ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011)

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 31

2 Μαρτίου 2011

________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3918

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ 75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες-πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες-πλαίσιο συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος μπορεί να επεκτείνεται στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και σε συμφωνίες-πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από άλλους Υπουργούς, μεταξύ των οποίων τα νοσοκομεία ή άλλες σχετικές μονάδες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η συμμετοχή δύο εκπροσώπων του εκάστοτε φορέα, στον οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄, στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη συμμόρφωση στις εν λόγω διατάξεις.

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που ανατίθενται στη «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων» «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1398/1983 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 54 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) και την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄).

4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και των θυγατρικών του ανώνυμων εταιρειών «Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Ερευνών και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) και «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών» (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.).

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 6 έως 14 του παρόντος άρθρου.

6. «Συμβάσεις προμηθειών» είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων του άρθρου 2.

7. «Συμβάσεις υπηρεσιών» είναι οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες του άρθρου 3.

8. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι η συμφωνία που συνάπτεται με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις ποσότητες που προβλέπονται. Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνάπτεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό οικονομικών φορέων.

9. «Αναθέτουσα αρχή» μπορεί να είναι: α) η Υγειονομική Περιφέρεια η οποία συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες-πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτήν, β) περισσότερες ή όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι οποίες δύνανται να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες-πλαίσιο, γ) κατ’ εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ως εξής: αα) τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, καθώς και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους. Οι συμβάσεις μπορεί να αφορούν ιδίως την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ιατρικών αερίων, καυσίμων, τροφίμων, ποτών, γραφικής ύλης, εντύπων, καθώς και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας, ββ) τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, δ) οι αναθέτουσες αρχές των περιπτώσεων α΄ και β΄ μπορούν να μεταβιβάζουν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, σε φορέα, που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

10. «Οικονομικός φορέας» είναι ο προμηθευτής ή ο πάροχος των υπηρεσιών που συνάπτει σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή συμφωνία-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή. Μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, όπως κοινοπραξία, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών

1. Αντικείμενο των συμβάσεων προμηθειών μπορεί να είναι οι εξής κατηγορίες προϊόντων: ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, οδοντιατρικά προϊόντα, «In Vitro» διαγνωστικά προϊόντα, αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα, οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής, προϊόντα μίας χρήσεως, υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα, ποτά, έντυπα-γραφική ύλη, ναρκωτικά, εμβόλια και φαρμακευτικά σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής των Περιφερειών ή τους Φ.Κ.Α. ή τα νοσοκομεία, αντιδραστήρια αιμοδοσίας κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου του αίματος, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, ιματισμός, ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία, τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοβολίας, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείου, μηχανολογικός εξοπλισμός.

2. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων από τα προαναφερόμενα και παρεπιπτόντως την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται «σύμβαση προμηθειών» εφόσον η αξία των συγκεκριμένων προϊόντων υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλα προϊόντα.

Άρθρο 3

Αντικείμενο συμβάσεων υπηρεσιών

1. Αντικείμενο των συμβάσεων υπηρεσιών μπορεί να είναι οι εξής υπηρεσίες: εστίασης, καθαρισμού, ασφάλειας – φύλαξης, συντήρησης, διαχείρισης ακινήτων, πληροφορικής, εκπαίδευσης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πλύσης-καθαρισμού-σιδερώματος ιματισμού, αποκομιδής αποβλήτων, λογιστικής υποστήριξης, εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος-παραγώγων αίματος – μοσχευμάτων, εμβολίων κ.λπ.), διανομής και αποθήκευσης προϊόντων και εξοπλισμού.

2. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες από τα προαναφερόμενα, θεωρείται «σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλες υπηρεσίες.

Άρθρο 4

Συμφωνία-πλαίσιο

1. Για την επαναλαμβανόμενη προμήθεια ομοειδών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να προκηρύσσουν διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. για την ανάδειξη ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο.

2. Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο προβλέπεται στην προκήρυξη και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

3. Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια συγκεκριμένου είδους προϊόντων και υπηρεσιών, ορισμένης ποσότητας και τιμής, για την οποία πρόκειται να συναφθούν επί μέρους συμβάσεις κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου.

4. Για τη σύναψη των επί μέρους συμβάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 60/2007.

Άρθρο 5

Προγραμματισμός προμηθειών

1. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος καταρτίζει και υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για το επόμενο έτος με βάση: α) τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες του και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών του, που ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αξιολόγηση του αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) και βασίζεται στα απολογιστικά στοιχεία δεικτών της τελευταίας διετίας, με έτος αναφοράς το 2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων-δεικτών. Την ευθύνη για το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας υποβάλλεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια, έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το Τμήμα Προμηθειών της Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εισήγηση προς τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας για έγκριση της σκοπιμότητας των Προγραμμάτων όλων των φορέων ευθύνης του και την κατάρτιση, έως το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η έγκριση δεν είναι δυνατή εάν σημειώνονται υπερβάσεις από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών του άρθρου 8 του παρόντος, στις περιπτώσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών, και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, όπως και ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Την ευθύνη για την κατάρτιση και υλοποίηση του Περιφερειακού προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας.

3. Η διαπίστωση αποκλίσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και κάθε παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου εν γένει και ειδικότερα των προμηθειών στον τομέα υγείας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας που τιμωρείται με πρόστιμο από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της απόκλισης από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το είδος, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αφορά η προμήθεια, την επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και την παροχή περίθαλψης. Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), το οποίο συνεστήθη με το ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄).

4. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια υποβάλλει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (Σ.Ε.Π.) του άρθρου 6 εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου, προκειμένου να καθοριστούν κατά περίπτωση:

α) ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών θα διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο,

β) το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας,

γ) η αναθέτουσα αρχή, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. Το τελικό Πρόγραμμα αποτελεί το συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ομοίως κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποβάλλει το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου.

5. Η Σ.Ε.Π. εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και κοινοποιεί το μέρος αυτού που αφορά στην προμήθεια προϊόντων, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης στο Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, και συνεπώς στο Περιφερειακό και στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, προμήθειες ειδών ή Υπηρεσιών, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄).

7. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια και κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιεί έλεγχο και απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και την εκτέλεση εν γένει του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτόν συντάσσει και υποβάλει μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έκθεση με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρεωτικά τη βάση για την κατάρτιση του Σχεδίου Προμηθειών και Υπηρεσιών του επόμενου έτους από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

8. Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών, καθώς και ανωτέρας βίας, προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης του σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και κατά συνέπεια του Περιφερειακού και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας οίκοθεν ή μετά από πρόταση του Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ή του Σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών αντίστοιχα, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Υγειονομικής Περιφέρειας ή του Ν.Π.Δ.Δ.. Το τροποποιημένο κατά τα προαναφερόμενα Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, εφόσον εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το μέρος αυτού που αφορά στην προμήθεια προϊόντων.

9. Εάν διαπιστωθεί ότι οι ανάγκες που προβάλλονται από τον Διοικητή του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή/και από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ως απρόβλεπτες και επείγουσες είναι πλασματικές, ο Διοικητής του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρείται πειθαρχικά με πρόστιμο από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ ανάλογα με το είδος, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αφορά η αιτούμενη προμήθεια και το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού. Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

Άρθρο 6

Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται «Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών» (Σ.Ε.Π.), υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή μίας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Η Σ.Ε.Π. αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, ως μέλη, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές αυτών και

γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο.

2. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Αρμοδιότητες της Σ.Ε.Π. είναι:

α) η απόφαση σχετικά με το ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών διενεργούνται σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η απόφαση για τη μεταβίβαση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων σε φορέα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 με τη διαδικασία του άρθρου 12,

β) αν αυτοί διενεργούνται σε επίπεδο περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή μίας από αυτές, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) η έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών,

δ) η ανάρτηση στο δικτυακό της τόπο όλων των δεδομένων και στοιχείων, όπως απολογιστικά στοιχεία χρήσης, αποτελέσματα δεικτών λειτουργίας, ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, γεωγραφική κατανομή αναγκών υπηρεσιών υγείας, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών, καθώς και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

4. Η Σ.Ε.Π. συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνέλευση, μετά την υποβολή των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου κάθε έτους ή για τυχόν ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται από τον Πρόεδρο, προκειμένου να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπηρεσιακοί παράγοντες ή ειδικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

Άρθρο 7

Εξόφληση προμηθευτών

1. Μετά από έγκριση με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να συναφθεί σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των εμπορικών τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού ή του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών με την απευθείας εξόφληση του οικονομικού φορέα από την Τράπεζα, υπό όρους που συμφωνούνται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ή των οικονομικών φορέων.

2. Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση είναι: α) το αντικείμενο της σύμβασης να περιλαμβάνεται στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και β) το ποσό του δανείου να μην υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των τραπεζών και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 8

Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών (Ε.Π.)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επιτροπή Προδιαγραφών (Ε.Π.)» ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον πρόεδρο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη της Ε.Π. και οι αναπληρωτές αυτών ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας ή των προδιαγραφών προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο συναφές με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών και να διαθέτει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο αντιπρόεδρος, είναι πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής με τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευσής τους και διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

3. Δεν μπορεί να διορισθεί πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της Ε.Π.: α. γενικός ή ειδικός γραμματέας οποιουδήποτε Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας, β. βουλευτής, γ. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

4. Η θητεία όλων των μελών της Ε.Π. είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη της Ε.Π. εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ε.Π., οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή μέχρι το β΄ βαθμό απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στον ίδιο κλάδο. Τα μέλη εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και το ύψος της κατά συνεδρίασης αποζημίωσης των μελών.

