ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011)

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 113

18 Μαΐου 2011

________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3965

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο 1

Λειτουργικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων

1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων, στον οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες της χορήγησης δανείων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), κατά την εκάστοτε διέπουσα το Ταμείο νομοθεσία, και των καταθέσεων, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως εκ του νόμου υποχρεωτικών καταθέσεων.

2. Τα επί μέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε δραστηριότητας που εντάσσεται στον κλάδο εμπορικών δραστηριοτήτων προσδιορίζονται, επί τη βάσει αναλυτικής οικονομοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση. Η σύνταξη των προσωρινών και οριστικών οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου και των διακριτών λογαριασμών του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002. Ο έλεγχος των πιο πάνω καταστάσεων διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές.

Άρθρο 2

Κανόνες λειτουργίας

1. Δεν επιτρέπεται η σταυροειδής επιδότηση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων από πόρους, οι οποίοι προέρχονται από τις λοιπές λειτουργίες του Ταμείου. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τη χρηματοδότηση της εταιρείας στην οποία εισφέρεται ο κλάδος μετά την απόσχισή του κατά το άρθρ. 3.

2. Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου οφείλει να τηρεί τα ελάχιστα όρια των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αυτά ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πιστωτικών ιδρυμάτων. Μέχρι την απόσχιση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και το ανώτερο μέχρι δύο έτη από την ψήφιση του παρόντος νόμου, σε περίπτωση σημαντικής, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, επί έλαττον απόκλισης από το ελάχιστο όριο των εφαρμοστέων δεικτών ρευστότητας, η οποία πιστοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το Ταμείο μπορεί να κάνει χρήση πόρων του από παρακαταθήκες, με το σκοπό να επανέλθει ο δείκτης ρευστότητας του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων εντός του επιτρεπόμενου ελαχίστου ορίου.

3. Το Ταμείο εκτός του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων μπορεί να χορηγεί δάνεια μόνο προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), συνδέσμους και ενώσεις αυτών, καθώς και προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό τον όρο ότι τα δάνεια αυτά έχουν ως αποκλειστικούς σκοπούς την εξυγίανση των ΟΤΑ ή την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα ή την εκτέλεση έργων γενικού συμφέροντος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ταμείο των πιο πάνω δανείων. Μέχρι την έκδοση του ως άνω διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις ως προς τη χορήγηση δανείων στους φορείς της παραγράφου αυτής.

4. Το Ταμείο μπορεί να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα, με συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη διενέργεια της παραλαβής παρακαταθηκών, οι οποίες στη συνέχεια αποδίδονται στο Ταμείο, υπό όρους που καθορίζονται με τον κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ. 4.

5. Δεν θίγεται η ισχύς των όρων δανείων που συνομολογήθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα οποία οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χορηγούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3

Απόσχιση κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου αποσχίζεται και εισφέρεται σε ανώνυμη εταιρεία ιδρυόμενη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν αποτίμησης που διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Με την εισφορά του κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ταμείου σχετικά με τον κλάδο. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου ολοκληρώνεται εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Η εταιρεία της παραγράφου 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δεν θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986, ΦΕΚ Α΄ 204). Για την εταιρεία δεν ισχύουν οι ατέλειες και τα προνόμια πάσης φύσεως (δικαστικά, διοικητικά, οικονομικά ή άλλα) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου και το καταστατικό του νέου νομικού προσώπου ορίζονται σε πάγιο ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου του παρόντος άρθρου και κάθε σχετικό θέμα.

5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ταμείου, καθώς και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο Ταμείο με σχέση έμμισθης εντολής, μετά την απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων στην ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 1, παραμένουν ή εντάσσονται αυτοδίκαια στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου, διαφορετικά μετατάσσονται και μεταφέρονται αυτοδίκαια με την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και μεταφοράς.

Άρθρο 4

Κανονισμός του Ταμείου

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εκδίδεται κανονισμός με τον οποίο εξειδικεύονται οι αρχές που διέπουν την εσωτερική οργάνωση και την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ταμείου, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση του Ταμείου με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και την απαγόρευση σταυροειδών επιδοτήσεων, ρυθμίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την κατάρτιση και τον έλεγχο των προσωρινών και οριστικών οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 1, καθορίζονται όροι για την άσκηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 5

Σκοπός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ Α΄ 151) αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου, η βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης (ως προς τη σύνθεση και χρονική διάρκεια) του δημοσίου χρέους ανάλογα με τις ανάγκες της xώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού ο Οργανισμός:

α) Καταστρώνει το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ και άλλα νομίσματα σε ετήσια βάση, και αν απαιτείται για άλλο χρονικό διάστημα, αφού λάβει υπόψη το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).Το εν λόγω Πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

β) Προβαίνει, με βάση το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, σε έρευνα των αγορών εσωτερικού και εξωτερικού, στην αξιολόγηση προτάσεων για τη διενέργεια του δανεισμού και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους και μεριμνά για τη διατήρηση επαρκών κατά περίπτωση ταμειακών διαθεσίμων.

