 εδάφιο β΄, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 και συμφωνούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ.

8. Η χρήση των κτιρίων για την εγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου παρέχεται από την ΕΑΝΕΠ ή από την ΕΔΕΠ δωρεάν για όσες υπηρεσίες προκύπτουν ως υποχρεωτικές από τη σχετική νομοθεσία.

9. Οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα της παρ. 1 α΄ έως ε΄ του άρθρου 41.

Άρθρο 55

Εξωτερικές υποδομές

1. Οι εξωτερικές υποδομές που απαιτούνται, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, να κατασκευαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, καταγράφονται στην απόφαση έγκρισης ανάπτυξης αυτού.

2. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδομές και η αρμοδιότητα κατασκευής τους ανήκει σε δημόσιους φορείς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά προτεραιότητα στα προγράμματα των αντίστοιχων φορέων και υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των έργων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Έγγραφη εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και του κόστους κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τους ως άνω οργανισμούς φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου στον εποπτεύοντα τους πιο πάνω οργανισμούς. Τα έργα της παραγράφου αυτής μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδομές μπορεί να εκτελούνται και από την ΕΑΝΕΠ, εφόσον συσταθούν οι σχετικές δουλείες ή αποκτηθεί η κυριότητα γης και να συμπεριληφθούν στις επιχορηγούμενες δαπάνες του άρθρου 51.

4. Οι υποδομές του Επιχειρηματικού Πάρκου, οι κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα προσανατολισμού και πρόσβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Άρθρο 56

Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων μπορεί να χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής εξυγίανσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για το χαρακτηρισμό αυτό προηγείται υποβολή σχετικής μελέτης στην αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία συντάσσεται είτε από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού είτε από ιδιώτη που έχει έννομο συμφέρον είτε από τα αρμόδια για τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου Επιμελητήρια είτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είτε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της περιοχής και τα προτεινόμενα έργα και όρια.

2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, μπορεί να ιδρυθεί «Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον καθορισμό και τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος μέρους που εφαρμόζονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. 1α΄−δ΄, ήτοι των άρθρων 43 έως 56, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα είναι 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ.

γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 στρεμμάτων.

δ) Να υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα (ενδεικτικά αναφέρονται αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση).

ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.

3. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικού Πάρκου στις περιοχές της παραγράφου 1, τη λειτουργία αυτού και την εκτέλεση των έργων υποδομής. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτή, ο τρόπος προσδιορισμού και χρηματοδότησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ενδιαφέρον δύναται να εκδηλώσουν μόνον ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 45. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η διαδικασία του παρόντος νόμου, με εξαίρεση το άρθρο 46 παρ. 1 και 5στ΄. Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες και είναι δυνατόν να επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

4. Σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναμική για δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ περιοχών ρυθμιστικών σχεδίων του ν. 2508/1997 και σε περιοχές όπου η υφιστάμενη πολεοδομική ή χωροταξική νομοθεσία προβλέπει τον καθορισμό ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων μπορούν να οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης» (ΕΠΕΒΟ). Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η θέση και τα όρια του ΕΠΕΒΟ, η ΕΑΝΕΠ, οι μελέτες και τα προβλεπόμενα έργα ως και οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.

Τα ΕΠΕΒΟ θεωρούνται έργα και υπάγονται στις διατάξεις της κοινής απόφασης Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β΄ 332). Για την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την οριοθέτησή τους ισχύουν οι ακόλουθες επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις:

Α) Σε περιοχές μη οργανωμένων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων σε εξωαστικό χώρο θα πρέπει:

αα) Η έκταση να έχει εμβαδόν από 50 στρέμματα έως 300 στρέμματα.

αβ) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να κυμαίνεται μεταξύ του δέκα (10%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41 παρ.1 β΄ ή γ΄.

Β) Σε περιοχές που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ ούτε επαρκή δυναμική για τη δημιουργία του, θα πρέπει:

βα) Η έκταση να έχει εμβαδόν από 100 μέχρι 300 στρέμματα.

ββ) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να είναι έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.

Τα ΕΠΕΒΟ ιδρύονται από την ΕΑΝΕΠ, κατά το άρθρο 45 του παρόντος νόμου, με πρωτοβουλία του οικείου ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού ή τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, ύστερα από αίτημα στο οποίο να συμφωνεί τουλάχιστον το 50% των τυχόν εγκατεστημένων επιχειρήσεων και το 30% των ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης.

Απαγορεύεται η ίδρυση πέραν των δύο (2) ΕΠΕΒΟ ανά περιφερειακή ενότητα.

5. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αναθέτει την εκπόνηση μελετών για την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ, για τον καθορισμό των απαιτούμενων έργων και του προϋπολογισμού τους και για την οριοθέτηση της περιοχής, καθώς και για τον καθορισμό των λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη ως άνω απόφαση.

6. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 ορίζεται για τα ΕΠΕΒΟ η συμμετοχή των ιδιοκτητών γης στις δαπάνες υλοποίησης των έργων υποδομής, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη η απαιτούμενη έκταση για την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων.

Για τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών επιτρέπεται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και η σύσταση δουλείας, κατά τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

7. Οι μελέτες και τα έργα που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4, καθώς και οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες και επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

8. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 και μέχρι την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης, μπορεί να εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οικοδομικές άδειες για τις ανάγκες νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

9. Μετά το πέρας των έργων εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διαπιστωτική Απόφαση ολοκλήρωσης των έργων.

10. Για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων υποδομής των ΕΠΕΒΟ του παρόντος άρθρου, αρμόδιος είναι η ΕΑΝΕΠ. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αναλογικά τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υποδομές.

11. Η αδειοδοτούσα αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων εντός ΕΠΕΒΟ υποχρεούται να ζητά από την ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕΒΟ βεβαίωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού της έκτασης ως ΕΠΕΒΟ σε σχέση με το συντελεστή κάλυψης. Αν δεν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση δεν μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει καμία δραστηριότητα μέσα στο συγκεκριμένο ΕΠΕΒΟ. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά στοιχεία κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης και οι ελάχιστες υποδομές των ΕΠΕΒΟ, ο τύπος και οι προδιαγραφές των μελετών των παραγράφων 1 και 5 αυτού του άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα υλοποίησης του παρόντος άρθρου για την ανάπτυξη και λειτουργία των ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ.

Άρθρο 57

Εσωτερική οργάνωση του ΕΠΕΒΟ

1. Τα ΕΠΕΒΟ δεν πολεοδομούνται. Για την εσωτερική οργάνωση τους καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 56 και Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης. Το Σχέδιο Εσωτερικής οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 56 παρ. 4, πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση και ενδεχομένως, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.

2. Στα ΕΠΕΒΟ διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, με δυνατότητα παρεκκλίσεων για δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου και του ν. 1575/1985 που λειτουργούν νόμιμα για τρία, τουλάχιστον, χρόνια λειτουργίας και επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση των ΕΠΕΒΟ, τηρούνται τα παρακάτω όρια:

α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 55%.

β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 0.9.

γ. Αποστάσεις από τα πλάγια τουλάχιστον 5 μέτρα.

3. Η παρέκκλιση χορηγείται από την αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας υπηρεσία ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας, αιτιολογείται ειδικώς και συνοδεύεται από διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η αιτιολογία συνίσταται στα εξής:

α) Αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών λόγων που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέκκλιση. Οι λόγοι ανάγονται στις απαιτήσεις από την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, από αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή από την ανάγκη τροποποίησης των συνθηκών αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Δεν αποτελεί λόγο χορήγησης της παρέκκλισης η δημιουργία χώρων για χρήση διαφορετική από εκείνη που αφορά η άδεια λειτουργίας ή για χρήση που μπορεί να εκτελεσθεί σε διαφορετικό χώρο.

β) Αναλυτική τεκμηρίωση, ότι με την προτεινόμενη επέκταση δεν επέρχεται ουσιαστική επιδείνωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών είτε αυτών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΒΟ είτε αυτών που προϋπήρχαν, καθώς και των δραστηριοτήτων άλλων φορέων ή άλλων επιχειρήσεων.

Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από εγκρίσεις άλλων αρχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Άρθρο 58

Διοίκηση και διαχείριση

1. Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του ΕΠ, στη συντήρηση των υποδομών και στην παροχή των υπηρεσιών, ιδίως αυτών που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59.

2. Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται από την ΕΑΝΕΠ και μεταβιβάζεται υποχρεωτικά στην ΕΔΕΠ όταν: α) έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν επιχειρήσεις τουλάχιστον στο 70% της έκτασης του ΕΠ, μη προσμετρούμενων σε αυτήν των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και σωρευτικά, β) το ζητούν επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των εγκατεστημένων ή εν λειτουργία επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν συστήσει ανώνυμη εταιρεία, με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση του ΕΠ (ΕΔΕΠ). Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση και διαχείριση μεταβιβάζεται υποχρεωτικά από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ με σχετική σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Ο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκαταστημένη η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ, παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στο χώρο του ΕΠ τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων, ανταποδοτικά με τα εισπραττόμενα δημοτικά τέλη. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, με βάση τις οποίες μέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται σε αυτήν με μεταβίβαση ανάλογου μέρους των δημοτικών τελών. Οι συμβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δημοτικών τελών ανά τ.μ. στεγασμένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηματικού Πάρκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου χρήση. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος των πιο πάνω συμβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να ανατίθεται σε τρίτο. Στη σχετική σύμβαση μεταξύ της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ και του τρίτου, πέραν των άλλων θα ρυθμίζεται και ο τρόπος αξιοποίησης των οικονομικών πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα με τη χρήση, τεκμαρτή ή πραγματική των υποδομών.