7. Εντός δύο μηνών από την πρώτη της συνεδρίαση η Ε.Π. καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της επιτροπής, β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, γ) η νόμιμη αναπλήρωση του προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, δ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων, ε) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν, στ) η δημιουργία ειδικών επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, ζ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, η) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της.

8. Η Ε.Π. συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις της Ε.Π. αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών

Οι αρμοδιότητες της Ε.Π. είναι οι ακόλουθες:

1. Ο καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν, καθώς και των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων υπηρεσιών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών, των προκηρύξεων διαγωνισμών, της συγγραφής υποχρεώσεων, καθώς και των συμβατικών τευχών ή λοιπών συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι «τεχνικές προδιαγραφές» και τα «πρότυπα» νοούνται ως ορίζονται στο Παράρτημα VI του π.δ. 60/2007.

2. Η ανάθεση στην ανώνυμη εταιρία ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε. της δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, όπως επίσης Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης/ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς.

3. Η έγκριση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της παραγράφου 2 και η δημοσιοποίηση αυτών.

4. Η δημιουργία βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και οι προϋποθέσεις δημοσιότητας της ανωτέρω βάσης δεδομένων.

5. Η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών και η έκδοση των αναγκαίων οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων προς τις αναθέτουσες αρχές, προς το σκοπό της ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 10

Διάρθρωση Επιτροπής – Θέματα προσωπικού

1. Η Ε.Π. διαρθρώνεται σε Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου. Αναλυτικότερα:

Η Διεύθυνση Υποστήριξης συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν, δηλαδή: α) του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, β) του Τμήματος Προδιαγραφών και Ποιότητας, γ) του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης διαχειρίζεται θέματα προσωπικού και οικονομικής λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών.

β) Το Τμήμα Προδιαγραφών και Ποιότητας:

(αα) ελέγχει και εισηγείται την έγκριση των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,

(ββ) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και εισηγείται την εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών.

γ) Το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών συλλέγει πληροφορίες για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και αναρτά σε ειδικό κατάλογο, στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Προδιαγραφών, τις χαμηλότερες αυτών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Η αρμοδιότητα ενημέρωσης της βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών, που δημιουργήθηκε δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) μεταφέρεται στο Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών.

2. Η Γραμματεία παρέχει γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής Προδιαγραφών και των συνεδριάσεών της.

3. Στην Ε.Π. συστήνονται δέκα θέσεις μόνιμου προσωπικού και έξι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης και τρεις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής.

4. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

Α. Κατηγορία ΠΕ

(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις μία.

(β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις μία.

(γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφοδιασμού, θέσεις μία.

Β. Κατηγορία ΤΕ

(α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού, θέσεις δύο.

(β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μία.

Γ. Κατηγορία ΔΕ

(α) ΔΕ Διοικητικού, θέσεις τρεις.

Δ. Κατηγορία ΥΕ

(α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις μία.

Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Ε.Π..

5. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς:

Α. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης.

Β. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Γ. Διοίκησης-Διασφάλισης Ποιότητας.

Δ. Ιατρικής Επιστήμης.

Ε. Οδοντιατρικής.

ΣΤ. Φαρμακευτικής.

Ζ. Νοσηλευτικής.

Θ. Διατροφολογίας / Τεχνολογίας Τροφίμων.

6. Η Ε.Π. μπορεί, με αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως προδιαγραφών, τιμών και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων και διαδικασιών.

Άρθρο 11

Διενέργεια διαγωνισμών-Σύναψη σύμβασης

1. Η αναθέτουσα αρχή, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12, είναι αρμόδια για: α) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, β) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, γ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών ή των συμφωνιών – πλαίσιο, δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, ε) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, στ) την αποπληρωμή του τιμήματος.

Η αναθέτουσα αρχή μεριμνά για την ανάρτηση στο διαδίκτυο των περιλήψεων διακηρύξεων, των αποφάσεων και πράξεων κατακύρωσης και ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια διαγωνισμών με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12

Εκχώρηση αρμοδιότητας

1. Κατόπιν απόφασης της Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές εκχωρούν σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην πράξη της εκχώρησης, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών ή/και την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών, οι οποίες διατηρούν την αρμοδιότητα έγκρισης των κατακυρωτικών αποφάσεων και γενικά της διενεργηθείσας διαδικασίας, καθώς και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Κατά την άσκηση των εκχωρούμενων δικαιωμάτων, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, που καταρτίζει η Επιτροπή Προδιαγραφών και να μην υπερβαίνει τις αποδεκτές τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

2. Η επιλογή του ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, ανοιχτού ή με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο οποίος υποχρεωτικά δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και με κριτήριο την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή ανάλογα με το αντικείμενο των προμηθειών.

3. Ο φορέας υποχρεωτικά καταρτίζει έκθεση με αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία, την οποία καταθέτει στην εξουσιοδοτούσα αναθέτουσα αρχή. Η αμοιβή του οικονομικού φορέα ορίζεται στην προκήρυξη ως ποσοστό επί της θετικής διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της προσφοράς του και του τελικού οικονομικού αποτελέσματος, βάσει των ως άνω απολογιστικών στοιχείων και μπορεί να κυμαίνεται από 5% μέχρι 25% αυτής της διαφοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ανακαθορισθεί ή να κλιμακωθεί το ορισμένο στην προκήρυξη ποσοστό αμοιβής του φορέα, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 13

Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών

Η υποχρέωση προσκόμισης από τους υποψήφιους αναδόχους υπεύθυνης δήλωσης με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Β΄), καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 3867/ 2010. Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του ν. 3846/2010 (άρθρο 24). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

Άρθρο 14

Τιμές ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Οι τιμές για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄) εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς, όπως καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών, που θεσπίστηκε με το άρθρο 24 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), αναπροσαρμόζονται, από 1.1.2010, σύμφωνα με τις τιμές του ως άνω Παρατηρητηρίου Τιμών. Η μείωση του ποσού των ενταλμάτων προμήθειας που αφορούν τα ανωτέρω προϊόντα θα γίνεται με ισόποση μείωση-έκπτωση επί των ενταλμάτων, που θα εκδοθούν και θα αφορούν πληρωμές προμηθευτών των ως άνω προϊόντων, του τελευταίου πενταμήνου του έτους 2010.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως 12 του παρόντος νόμου αρχίζει από 1.1.2012, πλην των άρθρων 8, 9 και 10, η ισχύς των οποίων αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών έτους 2012.

2. Η ισχύς του άρθρου 13 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 3867/2010.

3. Η ισχύς του άρθρου 14 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών έτους 2012 η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος νόμου, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.

2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 αυτοί που υπηρετούν στις δεκατέσσερις θέσεις μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που καταργούνται επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις, εφόσον υπηρετούν σε αυτή με απόσπαση ή μετατίθενται ή μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. Οι λοιποί υπηρετούντες στις δέκα θέσεις επιστημονικού προσωπικού παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Προδιαγραφών έως τη λήξη της σύμβασής τους, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μετατάσσονται σε παρεμφερείς θέσεις των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικών προσώπων, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3. Η ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών, δυνάμει του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), διατηρείται έως την ανάληψη της αρμοδιότητας ενημέρωσής της από το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π., βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ-ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρο 17

Σύσταση – Επωνυμία Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Οργανισμός), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα την Αθήνα. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), ως προς τις παροχές σε είδος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί παροχής υγείας που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

4. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρεται, από την έναρξη λειτουργίας του, η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Οργανισμού.

5. Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997, καταρτίζεται Οργανισμός μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 18

Σκοπός-Υπαγόμενα Πρόσωπα

1. Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 30 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του παρόντος νόμου.

β. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Ε.Σ.Υ., των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου, των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 και των συμβεβλημένων ιατρών του, καθώς και άλλων οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η συνεργασία πραγματοποιείται με βάση τους όρους που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Με αποφάσεις του Συμβουλίου Συντονισμού διαρρυθμίζεται επίσης και ο χάρτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την καλύτερη και σωστή εξυπηρέτηση των της περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου δικαιούχων.

γ. Η οργάνωση της λειτουργίας των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

δ. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών, όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

2. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: α) από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) από τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ ιατρούς και γ) από τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να παρέχεται και από άλλους ιδιώτες ιατρούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά γεωγραφική περιφέρεια και ειδικότητα, με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και το ύψος και ο τρόπος χορήγησης της αποζημίωσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ, καθώς και των ιδιωτών ιατρών που θα ενταχθούν στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι συνταγές φαρμάκων, που εκδίδονται για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, εκτελούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ανεξαρτήτως ποσού και μέχρι τη χορήγηση στους ασφαλισμένους του ατομικού συνταγολογίου. Το ανώτατο όριο, που έχει τεθεί για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του ιδρύματος από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα παύει να ισχύει μέχρι τη σύναψη των ενιαίων συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 2 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄).

Άρθρο 19

Πόροι – Περιουσία

1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 35 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και του ΟΑΕΕ και την κρατική συμμετοχή για τον ΟΓΑ.

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη. Οι πόροι του Ο.Π.Α.Δ. που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δικαιούχων του.

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων, που ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του Δημοσίου αυξάνεται από 1.1.2012 κατά 0,70% και από 1.1.2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 1.1.2012 διαμορφώνεται στο 4%.

δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων και αξιών.

στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.

ζ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία.

η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας.

