ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3945/2011 (ΦΕΚ Α΄ 68/05.04.2011)

Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 68

5 Απριλίου 2011

________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3945

Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» (ΦΕΚ Α' 2 ), η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. Το γεγονός ότι από την ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού την 30ή Δεκεμβρίου 2010 προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα κτίρια του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και οι στεγαζόμενες σε αυτά δικαστικές υπηρεσίες υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους,

3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστούν η σωματική ακεραιότητα των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, καθώς επίσης η δικαστική προστασία με την παροχή της δυνατότητας άσκησης δικονομικών δικαιωμάτων, η οποία περεμποδίστηκε λόγω της διακοπής της λειτουργίας των προαναφερθεισών δικαστικών υπηρεσιών,

4. Τα από 1/3.1.2011 και 1/3.1.2011 έγγραφα των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αντιστοίχως,

5. Το Υ1289/3.1.2011 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Θέμις Κατασκευστική ΑΕ», και

6. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Δεκεμβρίου 2010 έως και 28 Ιανουαρίου 2011: α) οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς επίσης η παραγραφή συναφών αξιώσεων.

2. Δεν ισχύει η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αναστολή για την:

α) υποβολή αντιρρήσεων κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησης αλλοδαπού και την αίτηση για ανάκληση της πιο πάνω απόφασης, καθώς και την εκδίκαση των αντιρρήσεων και της αίτησης ανάκλησης (αρθρ. 76 παρ. 3 έως 6 ν. 3385/2005, 212 Α΄, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 των άρθρων 48 ν. 3772/2009, 112 Α΄, και 55 ν. 3900/2010, 213 Α),

β) άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και αντίστοιχων αιτήσεων αναστολής (αρθρ. 15 ν. 3068/2002, 274 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με αρθρ. 49 ν. 3900/2010, 213 Α΄), καθώς και την εξέταση των συναφών αιτημάτων για έκδοση προσωρινής διαταγής,

γ) άσκηση προσφυγών και ανακοπών κατά διοικητικών πράξεων, όταν η εκτέλεση των πράξεων αυτών δεν αναστέλλεται εκ του νόμου, καθώς και την άσκηση των σχετικών αιτήσεων αναστολής κατ’ αρθρ. 200 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και την εξέταση συναφών αιτημάτων για έκδοση προσωρινής διαταγής και

δ) παραλαβή και καταχώριση των ενστάσεων στις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

3. Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Δεκεμβρίου 2010 έως και 14 Ιανουαρίου 2011:

α) Οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, και

β) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς επίσης η παραγραφή συναφών αξιώσεων.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου 2010.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ,

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ».

Άρθρο δεύτερο

Στην εξαίρεση από την αναστολή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της κυρούμενης με το παρόν Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνεται από τη θέση της σε ισχύ η έκδοση και η δημοσίευση αποφάσεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο τρίτο

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2579/ 1998 έχουν εφαρμογή και επί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου.

Άρθρο τέταρτο

1. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (ΦΕΚ 257 Α), που έχει παραταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

2. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων που προκηρύχθηκε με την απόφαση 5223/23.1.2009 του Υπουργού Δικαιοσύνης (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, φ. 23 της 2ας Φεβρουαρίου 2009) ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο πέμπτο

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671