γ) Αναλαμβάνει ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 64 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2 του άρθρου 12:

αα) την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου με τη σύναψη δανείων και τη διεξαγωγή εκδόσεων τίτλων μέσω δημοπρασιών και αναδοχών και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση του Προγράμματος αυτού, με μέσα που ο Οργανισμός κρίνει προσφορότερα ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και εξασφάλιση των εκάστοτε χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου. Για την επίτευξη του παραπάνω έργου ο Οργανισμός προβαίνει περαιτέρω στην οργάνωση παρουσιάσεων προς τραπεζικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επενδυτές και οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, σε ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή έντυπα και σε σύνταξη και επιμέλεια πληροφοριακών δελτίων και εντύπων με υλικό σχετικό με το δημόσιο χρέος και τις οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της χώρας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος,

ββ) τη σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων επί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου. Διαχειριστικές πράξεις που έχουν συναφθεί από άλλες υπηρεσίες περιλαμβανομένων και των διαχειριστικών πράξεων των δανείων του ν.δ. 483/1974 (ΦΕΚ Α΄ 184) περιέρχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Οργανισμό,

γγ) την παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αγορές και πωλήσεις ομολόγων εντός προκαθορισμένων ορίων, τη σύναψη πράξεων πώλησης ομολόγων με συμφωνία επαναγοράς (repos) και το αντίστροφο (reverse repos), με σκοπό την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ρευστότητας του Δημοσίου,

δδ) την εκτέλεση πράξεων διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, διατηρουμένων των λοιπών συναφών αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων του Γ.Λ.Κ..

δ) Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πολιτική διαχείρισης και διάρθωσής του.

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους απολογιστική έκθεση την οποία ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στη Βουλή για ενημέρωση κατά το άρθρο 64 του ν. 2362/1995.

3. Ο Οργανισμός μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύναψη δανείων από την εσωτερική ή εξωτερική αγορά των οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα, να συντονίζει το χρονικό προγραμματισμό δανεισμού τους και να αξιολογεί τις συνέπειες που ανακύπτουν για το δημόσιο χρέος και την εξυπηρέτησή του. Με όμοια απόφαση μπορεί ο Οργανισμός να αναλαμβάνει ως εντολοδόχος και για λογαριασμό των πιο πάνω οργανισμών και φορέων τη διαδικασία επιλογής μιας ή περισσότερων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για τη δανειοδότηση αυτών, να διαπραγματεύεται τους όρους των σχετικών συμβάσεων και να υποβάλει σε αυτούς ολοκληρωμένη πρόταση σύναψης δανείου.

4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, για τη δανειοδότηση και τη διαχείριση του χρέους των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ο Οργανισμός, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 3697/ 2008 (Α΄ 194):

α) γνωμοδοτεί για το είδος του δανεισμού που εξυπηρετεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες της δημόσιας επιχείρησης,

β) αναλαμβάνει, ύστερα από ανάθεση της δημόσιας επιχείρησης, ως εντολοδόχος της και για λογαριασμό της, τη διαδικασία επιλογής μίας ή περισσότερων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και τη διαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της χρηματοδότησης, υποβάλλει στη δημόσια επιχείρηση ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης με την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που θα έχει επιλέξει.»

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΟΔΔΗΧ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2628/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Δ.Σ. έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό, εκτός από εκείνα που ανατίθενται σε άλλο όργανο, και ιδίως:

α) καταστρώνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρ. 1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις βασικές αρχές της δανειακής και διαχειριστικής στρατηγικής,

β) καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές της ετήσιας διαχείρισης των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) καθορίζει σε ετήσια βάση τα ενοποιημένα όρια κινδύνου αντισυμβαλλομένου,

δ) παρακολουθεί την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου και τη διαχείριση των διαθεσίμων αυτού και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τα αναγκαία μέτρα και τις απαιτούμενες προσαρμογές για την πραγματοποίησή του,

ε) καταρτίζει την απολογιστική έκθεση του άρθρου 64 του ν. 2362/1995 και την υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,

στ) καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,

ζ) υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών προτάσεις για θέματα που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού,

η) αναθέτει με σύμβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθήκοντα χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ύστερα από διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό. Στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το εξειδικευμένο έργο της ανάθεσης και η αμοιβή του συμβούλου,

θ) ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών για το έργο του Οργανισμού με γραπτή έκθεση σε τριμηνιαία βάση ή οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί,

ι) κατανέμει τις θέσεις του άρθρου 6 μεταξύ των οργανικών μονάδων του Οργανισμού και τοποθετεί το προσωπικό του Οργανισμού σε αυτές,

ια) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό λειτουργίας του Οργανισμού.»