θ. Είσπραξη των ποσών επιστροφής (rebate) από φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακεία σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος νόμου.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

4. Κατά την έναρξη ισχύος του Οργανισμού τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Π.Α.Δ. και βαρύνουν τους εν λόγω οργανισμούς.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 20

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Οργανισμός διοικείται από Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού Εργασιών της Βουλής, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διορίζεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής όπως και να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

3. Οι Αντιπρόεδροι ονομάζονται Αντιπρόεδρος Α΄ και Αντιπρόεδρος Β΄. Διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων οι οποίες αφορούν: α) για τον Αντιπρόεδρο Α΄ στην παροχή, στον έλεγχο και στην κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας προς τα υπαγόμενα πρόσωπα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) για τον Αντιπρόεδρο Β΄ στην έκταση των παροχών υγείας, στην οικονομική διαχείριση, στον έλεγχο και στη χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και στα θέματα λειτουργίας του προσωπικού αυτού.

4. Το Δ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 22. Τα μέλη του διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος αναπληρώνεται από έναν εκ των δύο Αντιπροέδρων. Η αναπλήρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ..

β. Τρεις ειδικούς επιστήμονες ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος των ασφαλισμένων που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωτή τους και ένας εκπρόσωπος των συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις τους με τον αναπληρωτή του, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

γ. Τρία πρόσωπα που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού τα οποία διορίζονται από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.

δ. Ένα μέλος που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), τον αναπληρωτή του, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

ε. Ένα μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με τον αναπληρωτή του, κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται από τον ανωτέρω φορέα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του.

στ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος με Α΄ βαθμό είτε του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

ζ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αντιπρόεδροι του Οργανισμού, καθώς και εκπρόσωπος του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που συζητούνται.

η. Τέλος ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρίσταται ο αρμόδιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.

5. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Δ.Σ..

6. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου ως Προέδρου του Δ.Σ..

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.

8. Η θητεία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

9. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ..

10. Το Δ.Σ. συγκροτείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με αρμοδιότητες, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 22, τη μέριμνα για τη στελέχωση του Οργανισμού με το απαιτούμενο προσωπικό, την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Οργανισμού, τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

β. Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον Οργανισμό.

γ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό.

δ. Παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και εισηγείται στο Δ.Σ. μέτρα για το συντονισμό των φορέων που ανήκουν σε αυτό. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών από τις οποίες εποπτεύονται τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Οργανισμού.

στ. Αναθέτει, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., σε τρίτους τη μελέτη για την αντιμετώπιση θεμάτων του Οργανισμού.

ζ. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

η. Παραγγέλλει τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού.

θ. Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και αναθέτει σε δύο (2) δικηγόρους που ασχολούνται στον Οργανισμό με έμμισθη εντολή κύρια και αποκλειστικά, την αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..

ι. Εγκρίνει τον Οργανισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και εισηγείται στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την έγκριση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι οι εξής:

α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Οργανισμού, παρακολουθεί την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το δίκτυο των φορέων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Σ.Υ. και αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του.

β. Εισηγείται προς τους Υπουργούς, που ασκούν την εποπτεία, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.

δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ε. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

στ. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους υγείας, όπως θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς.

ζ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

η. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του Οργανισμού ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.

θ. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

ι. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποθέσεων των εντασσόμενων φορέων.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 23

Διοικητική Οργάνωση

1. Οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.

3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

ε. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

στ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

β. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

γ. Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας

δ. Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών

ε. Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών Λογαριασμού Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:

α. Τμήμα Εσόδων

β. Τμήμα Παροχών

γ. Τμήμα Λογιστηρίου και Γραμματεία.

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος.

Β. α. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελούν οι υφιστάμενες μονάδες των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι υγειονομικές υπηρεσίες αυτού που δεν αποτελούν οργανικές μονάδες και λειτουργούν μέχρι την εφαρμογή του παρόντος ενταγμένες στις υπηρεσίες ασφάλισης, οι υπηρεσίες ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος και λειτουργούν σε υπηρεσίες ασφάλισης, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες των λοιπών εντασσόμενων φορέων και κλάδων υγείας που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος. Από τις περιφερειακές υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξαιρούνται οι υπηρεσίες νοσοκομειακής υποστήριξης, οι οποίες μεταφέρονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

β. Η ένταξη των περιφερειακών υπηρεσιών των μεταφερόμενων φορέων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να είναι σταδιακή και πραγματοποιείται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες και κατανέμονται σε επτά περιφέρειες τα όρια των οποίων συμπίπτουν με τα όρια των Υγειονομικών Περιφερειών, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 3329/2005.

γ. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού σε κάθε περιφέρεια ορίζεται ένας Συντονιστής, από τους προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων μονάδων που ήδη υπηρετούν. Έργο του είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Η έδρα του Συντονιστή είναι μια περιφερειακή μονάδα των υπηρεσιών ευθύνης του, εντός των ορίων της Περιφέρειας, που επιλέγεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Σε κάθε έδρα λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του.

2. Το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου μετά τη λέξη «ΦΚΑ» προστίθενται οι λέξεις «του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται η εξής φράση: «Οι πίνακες των συμμετεχόντων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων

Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον τομέα ευθύνης του καθενός είναι οι εξής:

α. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και ο συντονισμός της λειτουργίας του, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών τους μονάδων.

β. Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής που ακολουθείται και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα ιεραρχικώς προϊστάμενα όργανα.

γ. Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα στο χώρο της ευθύνης τους.

δ. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

ε. Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα ιεραρχικώς προϊστάμενα όργανα.

στ. Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία τους ανατίθενται από τα ιεραρχικώς προϊστάμενα όργανα.

ζ. Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και των μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού. Την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού. Τη μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Οργανισμού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων είναι αρμόδια για:

Αα) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, καθώς και ισολογισμού, τη μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών.

Ββ) Την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Γγ) Την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών, καθώς και την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού.

Δδ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση συμβάσεων με όλους τους τρίτους παρόχους υγείας, καθώς και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων αυτών.

Εε) Την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και εφοδιασμού όλων των μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με πάσης φύσεως εξοπλισμό, υλικά και έντυπα.

Στστ) Τη διαμόρφωση και εκτέλεση των ετησίων προγραμμάτων στέγασης, καθώς και την επίβλεψη των έργων στέγασης και της τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκαιρη και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές εκτέλεσή τους.

Ζζ) Την είσπραξη εσόδων.

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

Η Διεύθυνση Φαρμάκου είναι αρμόδια για:

Αα) τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής φαρμάκων και συναφών ειδών,

Ββ) την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τον έλεγχο των συνταγών που υποβάλλονται για εξόφληση,

Γγ) τη διαπίστωση της αναγκαιότητας θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το χειρισμό των θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή και διαχείριση αυτών.

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για:

Αα) την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό,

Ββ) την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων για στατιστική αξιολόγηση,

Γγ) τη σύνταξη μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν.

ε. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για:

Αα) τη νομική κάλυψη του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών,

Ββ) την παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων, καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως,

Γγ) τη νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών,

Δδ) την παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και την παροχή σχετικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες.

στ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο για την ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την άσκηση αυτών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αρμόδια για:

Αα) την κατάρτιση του Οργανισμού Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την υποβολή του στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για έγκριση,

Ββ) τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάρθρωση των μονάδων υγείας, τη σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού, καθώς και των αρμοδιοτήτων των μονάδων υγείας, όπως και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,

Γγ) τη μέριμνα απλούστευσης των διαδικασιών,

Δδ) την εποπτεία της καλής λειτουργίας, από διοικητικής απόψεως, όλων των υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού, όπως και της συνεργασίας τους με φορείς του ΕΣΥ,

Εε) τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια του Οργανισμού, από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από τους τρίτους παρόχους, με τους οποίους συμβάλλεται ο Οργανισμός, όπως και από τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

Στστ) τον καθορισμό κριτηρίων και την αξιολόγηση των συμβάσεων με εξωτερικούς προμηθευτές, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων αυτών,

Ζζ) τον ιατρικό έλεγχο κλινικών και νοσοκομείων,

Ηη) τη στάθμιση των αναγκών και τον καθορισμό των διαδικασιών πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

β. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης είναι αρμόδια για:

Αα) την παρακολούθηση της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και εφαρμογών εξυπηρέτησης των χρηστών των μονάδων υγείας του Οργανισμού, καθώς και το σχεδιασμό νέων εφαρμογών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

Ββ) τον έλεγχο και την αξιολόγηση της λειτουργίας των μονάδων ανά διοικητική περιφέρεια και τον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων,

Γγ) τον καθορισμό των αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών σε ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων,

Δδ) τη μελέτη, αξιολόγηση και μεταφορά της βιοϊατρικής τεχνολογίας στις υπηρεσίες υγείας του Οργανισμού,

Εε) το σχεδιασμό των αναγκαίων δράσεων προαγωγής υγείας σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς,

Στστ) το σχεδιασμό της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ανήκουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο ΕΣΥ και αποτελούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

γ. Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας

Αα) Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για τη διασφάλισή της.

Ββ) Τον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων.

Γγ) Την αξιοποίηση του ιατροτεχνικού εξοπλισμού και την κατάρτιση προγραμμάτων για την κτήση μηχανημάτων υψηλού κόστους.

δ. Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

Αα) Τμήμα Εσόδων,

Ββ) Τμήμα Παροχών,

Γγ) Τμήμα Λογιστηρίου και Γραμματείας.

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 25 του παρόντος.

3. α) Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρεται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες πλην του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και με αρμοδιότητες που θα αφορούν τον έλεγχο όλων των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν φορέων.

β) Ο τίτλος της περίπτωσης Γ1 του άρθρου 1 του π.δ. 275/2001 (ΦΕΚ 196 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Υγείας και Αξιολόγησης Παραβάσεων».

Στο τέλος της περίπτωσης Γ1, μετά την υποπερίπτωση δ΄ προστίθεται υποπερίπτωση ε΄, ως εξής: «(ε) Εισήγηση στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/ 2010, και μέχρι της έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.»

γ) Η περίπτωση Γ3 του άρθρου 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος καταργείται.

