ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10.12.2010)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 208

10 Δεκεμβρίου 2010

________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3897

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ε.Σ.Ο.Α. έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

2. Το Ε.Σ.Ο.Α. στο πλαίσιο της συμβουλευτικής αποστολής του:

α) αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί χρήσιμες για τη ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας,

β) προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων δράσεων,

γ) ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα αλλά και διεθνώς και αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,

δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφάλεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας. Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και

ε) εκπονεί ετήσια έκθεση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

3. Το Ε.Σ.Ο.Α., για τη διευκόλυνση του έργου του, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.

Το Ε.Σ.Ο.Α. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη. Τα μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη. Για το διορισμό των εκπροσώπων των φορέων της παραγράφου 3 απαιτείται η υποβολή σχετικής πρότασης των φορέων αυτών. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Α. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου παύει αν, για οποιονδήποτε λόγο, απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας διορίστηκαν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του, η αντικατάσταση γίνεται με την ίδια διαδικασία και ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ.Ο.Α. ασκείται από την αρμόδια για την οδική ασφάλεια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Το Ε.Σ.Ο.Α. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ο.Α. προσκαλούνται και υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες για θέματα της αρμοδιότητας ή της ειδικότητάς τους αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ο.Α. υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το Συμβούλιο. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).

7. Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

8. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Α. βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ε.Σ.Ο.Α.. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Α. δεν απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας

Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας» με αποστολή, αρμοδιότητες και συγκρότηση, ως ακολούθως:

1. Αποστολή – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας:

− Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος άσκησης των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων.

− Εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική για την οδική ασφάλεια εντός του ιεραρχικού της επιπέδου και διαμορφώνει προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων άσκησής της.

− Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, καθώς και με τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, με στόχο την προώθηση δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη Χώρα.

2. Συγκρότηση

Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας

β. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

γ. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων.

3. Η Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Συντονισμού

β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Κανόνων Κυκλοφορίας

γ. Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών.

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος είναι οι εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

− Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσα από σχετικά προγράμματα και δράσεις.

− Η θέσπιση περιοριστικών μέτρων για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

− Η θέσπιση μέτρων για την ασφαλή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών στις σήραγγες που καλύπτονται από την κοινοτική Οδηγία 2004/54/ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 230/2007 (ΦΕΚ 264 Α΄).

− Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων και δεικτών σχετικών με τα οδικά ατυχήματα, τα αίτια αυτών, καθώς και τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτών στην ποιότητα ζωής και την εθνική οικονομία και η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που διατηρούν πρωτογενή στοιχεία οδικών ατυχημάτων.

− Πιστοποίηση Πραγματογνωμόνων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων.

− Η έκδοση ετήσιων αναφορών με γενικά και ειδικά στοιχεία και αναλύσεις για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.

− Η συνεργασία και παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της μεθοδολογίας και τήρησης στατιστικών στοιχείων, η παροχή αντίστοιχων πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς.

− Η παροχή πληροφόρησης σε φορείς, υπηρεσίες και πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της οδικής ασφάλειας.

− Η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

− Η οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής για θέματα οδικής ασφάλειας, η εφαρμογή προγραμμάτων οδικής ασφάλειας προς κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες πληθυσμού, καθώς και η συνεργασία με κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και ινστιτούτα για τη διάδοση και εμπέδωση της οδικής ασφάλειας.

− Η εποπτεία των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

− Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς.

− Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των προτεινόμενων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος επί μέρους δράσεων, καθώς και η υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους.

Οι επί μέρους δράσεις είναι οι εξής:

• Οριστικοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που θα εντάσσονται στο ετήσιο Πρόγραμμα του Υπουργείου.

• Συντονισμός (οικονομικός, διοικητικός, τεχνικός) των δράσεων οδικής ασφάλειας του Προγράμματος.

• Συνεργασία με τη Διυπουργική Επιτροπή και ειδικότερα τη Γραμματεία Υποστήριξής της, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.).

• Συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα με την οδική ασφάλεια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, αφού μια σειρά από δράσεις του Υπουργείου απαιτούν τη συνδυασμένη προσπάθεια με άλλους φορείς.

• Συνεργασία με τους φορείς οδικής ασφάλειας των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την αξιοποίηση της σχετικής υπάρχουσας εμπειρίας.

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος.

• Εκπόνηση τακτικών μελετών (ανά έτος) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων, καθώς και τον επανακαθορισμό των επί μέρους μέτρων που θα προταθούν για έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή.

Β) ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

− Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του βασικού κανονιστικού πλαισίου οδικής κυκλοφορίας (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του και των αποτελεσμάτων του.

− Η αποτελεσματική, σύγχρονη και με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της έκδοσης αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

− Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

− Η επεξεργασία του σχετικού κανονιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά:

• στις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες ιατρικής εξέτασης και επανεξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών κ.λπ.,

• στην εκπαίδευση και πιστοποίηση προσόντων υποψήφιων οδηγών και οδηγών, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης και επανεξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση της άδειας οδήγησης,

• στους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

− Ο προσδιορισμός των υπέρ του Δημοσίου ανταποδοτικών τελών που αφορούν στη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης.

− Η θέσπιση διοικητικών ποινών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

− Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και εκπαίδευση των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

− Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τις άδειες οδήγησης από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

− Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις άδειες οδήγησης, τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών και τη χορήγηση αδειών σε αυτούς.

− Η νομοθετική υποστήριξη για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).

− Η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

− Η συνεργασία και παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της έκδοσης αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών, της εκπαίδευσης, πιστοποίησης προσόντων οδηγών και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών.

− Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου, ο ορισμός της ύλης, η έκδοση εγχειριδίων και η σύνταξη ερωτηματολογίων και θεμάτων για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

− Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την οδική κυκλοφορία από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

− Η αποτελεσματική και σύγχρονη άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της έκδοσης των πιστοποιητικών υποψήφιων οδηγών και οδηγών για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

− Ο καθορισμός της διαδικασίας για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

− Η παρακολούθηση του μητρώου κατόχων πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης (λεωφορείων, φορτηγών, ADR, ΠΕΙ).

− Η συνεργασία και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών λεωφορείων, φορτηγών και οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις και Υπουργεία.

− Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών για την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών για την απόκτηση των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

− Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα πιστοποιητικά, τις σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης υποψήφιων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση των σχετικών αδειών στις σχολές αυτές.

− Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και των οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ).

− Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου, ο ορισμός της ύλης, η έκδοση εγχειριδίων και η σύνταξη ερωτηματολογίων και θεμάτων για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση των προαναφερόμενων πιστοποιητικών.

4. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

β. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εποπτείας ΚΤΕΟ

γ. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων.

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος είναι οι εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

− Η προαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους τεχνικού ελέγχου με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από αρμόδιους φορείς.

− Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα:

• Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για τη βελτίωση του τεχνικού ελέγχου και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους.

• Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα τεχνικού ελέγχου, η παροχή πληροφοριών και στοιχείων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.

• Η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεση ή έμμεση ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

• Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα του τεχνικού ελέγχου.

• Η κατάρτιση προδιαγραφών οδηγιών καλής λειτουργίας και αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των ελέγχων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, την οργάνωση και στελέχωση και το κόστος παροχής των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου.

• Ο προγραμματισμός των τεχνικών ελέγχων οχημάτων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και η πληροφόρηση των υπόχρεων σε τεχνικούς ελέγχους οχημάτων.

− Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης και του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων των κατηγοριών αυτών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών) σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Β) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΤΕΟ

− Η εποπτεία και ο έλεγχος των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

− Η λειτουργία και η εποπτεία των κινητών ΚΤΕΟ και των κινητών μονάδων ελέγχου καυσαερίων.

− Η οργάνωση, η γενική εποπτεία και έλεγχος του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ).

− Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, καθώς και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

− Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που παρέχονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ).

− Η αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των φορέων που ασκούν τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, όπως Δημόσια ΚΤΕΟ, Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, Εργαστήριο Ανάλυσης Καυσαερίων, Κινητά ΚΤΕΟ, Κινητές Μονάδες Ελέγχου Καυσαερίων.

− Η πιστοποίηση των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

− Η υποστήριξη των φορέων που ασκούν τεχνικούς ελέγχους για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού τεχνικού ελέγχου με ενημέρωση και κατάρτιση, καθώς και με συμβουλευτική υποστήριξη για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων τεχνικού ελέγχου.

− Η μέριμνα και εισήγηση για την κάλυψη αναγκών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε εξοπλισμό, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά των Δημόσιων ΚΤΕΟ.

− Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος αναγκών, προϋπολογισμού και προγράμματος προμηθειών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

− Η διαχείριση των αντίστοιχων αποθηκών του Υπουργείου.

− Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες αρμόδιων προς τούτο υπηρεσιών.

− Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Μοτοσικλετών μέχρι τη σύσταση και λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες αρμόδιων προς τούτο υπηρεσιών.

− Η ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Μοτοσικλετών μέχρι τη σύσταση και λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες αρμόδιων προς τούτο υπηρεσιών.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

− Η διενέργεια δοκιμών καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., τους διεθνείς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

− Η συμμετοχή στις διεθνείς οργανώσεις για θέματα ελέγχου καυσαερίων και ειδικότερα:

• Η παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και ιδίως των χωρών της Ε.Ε. σε θέματα δοκιμών καυσαερίων και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής.

• Η συνεχής ενημέρωση στις προδιαγραφές και μεθόδους που εφαρμόζουν άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμοί, σχετικά με τον έλεγχο καυσαερίων.

• Η μέριμνα για τη λειτουργία του ειδικού Εργαστηρίου Καυσαερίων (στο Ελληνικό) και τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε..

• Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου.

− Η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έργων απαραίτητων για το συνεχή εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου.

− Η σύνταξη οδηγιών χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και τήρησης αρχείων και γενικότερα η εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας ή απαίτησης που προκύπτει από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία διαπίστευσης του Εργαστηρίου ή το εγχειρίδιο ποιότητας.

− Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την απαραίτητη συντήρηση, ρύθμιση και διακρίβωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα.

− Η μέριμνα για τη συνεχή παρακαταθήκη αναλωσίμων και ανταλλακτικών του Εργαστηρίου.

− Ο προγραμματισμός των διενεργούμενων από το Εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων.

− Η πραγματοποίηση ελέγχων που άπτονται σε θέματα προδιαγραφών Οδηγιών ή Κανονισμών της Ε.Ε. ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε., για την Ευρώπη και να εκδίδει αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την ταξινόμηση ή την έγκριση τύπου οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

− Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια και το θόρυβο των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, η μελέτη και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις μεταφορές σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και φορείς του Υπουργείου.

5. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων

β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων

γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων

δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων.

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος είναι οι εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

− Η ασφάλεια στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών τεχνικής πιστοποίησης για τα αυτοκίνητα οχήματα.

− Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα όλων των κατηγοριών.

− Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη της τεχνικής πιστοποίησης και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα.

− Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.

− Η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα της πιστοποίησης και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

− Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης.

− Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές και της συμμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα τεχνικών πιστοποίησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

− Η επεξεργασία και κατάρτιση των κανονισμών για τον έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε ό,τι αφορά την κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων και εξαρτημάτων και τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

− Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων.

− Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα και η τήρηση μητρώου κατά εργοστάσιο κατασκευής και τύπο οχήματος.

− Η υποστήριξη με εγκυκλίους, η πληροφόρηση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις δημόσιες αρχές που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα τεχνικής πιστοποίησης και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών) σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Β) ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

− Η παροχή υπηρεσιών έγκρισης τύπου αυτοκινήτων οχημάτων όλων των κατηγοριών, τεχνικών ολοτήτων και των εξαρτημάτων αυτών και ειδικότερα:

• Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου και η οργάνωση των διαδικασιών παροχής εγκρίσεων τύπου αυτοκινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων.

• Η συγκέντρωση και ταξινόμηση τεχνικών στοιχείων σχετικών με την έγκριση τύπου οχημάτων και η τήρηση του μητρώου εγκρίσεων.

− Η έκδοση ετήσιων αναφορών με επεξεργασμένα στοιχεία για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και η υποβολή τους στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

− Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

− Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ό,τι αφορά τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, τους σταθμούς διάθεσης καυσίμων και παροχής συναφών υπηρεσιών και τα συναφή επαγγέλματα.

− Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα.

− Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο.

− Η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα.

− Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

− Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές και της συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο όλων των εμπλεκομένων στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

− Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών με τον αριθμό, τη δυναμικότητα και τη χωροταξική κατανομή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων στοιχείων.

− Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών με τα συναφή επαγγέλματα προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων στοιχείων.

− Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων τις δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Δ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

− Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων και η άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

− Η συνεργασία σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

− Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

− Η επεξεργασία και κατάρτιση κανονισμών για τον έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε ό,τι αφορά την κατασκευή και τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων των κατηγοριών αυτών.

− Η κατάρτιση προδιαγραφών, οδηγιών καλής λειτουργίας και αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες έγκρισης τύπου οχημάτων και τεχνικού ελέγχου των οχημάτων αυτών.

− Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπερκατασκευών τους, που κυκλοφορούν στη χώρα και διενεργούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων, ως και η τήρηση μητρώου, αντίστοιχα.

− Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται στα οδικά οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.

− Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης και του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων των κατηγοριών αυτών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών) σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος.

− Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR.

− Η πιστοποίηση ελεγκτών και πραγματογνωμόνων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων, και ο καθορισμός του προγράμματος και της διαδικασίας διεξαγωγής σεμιναρίων πραγματογνωμόνων ADR, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που τα παρακολουθούν για την πιστοποίησή τους.

− Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για τους Συμβούλους Ασφάλειας που είναι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς και σιδηροδρομικώς, καθώς και η έγκριση των οργανισμών εκπαίδευσης και εξέτασης των συμβούλων αυτών.

− Η τήρηση μητρώου Συμβούλων Ασφάλειας και επιχειρήσεων που απασχολούν τους συμβούλους αυτούς.

− Η παραλαβή εκθέσεων ατυχημάτων από Συμβούλους Ασφάλειας και η σύνταξη αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

− Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τους Συμβούλους Ασφάλειας, την παροχή πληροφοριών και την εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους επαγγελματικούς φορείς.

− Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για την εκπαίδευση, την εξέταση και την εξουσιοδότηση των πραγματογνωμόνων ADR για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους εμπειρογνώμονες ATP ευπαθών τροφίμων.

− Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 3

Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο τις Μεταφορές και τα Δίκτυα έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:

α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού

β. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού

γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών

ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

στ. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

η. Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης

θ. Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ι. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ια. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

ιβ. Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών

ιγ. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών

Οι υπηρεσιακές μονάδες που αναφέρονται στις περιπτώσεις η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ υπάγονται απευθείας στον Υπουργό.

2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών

β. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

γ. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναέριων Μεταφορών

δ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών.

Άρθρο 4

Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Το π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 100/2002 (ΦΕΚ 86 Α΄), 59/2003 (ΦΕΚ 60 Α΄), 99/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄) και 186/2007 (ΦΕΚ 221 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Τέσσερις (4) θέσεις στο βαθμό γενικού διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.»

2. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 43 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:

ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής

2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων ΠΕ Μηχανικών

3. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

4. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναέριων Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής

5. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

6. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής

7. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Συντονισμού ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Κανόνων Κυκλοφορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών

7α. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εποπτείας ΚΤΕΟ ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων ΠΕ Μηχανικών

7β. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων: ΠΕ Μηχανικών

α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών

β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών

γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών

δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων ΠΕ Μηχανικών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/ 2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Διαπίστευση του Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020.» Είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. και πριν τη Διαπίστευσή του, εφόσον κατά την έκδοσή της, έχει υποβάλλει αίτηση για Διαπίστευση στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή της, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3245/ 2004 (ΦΕΚ 110 Α΄) και με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 το αργότερο μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. απαγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την διαπίστευσή τους.»

3. Το άρθρο 41 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του ενδέκατου άρθρου του ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41

Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στη Χώρα διατάξεων των νόμων 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α΄) και 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου αυτού, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α. στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37:

αα. πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά και

β. στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος, από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλονται διπλάσιες ποινές και σε νέα υποτροπή εντός έτους από την προηγούμενη επιβάλλεται κατά περίπτωση οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. ή οριστική αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή.

Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και σε νέα υποτροπή εντός έτους από την προηγούμενη επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τα όργανα ελέγχου διενεργούν τους ίδιους ελέγχους και στα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο..

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη αναστέλλεται η λειτουργία Δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του και μέχρι την αποκατάστασή τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου Ι1 του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), καταργείται, οι δε επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.

5. Στο άρθρο 11 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας για ελέγχους ελαφρών οχημάτων σε εντός σχεδίου περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, καθώς και η χορήγηση άδειας επέκτασης για ελέγχους σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και τρίτροχα οχήματα, με τη μετατροπή λειτουργουσών αυτομάτων γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων σε αντίστοιχες γραμμές ελέγχου δίκυκλων μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και τρίτροχων οχημάτων και το αντίστροφο. Στα παραπάνω Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για ελέγχους σε βαρέα οχήματα και η προσθήκη αυτομάτων γραμμών ελέγχου ελαφρών και τρίτροχων οχημάτων, δίκυκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Σε είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όλα τα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούνται οριστικά και αμετάκλητα σε μετεγκατάσταση σε περιοχή εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου.»

6. Στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) όπως έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου Ι3 του άρθρου 16 του ν. 3534/ 2007 (ΦΕΚ 40 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων, που εγκρίνονται βάσει του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α’) όπως ισχύει, δύναται η διαμόρφωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων της εισόδου και εξόδου να έχει πλάτος κυμαινόμενο από πέντε (5,00) έως οκτώ (8,00) μέτρα.»

7. Στο άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά όταν το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου χρησιμοποιείται για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου τότε το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και μόνο για τους σκοπούς της έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα ισχύει για δύο (2) μήνες επιπλέον της αναγραφόμενης ημερομηνίας ισχύος του.»

8. Στο άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και το Ειδικό Εργαστήριο Καυσαερίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

9. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. [ν.2696/1999, (ΦΕΚ 57 Α΄)], όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημά του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, επιπλέον από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις τέλος διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:

α. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

β. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

γ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των έξι (6) μηνών.

δ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο.

ε. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα μέχρι τους έξι (6) μήνες.

στ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών.

ζ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

η. Τα κατά τα ανωτέρω προκύπτοντα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

10. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3446 /2006 (ΦΕΚ 49 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των εσόδων από τα τέλη των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούν οι Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, τα οποία περιέρχονται στην Υπηρεσία που χρησιμοποιεί την ανωτέρω μονάδα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/ 2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την είσπραξη του τέλους και τη συμπλήρωση και υποβολή των παραστατικών για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.»

11. Στο άρθρο 19 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Εκτός από το τέλος που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ο οικείος Νομάρχης μπορεί με απόφασή του να επιβάλει πρόσθετο τέλος, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας ελεγχόμενου οχήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το πρόσθετο αυτό τέλος διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών της μηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Τ.Ε.Ο., της διακρίβωσης, συντήρησης, προσθήκης και αγοράς μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Κ.Τ.Ε.Ο. και κάθε άλλης δαπάνης που απαιτείται για τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. και δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της οικίας Νομαρχίας για το συγκεκριμένο Κ.Τ.Ε.Ο.. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την είσπραξη του πρόσθετου τέλους και τη συμπλήρωση και υποβολή των παραστατικών για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.»

12. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της περίπτωσης α΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την ίδρυση Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. σε εκείνες τις νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης των Νήσων Σαμοθράκης του Νομού Έβρου, Θάσου του Νομού Καβάλας, Σκύρου του Νομού Ευβοίας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου του Νομού Μαγνησίας και Κυθήρων του Νομού Πειραιώς, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή, κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, δεν τίθεται ο ανωτέρω περιορισμός εμβαδού του αντίστοιχου γηπέδου, πλην αυτού που προκύπτει από τις σχετικές με την ελάχιστη αρτιότητα των γηπέδων πολεοδομικές διατάξεις. Η παραπάνω ρύθμιση έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στις προαναφερόμενες νήσους δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. με τις προϊσχύουσες διατάξεις.»

Άρθρο 6

Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος θορύβου για τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα οχήματα. Όλα τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Κάρτα Ελέγχου Θορύβου (Κ.Ε.Θ.), με την οποία πιστοποιείται ότι κατόπιν ελέγχου πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος θορύβου, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) θα επέχει θέση Κ.Ε.Θ. με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.

2. Η Κάρτα Ελέγχου Θορύβου (Κ.Ε.Θ.) χορηγείται έναντι αμοιβής σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, από τα λειτουργούντα Δημόσια ή Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ή από ειδικά εξουσιοδοτημένα από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που υπάγονται στο ν.1575/1985.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της Κ.Ε.Θ., οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου θορύβου, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού, η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των φορέων έκδοσής της, οι προϋποθέσεις έναρξης του θεσμού σε ένα νομό και κάθε άλλο, σχετικό με τα ανωτέρω, θέμα.

4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη καθορίζεται η έναρξη του θεσμού και το πρόγραμμα πρόσκλησης σε κάθε Περιφέρεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ειδικό τέλος το οποίο επιβάλλεται για τον έλεγχο των μοτοσικλετών, των μοτοποδηλάτων και τρίτροχων οχημάτων από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. για τον ειδικό έλεγχο θορύβου. Το τέλος αυτό διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών της αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού ελέγχου, την προμήθεια των καρτών και τις δαπάνες του απασχολούμενου προσωπικού για το έργο αυτό.

6. Τα έντυπα των Καρτών Ελέγχου Θορύβου χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και

Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία καταβάλλουν ειδικό τέλος για την αγορά τους, το ύψος του οποίου ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού που καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου θορύβου στα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο., όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησής του, καθώς και της νομοθεσίας που διέπει εν γένει τον τεχνικό έλεγχο εκπεμπόμενου θορύβου των μοτοποδήλατων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων στη Χώρα, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια έκδοσης Κ.Ε.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3:

αα. Πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια (1.000) ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ββ. Αφαίρεση της άδειας έκδοσης Κ.Ε.Θ. από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά.

γγ. Σε άρνηση του υπευθύνου του φορέα να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια έκδοσης Κ.Ε.Θ. για τριάντα (30) ημέρες.

β. Στους οδηγούς των μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων. αα. Πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ όταν διαπιστώνεται ότι το μοτοποδήλατο ή η μοτοσικλέτα ή το τρίτροχο όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα Κ.Ε.Θ., ενώ υπάρχει η σχετική υποχρέωση.

ββ. Αφαίρεση της Κ.Ε.Θ. εφόσον κατέχουν ή χρησιμοποιούν πλαστή ή μη νομίμως εκδοθείσα Κ.Ε.Θ. και πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γγ. Ακύρωση της Κ.Ε.Θ. εφόσον κατέχουν ή χρησιμοποιούν Κ.Ε.Θ. με ελλιπή ή εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν το μετρητικό εξοπλισμό, λανθασμένη μέτρηση λόγω κακής βαθμονόμησης των οργάνων ή κακής διαδικασίας μέτρησης, ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και Κινητές Μονάδες Ελέγχου Πεδίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων επιβατηγών, φορτηγών, λεωφορείων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.»

2. Στην παρ. δ΄ του άρθρου 2 του π.δ.363/1995 (ΦΕΚ 193 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η κινητή μονάδα ελέγχου «πεδίου» δύναται να εκτελεί οδικό τεχνικό έλεγχο ο οποίος συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση της κατάστασης του οχήματος σε θέματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή παραβάσεων βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) πρόστιμα από το μέλος της κινητής μονάδας ελέγχου, που είναι όργανο της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.»

Άρθρο 8

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Η παρ. 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης, εκτός:

α) της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο,

β) των περιπτώσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο στο ένα όγδοο, εφόσον οι κάτοχοι και οι οδηγοί των οχημάτων προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που επέβαλαν το διοικητικό πρόστιμο ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους κατόχους και οδηγούς οχημάτων Ε.Δ.Χ., ασθενοφόρων, σχολικών και λοιπών λεωφορείων και φορτηγών, με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι εφόσον επικυρωθεί το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής το καταβάλλουν κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης.»

Άρθρο 9

Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 6 του π.δ. 74/ 2008 (ΦΕΚ 112 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται είτε εντός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας αυτών, καθώς και κατά τις ημέρες αργιών με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Δημοσίου Κ.Τ.Ε.Ο. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής) από τους οποίους ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός. Στην επιτροπή συμμετέχει και γραμματέας, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε κατά τις ημέρες αργιών, η αποζημίωση της επιτροπής βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, αποκλειστικά για τους οδηγούς – Εργαζόμενους σε Συγκοινωνιακό Φορέα, έχουν και οι Συγκοινωνιακοί Φορείς, οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) οδηγούς. Εφόσον οι παραπάνω Φορείς ιδρύσουν Εκπαιδευτικά Κέντρα, θα πρέπει να εφοδιάζονται με την ειδική προς τούτο άδεια της παραγράφου 4 και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9.»

Άρθρο 10

Συνεργεία αυτοκινήτων

1. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 22 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν τις 25.2.1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του π.δ. 224/1997 (ΦΕΚ 169 Α΄) και μετέπειτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.160/2005, μέχρι τις 31.12.2006, οι οποίες και παρατάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄) μέχρι τις 31.12.2009, παρατείνεται μέχρι 31.12.2017.

Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του και πρέπει να πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας. Αν μέχρι την 1.1.2018 τα συνεργεία του άρθρου αυτού δεν εφοδιαστούν με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του π.δ.78/1988, όπως ισχύει.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:

«γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως αυτός ισχύει, επί ένα (1) έτος από της δημοσιεύσεως του προβλεπόμενου στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγματος και της προβλεπόμενης στο εδάφιο β΄ της παρούσας παραγράφου υπουργικής αποφάσεως, αντιστοίχως.»