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή ΟΔΔΗΧ

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2628/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο Γενικός Διευθυντής:

α) προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού,

β) συντονίζει το έργο των Διευθύνσεων και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.,

γ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του,

δ) συντάσσει και εισάγει στο Δ.Σ. προς έγκριση τις εισηγήσεις και προτάσεις που αναφέρονται στα θέματα των περιπτώσεων α−ι της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

ε) εκτελεί τις αποφάσεις για το δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου από την εσωτερική και εξωτερική αγορά στο πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.,

στ) συνάπτει για λογαριασμό και στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου τις συμβάσεις ή πράξεις δανεισμού και διαχείρισης του δημοσίου χρέους που αποφασίσθηκαν από το Δ.Σ., τις πράξεις ή συμβάσεις διαχείρισης των διαθεσίμων του Δημοσίου και προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και για τη σύναψη πράξεων πώλησης ομολόγων με συμφωνία επαναγοράς (repos) και το αντίστροφο (reverse repos).

Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, προβαίνει κατόπιν σχετικής έγγραφης εντολής του Υπουργού Οικονομικών, κατά τις κείμενες διατάξεις, στη σύναψη δανείων, έκδοση τίτλων ή σε πράξεις διαχείρισης του δημοσίου χρέους και κατ’ απόκλιση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου,

ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού, καθώς και την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων,

η) έχει όσα άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ..

4. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής:

α) αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,

β) εποπτεύει το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής,

γ) εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που αναφέρονται στο διοικητικό προσωπικό,

δ) έχει όσα άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.»

Άρθρο 8

Οργανωτική διάρθρωση ΟΔΔΗΧ

Το άρθρο 5 του ν. 2628/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στον Οργανισμό λειτουργούν δύο Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα:

Α. Διεύθυνση Δανεισμού και Διαχείρισης, με αρμοδιότητες στα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ δύο Τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Δανεισμού και Διαχείρισης Διαθεσίμων:

− Προετοιμάζει και εκτελεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου το δανεισμό αυτού μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων, ιδιωτικών τοποθετήσεων, δημοπρασιών και λοιπών μορφών χρηματοδότησης από τις αγορές.

− Αξιολογεί προτάσεις χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου.

− Παρεμβαίνει στην αγορά ομολόγων μέσω επαναγορών ή και συμπληρωματικών εκδόσεων.

− Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύναψη δανείων προς τους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.

− Προετοιμάζει την εισήγηση σχετικά με το δανεισμό των δημοσίων επιχειρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 4α και εκτελεί τη διαδικασία της παραγράφου 4β του ιδίου άρθρου.

− Εκτελεί το βραχυχρόνιο δανεισμό και τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου με κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα ιδίως καταθέσεις, εκδόσεις εμπορικών γραμματίων (European Commercial Paper), συμφωνίες επαναγοράς (repos και reverse repos) κ.λπ..

− Εκτελεί βραχυχρόνιες χρηματοοικονομικές πράξεις με φορείς Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους λοιπών χωρών.

− Παρέχει άμεσα στοιχεία για οποιαδήποτε πράξη εκτελεί προς τη Διεύθυνση Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών.

β) Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου:

− Αξιολογεί προτάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

− Τιμολογεί, διαπραγματεύεται και συνάπτει τις διαχειριστικές πράξεις παραγώγων.

− Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου προς φορείς του δημόσιου τομέα.

− Γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για τις πράξεις διαχείρισης χρέους δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.

− Παρέχει άμεσα στοιχεία για οποιαδήποτε πράξη εκτελεί προς τη Διεύθυνση Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών.

Β. Διεύθυνση Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών με αρμοδιότητες στα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ δύο Τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων:

− Συγκεντρώνει το σύνολο των πράξεων που εκτελούνται από τη Διεύθυνση Δανεισμού και Διαχείρισης.

− Ενημερώνει και συντηρεί τη βάση δεδομένων του ΟΔΔΗΧ.

− Παρέχει ενημέρωση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνώντας για την αποστολή των σχετικών εγγράφων.