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 275/2001 (ΦΕΚ 196 Α΄), που τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής. Των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και των Τμημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Φαρμακοποιών.»

4. Οι κεντρικές υπηρεσίες των μεταφερόμενων κλάδων υγείας καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και μονάδων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η κεντρική υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ., οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, οι υπηρεσιακές μονάδες των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που ασκούσαν και άλλες αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας, διατηρούνται σε ισχύ. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλων των κλάδων και μονάδων παροχών υγείας σε είδος, συστήνονται στον Ο.Π.Α.Δ. Τομέας Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές σε χρήμα με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός των ανωτέρω Τομέων είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους τους, καθώς και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση των Τομέων αυτών.

Πόροι των τομέων είναι οι εισφορές που θα προκύψουν ύστερα από οικονομική μελέτη, με τον επιμερισμό των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύουν, όπου και όπως αυτές διαμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η εν λόγω οικονομική μελέτη ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαχωρίζονται οι εισφορές μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Τομέων Ο.Π.Α.Δ.. Σε καμία περίπτωση οι εισφορές που αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν μπορεί να είναι μικρότερος σε ποσοστό από τις προβλεπόμενες για παροχές ασθένειας σε είδος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την ίδια απόφαση διαχωρίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία ανάλογα με τα ποσοστά των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που θα προκύψουν από τον επιμερισμό.

Οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως εξής:

α. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστηρίου

γ. Τμήμα Παροχών Ασθένειας σε χρήμα

δ. Τμήμα Προμηθειών-Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

ε. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. αποτελούν οι ήδη υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ..

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του Ο.Π.Α.Δ. αντίστοιχα, καθορίζονται οι περαιτέρω αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 26

Θέματα προσωπικού

1. Το διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μεταφέρεται στον Οργανισμό από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτόν βάσει της προαναφερόμενης στο άρθρο 23 του παρόντος περίπτωση Β΄ υποπερίπτωση β΄, τελευταίο εδάφιο, κοινής υπουργικής απόφασης.

Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στους Κλάδους Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης των υπαλλήλων. Το ανωτέρω διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει.

Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στον Ο.Π.Α.Δ. μεταφέρονται και κατανέμονται μεταξύ του Ο.Π.Α.Δ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι προϊστάμενοι των μονάδων των εντασσόμενων φορέων στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προϊστάμενοι σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων διοικητικού, ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού για την εκάστοτε περιφέρεια, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εκάστοτε περιφέρεια για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς και οδοντιάτρους, συνεχίζονται κανονικά από τους φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί η ανάθεση αυτή, η δε σύμβαση συνάπτεται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για λογαριασμό του.

2. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του π.δ. 275/2001, στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) και στο άρθρο ενδέκατο παρ. 1 του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄) για την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την έναρξη λειτουργίας του.

Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση ή οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει. Από το προσωπικό αυτό, το διοικητικό προσωπικό μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αίτηση προτίμησής του. Το μεταφερόμενο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικό της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοποθετείται για μία πενταετία στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.ΚΑ.. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Οι μεταφερόμενοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) υπάλληλοι δύνανται να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και ΤΔΕ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, μεταφέρονται σε αυτήν μέχρι διακόσια άτομα από το διοικητικό προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 17, καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησής τους και των αναγκών της υπηρεσίας.

4. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα, έξοδα κίνησης και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μεταφέρεται, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

6. Οι διατάξεις της παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο και των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

7. Με απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μεταφέρεται ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν μέσα στην περιφέρεια για την κάλυψη αναγκών μονάδων της ίδιας περιφέρειας.

8. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συστήνονται τρεις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με τη λήξη της θητείας του Προέδρου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η αμοιβή των Ειδικών Συνεργατών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 27

Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

1. Οι προσλήψεις νέου Προέδρου και υγειονομικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), όπως ισχύει.

2. Για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 197/2008 (ΦΕΚ 261 Α΄) πλην της παραγράφου 1 Βα του άρθρου 6 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδοντιάτρου κατά περίπτωση: μία μονάδα ανά έτος υπηρεσίας».

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 28

Λογιστική και οικονομική λειτουργία

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους φορείς που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων φορέων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

2. Ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων φορέων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον ισολογισμό του, μπορεί να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με την παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

3. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ.. Ο πρώτος προϋπολογισμός καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και υποβάλλεται για έγκριση μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας του.

4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων φορέων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.

5. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α΄) και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

6.α. Με αποφάσεις του Δ.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναθέτει υποχρεωτικά τη διαχείριση των επενδύσεών του σε κινητές αξίες όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3586/ 2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και την πραγματοποίηση έργων και εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3586/ 2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), σε εξωτερικούς διαχειριστές.

β. Η ανάθεση γίνεται κατ’ εφαρμογή του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).

γ. Οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, ενός ή δύο ή τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσής τους για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια τα τέσσερα έτη. Στη σύμβαση περιγράφονται μεταξύ άλλων οι όροι της διαχείρισης, το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

δ. Στις συμβάσεις περιλαμβάνεται απαραίτητα όρος για την τήρηση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του άρθρου 17 του ν.3586/2007 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε μήνα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 21 του ν.3586/2007, με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Οργανισμού σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.

ε. Οι εξωτερικοί διαχειριστές, κατά την εκπλήρωση των έργων και εργασιών ακίνητης περιουσίας που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α ΄).

στ. Στο υπό διαχείριση επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του οποίου του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 29

Λοιπές διατάξεις

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδίδονται αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και το Δ.Σ. και καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων του Δ.Σ..

3. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 30

Τελικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ενστάσεις ή προσφυγές που αφορούν την εφαρμογή του ανωτέρω ενιαίου κανονισμού εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από εξουσιοδοτημένα όργανα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

2. Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους κανονισμούς παροχών των εντασσόμενων στον Οργανισμό κλάδων ή φορέων υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών εξακολουθούν να χορηγούνται από τους φορείς αυτούς.

Άρθρο 31

Συμμετοχή στο Συντονιστικό Συμβούλιο και στο ΣΥΣΠΥ

1. Στην υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) οι λέξεις «Τον Πρόεδρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναπληρωτή του, τον Αντιπρόεδρο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέματα υγείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Οργανισμού οριζόμενο από τον ίδιο».

2. Στην υποπερίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3863/2010 οι λέξεις «τους Προέδρους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και Ο.Α.Ε.Ε. και τους Προέδρους Ο.Π.Α.Δ.,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Οργανισμού οριζόμενο από τον ίδιο».

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Την κατάρτιση ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιών υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και την κατάρτιση ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας, για λογαριασμό όλων των ασφαλιστικών οργανισμών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

4. Στο άρθρο 2 του ν. 3863/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ΣΥΣΠΥ λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου με αρμοδιότητα την ανάληψη κάθε δράσης που απαιτείται για την ομαλή ένταξη όλων των υπηρεσιών υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο αναπληρωτής του.»

Άρθρο 32

Ένταξη Νοσοκομείων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ

1. Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντάσσονται από την 1.6.2011 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας εντάσσεται στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής.

Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Αγ. Παύλος».

Το ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» εντάσσεται στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας εντάσσεται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα – Κωνσταντοπούλειο».

Το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ –ΕΤΑΜ εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Πολυκλινική».

2. Μετά την ένταξη οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των ανωτέρω νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται (φορείς υποδοχής). Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής. Το νοσηλευτικό, το διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης, κατανέμεται μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του φορέα υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του. Όσοι από το εν λόγω προσωπικό μεταφερθούν στους φορείς υποδοχής μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

3. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης, καθώς και το αποσπασμένο ή διατεθειμένο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε εξειδικευμένες μονάδες ή τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ, εφόσον επιθυμεί την ένταξη, μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις), εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής. Σε διαδικασίες προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από τους φορείς υποδοχής μπορούν να συμμετάσχουν και οι μεταφερόμενοι στους φορείς αυτούς ιατροί. Όσοι δεν επιθυμούν την ένταξη κατά τα ανωτέρω μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Όλη η περιουσία (ακίνητη, κινητή, εξοπλισμός κ.λπ.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία είχε διατεθεί από αυτό για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξής του, περιέρχεται κατά κυριότητα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, χωρίς την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου.

5. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κ.λπ.), καθώς και με ιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις εντασσόμενες Υπηρεσίες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Οργανισμού, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι το διορισμό των προσώπων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του παρόντος, διορίζονται τρεις εκ των Διοικητών ή Προέδρων των ΦΚΑ που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκροτείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με αρμοδιότητες, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 22, τη μέριμνα για τη στελέχωση του Οργανισμού με το απαιτούμενο προσωπικό, την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Οργανισμού, τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

2.α. Συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού. Το συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από:

αα. Τρεις προϊσταμένους Διεύθυνσης που προέρχονται από τους προϊστάμενους Διεύθυνσης των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που έχουν ήδη επιλεγεί, με τους αναπληρωτές τους.

αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

β. Τα μέλη της υποπερίπτωσης αβ΄, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εκλογή εκπροσώπων σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, επιλέγονται και διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

γ. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της υποπερίπτωσης αα΄. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

δ. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε. Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού.

στ. Τα μέλη της υποπερίπτωσης αα΄ της παραγράφου 2, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ζ. Οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:

ζα. Η εξέταση όλων των θεμάτων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζβ. Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό.

η. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων του άρθρου 17 στον Οργανισμό και τη μεταφορά σε αυτόν του προσωπικού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

θ. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, συνιστάται και συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρεσιακό ή υπηρεσιακά συμβούλια, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με το δεύτερο άρθρο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).

3.α. Συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών και οδοντιάτρων, μόνιμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού. Ειδικά για την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι την κατάρτιση σχετικού οργανισμού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η επιστημονική εξέλιξη των ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται με βάση το π.δ. 166/2009 (ΦΕΚ 203 Α΄).

β. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

βα. Τρεις ιατρούς ή οδοντιάτρους από τους απασχολούμενους στον Οργανισμό, με τους αναπληρωτές τους.

ββ. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

Τα μέλη της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 3 κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται και διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της υποπερίπτωσης βα΄ της παραγράφου 3. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού.

Τα μέλη της υποπερίπτωσης βα΄ της παραγράφου 3, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

αα. Την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων μόνιμων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού.

ββ. Την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο οποίο υπάγονταν οι ανωτέρω.

γγ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό.

δ. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων του Οργανισμού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ένταξής τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ..

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων, συνιστάται και συγκροτείται οριστικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η σύσταση – συγκρότηση του ανωτέρω οριστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Έως την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα καθήκοντα αυτά ασκούν οι προϊστάμενοι των εντασσόμενων υπηρεσιών με απόφαση του Διοικητή. Η τοποθέτηση γίνεται σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι έως την τοποθέτηση των νέων προϊστάμενων, τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Οργανισμού το λογιστικό και οικονομικό έτος θεωρείται ότι αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

6. Μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των αντίστοιχων εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έως την έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 3863/2010 από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ).

9. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων φορέων, συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 ισχύουν αναδρομικά από 7.2.2011 και όλες οι πληρωμές γίνονται από αυτή την ημερομηνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 34

Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:

α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.

β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των Φ.Κ.Α. ατομικά ή συλλογικά.

γ) «Οφειλές σε φαρμακεία»: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.

δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (π.δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄ και ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α..

ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα.

στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.

2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών.

Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α.. Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά του προηγούμενου πίνακα με σκοπό το τελικό ποσό επιστροφής να είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των ποσών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της έκπτωσης για κάθε έναν Φ.Κ.Α. ξεχωριστά.

3.α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.

β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

γ) Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.

4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του και των φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται από τη δημοσίευση του νόμου θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1132/1981 (ΦΕΚ 51 Α΄) διαγράφονται οι λέξεις «ασφαλιστικά ταμεία και».

Άρθρο 35

Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα Νοσοκομεία

1. α) Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και του Οίκου Ναύτου, θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.) η οποία συνίσταται στην τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται από τις αγορανομικές διατάξεις μειωμένη κατά 4%. Οι Φ.Κ.Α. καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι του ποσού της λιανικής τιμής μειωμένης κατά το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα και της Τ.Κ.Α.. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 4% βαρύνει αποκλειστικά τη φαρμακοβιομηχανία ή τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται «επιστροφή» (rebate) των φαρμακευτικών εταιριών και των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α..

β) Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της, αφού αφαιρεθούν οι απευθείας εξαγωγές, οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 65%-35%.

γ) Το προηγούμενο εδάφιο β΄ του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εφεξής Σ.Η.Σ.) μέχρι την πλήρη εφαρμογή του τελευταίου ή διαθέτει άλλο ηλεκτρονικό σύστημα σάρωσης των συνταγών (scanning). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται μέσω του Σ.Η.Σ. ή του άλλου συστήματος ανά Φ.Κ.Α. ή καταλογίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

δ) i ) Σε περίπτωση μη απόδοσης του ποσού επιστροφής, αυτό παρακρατείται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..

ii ) Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής αφαιρούνται αυτόματα από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

iii ) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται η διαδικασία, προθεσμίες, τρόπος απόδοσης του ποσού έκπτωσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α., ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του, ο καταμερισμός του εισπραχθέντος ποσού στους Φ.Κ.Α., η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Καθιερώνεται ποσό επιστροφής (rebate) για τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, καθώς και σε όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής, το οποίο υπολογίζεται στο 5% επί της νοσοκομειακής τιμής, όπως αυτή ορίζεται από τις αγορανομικές διατάξεις. Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται επί του τιμολογίου αγοράς και συμψηφίζεται με τις οφειλές του νοσοκομείου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στο διαγωνισμό είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστροφή επί της νοσοκομειακής τιμής.

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων

1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α΄) όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια.

Οι Έλληνες ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε., που έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος δύνανται να ασκούν αυτό ελεύθερα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄).

2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε φαρμακευτικός σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες υποχρεωτικής εφαρμογής διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της περιοχής ευθύνης του.

3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων όπου αυτές δημιουργήθηκαν. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την τελευταία απογραφή.

4. Σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν των πλησιέστερων άκρων της εξωτερικής κεντρικής πύλης νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών επιτρέπεται η μεταφορά και ίδρυση επιπλέον φαρμακείων, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Ανά τρείς βοηθούς φαρμακείων που εργάζονται σε φαρμακεία, είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός (1) πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο. Τα κατά την παρούσα διάταξη συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας. Στις εν λόγω εταιρείες οι συστεγαζόμενοι φαρμακοποιοί μετέχουν με ίσα ποσοστά.

Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου.

Ειδικά στην περίπτωση παραίτησης του ως άνω φαρμακοποιού, αυτός δύναται να ιδρύσει στο μέλλον άπαξ νέο φαρμακείο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

Οι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων φαρμακείων της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη διεύθυνση αυτών. Επίσης, τα εν λόγω φαρμακεία θεωρούνται, για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση.

7. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων που ανακλήθηκαν με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν μισθωτικές διαφορές, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας για μετεγκατάσταση σε νέα θέση, επαναχορηγούνται στους αρχικούς δικαιούχους, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων στα όρια του ίδιου δήμου τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρχικοί δικαιούχοι στους οποίους επαναχορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης φαρμακείου, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την επαναχορήγηση της άδειας ίδρυσης.

8. Η διάταξη του άρθρου 36 αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι αρμόδιες Περιφέρειες υποχρεούνται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α. τα εντός των ορίων τους νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου, β. τον αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα ή δημοτική ενότητα ή δήμο, καθώς και τον αντίστοιχο πληθυσμό τους.

Η σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1963/1991 και κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Άρθρο 37

Προμήθειες φαρμάκων από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) και τα Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να προμηθεύονται φάρμακα για τους περιθαλπόμενους σε αυτά από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ ή από φαρμακευτικές εταιρείες στη νοσοκομειακή τιμή.

2. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος της προμήθειας των φαρμάκων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή έχουν την έδρα τους τα Ν.Π.Δ.Δ..

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και ιδίως τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής, τη διαδικασία, τον τρόπο εξόφλησης και άλλα ειδικότερα θέματα.

Άρθρο 38

Καθορισμός ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης

1. Για τους εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης, το ποσοστό μικτού κέρδους από την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων το τίμημα των οποίων καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει οι ΦΚΑ καθορίζεται σε 5,4% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού προϊόντος. Ως καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα ορίζεται η χονδρική τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος μειωμένη κατά 5,4%.

2. Για τους εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης, το ποσοστό μικτού κέρδους από την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου και η δαπάνη των οποίων δεν καλύπτεται από τους ΦΚΑ, καθορίζεται σε ποσοστό 7,8% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού προϊόντος. Ως καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα ορίζεται η χονδρική τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος μειωμένη κατά 7,8%.

Άρθρο 39

Μεταφορά Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται και υπάγεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων εντάσσεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «Τμήμα Τιμών Φαρμάκων».

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ίδιου π.δ. προστίθεται φράση ως εξής:

«δ. Τμήμα (Υβδ) Τιμών Φαρμάκων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 397/ 1988 (ΦΕΚ 185 Α΄).

3. Για τη στελέχωση του παραπάνω Τμήματος Τιμών Φαρμάκων συστήνονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις μόνιμων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίες καλύπτονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων αναλόγων προσόντων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κ.ο.κ.. Του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος φαρμακοποιός του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών. Το Τμήμα στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Οικονομικού και τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε επιμέρους αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω.

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων με τους αναπληρωτές τους που αποτελείται από:

α) Ένα (1) μέλος που ορίζεται ως Πρόεδρος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

β) Τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΟΦ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με τον αναπληρωτή του.

ζ) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με τους αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ των εδαφίων β΄ έως θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2011.

Άρθρο 40

Όλες οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορούν θέματα φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ των εδαφίων β΄ έως θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τον τρόπο τιμολόγησης αυτών, ο καθορισμός των ποσοστών κέρδους παρασκευαστών, συσκευαστών, εισαγωγέων, φαρμακέμπορων και φαρμακοποιών και όλες οι άλλες πτυχές της φαρμακευτικής πολιτικής, μεταφέρονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 1.4.2011. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν στην τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων έχουν ισχύ αγορανομικών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Άρθρο 41

1. Επιτρέπεται η επέκταση των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225 Α΄), με τροποποίηση της ήδη αναθεωρημένης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του π.δ. 235/2000 με τα εξής ποσοστά:

α) κατά ποσοστό έως 25% για κλινική δυναμικότητας από 15 έως και 50 κλινών,

β) κατά ποσοστό έως 20% για κλινική δυναμικότητας από 51 έως και 100 κλινών,

γ) κατά ποσοστό έως 15% για κλινική δυναμικότητας από 101 έως και 150 κλινών,

δ) κατά ποσοστό έως 10% για κλινική δυναμικότητας από 151 και άνω κλινών.

Το δικαίωμα της αναθεώρησης της άδειας των ανωτέρω κλινικών για την επέκταση του συνολικού αριθμού των κλινών, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, μπορεί να ασκηθεί μία μόνο φορά. Εάν το δικαίωμα επέκτασης έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν, τότε μπορεί να ασκηθεί μία ακόμα φορά κατά τα ανωτέρω ποσοστά.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία με την αιτούμενη επέκταση προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα άνωθεν οριζόμενα, επιτρέπεται η αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το π.δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202 Α΄) για το σύνολο της ιδιωτικής κλινικής.