3. Κρίνεται κατάλληλη η θέση για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας αυτοκινήτων με υγραέριο και γενικότερα με αεριώδη υπό πίεση καύσιμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄) και των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και των εδαφίων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύουν. Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄) καταργείται.

4. Για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, η καταγραφόμενη έκταση του τοπογραφικού διαγράμματος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ορίζεται σε πενήντα (50) μέτρα, από τα όρια του συνεργείου.

5. Η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται σε πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα.

Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, οι οποίοι όμως να μην επικοινωνούν εσωτερικά με το χώρο του συνεργείου. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους σε χώρους συνεργείων στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντηρήσεις περισσότερων της μιας ειδικοτήτων του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος και του πλήρους διαχωρισμού τους, από τους λοιπούς επισκευαστικούς χώρους κύριας εργασίας των άλλων ειδικοτήτων, με παρεμβολή κατάλληλης τοιχοποιίας από άκαυστα υλικά καθ’ όλο το ύψος τους.

6. Τα συνεργεία υγραερίου, της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης προγενέστερη εγκαταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 1 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, μη επηρεαζόμενα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 αποστάσεις των μεταγενέστερων αυτών εγκαταστάσεων.

7. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων ή αερίων καυσίμων, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος της άδειας της περίπτωσης α΄ ή β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1575/1985 και να έχει την προβλεπόμενη σχετική προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου.

Εναλλακτικά, αντί της προϋπηρεσίας της παρ. 2θ του άρθρου 3 του ν. 1575/1985, για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων, αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Αντί της προϋπηρεσίας της παρ. 1β του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010 και της απαιτούμενης εκπαίδευσης της παρ. 1γ του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010 για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων, αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Η δομή, το περιεχόμενο, ο χρόνος και οι προδιαγραφές των επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 11

Εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, σε απόσταση μικρότερη από ογδόντα (80) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περιοχές όπου επιτρέπονται από τις αντίστοιχες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως.»

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, αντίστοιχα για κάθε κτίριο με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, με βάση το θεωρητικό πληθυσμό του.

Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, θα τηρείται η απόσταση των ογδόντα (80) μέτρων του εδαφίου α΄ αυτής. Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο καυσίμων, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.»

2. Οι αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων.

3. Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους, εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας xρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν απόσταση μικρότερη από ογδόντα (80) μέτρα από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις για τις πάσης φύσεως αποστάσεις για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) μικτού και αμιγούς, από άλλο πρατήριο καυσίμων, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση τόσο αυτές που μετρώνται ακτινικά όσο και αυτές που μετρώνται κατά μήκος του άξονα της οδού, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του π.δ.118/2006, καθώς και στην παράγραφο 1γ του άρθρου 3 του π.δ. 595/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, διατηρουμένων των αποστάσεων της παραγράφου 1ε του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970 όπως ισχύει.

5. Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για τη χρήση του CNG στην κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από το β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α΄) ή π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται με την υπ’ αριθμόν Οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155 Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύουν.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων ή μικτών πρατηρίων δημόσιας χρήσης απαιτείται να είναι έλληνες υπήκοοι ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Βόρεια Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία από ένα διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. και πάντως πριν τη χορήγηση της καταλληλότητας θέσης. Η οικεία Υπηρεσία υποχρεούται εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών να χορηγήσει την έγκριση καταλληλότητας στο ακίνητο για διαμόρφωση μικτού πρατηρίου ή αμιγούς υγραερίου. Η αυτοψία για την έγκριση της καταλληλότητας της θέσης για την ίδρυση μικτού πρατηρίου ή αμιγώς υγραερίου, αναφέρεται κυρίως στα στοιχεία της περιοχής και όχι στις διαστάσεις του ακινήτου και τη βάσει αυτών των δυνατοτήτων διαμόρφωση πρατηρίου στο ακίνητο. Ο διπλωματούχος μηχανικός ή υπομηχανικός της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, που διενήργησε την αυτοψία, μετά το πέρας αυτής, υποβάλλει σχετική έκθεση.»

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η άδεια ίδρυσης μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, είναι διάρκειας δύο (2) ετών, δυνάμενη να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι οικοδομικές εργασίες των κτισμάτων του πρατηρίου ή οι εργασίες διαμόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτή τη περίπτωση διενεργείται εκ νέου αυτοψία για την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλλονται εκ νέου τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄, γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για διάστημα, ίσο προς εκείνο που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.»

9. Οι υποπαράγραφοι (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

(β) «Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, η οποία πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια της οποίας δεν περιορίζεται.»

(γ) «Ειδικό χώρο υγιεινής που περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) και νιπτήρες, αριθμού αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης.

Ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθητικός κτιριακός χώρος πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, καθώς επίσης και αυτούς για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών πρέπει να είναι άρτια και σύμφωνος προς το περιβάλλον, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνειά του δεν περιορίζεται.»

10. Η απόσταση του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, καθορίζεται σε ογδόντα (80) μέτρα.

Άρθρο 12

Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης και διατήρηση λειτουργίας εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων εντός των αμαξοστασίων συγκοινωνιακών φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα

1. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί διενέργειας αυτοψίας, αποδεικτικών και γραμματίων καταθέσεων, έκδοσης άδειας ίδρυσης και ειδικών εγκρίσεων που καλύπτονται από τη γενικότερη άδεια του Μετρό.»

2. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως ακολούθως:

« 6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό των λεωφορείων της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων με την επωνυμία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων της, παραμένουν και λειτουργούν επί πέντε (5) έτη από την έκδοση του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ και τηρούν τις κείμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυόμενων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων, στις διατάξεις αυτής.»

Άρθρο 13

Οδική Βοήθεια

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται τουλάχιστον στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με ίδια μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον στον έναν από τους δύο παραπάνω νομούς.»

2. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3651/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3783/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μια (1) έως τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων.»

Άρθρο 14

Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Απαγορεύεται η έξοδος από τη Χώρα των οχημάτων, των οποίων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό όχημα και δεν καταβληθεί το πρόστιμο εντός της ίδιας ημέρας, αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται από το Μ.Κ.Ε. σε όλα τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές εισόδου και εξόδου από τη Χώρα, ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του οχήματος έως ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος του οχήματος επιτρέπεται αφού προσκομιστεί στις Τελωνειακές ή Λιμενικές Αρχές το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου και παραληφθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει εφαρμογή και για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 του νόμου αυτού.»

Άρθρο 15

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Βυτιοφόρα

Η παρ. 5γ του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια εμπορίας και ιδίως:

αα) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας,

ββ) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας,

γγ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών,

δδ) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιόν τους δικαιολογητικά,

εε) τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας και ο χρόνος διάρκειάς αυτής,

στστ) οι επιβαλλόμενες σε περίπτωση παραβίασης κατ’ ανώτατο και κατώτατο όριο διοικητικές κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) και του ν. 3446/ 2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) και

ζζ) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.»

Άρθρο 16

Κοινωνικές Διατάξεις Μεταφορών

1. Το άρθρο 12 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Στους οδηγούς, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου (L370/31.12.1985 της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L102/11.4.2006 της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τη σχετική με αυτούς εθνική νομοθεσία επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Στον οδηγό, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες.

β. Στη μεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από τετρακόσια (400) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες.

γ. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, εντός των ορίων της παραγράφου 1 και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις για κάθε συγκεκριμένη παράβαση του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

3. Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω διοικητικών προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄).»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους οδηγούς, που πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο 17

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η κάτωθι Σύμβαση που υπογράφηκε στις 8.4.2010 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης και την Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. με σκοπό την τροποποίηση και συμπλήρωση της οικονομικής συμφωνίας για την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου δια των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που συστάθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νομίμως εκπροσωπούμενου δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί για την υπογραφή της σύμβασης αυτής κατ’ εξουσιοδότηση της αριθμ. 2/5/17.3.2010 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, υπογράφεται η παρούσα σύμβαση με τους παρακάτω όρους.

Επιπροσθέτως η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης νομίμως εκπροσωπούμενου δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί για την υπογραφή της σύμβασης αυτής κατ’ εξουσιοδότηση της αριθμ. 2/15.3.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως και από την Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. νομίμως εκπροσωπούμενη δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί για την υπογραφή της σύμβασης αυτής κατ’ εξουσιοδότηση της αριθμ. 10/17.3.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Άρθρο πρώτο

Ισχύς Συμπληρωματικής Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

1. Η παρούσα συμπληρωματική οικονομική συμφωνία, η οποία υπογράφεται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και προσυπογράφεται από την Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, διέπεται από τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄), ως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την από 4.8.2003 συμπληρωματική οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και την από 11.1.2008 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. που κυρώθηκε με το ν. 3652/2008 (ΦΕΚ 45 Α΄) αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει ταυτόχρονα με αυτήν.

2. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται λαμβανομένων υπόψη:

α. Των ρυθμίσεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 2898/ 2001.

β. Της αριθμ. 1/146/24.9.2009 απόφασης του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.).

γ. Της αριθμ. 2/5/17.3.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ..

δ. Της αριθμ. 2/15.3.2010. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης.

ε. Της αριθμ. 10/17.3.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε..

3. Κάθε συμβατική δαπάνη και κάθε συμβατικό έσοδο που προκύπτουν λόγω και εξ αιτίας της παρούσας σύμβασης, θα αναγνωρίζονται για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, ως ισχύει.

Άρθρο δεύτερο

Απαιτούμενος αριθμός και τύπος λεωφορείων

1. Για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στην αστική περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ως και για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους εννέα (9) Δήμους του Επαρχείου Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ο Οργανισμός θα προμηθευτεί δεκαοκτώ (18) καινούργια λεωφορεία, εκ των οποίων:

α. Έξι (6) κανονικά λεωφορεία (δίθυρα) των 85 θέσεων.

β. Δώδεκα (12) λεωφορεία των 85 θέσεων, κατά μέσο όρο, έκαστο.

2. Η προμήθεια και ταξινόμηση – κυκλοφορία των ως άνω δεκαοκτώ (18) καινούργιων αστικών λεωφορείων, θα γίνει το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών απ’ την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Έως της προμήθειας, ταξινόμησης και κυκλοφορίας των ως άνω 18 καινούργιων λεωφορείων, παρατείνεται η κυκλοφορία, έως 31.12.2011 το μέγιστο, αντίστοιχου αριθμού κανονικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., που συμπληρώνουν τον χρόνο των 15 ετών κυκλοφορίας εντός του 2010.

Άρθρο τρίτο

Ορισμός νέων ακεραίων μετοχών και διάθεση αυτών

1. Ο αριθμός των νέων ακεραίων μετοχών που εκδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Θ. ορίζονται σε εννέα (9) υπολογιζόμενες ως εξής: [18 λεωφορεία Χ×85 θέσεις ανά λεωφορείο]: 170 θέσεις ανά ακεραία μετοχή = 9 ακέραιες μετοχές.

2. Οι ως άνω 9 ακέραιες μετοχές διατίθενται ως εξής:

α. Τρεις (3) στην Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε..

β. Τρεις (3) στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης.

γ. Τρεις (3) στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).

3. Η έκδοση και χορήγηση των ως άνω ακεραίων μετοχών γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Άρθρο τέταρτο

Εισφερόμενο κεφάλαιο στον Ο.Α.Σ.Θ.

1. Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στην Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε., ορίζεται και καταβάλλεται από την Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ως εξής:

α. Ποσό 71.684,44€ με την απόκτηση των μετοχών απ’ την Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

β. Ποσό 200.000,00€ σε δύο (2) συνεχείς χρήσεις από την επόμενη χρήση αυτής της χορήγησης των 3 ακεραίων μετοχών, ήτοι ποσό 100.000,00€ ανά χρήση (στις χρήσεις 2012 και 2013). Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από το μέρισμα που θα αναλογεί στις χρήσεις αυτές, ανά ακεραία μετοχή και για το σύνολο των 3 ακεραίων μετοχών.

Η διαφορά του ως άνω, ανά ακεραία μετοχή, εισφερόμενου κεφαλαίου (ποσού 90.561,48€) και του ανά ακεραία μετοχή επενδυμένου κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτό προκύπτει από το πηλίκο της λογιστικής αξίας των πάγιων στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2009, δια του αριθμού των υπαρχόντων μετοχών προ της αύξησης αυτών κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης (ποσού 349.037,05), ήτοι συνολικά ποσό 775.426,71€ (3 μετοχές*258.475,57€ ανά μετοχή), καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εντός των δύο (2) επόμενων χρήσεων απ’ την έκδοση και χορήγηση των ως άνω 3 ακεραίων μετοχών στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.(ήτοι εντός των χρήσεων 2012 και 2013).

2. Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό στον Ο.Α.Σ.Θ. σε τρεις (3) συνεχείς χρήσεις από της χορήγησης των 3 ακεραίων μετοχών (ήτοι εντός των χρήσεων 2011, 2012 και 2013). Τα ως άνω ποσά θα παρακρατούνται από το μέρισμα που θα αναλογεί στις χρήσεις αυτές, ανά ακεραία και για το σύνολο των 3 ακεραίων μετοχών.

Η διαφορά του ως άνω, ανά ακεραία μετοχή, εισφερόμενου κεφαλαίου ποσού 90.561,48€ και του ανά ακεραία μετοχή επενδυμένου κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτό προκύπτει από το πηλίκο της λογιστικής αξίας των πάγιων στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2009, δια του αριθμού των υπαρχόντων μετοχών προ της αύξησης αυτών ποσού 349.037,05€, ήτοι συνολικά ποσό 775.426,71€ (3 μετοχές*258.475,57€ ανά μετοχή), κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εντός των δύο (2) επόμενων χρήσεων απ’ την έκδοση και χορήγηση των ως άνω 3 ακεραίων μετοχών στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (ήτοι εντός των χρήσεων 2012 και 2013).

3. Η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των 18 νέων καινούργιων λεωφορείων, κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και των ως άνω καταβαλλομένων ποσών, απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο και τον Συνεταιρισμό των Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από τον Ο.Α.Σ.Θ..

Άρθρο πέμπτο

Μεταφερόμενο προσωπικό από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στον Ο.Α.Σ.Θ.

1. Για την εξυπηρέτηση του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση στον Ο.Α.Σ.Θ., κατά το μέρος που αφορά την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των εννέα (9) Δήμων του Επαρχείου Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης και παρέχεται δια των 6 λεωφορείων, απαιτούνται είκοσι επτά (27) συνολικά άτομα, τα οποία μεταφέρονται απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στον Ο.Α.Σ.Θ., ως εξής:

α. Οδηγοί είκοσι (20) (6 λεωφορεία,×2 βάρδιες,×1,7 οδηγοί ανά λεωφορείο).

β. Λοιπό προσωπικό κίνησης (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές) δύο (2) (6 λεωφορεία,×0,4 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο).

γ. Διοικητικό προσωπικό δύο (2) (6 λεωφορεία,×0,3 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο).

δ. Τεχνικό και εργατικό προσωπικό τρία (3) ( λεωφορεία,×0,5 άτομα ανά λεωφορείο).

2. Οι παραπάνω θέσεις καλύπτονται, κατά προτεραιότητα με μεταφορά προσωπικού από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στον Ο.Α.Σ.Θ.. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την μεταφορά καθορίζονται ως εξής:

α. Δικαίωμα μεταφοράς και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ. έχει το προσωπικό της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., που κατά την ισχύ της παρούσας απόφασης:

αα. Έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

ββ. Στην περίπτωση που πρόκειται να μεταφερθούν ως οδηγοί οφείλουν να έχουν πραγματική υπηρεσία (αποδεικνυόμενη με ένσημα και βεβαίωση του ΚΤΕΛ ή πιστοποιητικό ασφάλισης ΟΑΕΕ−ΤΣΑ για τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες) τουλάχιστον τριών (3) ετών, συνολικά, πριν την 31.12.2009.

Ο όρος της τριετούς προϋπηρεσίας δεν ισχύει για οδηγούς − ιδιοκτήτες − συνιδιοκτήτες που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή μέχρι 31.12.2009 και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους.

β. Οι μεταφερόμενοι ως οδηγοί υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια οδήγησης Δ και Ε κατηγορίας.

γ. Στο εργατικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ. (εργάτης, πλύντης, τροφοδότης πετρελαίου, καθαριστής κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν όσοι από το προσωπικό της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα.

δ. Στο λοιπό προσωπικό κίνησης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν οι εισπράκτορες της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., που έχουν πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια συνολικά μέχρι την 31.12.2009, εφόσον οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται από Επόπτες, Σταθμάρχες ή Ελεγκτές.

ε. Οι έχοντες το δικαίωμα της μεταφοράς και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ., υποβάλλουν στον Ο.Α.Σ.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. στο προσωπικό της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (τοιχοκόλληση), τα εξής δικαιολογητικά:

αα. Αίτηση μεταφοράς και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ..

ββ. Δήλωση:

− για αποδοχή των όρων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

− για την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφιο δ΄ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ..

γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

δδ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

εε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ και Ε κατηγορίας (προκειμένου για οδηγούς) και κατεχόμενο τίτλο σπουδών για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού. Ειδικότερα για την κάλυψη των θέσεων τεχνικού προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το προσωπικό του ΚΤΕΛ που κατέχει, επιπλέον, ως τυπικό προσόν πτυχίο τεχνίτη αυτοκινήτων των ειδικοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄) δύναται να το συνυποβάλει και στην περίπτωση αυτή μεταφέρεται στις ως άνω θέσεις προς κάλυψη αναγκών της κατηγορίας του τεχνικού προσωπικού.

