ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 49/2011 (ΦΕΚ Α΄ 114/20.05.2011)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 114

20 Μαΐου 2011

________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 49

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄113).

β) Των άρθρων 2 παρ. 1, 32, 35 και 36 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261).

γ) Του άρθρου 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43) και το γεγονός ότι το σχέδιο π.δ. απεστάλη προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.).

δ) Του άρθρου 26 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

στ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. 9/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το Άρθρο 1 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

(Άρθρο 1 Οδηγίας 93/103/ΕΚ)

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία είναι η 13η ειδική Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Με το π.δ. 17/1996, η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε στις διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, οι οποίες εφαρμόζονται πλήρως στο αντικείμενο που καλύπτεται από το παρόν π.δ.».

2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Οι πλοιοκτήτες, με την επιφύλαξη της ευθύνης του πλοιάρχου, εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη τους δραστηριοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων ιδίως υπό προβλέψιμες μετεωρολογικές συνθήκες.»

3. Το Άρθρο 8 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)

Ενημέρωση των εργαζομένων

1. Με μέριμνα του πλοιάρχου οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία πάνω στο σκάφος.

2. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.»

4. Το Άρθρο 9 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

(Άρθρο 9 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)

Κατάρτιση των εργαζομένων

1. Οι εργαζόμενοι καταρτίζονται κατάλληλα, και συγκεκριμένα, λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία επί του σκάφους, ειδικότερα δε την πρόληψη των ατυχημάτων.

2. Ειδικότερα, αντικείμενο της κατάρτισης αυτής είναι η πυρασφάλεια, η χρήση των σωστικών μέσων και των μέσων επιβίωσης και για τους εργαζόμενους –χειριστές, η χρήση των αλιευτικών εργαλείων και των εξοπλισμών έλξης, καθώς και οι διάφοροι κώδικες σημάτων, ιδίως σημάτων διά χειρών και βραχιόνων.

3. Τα σχετικά μαθήματα ανανεώνονται, όταν αυτό απαιτείται από τυχόν μεταβολή των δραστηριοτήτων επί του σκάφους».

5. Το άρθρο 11 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)

Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

Η διαβούλευση και η συμμετοχή των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους σχετικά με τα θέματα του παρόντος διατάγματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 17/1996 με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, χωρίς να παραβλέπονται η τήρηση και η εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία και η διοικητική εξουσία του πλοιάρχου.»

6. Η παράγραφος 2.9 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 281/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.9 Οι μαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, πρέπει επίσης να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων. Οι κύλινδροι (φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σημαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόμενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώματα. Όλες οι βαλβίδες, οι ρυθμιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες) πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζημιές.

Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων, η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση, τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθμιστές κτλ) πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του π.δ. 259/81 “Περί Κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων” (Α΄72)».

7. Η παράγραφος 4.4 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 281/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.4 Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική».

8. Η παράγραφος 5.3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 281/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο μη αυτόματος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να επισημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική».

9. Η παράγραφος 2.9 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 281/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.9 Οι μαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, πρέπει επίσης να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων.

Οι κύλινδροι (φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σημαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόμενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώματα. Όλες οι βαλβίδες, οι ρυθμιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες) πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζημιές.

Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων, η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση, τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθμιστές κτλ) πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του π.δ. 259/81 «Περί Κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» (Α΄72)».

10. Η παράγραφος 4.3. του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 281/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.3. Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική».

11. Η παράγραφος 5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο μη αυτόματος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να επισημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671