3. Στις ιδιωτικές κλινικές που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 235/2000, με τροποποίηση της αναθεωρημένης άδειάς τους, επιτρέπεται:

α) Επέκταση αντικειμένου τους (δημιουργία νέων τμημάτων και ειδικών μονάδων) με ανακατανομή των κλινών τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος του εν λόγω προεδρικού διατάγματος (δηλαδή εξοπλισμός, προσωπικό και μετρικά στοιχεία) επί του συνόλου της ιδιωτικής κλινικής.

β) Η ανάπτυξη εργαστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια κτιριακών επεκτάσεων από τους ισχύοντες κατά περίπτωση όρους δόμησης για το κτίριο της κλινικής και τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

γ) Η μείωση των κλινών, καθώς και η μετατροπή του αντικειμένου τους.

Οποιαδήποτε επέκταση πέραν της προβλεπόμενης από την ως άνω διάταξη θα διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 517/1991 επί του συνόλου της ιδιωτικής κλινικής.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με αίτηση των δικαιούχων επιτρέπεται η μεταστέγαση των ιδιωτικών κλινικών εντός των ορίων των Δήμων που είναι ήδη εγκατεστημένες ή εντός των ορίων των όμορων Δήμων ή σε απόσταση μέχρι είκοσι χιλιομέτρων από την έδρα τους, με τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας από την οικεία αρμόδια αρχή, μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 247/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο έλεγχος από την επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την κατάθεση του πρακτικού ελέγχου της παραπάνω επιτροπής, χορηγούν Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) χρόνια. Οι Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας που έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.

γ) Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος, από την επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων, που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών και την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτές, η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας ανακαλείται και παύει να ισχύει μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έταξε η Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος για συμμόρφωση στις υποδείξεις της.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Άρθρο 42

Οικογένειες με τρία τέκνα

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των είκοσι τριών ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1.1.2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Η καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται με την παρούσα διάταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

3. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3631/ 2008 (ΦΕΚ 6 Α΄), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και ο δικαιούχος έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

4. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3631/ 2008 (ΦΕΚ 6 Α΄), στο τέλος προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «,εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».

6. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

7. Το ύψος των επιδομάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 43

Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν.1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών(23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν.1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1.1.2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990.

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

5. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

6. Το ύψος των επιδομάτων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 44

Λειτουργικές ανάγκες Κ.Ε.Α.Τ.

1. Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. καταβάλλονται από 1.1.2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά του ποσού που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Αττικής (τομέας Νότιος) για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Τ., αυξάνοντας τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. To ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», το οποίο συστάθηκε με το β.δ. 48/1973 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 307/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών που συστάθηκε με το π.δ. 265/1979 (ΦΕΚ 74 Α΄) και θα λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία, Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται και ασκούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδρύματος «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», μεταφέρεται μετά από επιλογή στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καταλαμβάνει μετά από αίτησή του κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ή αορίστου χρόνου ή σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται με την, για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από την Υπηρεσία. Το μεταφερόμενο και εντασσόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο φορέα από τον οποίο προέρχεται λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θα κατατάσσεται στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο. Το μεταφερόμενο και εντασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Για το προσωπικό θα ισχύσουν οι όροι εργασίας, ιδίως ωράριο εργασίας, άδειες που ισχύουν και για τους υπαλλήλους του φορέα υποδοχής τους.

Η επιλογή του προσωπικού που θα ενταχθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών γίνεται με αίτηση του προσωπικού, η οποία υποβάλλεται στο Κ.Ε.Α.Τ. εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Α.Τ., που λειτουργεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση ως υπηρεσιακό συμβούλιο και το οποίο λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τα ακόλουθα κριτήρια: α) τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) εμπειρία, γ) εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δ) υπηρεσιακή απόδοση, ε) πειθαρχικά παραπτώματα-ποινές, στ) υπηρεσιακές ανάγκες για την οργάνωση και λειτουργία του παραρτήματος. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού του καταργούμενου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το προσωπικό που δεν θα επιλεγεί για να μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Τ. μεταφέρεται μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) ή σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η δήλωση προτίμησής του. Η μεταφορά του με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ιδρύματος «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος» σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου ή σε οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται μετά από αίτησή του. Αν οι κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται, με τις αποφάσεις μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται, με την για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο φορέα από τον οποίο προέρχεται λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θα κατατάσσεται στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Για το προσωπικό θα ισχύσουν οι όροι εργασίας, ιδίως ωράριο εργασίας, άδειες που ισχύουν και για τους υπαλλήλους του φορέα υποδοχής τους. Η μετάταξη γίνεται σε υπηρεσίες του νομού που υπηρετεί εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά. Για το έτος πραγματοποίησης των μετατάξεων η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών με μεταφορά της σχετικής πίστωσης στους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους μεταφέρονται. Για τα επόμενα έτη, οι πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους έχουν γίνει οι μετατάξεις. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αίτησης μεταφοράς του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του συγχωνευόμενου φορέα εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας και την απόλυσή τους, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του καταργούμενου φορέα και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

Όσοι δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς ή μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. Η κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς στους ενδιαφερόμενους γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο επιδίδεται από το Κ.Ε.Α.Τ. επί αποδείξει στη δηλωθείσα στην αίτησή τους διεύθυνση, είτε στους ίδιους είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτούς και το οποίο αναφέρει το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε η απόφαση μεταφοράς, το φορέα υποδοχής, τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι και την προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας.

Η μεταφορά του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του καταργούμενου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Το μεταφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος» περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του συγχωνευόμενου φορέα. Μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Α.Τ. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά του. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Κ.Ε.Α.Τ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία των υποθηκοφυλακείων. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των συγχωνευομένων φορέων. Ο προϋπολογισμός του καταργούμενου φορέα, αποτελεί προϋπολογισμό του Κ.Ε.Α.Τ. από το τρέχον οικονομικό έτος και μέχρι την υλοποίηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του καταργούμενου, επιχορηγείται το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η εκκαθάριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις που διέπουν τον ως άνω φορέα. Πληρωμές που έχουν γίνει στον φορέα μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος νόμου θεωρούνται νόμιμες.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος» νοείται ότι αναφέρεται το Κ.Ε.Α.Τ..

Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του Κ.Ε.Α.Τ. και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.

β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Σε περίπτωση που η συλλογή και παράδοση των στοιχείων των προηγούμενων εδαφίων δεν καταστεί δυνατή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύμβασή του για το λόγο αυτόν.

Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

Τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μεταφέρονται με εντολή του Διοικητή του Κ.Ε.Α.Τ. εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Τ. και αποτελούν έσοδα του προϋπολογισμού του Κ.Ε.Α.Τ.. Το Κ.Ε.Α.Τ. ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού δικαιούχος του οποίου ήταν ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος».

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Τ., η συγκρότηση διευθύνσεων, ειδικών υπηρεσιών, κέντρων και μονάδων, η διάρθρωση των υπηρεσιών και διευθύνσεων, η οργάνωσή τους και οι αρμοδιότητές τους, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, συστήνονται και κατανέμονται οι θέσεις, η ένταξη και κατάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού και τα θέματα της περιουσίας.

Άρθρο 45

Επικουρικό προσωπικό σε Ν.Π.Δ.Δ. άμεσα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Για την κάλυψη αναγκών των ακόλουθων Ν.Π.Δ.Δ.: α) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), β) Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), γ) Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.), δ) Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Ι.Α.Α.), επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Στην οικεία διεύθυνση προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει, του διοικητικού τομέα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο, για τους κλάδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει του Διοικητικού Τομέα του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους και ορίζεται στην σύμβαση που συνάπτει με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. Η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α΄). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 46

Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 25 Α΄) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, καθορίζεται το ύψος του νοσηλίου-τροφείου που καταβάλλεται στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.»

Άρθρο 47

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 29 Α΄) μετά τη λέξη «τοξικομανών» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η εξής φράση: «, ο κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α, το προσωπικό στελέχωσης των κλάδων νοσηλευτικού, ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού της ιατρικής υπηρεσίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) και Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 48

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3329/ 2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) προστίθεται η φράση «και να συνιστώνται νέες θέσεις εφόσον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, συστήνονται και κατανέμονται οι θέσεις και καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες δεν έχουν Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 49

Στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) και στα κάτωθι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: α) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), β) στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), γ) στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) και δ) στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Ι.Α.Α.), επιτρέπεται, η μετατροπή κενών οργανικών θέσεων κλάδου σε διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας ή η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων στον ίδιο ή διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας ως οργανικές θέσεις μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ή των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και αντίστροφα, εφόσον δεν προκαλείται επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Η μετατροπή ή η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων, διενεργείται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα από τον οποίον μετατρέπονται ή μεταφέρονται οι κενές οργανικές θέσεις και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 50

Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Αναδιάρθρωσή της

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση – Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄), μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής.

β. Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

γ. Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Ογανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

δ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας.

ε. Διεύθυνση Διατροφής.

στ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων.

ζ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία.

η. Διεύθυνση «Άθλησης για όλους».

θ. Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής.»

3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση – Λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄), προστίθενται εννέα συνεχόμενες παράγραφοι με αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, ως εξής:

«5. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄).

β. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄), πλην των αρμοδιοτήτων με τους αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20 και 31.

γ. Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄).

δ. Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στους αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20 και 31 του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/ 2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) και στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).

ε. Τμήμα Σχολικής Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).

