ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.04.2011)

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 88

19 Απριλίου 2011

__________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 8 παρ. 6 και 12 παρ. 1 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. 66/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 1

Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων

1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου.

Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται με απόφαση των κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν.3908/2011 αρμοδίων οργάνων, ως εξής:

α. Ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από αίτησή του. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί μέρος τής συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

β. Ποσό που ανέρχεται στο 25% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄ ). Αν ο επενδυτής δεν έχει λάβει ολόκληρη ή μέρος της προκαταβολής της περίπτωσης α΄, το ποσοστό αυτής ή το μη καταβληθέν τμήμα της καταβάλλεται κατά το παρόν στάδιο.

γ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β΄.

δ. Τα προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται εντός τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

α. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα ποσοστά ενισχύσεων του άρθρου 5 του ν.3908/2011.

Αν η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

3. Απαγόρευση εκχώρησης − Εξαιρέσεις

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείρς στον φορέα της επένδυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει εκταμιευθεί τουλάχιστον ισόποσο τμήμα της καταβαλλόμενης επιχορήγησης του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

4. Δικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι τα εξής:

α. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βα του ν. 3908/2011).

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βα του ν. 3908/2011).

γ. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βγ του ν. 3908/ 2011).

δ. Τιμολόγιο ενίσχυσης (άρθρο 12 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων − π.δ. 186/1992, A΄ − 84).

ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν της ενίσχυσης.

ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον:

ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.

ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασμός που θα κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης.

Άρθρο 2

΄Ιδιο συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου

1. Ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά σχέδια που Ενισχύονται με επιχορήγηση

α. Το ποσοστό της Ιδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που ενισχύεται με την μορφή της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών αυτού (άρθρο 8 παρ. 6 περ. α΄ του νόμου 3908/2011).

β. Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η Ίδια συμμετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτών.

γ. Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή.

2. Μορφή Ιδιας συμμετοχής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

α. Ατομικές Επιχειρήσεις

Για τις ατομικές επιχειρήσεις η ίδια συμμετοχή αποτελεί Ιδιο κεφάλαιο.

β. Εταιρείες

Ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων σε μετρητά. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

Επίσης, ίδια συμμετοχή συνιστούν και τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού αποθεματικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Συνεταιρισμοί

Ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεματικό που σχηματίζεται για τον σκοπό αυτό.

Η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/ 2011.

3. Αύξηση του κεφαλαίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών ή συνεταιρισμών μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί.

4. Τήρηση αποθεματικών

Τα αποθεματικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Αν τα αποθεματικά διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά αποτελούν ίδια συμμετοχή του επενδυτικού φορέα, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας του φορέα, μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων του που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.

5. Ίδια κεφάλαια των φορέων των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με φορολογική απαλλαγή

Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (άρθρο 8 παρ. 6 περ. γ΄ του ν. 3908/2011).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671