β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα.

5. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόμητων οικοπέδων για την καταβολή των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης περιορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν σ’ αυτούς, αν το οικόπεδο είχε δομηθεί, με εξάντληση του συντελεστή δόμησης.

6. Η ΕΑΝΕΠ και η ΕΔΕΠ μπορεί να υλοποιεί συμπληρωματικά έργα ή έργα αναβάθμισης υποδομών τα οποία μπορεί να επιχορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 51. Για τα έργα αυτά (δηλαδή συντήρηση δικτύων οδοποιίας, ομβρίων υδάτων, ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων με δίκτυα οπτικών ινών κ.α.) ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47, εκτός και αν από την υλοποίηση των έργων αυτών δεν επέρχεται ουσιώδης επιδείνωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΕΠ, οπότε απαιτείται μόνον απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των επερχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών γίνεται σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται σε κοινό πρακτικό που συντάσσεται σχετικά και κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία.

Άρθρο 59

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Η διοίκηση, η διαχείριση και η, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ, υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 46 και εγκρίνεται με την απόφαση του άρθρου 47. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός κατόπιν αίτησης της EAΝEΠ ή της ΕΔΕΠ.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου ρυθμίζονται τα εξής:

α. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

β. Τα ειδικότερα δικαιώματα και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι ειδικότεροι περιορισμοί της ιδιοκτησίας τους προς όφελος της λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

γ. Τα ειδικότερα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων.

δ. Τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση και, ιδίως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

ε. Η τυχόν αμοιβή του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

στ. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δαπάνες και ο τρόπος καθορισμού, γνωστοποίησης, έγκρισης, είσπραξης και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

ζ. Ο τρόπος διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ, στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 58.

η. Οι υποχρεώσεις για την κατασκευή, την επέκταση και την συντήρηση των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου.

θ. Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ.

ι. Η διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής περιόδου και κάθε διαχειριστικής περιόδου.

ια. Ο ειδικότερος τρόπος λήψης αποφάσεων.

ιβ. Ο καθορισμός εφάπαξ αποθεματικού κεφαλαίου, για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί της αξίας κτήσης του οικοπέδου, το οποίο καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης γης και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που μεταβιβάζεται στην ΕΔΕΠ. Ο τρόπος τήρησης και μεταβίβασης του εν λόγω λογαριασμού από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 58 παρ.3 ή όμοιά της.

ιγ. Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας ενεργειακής αυτονομίας του ΕΠ.

ιδ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση, τη διαχείριση και την, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου καταγράφονται οι όροι και οι περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης ΕΠ, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Άρθρο 60

Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Ως ανώτερη εποπτική αρχή για τη λειτουργία όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως άμεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων επί των Επιχειρηματικών Πάρκων, των ΕΑΝΕΠ, των ΕΔΕΠ και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών όρων και της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδομών. Έλεγχοι διενεργούνται υποχρεωτικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 53, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53, καθώς και κατά τη λειτουργία του.

3. Οι τακτικοί έλεγχοι κατά τη λειτουργία του ΕΠ, διενεργούνται επιτόπου ανά διετία ύστερα από έκθεση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ σύμφωνα με την παράγραφο 4 . Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου είτε μετά από αναφορά της ΕΔΕΠ ή της ΕΑΝΕΠ είτε κατά την κρίση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για τη διενέργεια του ελέγχου.

4. Οι ΕΑΝΕΠ και οι ΕΔΕΠ των ΕΠ υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκθέσεις κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης από τη λήξη του πρώτου τετραμήνου του πρώτου ημερολογιακού έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι εκθέσεις αυτές αναφέρονται:

α. στην κατάσταση των έργων υποδομής,

β. στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,

γ. στην τήρηση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,

δ. σε τυχόν παραβάσεις του νόμου αυτού, του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκριτικής απόφασης του Επιχειρηματικού Πάρκου από μεμονωμένες εγκατεστημένες επιχειρήσεις, καθώς και στις δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των υποδομών.