Της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής και των Τμημάτων Επιδημιολογίας Νοσημάτων (α), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) και Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας (γ) προΐστανται υπάλληλοι συμφώνως προς το άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄). Του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας (δ) προΐσταται ιατρός του κλάδου ΠΕ ιατρών ειδικοτήτων με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και επί ελλείψει αυτού, ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων. Του Τμήματος Σχολικής Υγείας (ε) προΐσταται ιατρός δημόσιας υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, με βαθμό Διευθυντή ή Α΄. Η στελέχωση των Τμημάτων Επιδημιολογίας Νοσημάτων (α), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) και Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας (γ) ορίζεται στο «Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄). Το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας (δ) στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2 υπάλληλοι), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος) και ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Σχολικής Υγείας (ε) στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (2 υπάλληλοι), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Παιδαγωγικής (2 υπάλληλοι), ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος).

6. Η διάρθρωση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος σε Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών ορίζονται στο άρθρο 11 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄). Οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής ορίζονται συμφώνως προς το άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄). Ο τρόπος στελέχωσης των Τμημάτων ορίζεται στο «Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄).

7. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) το σχεδιασμό και την χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της διαμορφούμενης εθνικής στρατηγικής για την συνεχή προαγωγή και βελτίωση της δημόσιας υγείας.

ββ) τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής και την συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου.

γγ) τη σταθερή καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση του παραγόμενου έργου των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

δδ) την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει συγκεκριμένων στόχων.

εε) την υποστήριξη προληπτικών προγραμμάτων των υπηρεσιών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

στστ) την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των λειτουργών δημόσιας υγείας.

ζζ) την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων για ζητήματα δημόσιας υγείας.

ηη) την επεξεργασία εισηγήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διεθνείς συναντήσεις και οργανισμούς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

β. Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) τη σύνταξη του Χάρτη Υγείας της Χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση – Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄),

ββ) την καταγραφή και μέτρηση του επιπέδου υγείας των πολιτών,

γγ) την εκτίμηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο εκείνες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσο και εκείνες που παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις,

δδ) την καταγραφή και παρακολούθηση των δημογραφικών και πρωτογενών επιδημιολογικών στοιχείων, των στοιχείων για τους ανθρώπινους και τους υλικούς πόρους υγείας, των στοιχείων για την χρήση των υπηρεσιών υγείας, των στοιχείων για το κόστος των υπηρεσιών υγείας, των στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος υγείας σε περιφερειακή βάση, καθώς και γενικότερων στοιχείων που σχετίζονται με το επίπεδο υγείας των πολιτών (όπως είναι τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα των περιοχών αναφοράς).

γ. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δομών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την στελέχωση αυτών με λειτουργούς δημόσιας υγείας, εμπειρογνώμονες δημόσιας υγείας και άλλο προσωπικό,

ββ) την τήρηση μητρώου λειτουργών δημόσιας υγείας και μητρώου εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας,

γγ) το συντονισμό των φορέων (περιφερειακές διευθύνσεις δημόσιας υγείας της αποκεντρωμένης διοίκησης, υπηρεσίες δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των πολιτικών της δημόσιας υγείας,

δδ) τη διαμόρφωση και τη συγκεντρωτική αξιολόγηση των δεικτών επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τους φορείς της δημόσιας υγείας,

εε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αναγκών για εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τους φορείς της δημόσιας υγείας.

Της Διεύθυνσης Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού. Το Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος). Το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος).

8. Η Διεύθυνση Στοματικής Υγείας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Προαγωγής της Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, βάσει της συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης των στοιχείων για την κατάσταση στοματικής υγείας του πληθυσμού, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας και τους Οδοντιατρικούς Φορείς,

ββ) το σχεδιασμό πολιτικής στοματικής υγείας για την προαγωγή, την αγωγή και την πρόληψη της στοματικής υγείας, την χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαμορφούμενης εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία,

γγ) την εισήγηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και της άσκησης αυτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες και γενικότερα για ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του οδοντιατρικού δυναμικού.

β. Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΥ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας,

ββ) τον καθορισμό των παρεχομένων οδοντιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΥ,

γγ) το συντονισμό, τον εκσυγχρονισμό, την σταθερή καταγραφή και παρακολούθηση, καθώς και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου των οδοντιατρικών υπηρεσιών του ΕΣΥ, βάσει συγκεκριμένων στόχων,

δδ) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των οδοντιατρικών δομών, για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικών Οδοντιατρικών Κέντρων, καθώς και για τη στελέχωση αυτών με οδοντιατρικό και άλλο προσωπικό,

εε) την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών στοματικής υγείας του ΕΣΥ,

στστ) τον καθορισμό των κριτηρίων και την αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα (π.χ. οδοντιατρικών υπηρεσιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) για την ειδίκευση οδοντιάτρων,

ζζ) τη συνεργασία με τους οδοντιατρικούς φορείς άλλων Υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το συντονισμό και τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. Το Τμήμα Προαγωγής της Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων στελεχώνεται από υπαλλήλους: οδοντιάτρους του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (2 υπάλληλοι), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Παιδαγωγικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας στελεχώνεται από υπαλλήλους οδοντιάτρους του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (2 υπάλληλοι), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος).

9. Η Διεύθυνση Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων από ερευνητικές και επιδημιολογικές μελέτες αναφορικά με τη διατροφή, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΦΕΤ,

ββ) τη δημιουργία τακτικών στατιστικών εκθέσεων με δεδομένα που αφορούν στη διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα (όπως δεδομένα επιπολασμού παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη) βασισμένων σε αποτελέσματα έγκυρων επιστημονικών μελετών,

γγ) την παροχή στατιστικών στοιχείων προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ., σχετικά με την διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα,

δδ) τη συνεργασία με την Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τον ΕΦΕΤ, καθώς και με άλλους συναρμόδιους φορείς,

εε) το σχεδιασμό και την διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής με κύριο άξονα την προστασία και την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο,

στστ) τη διαμόρφωση αρχών, κανόνων και προτύπων σωστής διατροφής του πληθυσμού, με βάση τα δημοπαθολογικά χαρακτηριστικά αυτού, καθώς και τη σύνταξη διατροφικών οδηγιών και την επικαιροποίηση και εξειδίκευση των εθνικών πινάκων σύστασης τροφίμων (food data table),

ζζ) το συντονισμό και την εποπτεία του σχεδιασμού διατροφικής πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα και ανάγκες,

ηη) την εκπόνηση νέων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με θέματα διατροφής και την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εθνικό μας Δίκαιο, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ,

θθ) τη συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και τη βιομηχανία τροφίμων για τον καθορισμό του πλαισίου των διατροφικών συστάσεων στα τρόφιμα, βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και της εθνικής διατροφικής πολιτικής.

β. Τμήμα Δράσεων σε Θέματα Διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων, συστάσεων και οδηγιών για οργανισμούς και ιδρύματα που παρέχουν σίτιση.

ββ) Τη δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή (ορισμός εθνικού διαιτολογίου και ποσοτολογίου για τα νοσοκομεία).

γγ) Τον προσδιορισμό προδιαγραφών για τα τρόφιμα που παρέχονται στα σχολικά κυλικεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, με βάση τα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που ορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

δδ) Το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση των προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής.

εε) Την υποβολή εισηγήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων διαιτολογικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

γ.Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Διατροφής, Προβολής και Επικοινωνίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Τη συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και με τα εξειδικευμένα Τμήματα Διατροφής των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ββ) Τη μέριμνα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής, καθώς και συμβουλευτικών προγραμμάτων διατροφής, στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

γγ) Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις και τον ΕΦΕΤ για την κατάρτιση και την επεξεργασία προγραμμάτων παροχής βοήθειας διατροφής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

δδ) Το σχεδιασμό συστάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ιατρείων αντιμετώπισης παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδικής παχυσαρκίας στο ΕΣΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

εε) Τη συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των επιστημονικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών διατροφής του ΕΣΥ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

στστ) Την εισήγηση, οργάνωση και εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Διατροφής, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

ζζ) Την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διατροφής, με οργανωμένες καμπάνιες πληροφόρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΦΕΤ.

Της Διεύθυνσης Διατροφής προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, με εξειδίκευση σε θέματα διατροφής ή επιδημιολογίας ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ – Ιατρό (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Βιοστατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διαιτολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Δράσεων σε Θέματα Διατροφής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων – Παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία (1 υπάλληλος), ΠΕ Διαιτολόγων (2 υπάλληλοι), ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΤΕ Διαιτολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικών ή ΠΕ Βιοστατιστικών (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Διατροφής, Προβολής και Επικοινωνίας στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ – Ιατρό (1 υπάλληλος), ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Επικοινωνίας ή ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος) και ΠΕ Παιδαγωγικής (1 υπάλληλος).

10. Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την επιχορήγηση, τον έλεγχο και την εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και φορέων αντίστοιχου έργου.

ββ) Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, μετά από γνώμη του ΟΚΑΝΑ.

γγ) Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν σε αντιμετώπιση εξάρτησης.

δδ) Την προώθηση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, καθώς και την εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικών με τα ναρκωτικά, σε συνεργασία με εξειδικευμένους προς τούτο φορείς.

εε) Την προώθηση και την χρηματοδότηση ερευνών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, τη συμμετοχή στη διαμόρφωση σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

στστ) Τη συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν όμοιες ή συναφείς αρμοδιότητες, και τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν σε ναρκωτικά.

ζζ) Τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με την καταγραφή του προβλήματος των εξαρτήσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών Οργανισμών.

ηη) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

θθ) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης.

ιι) Την επιχορήγηση των Δημόσιων Μονάδων ή άλλων φορέων που λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων, για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από το Αλκοόλ και των Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος.

ββ) Την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ.

γγ) Την προώθηση, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες του καπνού και του αλκοόλ στην υγεία.