στστ. Βεβαίωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από την οποία να προκύπτει, η ημερομηνία πρόσληψης, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα απασχόλησης.

ζζ. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα αποδεικνύει την απασχόλησή τους, σε μία από τις ειδικότητες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. στ. Εφόσον ο αριθμός των αιτούντων, κατά ειδικότητα, είναι μεγαλύτερος του προβλεπομένου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συντάσσεται πίνακας προτεραιότητας, στον οποίο προηγούνται οι πολύτεκνοι και οι έχοντες περισσότερα παιδιά και ακολουθούν κατά σειρά, οι έγγαμοι χωρίς τέκνα και οι άγαμοι. Μεταξύ των ισοβάθμων προηγούνται οι έχοντες μεγαλύτερη πραγματική υπηρεσία στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή σε ιδιοκτήτη υπεραστικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ.

3. Το, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της συμπληρωματικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., μεταφερόμενο από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και εντασσόμενο στον Ο.Α.Σ.Θ. προσωπικό, ανεξαρτήτως των, εις το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., ισχυόντων κανονισμών ή άλλων κανόνων λειτουργίας και δικαιωμάτων – υποχρεώσεων, διέπεται, από της ημερομηνίας μεταφοράς και εντάξεώς των στον Ο.Α.Σ.Θ., από τους κάθε φορά ισχύοντες κανονισμούς για το σύνολο του προσωπικού αυτού, τόσο ως προς τα δικαιώματα όσο και ως προς τις υποχρεώσεις. Ειδικά όσον αφορά την περιοχή προσφοράς υπηρεσιών, ως έδρα, για το σύνολο των εργαζομένων, θεωρείται όλη η περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Θ., όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Η διαδικασία μεταφοράς του ως άνω προσωπικού διενεργείται από την κύρωση της παρούσας σύμβασης και η μεταφορά στον Ο.Α.Σ.Θ. γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Άρθρο έκτο

Κάλυψη λοιπών αναγκών προσωπικού

1. Η κάλυψη των λοιπών αναγκών του Ο.Α.Σ.Θ. σε προσωπικό, λόγω της αύξησης των λεωφορείων του κατά δώδεκα (12), για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης στην υφιστάμενη αστική περιοχή, γίνεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού και αυτό ορίζεται ως εξής:

α. Οδηγοί 1,70 ανά βάρδια κυκλοφορούντων λεωφορείων στις ώρες αιχμής χειμερινής περιόδου.

β. Λοιπό Προσωπικό Κίνησης (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές) 0,40 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο.

γ. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 0,30 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο.

δ. Τεχνικό και εργατικό προσωπικό 0,50 άτομα ανά λεωφορείο.

2. Κατά προτεραιότητα εξωτερικών προσλήψεων, οι ως άνω ανάγκες σε προσωπικό καλύπτονται με μετατάξεις υπηρετούντος προσωπικού.

3. Οι προσλήψεις του ως άνω προσωπικού γίνονται από την 1η Ιανουαρίου 2011, ως στην παρούσα σύμβαση ορίζεται και με βάση τον προγραμματισμό που εγκρίνεται από το Σ.Α.Σ.Θ..

Άρθρο έβδομο

Εγκαταστάσεις στέγασης – συντήρησης και εξυπηρέτησης νέων λεωφορείων

1. Για τη στέγαση, φύλαξη και τεχνική υποστήριξη των 18 νέων λεωφορείων, ο Ο.Α.Σ.Θ. χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του.

2. Οι δαπάνες μίσθωσης κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονου σταθμού μετεπιβίβασης στην ευρύτερη περιοχή του Επαρχείου Λαγκαδά, προς εξυπηρέτηση των νέων αναγκών συνδυασμένης και συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών από τον Ο.Α.Σ.Θ. και την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., ως και κάθε συναφής δαπάνη εξυπηρέτησης των νέων αναγκών σε υποδομές, αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ενδέκατο της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο όγδοο

Γραμμές – διαδρομές – δρομολόγια

1. Η βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., δια της προσθήκης των δώδεκα (12) νέων καινούργιων λεωφορείων, γίνεται με αποφάσεις του Σ.Α.Σ.Θ. ως αρμόδιου φορέα σχεδιασμού και προγραμματισμού κατά το άρθρο 1 του ν. 2898/2001, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ο.Α.Σ.Θ..

Το Σ.Α.Σ.Θ. δύναται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με βάση τις κάθε φορά υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών, να επανασχεδιάζει και βελτιστοποιεί τον προβλεπόμενο σχεδιασμό – προγραμματισμό στην ως άνω μελέτη.

2. Η βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής του Επαρχείου Λαγκαδά και κυρίως των εννέα (9) Δήμων που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., γίνεται ως εξής:

α. Ιδρύεται στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά σε κατάλληλο χώρο (προβλεπόμενος χώρος του ΚΤΕΟ στην οδό προς Κολχικό και Ανάληψη), με μέριμνα και δαπάνες του Ο.Α.Σ.Θ., νέος σύγχρονος σταθμός μετεπιβίβασης, με τις αναγκαίες υποδομές και εγκαταστάσεις, για την εξυπηρέτηση των λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ. (ως κατωτέρω περιγράφεται), των υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ως επίσης κατωτέρω περιγράφεται), ως και για την εξυπηρέτηση επιβατών που θα προσέρχονται προς χρήση των αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων με άλλα μέσα μεταφοράς (σταθμός Ε.Δ.Χ., κ.λπ.).

β. Ιδρύεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. νέα λεωφορειακή γραμμή – κορμός που έχει αφετηρία στο νέο σταθμό μετεπιβίβασης Λαγκαδά και τέρμα στο ευρύτερο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ως και τοπικές λεωφορειακές γραμμές σύνδεσης των οικισμών του Δήμου Λαγκαδά με την πόλη του Λαγκαδά. Ειδικότερα ιδρύονται:

αα. Η βασική γραμμή – κορμός Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκη.

ββ. Λεωφορειακή γραμμή Σταθμός Μετεπιβίβασης Σταυρούπολης – Άνω Λαγυνά – Λαγυνά – Λαγκαδάς.

γγ. Λαγκαδάς – Ηράκλειο – Περιβολάκι – Κάτω Λαγυνά – Λαγυνά – Καβαλάρι – Λαγκαδάς.

δδ. Λαγκαδάς – Καβαλάρι – Λαγυνά – Κάτω Λαγυνά – Περιβολάκι – Ηράκλειο – Λαγκαδάς.

εε. Χρυσαυγή – Παπακυριαζή – Λαγκαδάς – Κολχικό – Ανάληψη – Δρακόντιο.

στστ. Λαγκαδάς – Άσσηρος – Κριθιά.

Με αποφάσεις του Σ.Α.Σ.Θ. καθορίζονται οι διαδρομές, τα δρομολόγια, οι αφετηρίες – τέρματα, οι στάσεις, ως και κάθε άλλο θέμα για τη χάραξη των νέων λεωφορειακών γραμμών και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Σ.Α.Σ.Θ., μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ. και γνώμη των οικείων ΟΤΑ καθορίζει τα προγράμματα και τον ακριβή αριθμό των δρομολογίων σε όλες αυτές τις γραμμές, κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, ως και κατά τις καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

γ. Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις ως προς την παρεχόμενη εξυπηρέτηση στους εκτός της αστικής περιοχής του Ο.Α.Σ.Θ. Δήμους της Επαρχίας Λαγκαδά (Ρεντίνας, Αγ. Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Βερτίσκου, Εγνατίας, Καλλινδοίων, Μαδύτου και Σοχού):

αα. Την ίδρυση και λειτουργία των εξής τοπικών – τροφοδοτικών λεωφορειακών γραμμών προς τον Σ.Μ. Λαγκαδά, για τη συνδυασμένη εξυπηρέτηση από και προς τη Θεσσαλονίκη ή και άλλους προορισμούς δια των αστικών λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., με αριθμό δρομολογίων, κατ’ ελάχιστο, τους κατά λεωφορειακή γραμμή οριζόμενους δια της παρούσας σύμβασης:

1η γραμμή: Λαγκαδάς – Βερτίσκος.

2η γραμμή: Λαγκαδάς – Σοχός, ενώ επιπλέον θα εκτελούνται και δρομολόγια δια των εναλλακτικών διαδρομών Λαγκαδάς – Σοχός – Αρέθουσα και Λαγκαδάς – Σοχός – Ασκός – Αρέθουσα.

3η γραμμή : Λαγκαδάς – Προφήτης –Ασκός – Σοχός, ενώ επιπλέον θα εκτελούνται δρομολόγια δια των εναλλακτικών διαδρομών Λαγκαδάς – Προφήτης –Ασκός –Σοχός – Αρέθουσα και Λαγκαδάς – Προφήτης – Ασκός – Αρέθουσα.