ε. σε εν γένει στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του ΕΠ.

5. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να υποβάλλει, εγγράφως, αναφορές στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο λόγους. Ομοίως τα στοιχεία αυτά μπορεί να ζητηθούν εκτάκτως από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά την κρίση του, προκειμένου να καθίσταται αποτελεσματικότερη η εποπτεία που ασκείται.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, συνιστώνται Επιτροπές Ελέγχου που αποτελούνται από τρία μέλη με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.

Ως μέλη των Επιτροπών Ελέγχου ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της οικείας Περιφέρειας.

7. Μετά τη διενέργεια ελέγχου, το τριμελές όργανο ελέγχου συντάσσει έκθεση αυτοψίας. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση συντάσσει έκθεση ελέγχου, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάσσεται για την υποβολή της, το όργανο ελέγχου συντάσσει πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Εφόσον με την έκθεση αυτή διαπιστώνεται παράβαση, το όργανο ελέγχου εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

8. Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εφαρμογή της διάταξης και για κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 ).

α) Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και θα τηρείται συνολικό αρχείο των σχετικών με την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Πράξεων.

β) Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υποχρεούται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Άρθρο 61

Συνέπειες − Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παρ. 3 περίπτωση γ΄ του άρθρου 52 και μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53, ανακαλείται αυτοδικαίως η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 παρ. 1. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ή όμοιά της, η ΕΑΝΕΠ κηρύσσεται έκπτωτη και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που έλαβε με βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του Δημοσίου, η έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου είτε αποχαρακτηρίζεται και προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε ανατίθεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου σε άλλη ΕΑΝΕΠ, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ που έχει εκπέσει.

Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2882/2001.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, επιβάλλεται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και των όρων του κανονισμού λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, πρόστιμο μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, δύναται να προσαυξάνεται μέχρι το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ με νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται, πέραν των παραπάνω προστίμων και ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, που είναι εγκατεστημένη στο ΕΠ.

Τα πρόστιμα εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν αποκλείεται η επιβολή, για την ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 2, με την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 62

Κίνητρα

1. Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης εντός Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης και το φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να μην μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43 παρ. 1 για το ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον.

Επίσης, η σύσταση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον η επιχορηγούμενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.

2. Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου και του άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών δεν μπορεί να υπερβούν τις 8.000 ευρώ για το συμβολαιογράφο και τα 4.000 ευρώ για τον υποθηκοφύλακα. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Επιχειρήσεις του δεύτερου μέρους που μετεγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Αν μέσα σε πέντε έτη από τη μετεγκατάσταση η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο Επιχειρηματικό Πάρκο υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης εφόσον η επιχορηγούμενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηματικά Πάρκα εντός αυτών.

5. Για τις ΕΑΝΕΠ που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μέρος του κόστους του έργου, καθώς και επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα μέσω της οποίας θα μπορούσαν να συμψηφίσουν το Φ.Π.Α..

6. Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, όπου σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις έχει επέλθει μεταβολή της χρήσης γης ή, για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, οι δαπάνες μετεγκατάστασης αυτών σε Επιχειρηματικά Πάρκα θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και επιχορηγούνται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισμού υφιστάμενου κτιρίου, εγκατάστασης στο νέο κτίριο, αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω βλάβης που οφείλεται στη μετεγκατάσταση, το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτού.

7. Τα κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου που ισχύουν για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α΄ 319), καθώς και στα Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των κινήτρων, οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησης της απαλλαγής και κάθε άλλο σχετικό με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου θέμα.

9. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄− ε΄της παρ. 1 του άρθρου 41, καθώς και τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997, με την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 63

Μεταβατικές διατάξεις

1.α) Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ΒΕΠΕ που θεσμοθετήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 19 αυτού, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από το φορέα ίδρυσης της ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι του παρόντος νόμου.

β) Για τις ΒΕΠΕ αυτές που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των κοινοτικών επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχύουν και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσμίες του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2545/1997 προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 51 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη διετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.

γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2545/1997, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη τριετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.

2. Αιτήσεις για καθορισμό ΒΕΠΕ που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού, αξιολογούνται και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3−5 του ν. 2545/1997. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ που μπορεί να εκδοθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 47, τάσσει προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών των παραγράφων 5γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 46, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Με την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 47, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση έγκρισης. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής της παραγράφου συνιστά λόγο αυτοδίκαιης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ.

3. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που έχουν ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση. Η υπαγωγή των χώρων αυτών στις διατάξεις του παρόντος νόμου δύναται να γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από αίτημα του φορέα διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται και εγκρίνεται νέος Κανονισμός Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του ν. 4458/1965 για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί Κανονισμός Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες γης καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας και τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Για τους υφιστάμενους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος μέρους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και πληρούνται οι όροι αυτού του μέρους.