− Παρακολουθεί το συνολικό χαρτοφυλάκιο χρέους περιλαμβανομένων των διαχειριστικών πράξεων και αναλύει τις παραμέτρους του (όπως αποτιμήσεις πράξεων παραγώγων, προβλέψεις χρηματορροών, ανάλυση σεναρίων, ελέγχους ευαισθησίας, προσομοιώσεις κ.λπ.) και ενημερώνει σε τακτική βάση (τουλάχιστον μια φορά το μήνα) τον Γενικό και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή.

− Παρακολουθεί τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπούς κινδύνους αγοράς σε ενοποιημένη βάση και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το μήνα) τον Γενικό και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή.

− Εισηγείται τα όρια των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

β) Τμήμα Ανάλυσης Αγορών και Σχέσεων με τους επενδυτές:

− Συντάσσει το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου.

− Συντάσσει περιοδικούς απολογισμούς εκτέλεσης του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης.

− Συντάσσει τον ετήσιο Απολογισμό Δανεισμού και Διαχείρισης.

− Ενημερώνει τις ιστοσελίδες και εκδίδει τις ανακοινώσεις του ΟΔΔΗΧ.

− Αναπτύσσει και διατηρεί τις σχέσεις με τους επενδυτές (investors relations).

Γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής με αρμοδιότητες:

− Την εν γένει διοικητική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη του Οργανισμού.

− Τη σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογισμού.

− Τα θέματα μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων του προσωπικού.

− Τη διενέργεια των σχετικών προμηθειών του Οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

− Τη μηχανογραφική υποστήριξη του Οργανισμού για τη εύρυθμη λειτουργία του (απόκτηση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ηλεκτρονικών συστημάτων που περιλαμβάνουν συστήματα πληροφόρησης, τηλεπικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, μισθοδοσίας, προϋπολογισμού και της ιστοσελίδας του ΟΔΔΗΧ).

2. Ο Οργανισμός για την εκπλήρωση του σκοπού του μπορεί να οργανώσει Αίθουσα Συναλλαγών (Dealing Room).

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα των σχέσεων του Οργανισμού με τις συναφείς Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.»

Άρθρο 9

Σύσταση θέσεων

Το άρθρο 6 του ν. 2628/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Σύσταση θέσεων

1. Για τη στελέχωση του Οργανισμού συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α) Μόνιμου προσωπικού:

Τέσσερις θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού. Μία θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού. Μία θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Πληροφορικής. Πέντε θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

Μία θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Οδηγών.

β) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: Δώδεκα θέσεις εξειδικευμένων οικονομικών στελεχών. Μία θέση εξειδικευμένου στελέχους πληροφορικής.

γ) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: Τρεις θέσεις εξειδικευμένων οικονομικών στελεχών Μία θέση εξειδικευμένου στελέχους πληροφορικής.

2. Η κατανομή των θέσεων του άρθρου αυτού μεταξύ των οργανικών μονάδων του Οργανισμού και η τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού του Οργανισμού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3.»

Άρθρο 10

Γενικές Ρυθμίσεις − Προσόντα

Το άρθρο 7 του ν. 2628/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Γενικές Ρυθμίσεις−Προσόντα

1. Σε όλα τα θέματα του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 6 που αφορούν στην πρόσληψη, τη διαδικασία επιλογής, στο διορισμό και τα σχετικά με αυτόν προσόντα, στην υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη, τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα, στην πειθαρχική ευθύνη, στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης και τις σχετικές διαδικασίες, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

2. Ως προς τα προσόντα διορισμού και πρόσληψης του προσωπικού του Οργανισμού: α) για τις θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 απαιτείται επιπλέον, πέραν των προσόντων κατά τη κείμενη νομοθεσία και γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, πλην του υπαλλήλου ΔΕ κλάδου οδηγών που αρκεί μέτρια γνώση της αγγλικής και β) για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των περιπτώσεων β΄ και γ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ως ελάχιστα προσόντα πρόσληψης ορίζονται πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένου, σε ανάλογους γνωστικούς τομείς, άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και εξειδικευμένη γνώση σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό του Οργανισμού, η οποία αποδεικνύεται με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία είτε με συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές είτε με συνδυασμό τους.»

Άρθρο 11

Πλήρωση θέσεων προσωπικού

Το άρθρο 8 του ν. 2628/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Πλήρωση θέσεων προσωπικού

1. Η κάλυψη των θέσεων και των αναγκών σε προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 μπορεί να γίνει επίσης και με απόσπαση για διάστημα μέχρι δύο ετών που μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη ακόμα, με μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων από φορείς του δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων.

Ο χρόνος της απόσπασης του προσωπικού της παραγράφου αυτής λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας δημόσιου υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει ή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα από το οποίο αποσπάται.

2. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ή της θέσης από την οποία αποσπώνται, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε ονομασία οριζομένων ειδικών επιδομάτων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξακολουθεί να βαρύνει το νομικό πρόσωπο από το οποίο αποσπάστηκαν ενώ υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ήδη ασφαλισμένοι.

3. Οι αποδοχές του προσωπικού των περιπτώσεων β΄ και γ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κλιμακώνονται ανάλογα με τη θέση τους στον Οργανισμό ως Προϊσταμένων ή μη και το χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτόν».

Άρθρο 12

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΔΗΧ, ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των κείμενων διατάξεων:

α) η διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες και η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε αυτές,

β) οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα,

γ) η περιγραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε θέσης ευθύνης,

δ) οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και αντίστοιχα του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να εξουσιοδοτείται ο ΟΔΔΗΧ, ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις και πράξεις διαχείρισης του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, να εκδίδει τίτλους, να εκτελεί πράξεις διαχείρισης των διαθέσιμων του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά να προβαίνει στις πράξεις και ενέργειες που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η υπηρεσία των Διευθυντών Τμημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2628/1998 όπως αρχικά ίσχυσε, λογίζεται ως υπηρεσία προϊσταμένου Τμήματος από του χρόνου τοποθέτησής τους στις θέσεις αυτές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού και κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δακτυλογράφων−Χειριστών Η/Υ που υπηρετούν στον Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατατάσσονται αντιστοίχως και σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2628/1998 όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος. Για την κατάταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

3. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στον Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος καλύπτει αυτοδικαίως τις θέσεις της περίπτωσης γ΄, παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2628/1998, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1538).

5. Μέχρι τον ορισμό των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2628/1998, ο Οργανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί με το προγενέστερο οργανωτικό σχήμα αυτού. Οι νέες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων Τμημάτων με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΚΟ),

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ,

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα επτά. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της. Στην περίπτωση αυτή οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας, και αν δεν υπάρχει τέτοια, της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της δημόσιας επιχείρησης.

Εκλέγεται εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Εκλέγεται όποιος από τους δύο υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη στην παρούσα παράγραφο, καταργείται.»

2. H διαδικασία συγκρότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του πρώτου μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1.10.2011.

Άρθρο 15

Όργανα Ελέγχου

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου 5 κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, να συντάξει και να της παραδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3429/2005 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. α) Σε κάθε δημόσια επιχείρηση συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

β) Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων διοίκησης, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις:

αα) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

ββ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της παραγράφου 3,

γγ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

γ) Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της δημόσιας επιχείρησης, μεταξύ άλλων και με κριτήριο την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και υποβάλλει τα πορίσματά της στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.»

Άρθρο 16

Επιχειρησιακά Σχέδια

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005, μετά την περίπτωση ζ΄ προστίθενται νέες περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως εξής:

«η) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της δημόσιας επιχείρησης,

θ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της δημόσιας επιχείρησης,».

Οι περιπτώσεις η΄ και θ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε περιπτώσεις ι΄ και ια΄.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η υποβολή από κάθε δημόσια επιχείρηση προς την Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της τριμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, παράγραφος 2 του άρθρου 7, καθώς και η υποβολή κατ’ έτος και ανά τριετία, επιχειρησιακού σχεδίου προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και η συνακόλουθη έγκρισή του από αυτήν κατά το άρθρο 10 περίπτωση α΄ παράγραφος 3, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δημόσια επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών. Στα υποβαλλόμενα πιο πάνω επιχειρησιακά σχέδια οφείλει να περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής για τις θέσεις εργασίας που προτείνονται και ο τρόπος κάλυψης των σχετικών υποχρεώσεων.»

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις των δημόσιων επιχειρήσεων

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ και προστίθενται νέες περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄, ως εξής:

«γ) τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της,

στ) τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους,

ζ) μέχρι τη 16η Μαρτίου κάθε έτους αναθεωρημένος προϋπολογισμός, εφόσον με την έκθεση της προηγούμενης περίπτωσης διαπιστώνονται αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό,

η) κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής τους κατάστασης, ο οποίος επικαιροποιείται κατ’ έτος».

2. Στο άρθρο 7 του ν. 3429/1995 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται για συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού και για τα οποία συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις όπως μικρός αριθμός εργαζομένων, χαμηλός κύκλος εργασιών, λειτουργικές ιδιαιτερότητες κ.λπ., ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά στον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της παρ.2 του άρθρου 3, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του άρθρου 4, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο των άρθρων 5 και 6 και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7, κατά παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων.»