4η γραμμή: Λαγκαδάς – Κολχικό – Δρακόντιο – Ανάληψη – Ευαγγελισμός – Σχολάρι – Προφήτης –Σχολάρι – Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα.

Ο ακριβής σχεδιασμός – προγραμματισμός των ως άνω λεωφορειακών γραμμών ως και οι εναλλακτικές διαδρομές αυτών γίνεται με αποφάσεις του Σ.Α.Σ.Θ. μετά από πρόταση του Ο.Α.Σ.Θ. και γνώμη της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.. Τα δρομολόγια θα είναι προσαυξημένα τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%) έναντι των έως σήμερα εκτελούμενων από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

ββ. Την ίδρυση και λειτουργία των εξής υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών από και προς τη Θεσσαλονίκη:

1η γραμμή: Θεσσαλονίκη – Ζαγκλιβέρι, η οποία θα εξυπηρετείται απευθείας γραμμή και δια των εναλλακτικών διαδρομών Θεσσαλονίκη – Σαρακίνα – Αγ. Χαράλαμπος – Ζαγκλιβέρι – Αδάμ – Καλαμωτό και Θεσσαλονίκη – Σαρακίνα – Αγ. Χαράλαμπος – Ζαγκλιβέρι – Πετροκέρασα.

2η γραμμή: Θεσσαλονίκη – Ασπροβάλτα, η οποία θα εξυπηρετείται δια των εξής διαδρομών:

− Μέσω της Εγνατίας Οδού με τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα (γραμμή εξπρές).

− Μέσω της παλαιάς Ε.Ο. Νο 2 με τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Νικομηδινό – Στίβος – Περιστερώνας – Λουτρά Βόλβης – Απολλωνία – Ν. Μάδυτος – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα.

− Μέσω της παλαιάς Ε.Ο. Νο 2 με τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Νικομηδινό – Στίβος – Περιστερώνας – Λουτρά Βόλβης – Νέα Απολλωνία – Ν. Μάδυτος – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα.

3η γραμμή: Θεσσαλονίκη – Νικομηδινό – Στίβος –Περιστερώνας – Λουτρά Βόλβης – Νέα Απολλωνία – Απολλωνία – Μελισσουργός – Κοκκαλού – Ν. Μάδυτος – Μόδι.

Ο ακριβής σχεδιασμός – προγραμματισμός των ως άνω λεωφορειακών γραμμών, η τροποποίηση αυτών και η ίδρυση νέων – προσθέτων γραμμών ή εναλλακτικών διαδρομών που θα κριθούν αναγκαίες κατά τον κατ’ έτος σχεδιασμό – προγραμματισμό, γίνεται από το Σ.Α.Σ.Θ. μετά από πρόταση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 2963/ 2001. Τα δρομολόγια θα είναι προσαυξημένα τουλάχιστον κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έναντι των έως σήμερα εκτελούμενων από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

Άρθρο ένατο

Πολιτική κομίστρων

Προγραμματική σύμβαση Ο.Α.Σ.Θ. –ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

1. Τα κόμιστρα για τις αστικές λεωφορειακές γραμμές, που εκτελούνται από τον Ο.Α.Σ.Θ., καθορίζονται, κάθε φορά, δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 2898/2001 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπογραφείσας από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ισχύει.

2. Τα κόμιστρα των ενδονομαρχιακών υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών που εκτελούνται από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και είναι τοπικές – τροφοδοτικές στο Σ.Μ. Λαγκαδά ή και σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό μετεπιβίβασης του Ο.Α.Σ.Θ., είναι αντίστοιχα της αστικής περιοχής του Ο.Α.Σ.Θ.. Οι εισπράξεις από τα κόμιστρα αυτών των γραμμών αποτελούν έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ..

3. Τα κόμιστρα των ενδονομαρχιακών υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών, που εκτελούνται από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και είναι απευθείας από και προς τη Θεσσαλονίκη, είναι κατ’ ελάχιστον μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των καθοριζομένων με βάση τις ρυθμίσεις του ν.2963/2001. Οι εισπράξεις από τα κόμιστρα αυτών των γραμμών αποτελούν έσοδα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

4. Δια προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και η οποία θα εγκριθεί δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκτός των άλλων θα ορίζονται και τα εξής:

α. Η υποχρέωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. να εκτελεί, κατ’ ελάχιστο, το κάθε φορά προγραμματισμένο έργο (γραμμές – διαδρομές – δρομολόγια) και το χιλιομετρικό έργο που θα παρέχει. Σε περίπτωση που αυξηθεί το έργο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι αυτού που ορίζεται στην περίπτωση αα΄ του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου ογδόου της παρούσας σύμβασης, καταβάλλεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. πρόσθετη αποζημίωση, το ύψος της οποίας εγκρίνεται δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη αποζημίωση αναγνωρίζεται ως συμβατική δαπάνη του Ο.Α.Σ.Θ..

β. Η κατ’ έτος αποζημίωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. εκ των υπηρεσιών αυτών, ως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω αποζημίωση δύναται να αυξάνεται κατά το ποσό που θα προκύπτει, αν Ο.Α.Σ.Θ. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. συμφωνήσουν σε περαιτέρω μείωση των κομίστρων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και έως του ύψους των κομίστρων των αστικών γραμμών, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Σε αυτή τη περίπτωση το πρόσθετο κόστος θα υπολογίζεται με βάση τους μεταφερόμενους οικονομικούς επιβάτες της προηγούμενης χρήσης.

γ. Η υποχρέωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την εγκατάσταση με δαπάνες της, σε κάθε λεωφορείο που θα εκτελεί δρομολόγια στις ενδονομαρχιακές λεωφορειακές γραμμές που είναι τροφοδοτικές στο σταθμό μετεπιβίβασης Λαγκαδά, συστήματος τηλεματικής και δύο ακυρωτικών συσκευών εισιτηρίων της επιλογής του Ο.Α.Σ.Θ., για να είναι συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Θ., προκειμένου να εξασφαλίζονται αξιόπιστα στοιχεία ως προς τα πραγματοποιούμενα δρομολόγια και τους εξυπηρετούμενους επιβάτες – έσοδα.

δ. Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση, προσωπικό της, που εργάζεται στις λεωφορειακές γραμμές που είναι τροφοδοτικές στο σταθμό μετεπιβίβασης Λαγκαδά, να είναι εφοδιασμένο με τα προτυπωμένα εισιτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και να τα διαθέτουν (πωλούν) στους εξυπηρετούμενους επιβάτες, λόγω των απομακρυσμένων περιοχών και της δυσκολίας διάθεσης προτυπωμένων εισιτηρίων σε όλες αυτές τις περιοχές. Τα ως άνω προτυπωμένα εισιτήρια θα προμηθεύεται η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από τον Ο.Α.Σ.Θ. με πίστωση και με μέριμνά της θα τα διαθέτει στους οδηγούς των λεωφορείων των γραμμών αυτών, προκειμένου αυτοί να τα διαθέτουν (πωλούν) στους επιβάτες προς χρήση.

ε. Η δυνατότητα και το δικαίωμα του Ο.Α.Σ.Θ. να πραγματοποιεί ελέγχους, με προσωπικό του, για τη διασφάλιση των εσόδων και την εν γένει αξιόπιστη εκτέλεση, εκ μέρους της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., του συνόλου των συμβατικών της υποχρεώσεων, που, δια της παρούσας οικονομικής συμφωνίας και δια της προγραμματικής σύμβασης, θα ορίζονται.

στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της συνδυασμένης εξυπηρέτησης δια των αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και των υπεραστικών λεωφορείων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα πλαίσια της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και των ρυθμίσεων της προγραμματικής σύμβασης Ο.Α.Σ.Θ. – ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. του παρόντος άρθρου, δια των οποίων καθορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η πολιτική κομίστρου της εκτός Ο.Α.Σ.Θ. περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετείται από τα υπεραστικά λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

5. Το ύψος της αποζημίωσης, που σε κάθε χρήση θα λαμβάνει η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από τον Ο.Α.Σ.Θ., ορίζεται για τη χρήση 2011 στο ποσό των Ευρώ εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000,00€) αναπροσαρμοζόμενη έκτοτε, κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του ετήσιου Δ.Τ.Κ. του προηγούμενου έτους. Η ως άνω αποζημίωση θα προσαυξάνεται αν και σε οποιεσδήποτε χρήσεις εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η ως άνω προγραμματική σύμβαση και το, κατ’ έτος, κόστος για τον Ο.Α.Σ.Θ., θα αναγνωρίζεται ως συμβατική δαπάνη, δια της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται με βάση τις ρυθμίσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., για την αναγνώριση των συμβατικών εσόδων, των συμβατικών δαπανών και της αντισταθμιστικής καταβολής.