6. Η απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και τα κίνητρα του άρθρου 54 που ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα της παραγράφου 1α−ε΄ του άρθρου 41, ισχύουν και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε όλους τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

7. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις του ν. 2545/1997 που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 50 του ν. 2965/2001 όπως ίσχυε, μέχρι τις 11.3.2005, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση αυτών (των διατάξεων) με το ν. 3325/2005.

8. Οι διατάξεις του π.δ. 4/ 9 Μαρτίου 1932 (κ.ν. 5167/1931) δεν έχουν εφαρμογή στους λιμένες των ΕΠ, καθώς και των ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 και των ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965.

9. Οι υφιστάμενες ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται, κατά τις παραγράφους 1, 3 και 5, στο νέο νόμο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965 και του ν. 2545/1997 αντίστοιχα, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

Άρθρο 64

Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3, 5 και 9 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου, τα άρθρα 1 έως 21 του ν. 2545/1997 και οι κανονιστικές αυτού πράξεις: το π.δ. 214/1999 (Α΄ 183), η με αριθμ. 22303/788/1998 (Β΄ 691) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό Φ/Α.18/οικ.7402/1022/2010 (Β΄ 1057) κ.υ.α., η με αριθμό Φ.1.2/43030/1641/1998 (Β΄ 1292) υ.α., η με αριθμό Οικ. 10391/425/27.3.1998 (Β΄ 318) κ.υ.α. όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό Οικ. 26067/1186/1999 (Β΄ 1629) υ.α., η με αριθμό Οικ. 20009/1082/2003 (Β΄ 139) υ.α., η με αριθ. Οικ. 2584/99/2003 (Β΄ 139) υ.α., η με αριθμό Φ/ Α/18/ΟΙΚ. 25268/2063/2005 (Β΄ 1628) υ.α., η με αριθμό οικ. 1852/116/5.2.2004 (Β΄ 208), όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό Φ/Α/7.0/8987/866/2005 (Β΄ 629) υ.α., τη με αριθμό Φ/Α.18/οικ.20199/1542/2008 (Β΄ 1858) υ.α. και τη με αριθμό Φ/Α.18/3284/299/2008 (Β΄ 530), πλην των διατάξεων των άρθρων 3 παρ.1, άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 14 και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει και οι οποίες για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

2. Οι παρεκκλίσεις στους όρους δόμησης που προβλέπονται για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ 270/31.5.1985) πλην της παρέκκλισης ύψους και με εξαίρεση τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 (L 120)

Άρθρο 65

Αντικείμενο και στόχοι

(άρθρο 1 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς, καθώς και ορισμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής

του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.

Άρθρο 66

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 3 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)

Στο παρόν μέρος υπάγονται οι συμβάσεις αγοράς οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται από:

α) Αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς εφόσον έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν τις διαδικασίες προμήθειας που προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄64) [Οδηγίες 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134), αντίστοιχα], όπως εκάστοτε ισχύουν.

β) Φορείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγματα 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64) [Οδηγίες 2004/ 17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134), αντίστοιχα], όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 67

Ορισμοί

(άρθρο 4 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

1) «αναθέτουσες αρχές», οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση α΄ του π.δ. 59/2007 (άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο α΄ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και στο άρθρο 2 παρ. 9 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ),

2) «αναθέτοντες φορείς», οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ),

3) «όχημα οδικών μεταφορών», όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες των οχημάτων του πίνακα 3 του παραρτήματος του παρόντος.

Άρθρο 68

Εξαιρέσεις

(άρθρο 2 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)

Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόμο συμβάσεις για την αγορά των ακόλουθων οχημάτων, για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 29949/1841/29.9.2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 2112):

α) οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων,

β) οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης και

γ) κινητών μηχανημάτων, εφόσον τα οχήματα αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ίδιας πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 69

Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

(άρθρο 5 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)

1. Oι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρ. 66, οσάκις προβαίνουν στην αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, όπως προβλέπονται στην παράγρ. 2, και εφαρμόζουν μία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές της παραγράφου 3.

2. Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) ενεργειακή κατανάλωση,

β) εκπομπές CO2 και

γ) εκπομπές NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων.

Εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 & 2 ικανοποιούνται σύμφωνα με τις εξής εναλλακτικές επιλογές:

α) με τον καθορισμό, στα έγγραφα για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση ή

β) με τη συμπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα της αγοράς, νοουμένου ότι:

αα) αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τις εν λόγω επιπτώσεις ως κριτήρια κατακύρωσης και

ββ) σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιμώνται χρηματικά χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 70 παράγραφος 1.