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3429/2005, μετά τη φράση «οι θέσεις των διοικήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας» προστίθεται η φράση «ιδίως δε όσον αφορά στη μισθολογική πολιτική».

Άρθρο 19

Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων

1. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (ΦΕΚ Α΄ 250), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65) και από το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) αυξάνονται κατά τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Προϋπόθεση για την παροχή του πρόσθετου ποσού ενίσχυσης ύψους τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης ανά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προετοιμασία, η ολοκλήρωση και η εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και προϋποθέτουν την έγκριση της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/ 2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εκπρόσωπος αυτός έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.»

4. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εκπρόσωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς επίσης και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία».

5. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2010, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, η διανομή μερίσματος περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών. Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά.

Άρθρο 20

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας περιουσίας, της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της κοινωφελούς περιουσίας και κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

3. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπάγονται:

α) Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το οποίο συνιστάται με το παρόν άρθρο και επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στην άσκηση του έργου και της αποστολής του,

β) Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (άρθρου 2 π.δ.167/1996, Α΄128), οι Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτήν και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με το προσωπικό τους, οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποσπώνται από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,

γ) Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που συνιστώνται και λειτουργούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτής.

4. Στη Γ.Γ.Δ.Π. συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:

α) Μία θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας, με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

β) Μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Τρείς θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 55, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

5. Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με την παρούσα διάταξη στη Γ.Γ.Δ.Π. εξακολουθεί να υπάγεται στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, κατά περίπτωση, καθώς και στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Π. ανήκουν οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και των Οργάνων που υπάγονται σε αυτήν. Οι επιπλέον αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των Υπηρεσιών της, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών, η αναδιοργάνωσή τους, ο κανονισμός λειτουργίας αυτών και των καθηκόντων του προσωπικού τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η περιγραφή των θέσεων εργασίας του προσωπικού αυτής.

8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η έναρξη και παύση λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής.

Άρθρο 21

Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

(α) τα άρθρα 1−3 του ν.δ. 483/1974,

(β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151),

(γ) η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 (Α΄ 16), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2628/1998,

(δ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 22

Άλλες διατάξεις

1. Στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38), οι λέξεις «Μέχρι 30.4.2011» και «μέχρι 30.4.2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Μέχρι 31.12.2011» και «μέχρι 31.12.2011», αντίστοιχα.

2. Κατά την απορρόφηση εταιρίας του χρηματοπιστωτικού τομέα που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, από πιστωτικό ίδρυμα που εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και κατέχει το 100% των μετοχών της με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), η μεταφερόμενη στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος ζημία, και κατά το ποσό που δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά την απορρόφηση, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη αυτού των επόμενων τριών χρήσεων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις που ολοκληρώνονται ή για ισολογισμούς μετασχηματισμού που συντάσσονται μέχρι 31.12.2012, κατά περίπτωση.

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής παράλληλα με τον Γενικό Γραμματέα που έχει οριστεί συνυπογράφουν οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς που υπέγραφαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3943/2011.

Οι πράξεις που υπεγράφησαν μετά τη δημοσίευση του ν. 3943/2011 έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς που ήταν αρμόδιοι πριν από τη δημοσίευση της παρ. 12γ του άρθρου 49 του ν.3943/2011, είναι νόμιμες.»

4. Στα όργανα αξιολόγησης ελέγχου της υλοποίησης και πιστοποίησης των σχετικών δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα με το ύψος και το είδος των επενδυτικών σχεδίων ή έργων.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) τροποποιείται ως εξής:

«Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετούσε στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010 και από 1.1.2011 κατέστη αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών ή μετατάχθηκε σε δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και ανεξαρτήτως δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή μετάταξής του, καταβάλλεται έως και το Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07 − 120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία. Με έναρξη τον Ιούνιο του 2011 γίνεται σταδιακή τακτοποίηση των πληρωμών αυτών με μεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και στους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του προαναφερθέντος νόμου.»

6. To άρθρο 24 του v. 3409/2005 (A΄ 273) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Ρυθμίσεις θεμάτων NAT για την αντικατάσταση και εκκαθάριση ναυτολογίων ελληνικών επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες κρουαζιερόπλοιων

1. Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνο εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, καταβάλλεται ποσό ίσο με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές νόμιμης σύνθεσης. Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του Ν.A.T. στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυτολογίου εντός του χρόνου ισχύος του.

2. Κατά την αντικατάσταση και εκκαθάριση του ναυτολογίου ο πλοιοκτήτης καταβάλλει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές πλην N.A.T., όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία περί Ν.Α.Τ. και οι οποίες αναλογούν στη συμμετοχή του και παρακρατεί από τους ναυτικούς και καταβάλλει στο NAT τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

α) Τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα.

β) Ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής συνθέσεως πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής Α.Ε.Ν. (πλοίαρχος ή μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, μετά από έγκριση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ., εκπληρούται με τη ναυτολόγηση σπουδαστή Α.Ε.Ν. σε άλλο πλοίο της αυτής διαχειρίσεως, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

γ) Υφίσταται έγκριση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώματος πλοίου.

3. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο Ν.Α.Τ. περί απαρέγκλιτης τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει στο Ν.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών.

4. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξοφλούνται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ N.A.T. ούτε παρακρατεί τις ασφαλιστικές υπέρ Ν.Α.Τ. εισφορές που αναλογούν στους ναυτικούς, ενώ η καταβολή των παραπάνω ποσών καλύπτεται συνολικά από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.

5. Για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ως τακτικές ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι εισφορές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), Ταμείων Πρόνοιας (Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), Εστίας Ναυτικών, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας (Κ.Ν.Ε.), Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.).

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τα πλοία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, που είναι νηολογημένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/ 1953 (Α΄ 317), όπως έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από το ν.δ. 2928/1954 (Α΄ 163).

7. Απαιτήσεις του Ν.Α.Τ. από πλοία της πρώτης παραγράφου, που προέκυψαν από ναυτολόγια ή φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να αναζητούνται. Για όσες απαιτήσεις έχουν ασκηθεί προσφυγές, έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, δεν εφαρμόζονται ή αναστέλλονται τα επιβληθέντα αναγκαστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), δεν ασκείται ή αναστέλλεται η σχετική ποινική δίωξη και αναστέλλονται οι συναφείς εκκρεμείς ποινικές δίκες.»

Άρθρο 23

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) προστίθενται οι λέξεις: «καθώς και εταιρείες που συστάθηκαν ή συστήνονται για την αξιοποίηση ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία εισφέρονται σε αυτές ή μειοψηφικές μετοχικές συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις.»

2. Στο άρθρο 1 του ν. 3049/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων και του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ονομασία «Διεύθυνση Υποστήριξης Ε.Γ.Α.Α.», καθώς και «Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων» που υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Το Αυτοτελές Γραφείο του Ε.Γ.Α.Α. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ε.Γ.Α.Α..

Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Α΄ Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων:

αα) Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Αποκρατικοποιήσεων.

ββ) Δημοσίευση των προσκλήσεων.

γγ) Αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και σύνταξη εισήγησης προς τη Δ.Ε.Α.Α. για την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου.

δδ) Διεκπεραίωση κάθε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.

εε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών Ανάθεσης.

β) Tμήμα Β΄ Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής Συμβάσεων:

αα) Τήρηση αρχείου συμβάσεων.

ββ) Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δ.Ε.Α.Α. και των συνημμένων σε αυτές εγγράφων.

γγ) Τήρηση αρχείου παραδοτέων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

δδ) Παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και της πληρωμής τους.

εε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 5.

Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνιστώνται είκοσι θέσεις κατηγορίας ΠΕ και πέντε θέσεις κατηγορίας ΔΕ.

Οι ανάγκες των ανωτέρω οργανικών μονάδων σε προσωπικό καλύπτονται με μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων.»

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3049/2002 προστίθενται οι λέξεις: «και οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πώληση αυτή, όπως ιδίως οι διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης, η αναδιοργάνωση ή αναδιάρθρωση της επιχείρησης.»

6. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με συμβούλους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 και του άρθρου 7, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Α.Α. για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την εφαρμογή των αποφάσεών της. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) εφαρμόζεται και στις συμβάσεις αυτές.

Ειδικά για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5Α.»

7. Μετά το άρθρ. 5 του ν. 3049/2002, προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων

1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, με εξαίρεση τη διάθεση κινητών αξιών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζεται αποκλειστικά η ακόλουθη διαδικασία:

α) Η Ε.Γ.Α.Α. γνωστοποιεί την πρόθεση της Δ.Ε.Α.Α. να προχωρήσει σε ανάθεση σύμβασης με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ή και στο διεθνή ή εθνικό τύπο.

Με την πρόσκληση γνωστοποιούνται:

αα) Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.

ββ) Το αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας.

γγ) Η προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δεκαπέντε ημέρες και, αν συντρέχουν ειδικοί ή επείγοντες λόγοι, κατώτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες.

δδ) Τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων που συνδέονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.

εε) Αν η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση των προσφορών ή μετά από ανταγωνιστικό διάλογο των προσφερόντων, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε και μικρότερος από τρεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα της προηγούμενης περίπτωσης είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

β) Απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή άλλοι οικονομικοί φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

γ) Η Ε.Γ.Α.Α. προβαίνει σε διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά.