Άρθρο δέκατο

Επιβατική κίνηση

1. Η επιπλέον επιβατική κίνηση και τα επιπλέον συμβατικά έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. για τη χρήση 2011, λόγω της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, αναγνωρίζονται τα προκύπτοντα πραγματικά από τον ισολογισμό και αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

2. Τα ως άνω έσοδα από την επόμενη χρήση, αναγνωρίζονται (συμβατικά) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..

Άρθρο ενδέκατο

Δαπάνες

Οι δαπάνες κάθε χρήσης, οι οποίες αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, αποκλειστικά και μόνο για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής, λόγω του πρόσθετου έργου που ανατίθεται στον Ο.Α.Σ.Θ. με την παρούσα σύμβαση, υπολογίζονται ως εξής:

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)

1. Μισθώματα Αμαξοστασίων (Α1) Το κόστος ενοικίου για την ενοικίαση του νέου σταθμού μετεπιβίβασης, μετά των παγίων εγκαταστάσεων αυτού.

2. Δαπάνες Προσωπικού (Α2)

α. Αποτελούνται από το σύνολο των ετησίων δαπανών προσωπικού, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..

β. Ειδικά για την πρώτη χρήση (χρήση 2011), οι δαπάνες προσωπικού αναγνωρίζονται απολογιστικά με βάση την ένταξη και μισθοδοσία του μεταφερόμενου και λοιπού προσλαμβανόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας.

γ. Από την επόμενη χρήση και εφεξής, οι δαπάνες προσωπικού μεταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..

3. Πάγιες δαπάνες (Α3)

α. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες της παρ. 3 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως ειδικότερα ορίζονται στην ως άνω διάταξη.

β. Ως πάγιες δαπάνες αναγνωρίζονται απολογιστικά οι δαπάνες που περιγράφονται στην παρ. 3 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., που προέρχονται και οφείλονται στην υλοποίηση της παρούσας σύμβασης (εξυπηρέτηση των νέων γραμμών, ταξινόμηση και κυκλοφορία των πρόσθετων λεωφορείων, ασφαλιστική κάλυψη αυτών κ.λπ.).

4. Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4).

α. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες της παρ. 4 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως ειδικότερα ορίζονται στην ως άνω διάταξη.

β. Για την πρώτη χρήση (χρήση 2011), οι ως άνω πρόσθετες γενικές δαπάνες (Α4), υπολογίζονται αναλογικά των ανά λεωφορείο συμβατικών γενικών δαπανών (Α4) της προηγούμενης χρήσης (χρήσης 2010) προσαυξημένες κατά τη μεταβολή του ετήσιου Δ.Τ.Κ. του προηγούμενου έτους.

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)

1. Για τον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών για την κυκλοφορία των 18 λεωφορείων της παρούσας συμπληρωματικής οικονομικής συμφωνίας ήτοι:

α. Δαπάνες καυσίμων (Β1)

β. Δαπάνες λιπαντικών (Β2)

γ. Δαπάνες ελαστικών (Β3)

εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Γ)

1. Το συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος των 9 νέων ακεραίων μετοχών για την πρώτη χρήση (χρήση 2011), που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, είναι αναλογικό του ανά ακεραία μετοχή συμβατικού επιχειρηματικού κέρδους που, στη χρήση αυτή, θα υπήρχε για τις 415 υφιστάμενες ακέραιες μετοχές, χωρίς την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

2. Για την αμέσως επόμενη χρήση (δεύτερη από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης) και εφεξής, το συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο ΚΕΦ. Γ΄ παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της από 30.4.2001 Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. κατά τέτοιο τρόπο ώστε:

α. Το ποσοστό επί του ύψους της λογιστικής αξίας κτήσης των επενδύσεων (πάγια) που γίνονται σε εφαρμογή της παρούσας συμπληρωματικής οικονομικής συμφωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρήσης, υπολογίζεται με το ήδη καθορισθέν ποσοστό 7,001% σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εδαφίου στ΄ παρ. 3 άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Α−ΟΙΚ.44972/4464/ 29.6.2001 κοινής υπουργικής απόφασης.

β. Το ποσοστό επί των εσόδων της προηγούμενης χρήσης από κόμιστρα και άλλες πηγές, αναπροσαρμόζεται ούτως ώστε υπολογιζόμενο επί των εσόδων να αποδώσει συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος ποσού ίσου με αυτό που απαιτείται για την απόδοση του ανά ακεραία μετοχή συνολικού συμβατικού επιχειρηματικού κέρδους αν δεν είχε γίνει εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

Δ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Για τα περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..

Άρθρο δωδέκατο

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας σύμβασης για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, των δαπανών, των εσόδων και της αντισταθμιστικής καταβολής, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να υποβάλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα, από το άρθρο έβδομο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, προβλεπόμενα στοιχεία. Η ως άνω απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται το αργότερο έως 31.10.2010.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. που αποτελούν και περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Τροποποιήσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου τρίτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Ο ως άνω αριθμός λεωφορείων δύναται να μεταβάλλεται κατά αριθμό και τύπο, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των διατιθέμενων θέσεων μεταφοράς, μετά από πρόταση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ
Ο.Α.Σ.Θ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΕΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 18

Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 10, 11 και 11Α του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 100/2002 (ΦΕΚ 86 Α΄), 59/2003 (ΦΕΚ 60 Α΄), 99/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄) και 186/2007 (ΦΕΚ 221 Α΄), καταργούνται.

2. Το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.78/ 1988 (ΦΕΚ 34 Α΄) καταργείται.

3. Η παρ. 1.49 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) καταργείται.

4. Το εδάφιο που προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου Ι1 του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄) στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) καταργείται.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του.

Άρθρο 19

Ενοποίηση σταθμών είσπραξης τελών διέλευσης

Τα προβλεπόμενα από σύμβαση παραχώρησης τέλη διέλευσης από σταθμό διοδίων, του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορούν να εισπράττονται από τον εγγύτερο προς τον καταργούμενο σταθμό και να αποδίδονται από τον έχοντα το δικαίωμα λειτουργίας αυτού στον δικαιούχο. Με την ίδια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται ο εγγύτερος σταθμός είσπραξης των διοδίων, η σχετική διαδικασία προσδιορισμού και επαλήθευσης των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης αυτών στον δικαιούχο και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 20

Έγκριση καταβολής δόσεων Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου στις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων ανάλογων με την πρόοδο του έργου

Στα έργα αυτοκινητοδρόμων που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων ΟΑΠ/Φ10/οικ. 16360/ 21.8.2006 (ΦΕΚ 1339 Β΄), στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης των οποίων προβλέπεται τμηματική καταβολή της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου συναρτώμενη με την επίτευξη συγκεκριμένης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, και υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία δεν επετεύχθη με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δημοσίου, επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η καταβολή μέρους της αντίστοιχης δόσης χρηματοδοτικής συμβολής ανάλογου με την πρόοδο του αντικειμένου της οικείας προθεσμίας.

Άρθρο 21

1. Στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα οποία στο πλαίσιο διενέργειας προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων απορρίπτουν προσφορά προϊόντος ή προϊόντων που διαθέτουν τη σήμανση πιστοποίησης CE και έχουν προσφερθεί από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, όπως αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2004/18ΕΚ επιβάλλεται χρηματική κύρωση ως πρόστιμο που θα ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

2. Στα όργανα διοίκησης και στα μέλη των Επιτροπών αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών, που απορρίπτουν προσφορά προϊόντος ή προϊόντων που διαθέτουν τη σήμανση πιστοποίησης CE, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και μετά από γνώμη του Σώματος Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), καθορίζεται το ύψος του χρηματικού προστίμου κατά περίπτωση και ορίζεται ο τρόπος απόδοσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Τα μέλη των Επιτροπών τα οποία με γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις τους υποπίπτουν στην παραπάνω παράβαση, ελέγχονται και τιμωρούνται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και για παράβαση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 22

Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3843/2010

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/ 2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου του ακινήτου, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και η χρήση του χώρου, η ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη της δήλωσης αυτής, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο η περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του, η χρήση του, καθώς και η έκταση γης που προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του δηλούμενου χώρου με τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας και της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα δύο (32) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης (πλην κατοικίας) από την έναρξη ισχύος του ν. 3843/2010, ολόκληρο ή τμηματικά σε δέκα (10) και οκτώ (8) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ίδιου ως άνω νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολεοδομικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των χώρων που διατηρούνται, τη συνολική αναγκαία γη, τα συνολικά ποσά των ειδικών προστίμων, καθώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις.»

4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) προθεσμία των έξι (6) μηνών, για την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου με συστημένη επιστολή στην πολεοδομική υπηρεσία παρατείνεται αφότου έληξε κατά δύο (2) μήνες.

5.α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.

β. Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους.

γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3843/2010.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671