Άρθρο 70

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος

(άρθρο 6 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 69 παράγρ. 3 περίπτωση β΄ υποπερίπτωση ββ΄, το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ρύπων, όπως περιέχονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, που συνδέονται με τη λειτουργία των υπό αγορά οχημάτων, αποτιμάται χρηματικά και υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

αα) Η ανά χιλιόμετρο κατανάλωση καυσίμου του οχήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπολογίζεται σε μονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόμετρο ανεξάρτητα εάν αυτός ο υπολογισμός γίνεται απευθείας, όπως π.χ. συμβαίνει στα ηλεκτρικά οχήματα, ή όχι. Όταν η κατανάλωση καυσίμων δίδεται σε διαφορετικές μονάδες, μετατρέπεται σε ανά χιλιόμετρο κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας τους συντελεστές μετατροπής του πίνακα 1 του παραρτήματος για το ενεργειακό περιεχόμενο των διαφόρων ειδών καυσίμων.

ββ) Χρησιμοποιείται ενιαία χρηματική αξία ανά μονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι χαμηλότερη από το κόστος ανά μονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ προ φόρων όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης.

γγ) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3, επί την κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση του παρόντος σημείου και επί το κόστος ανά μονάδα ενέργειας σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση του παρόντος σημείου.

β) Το λειτουργικό κόστος των εκπομπών CO2 του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3, επί τις εκπομπές CO2 σε χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την παράγραφο 2, και επί το κόστος ανά χιλιόγραμμο σύμφωνα με την κλίμακα που εκτίθεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

γ) Το λειτουργικό κόστος των εκπομπών ρύπων, όπως περιέχεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως άθροισμα του λειτουργικού κόστους των εκπομπών NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3, επί τις εκπομπές σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την παράγραφο 2, και επί το αντίστοιχο κόστος ανά γραμμάριο. Το κόστος υπολογίζεται βάσει των μέσων όρων των ισχυουσών για την Κοινότητα αξιών οι οποίες εκτίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

Οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66 μπορούν να εφαρμόζουν υψηλότερο κόστος με την προϋπόθεση ότι αυτό το κόστος δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες του πίνακα 2 του παραρτήματος πολλαπλασιασμένες επί το συντελεστή 2.

2. Η κατανάλωση καυσίμου και οι προβλεπόμενες στον πίνακα 2 του παραρτήματος εκπομπές CO2 και ρύπων ανά χιλιόμετρο για τη λειτουργία του οχήματος βασίζονται σε τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών της Κοινότητας για τα οχήματα για τα οποία οι εν λόγω μέθοδοι δοκιμών έχουν ορισθεί με νομοθεσία έγκρισης τύπου Κοινότητας. Για οχήματα που δεν καλύπτονται από τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών της Κοινότητας, η συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών προσφορών εξασφαλίζεται με τη χρήση ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών ή αποτελεσμάτων δοκιμών που έχουν εκτελεστεί από την αρχή ή σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής.

3. Τα συνολικώς διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, εάν δεν προσδιορίζονται άλλως, αντιστοιχούν στις τιμές του πίνακα 3 του παραρτήματος.

Άρθρο 71

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο Παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών

Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων

Καύσιμο

Ενεργειακό περιεχόμενο

Ντίζελ

36 MJ/λίτρο

Βενζίνη

32 MJ/λίτρο

Φυσικό αέριο/Βιοαέριο

33−38 MJ/Νm3

Υγραέριο

24 MJ/λίτρο

Αιθανόλη

21 MJ/λίτρο

Βιοντίζελ

33 MJ/λίτρο

Καύσιμα γαλακτώματα

32 MJ/λίτρο

Υδρογόνο

11 MJ/Nm3

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)

CO2

NO x

NMHC

Αιωρούμενα

0,03−0,04EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών

Kατηγορία οχημάτων

Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη η διάρκεια

Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1)

200.000 Km

Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (Ν1)

250.000 Km

Βαρέα φορτηγά οχήματα (Ν2, Ν3)

1.000.000 Km

Λεωφορεία (Μ2, Μ3)

800.000 Km

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α΄ 252)

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Δ.Σ. εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο αυτού.»

2.α. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος.»

β. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης ε΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

3.α. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου καταργούνται και αντί αυτών τίθεται περίπτωση α΄ ως εξής:

«α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση αυτής για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο.»

β. Η περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε β΄ και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Δ.Σ. αυτής.»

