ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19/2011 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.03.2011)

Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 51

14 Μαρτίου 2011

_________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19

Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3801/ 2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163) και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 15 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β΄ 29).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την αριθ. 246/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 2

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − προϋποθέσεις

1. Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου μεταξύ διευθύνσεως και τμήματος επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.

2. Ως προϊστάμενοι τμήματος, γραφείου, αυτοτελούς τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις, για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.

Άρθρο 3

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων καθώς και αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009).

2. Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51).

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 87 του ν. 3528/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, καθώς και των άρθρων 158 έως 162 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ζ΄ του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 5

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου μεταξύ διευθύνσεως και τμήματος επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ένα (1) έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.

2. Ως προϊστάμενοι τμήματος, γραφείου, αυτοτελούς τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 6

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων καθώς και αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009).

2. Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143).

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 87, 89 και 100 του ν. 3584/2007.

Άρθρο 7

1. Οι ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, TE και ΔΕ που κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου προσωπικού, που σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοί τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο αυτών. Με τους οικείους οργανισμούς, επιτρέπεται να καθορίζονται και άλλες ειδικότητες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις οποίες θα επιλέγονται προϊστάμενοι των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 15 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

2. Ως οργανικές μονάδες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, νοούνται η διεύθυνση, το τμήμα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163).

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671