δ) Αν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί ανταγωνιστικός διάλογος, η Ε.Γ.Α.Α. διεξάγει το διάλογο με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να προσδιορίσει μετά από συγκριτική αξιολόγηση την ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η Ε.Γ.Α.Α. τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.

ε) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ε.Γ.Α.Α. αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του άρθρου 51 του π.δ. 60/2007.

στ) Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, η Ε.Γ.Α.Α. εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούται να μην παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Η Ε.Γ.Α.Α. δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

ζ) Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης της συμβάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η σύμβαση υπογράφεται, για λογαριασμό του Δημοσίου, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Α.Α. όργανο.

2. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Γ.Α.Α., άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς την Ε.Γ.Α.Α., για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

3. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Γ.Α.Α., άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

4. Στην Ε.Γ.Α.Α. συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των Διαδικασιών Ανάθεσης (ΕΠ. Ε.Ν.Δ.Α.), η οποία συγκροτείται από συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή συνταξιούχους ή εν ενεργεία ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του άρθρου αυτού και η γνωμοδότηση προς τη Δ.Ε.Α.Α. για την τήρηση των διαδικασιών αυτών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους, η οποία βαρύνει το λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 5.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Για τη διάθεση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις.»

8. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν.3049/2002, τίθεται αντί κόμματος τελεία και προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Ο λογαριασμός έχει διαχειριστική αυτοτέλεια και υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαχειριστική περίοδος του λογαριασμού ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. Ο διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές εντός του πρώτου τριμήνου από την ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου.

Ο λογαριασμός πιστώνεται με τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3049/2002 και χρεώνεται με εντολές του Υπουργού Οικονομικών και αποκλειστικά για τις δαπάνες και αμοιβές συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, εκτός αν η Δ.Ε.Α.Α. αποφασίσει ότι οι δαπάνες και αμοιβές αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της υπό αποκρατικοποίηση επιχείρησης ή θα αφαιρεθούν από το προϊόν της πώλησης μετοχών. Μετά την αφαίρεση των δαπανών και εξόδων, τα εναπομείναντα έσοδα του λογαριασμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ποσό του λογαριασμού που μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της αγοράς του δημόσιου χρέους και ο ειδικότερος τρόπος και χρόνος του διαχειριστικού ελέγχου του λογαριασμού, ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των ορκωτών ελεγκτών και κάθε σχετικό θέμα για τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Ειδικά για το 2011, ο λογαριασμός επιχορηγείται με το συνολικό ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2011 του ειδικού φορέα 23−200 και Κ.Α.Ε. 7321, 7322 και 7329.

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασμού είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Ε.Γ.Α.Α. που συστήνεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) να συνιστά ή να καταργεί λογαριασμούς της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, του άρθρου 1 του π.δ. 15/2011.»

9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 τίθενται οι λέξεις: «καθώς και δικαιώματα παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας και προβολής κρατικών λαχείων.»

Άρθρο 24

1. α) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μπορούν να κατέχουν παράλληλα αντίστοιχη θέση Διοικητή ή Προέδρου ή Υποδιοικητή ή Αντιπροέδρου άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). Για το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησης, οι ανωτέρω δικαιούνται τις αποδοχές μόνο από τον ένα φορέα απασχόλησής τους, που οι ίδιοι επιλέγουν. Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ως προς το διορισμό Διοικητή ή Προέδρου Ασφαλιστικού Οργανισμού δεν ισχύουν, μόνο για την ανωτέρω περίπτωση.

β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται η εξής φράση: «με τους αναπληρωτές τους.»

2. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμηθευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων. Όσον αφορά στην πληρωμή των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ο.Π.Α.Δ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ..

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον Ο.Π.Α.Δ., κατά τις κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 2.3.2011 και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του Ο.Π.Α.Δ..

3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3892/2010 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το σκοπό:

α) του ελέγχου της εκκαθάρισης των συνταγών και παραπεμπτικών, β) της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης και γ) του ελέγχου των παραβάσεων της συνταγογράφησης και της εφαρμογής της φαρμακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας, καθώς και της επιβολής των προβλεπόμενων προς τούτο κυρώσεων.

Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αφορά τον εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας.

Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στη σύνταξη αιτιολογημένων εκθέσεων ως προς τις διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να επιληφθεί το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.).»

β) Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ. τον έλεγχο της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων στη συνταγογράφηση και στην εφαρμογή της φαρμακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας.»

4. Της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, σε περίπτωση έλλειψης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ Οικονομικού, με γνώσεις στην Πληροφορική.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν από τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671