γ. Στην περίπτωση δ΄ της ανωτέρω παραγράφου, η οποία αναριθμείται σε γ΄ προστίθεται πρόταση ως εξής:

«ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο.»

Άρθρο 73

1. Όπου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232), όπως ισχύει, αναφέρονται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, νοούνται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αντίστοιχα.

2. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ι) να συντονίζει τις υπηρεσίες και το έργο που παρέχουν τα πρόσωπα που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Επιλογή Συμβούλων για την επικουρία της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.

Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. κατόπιν εισήγησης της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και για την επικουρία αυτής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, νομικούς ή άλλους συμβούλους. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως αυτό ισχύει μετά από την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3483/2006 (Α΄ 169).

Οι σύμβουλοι της παρούσας παραγράφου πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και να διαθέτουν εκτενή εμπειρία στους τομείς της ιδιαίτερης εξειδίκευσής τους, ιδίως να διαθέτουν εμπειρία:

(α) σε θέματα τεχνικών χρηματοδότησης,

(β) στην κατάρτιση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων,

(γ) σε νομικά θέματα, όπως σύνταξη τευχών δημοπράτησης, νομική υποστήριξη κατά τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων περιλαμβανομένων και συμβάσεων παραχώρησης, χρηματοδοτικών, δανειακών και λοιπών συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης,

(δ) σε τεχνικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήματα,

(ε) σε θέματα μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων, καθώς και κατάρτισης προδιαγραφών.»

4. Η παράγραφος 3 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ασυμβίβαστα

Οι σύμβουλοι που επιλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών τους στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά από τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών τους σε αυτήν:

(α) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο Ιδιωτικού Φορέα που συμμετέχει σε Σύμπραξη ή σε σχετική Διαδικασία Ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ή

(β) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο εταιρείας συνδεδεμένης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με τους Φορείς του προηγούμενου εδαφίου.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005, όπως αυτό ισχύει, η λέξη «έργα» αντικαθίσταται από τη λέξη «θέματα».

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 καταργείται. Το κύρος των συμβάσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει της διάταξης αυτής δεν θίγεται.

Άρθρο 74

1. Στο π.δ. 406/1998 (Α΄ 286) περί μετατροπής του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε ανώνυμη εταιρία προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:

«Άρθρο 36Α

Κανονισμός Μισθώσεων

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται Κανονισμός Μισθώσεων της εταιρίας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τον Κανονισμό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων του Ο.Κ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από το ν. 3844/2010 (Α΄ 63).»

2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 411/1998 (Α΄ 288) περί μετατροπής του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε ανώνυμη εταιρεία προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται Κανονισμός Μισθώσεων της εταιρίας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τον Κανονισμό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από το ν. 3844/2010 (Α΄ 63).»

3. Το άρθρο 169 της Α.Δ. 7/2009 (Β’ 1388) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 169

Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

Οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν εισαγωγείς − χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, ζωέμπορους, βιομηχανίες − βιοτεχνίες − εργαστήρια κοπής τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εμπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθμίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεμονωμένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς − αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέμπορο − λιανοπωλητή, αντιπροσώπους − εκπροσώπους που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, άλλους μη κατονομαζόμενους, που ασκούν το επάγγελμα χονδρεμπορίας.»

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 «Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών» (Α΄ 353), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) το άρθρο 10 του β.δ. 143/1963 «Περί οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών» (Α΄ 33),

γ) το άρθρο 14 και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του β.δ. 869/1966 «Περί της νομικής μορφής, διοικήσεως, διαχειρίσεως και οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχανογοράς Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 223),

δ) οι παράγραφοι 4, 5 και 7 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 159/1969 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων τας Κεντρικάς Λαχαναγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου» (Α΄ 63),

ε) τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1279/1982 «Περί μισθώσεων Κεντρικής Λαχαναγοράς» (Α΄ 108), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και λοιπών χώρων των Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ενδεικτικά οι υπουργικές αποφάσεις ΥΠ−4767/1984 (Β΄ 953), Α2−8730/1990 (Β΄ 545), Α2−1038/1991 (Β΄ 254), Α2−2330/1995 (Β΄ 600), Α2−1903/1996 (Β΄ 429), Α2−5100/1997 (Β΄ 1231), Α2−5100/1998 (Β΄ 50), Α2−2186/2009 (Β΄ 917), Α2−2187/2009 (Β΄ 917),

στ) το άρθρο 5 του ν. 1279/1982 «Διάρκεια μισθώσεων», ζ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 1845/1989 «Περί Αγροτικής Έρευνας − Τεχνολογίας, Δασοπροστασίας κ.λπ.» (Α΄102) (βλ. και άρθρο 14 του ν. 3399/2005),

η) το άρθρο 35 του ν.3784/2009 «Τροποποίηση διατάξεων περί Ανταγωνισμού, Ενέργεια, Λαϊκές Αγορές, ΚΒΣ κ.λπ. διατάξεις» (Α΄ 137),

θ) Οι παράγραφοι 1, 2, 4 − 15 του άρθρου 169 της Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (Β΄ 1388).

5. Για τις καταργούμενες με την προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, δεν ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

6. Οι τρέχουσες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τις καταργούμενες με την παράγραφο 4 του παρόντος διατάξεις παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Η ανανέωσή τους και η σύναψη νέων συμβάσεων διέπεται από τους όρους που τίθενται με τον Κανονισμό Μισθώσεων των οικείων Κεντρικών Αγορών. Συμβάσεις που λήγουν πριν από τη δημοσίευση του Κανονισμού Μισθώσεων ή και εντός διμήνου από τη δημοσίευσή του, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσης, πλέον δύο μηνών.

7. Για την πρώτη εφαρμογή των αντικαθιστάμενων διατάξεων με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, οι Κανονισμοί Μισθώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας δύναται να εκδοθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση της έδρας και των υποκαταστημάτων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης εκτός των ΚΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αποτελεί, πέρα από τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, και η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας κατά τόπον Πολεοδομικής Αρχής ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του χώρου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εξαιρουμένων των ήδη νομίμως λειτουργούντων κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90), αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

α) ένα μέλος ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής ή της πολιτικής ή της νομικής ή της οικονομικής επιστήμης, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν ειδικό επιστήμονα, με ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τον αναπληρωτή του,

δ) δύο υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, με τον αναπληρωτή του.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,

β) μεριμνά για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ .,

γ) συντονίζει το έργο της μετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ.,

δ) μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,

ε) μεριμνά για την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ.,

στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Για την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες.

3. Τοποθετείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. Εκτελεστικός Διευθυντής με επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων ή σε θέματα ανάπτυξης υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής που αποδεικνύεται από την κατοχή συναφούς διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και από δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής και στη διοίκηση διευθύνσεων πληροφορικής, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ..

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έχει θητεία πέντε ετών.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση, εφαρμογή και τήρηση των πράξεων που εκδίδει το Εποπτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γ.Ε.ΜΗ., μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό της.»

10. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 5, 6 και 7.

11. Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄ 202), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 (Α΄ 100), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α΄ 84) είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος.

2. Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 ή από τη Δημοτική Αστυνομία. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών» (Α΄ 58), όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παραγράφου 1, είτε υπαίθριου εμπορίου είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχομένου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη, κατά περίπτωση, αρχή.

4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων υπαίθριου εμπορίου γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 5, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νόμιμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τα ως άνω Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου, καθώς και η Δημοτική Αστυνομία, έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..»

12. Το εδάφιο στ΄της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 205), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3853/2010 (Α’ 90), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Κατά το σχολικό έτος 2011−2012, τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται ως εξής:

αα) Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων και της πρώτης (α΄) τάξης των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων/ λυκείων ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010−2011.

ββ) Τα δίδακτρα των λοιπών τάξεων των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων/λυκείων παραμένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010−2011 στην αντίστοιχη τάξη φοίτησης.»

Άρθρο 75

1. Η προθεσμία απομάκρυνσης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3325/2005, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 να έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάστασή τους είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται τα μηχανήματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας και σφράγιση των μηχανημάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο από 1ης Ιανουαρίου 2014. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162 ).

2. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας. Η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για την έρευνα και τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία, το σχεδιασμό πολιτικής και τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω θεσμικών, χρηματοδοτικών ή άλλων μέτρων.

3. Στη Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Τμήμα Εσωτερικής Αγοράς και Κρατικών Ενισχύσεων. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση θεμάτων πολιτικής εσωτερικής αγοράς και κρατικών ενισχύσεων, το συντονισμό της έγκαιρης μεταφοράς των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο σε περιπτώσεις διερεύνησης ή και διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

4. Η διάρθρωση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας και του Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς και Κρατικών Ενισχύσεων καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος καταργούνται η Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που είχε συσταθεί με το άρθρο 12 του π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) και το Τμήμα Αντισταθμιστικών Οφελών της Διεύθυνσης Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που είχε συσταθεί με το άρθρο 19 του π.δ. 396/1989.

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) μετά τις λέξεις «Οι διατάξεις» προστίθεται η φράση «της παραγράφου 1».

Άρθρο 76

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671