δδ) Την εκπαίδευση και την υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η έρευνα, η εφαρμογή και η αξιολόγηση.

εε) Την καθιέρωση, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας.

στστ) Την ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤΕΠΝ) για την παρακολούθηση και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την έκταση του προβλήματος της χρήσης και κατάχρησης καπνού και αλκοόλ και τη διαμόρφωση σχετικών δεικτών εναρμονισμένων με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζζ) Τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία, τους κανονισμούς ελέγχου, τη σχετική νομολογία και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εξάρτηση από τον καπνό και το αλκοόλ.

ηη) Τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και των δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου καπνού και αλκοόλ.

θθ) Την εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης της εξάρτησης από καπνό και αλκοόλ, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

ιι) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από αλκοόλ και καπνό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ιαα) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης από καπνό και αλκοόλ, καθώς και εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εναρμόνισή της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιββ) Την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των Δημοσίων Μονάδων Απεξάρτησης και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τους εγκεκριμένους συναφείς φορείς.

ιγγ) Τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης πολιτών και μαθητών για θέματα καπνίσματος και αλκοολισμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

γ. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Τη χορήγηση ή ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Αντιμετώπισης Ψυχικών Εξαρτήσεων, όπως ψυχογενών διατροφικών διαταραχών (βουλιμίας, ανορεξίας), τυχερών παιχνιδιών, ντόπινγκ (dopping), διαδικτύου.

ββ) Την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και τον συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα ψυχικών συμπεριφορών εξάρτησης.

γγ) Την επιχορήγηση των φορέων που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από την Διεύθυνση, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή οποιαδήποτε πηγή εσόδων.

δδ) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης Ψυχικών Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

εε) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση των ψυχικών εξαρτήσεων, καθώς και εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εναρμόνισή της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στστ) Την υποστήριξη και ανάθεση πρωτοβουλιών για την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την πρόληψη, την κατάρτιση, την αλληλοβοήθεια, τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις, τη διαμεσολάβηση, την υπεράσπιση και την εξάλειψη του στίγματος που συνοδεύει όλες τις μορφές εξάρτησης.

Της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, με πρόσθετο προσόν την άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων. Το Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Μηχανικών (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 υπάλληλος) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Μηχανικών (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος) και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 υπάλληλος).

11. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού ΑμεΑ, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Τον αθλητικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας για τα ΑμεΑ.

ββ) Τον έλεγχο και την εποπτεία των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Σωματείων για τα ΑμεΑ.

γγ) Τις εισηγήσεις των προϋπολογισμών που καταρτίζονται από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των ΑμεΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

δδ) Την εγγραφή σε ειδικό πίνακα των διακρινομένων αθλητών ΑμεΑ και τις εισηγήσεις για τις οικονομικές επιβραβεύσεις τους.

εε) Τις εισηγήσεις για υποτροφίες και διορισμούς των ΑμεΑ στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

στστ) Τις εισηγήσεις για την έγκριση των δαπανών που αφορούν είτε στη μετάβαση των ημεδαπών αθλητικών αποστολών ΑμεΑ στο εξωτερικό, είτε στην μετάκληση των αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ΑμεΑ στη χώρα μας.

ζζ) Τις εισηγήσεις για την ανάθεση σε καθηγητές φυσικής αγωγής καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων στις αθλητικές ομοσπονδίες ΑμεΑ, καθώς και την παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 3057/2002.

ηη. Τη μέριμνα για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 3057/2002 και ανάλογη εφαρμογή για τις αθλητικές ομοσπονδίες των ΑμεΑ.

β. Τμήμα Άθλησης και Ανάπτυξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία των αθλητικών φορέων για τα ΑμεΑ που δεν αποτελούν «ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία».

ββ) Τις εισηγήσεις των προϋπολογισμών, για αθλητικές δράσεις που καταρτίζονται από τους αθλητικούς φορείς για τα ΑμεΑ που δεν αποτελούν «ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία», κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των τελευταίων.

γγ) Την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα ΑμεΑ.

δδ) Τις εισηγήσεις επιστημονικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν στα ΑμεΑ.

εε) Την εκπόνηση οδηγού προδιαγραφών προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την καταγραφή τους σε όλους τους χώρους άθλησης.

στστ) Την ίδρυση και λειτουργία σχολών προπονητών για ΑμεΑ, καθώς και τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα ΑμεΑ.

ζζ) Τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού για όλα τα ζητήματα που αφορούν στα ΑμεΑ, καθώς και την αξιοποίησή τους για την κάλυψη των αγωνιστικών διοργανώσεων ή λοιπών εκδηλώσεων των ΑμεΑ.

ηη) Τις εισηγήσεις για την ανάληψη διεθνών διοργανώσεων για τα ΑμεΑ.

γ. Τμήμα Αναγνωρίσεων Φορέων και Στατιστικής Ανάλυσης με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την αναγνώριση των Αθλητικών Σωματείων και των Αθλητικών Ομοσπονδιών για τα ΑμεΑ.

ββ) Τον έλεγχο συμβατότητας των καταστατικών των Αθλητικών Σωματείων και των κανονισμών των Αθλητικών Ομοσπονδιών για τα ΑμεΑ με τις κείμενες διατάξεις.

γγ) Τη χορήγηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητών για ΑμΕΑ.

δδ) Την τήρηση μητρώου των Αθλητικών Σωματείων για ΑμεΑ, των Αθλητικών Ομοσπονδιών για ΑμεΑ, των Αθλητών με Αναπηρία και των προπονητών για ΑμεΑ.

Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Διοικητικού. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (14 υπάλληλοι), ΠΕ Οικονομικού (3 υπάλληλοι), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού (2 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικού (12 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (5 υπάλληλοι), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επιμέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.

12. Η Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την επεξεργασία και την κατάρτιση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», για κάθε φορέα άθλησης.

ββ) Την κατάρτιση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», σε συνεργασία με τα άλλα δύο Τμήματα της Διεύθυνσης.

γγ) Τη μέριμνα για τον προσδιορισμό των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

δδ) Την παραλαβή των παραστατικών στοιχείων σχετικά με τις εγκεκριμένες δαπάνες των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

εε) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

στστ) Τη μέριμνα για την συγκέντρωση των οικονομικών απολογισμών των φορέων υλοποίησης και την κατάρτιση των πινάκων του ετήσιου οικονομικού απολογισμού για όλα τα προγράμματα «Άθληση για Όλους».

ζζ) Τη μελέτη και την εισήγηση των οικονομικών επιχορηγήσεων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον οργανωτικό πλαίσιο.

ηη) Τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

θθ) Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, για την κατάρτιση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» και των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

ιι) Την εισήγηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συμφωνιών.

β. Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναμόρφωση του περιεχομένου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.

ββ) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και στελέχη των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών, σε συνεργασία με φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με κύριο σκοπό την επιμόρφωσή τους.

γγ) Το σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και την αξιολόγησή τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

δδ) Τη μέριμνα για την επικοινωνία και τη συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς σε θέματα που αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

εε) Την έρευνα και την τυποποίηση των χώρων άθλησης για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους».

γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

ββ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και των στοιχείων παρακολούθησης που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς.

γγ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», με σκοπό τον έλεγχο της υλοποίησής τους, καθώς και την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής και λειτουργίας τους.

δδ) Την καταγραφή όλων των διαθέσιμων ανοιχτών και κλειστών εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων, με σκοπό τη δημιουργία ενός «Αθλητικού Χάρτη» για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

εε) Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους».

στστ) Την οργάνωση και την ανάπτυξη δράσεων με συναρμόδιους φορείς για τη δια βίου άθληση.

Της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού. Του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (3 υπάλληλοι), ΠΕ Διοικητικού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (1 υπάλληλος), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (19 υπάλληλοι), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΤΕ Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού (10 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (8 υπάλληλοι), ΔΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επί μέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.

13. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Ελέγχου, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την έγκριση των προϋπολογισμών και των απολογισμών των επιχορηγούμενων Αθλητικών Ομοσπονδιών, Αθλητικών Σωματείων ή άλλων επιχορηγούμενων φορέων κατόπιν εισηγήσεως των τελευταίων.

ββ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των επιχορηγούμενων φορέων.

γγ) Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης επιχορηγούμενων φορέων.

β. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Άθλησης και Διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων για την επίτευξη των σκοπών του τομέα άθλησης και διατροφής.

ββ) Την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους λοιπούς διεθνείς φορείς, καθώς και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην άθληση και τη διατροφή.

γγ) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων άθλησης και διατροφής.

δδ) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.

γ. Τμήμα Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής και Εργασιακής Άθλησης, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την εισήγηση πρόσφορων μέτρων και προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, την καλλιέργεια και τη διάδοση αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και την πανεπιστημιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους κ.λπ., σε στενή συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ββ) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΑΔ – ΕΤΑΔ και της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.).

γγ) Τη μέριμνα για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που υποβοηθά την καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, σε συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς φορείς.

δδ) Τη συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (ΕΘ.Ε.Σ.Α.Ο.Π.), με στόχο τη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου σχολικής πολιτικής.

δ. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ββ) Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, άθλησης και διατροφής, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων.

γγ) Τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

δδ) Την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

εε) Τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.

στστ) Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO).

ζζ) Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί μέρους αξιολογήσεις.

ηη) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Υφυπουργό και Υπουργό και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Της Διεύθυνσης Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού. Του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Άθλησης και Διατροφής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής και Εργασιακής Άθλησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Του Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (9 υπάλληλοι), ΠΕ Οικονομικού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (3 υπάλληλοι), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΤΕ Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού (2 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικού (19 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (2 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 υπάλληλος), ΔΕ Τεχνικών (1 υπάλληλος), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (2 υπάλληλοι) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επί μέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.»

4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού και «Άθληση για όλους», οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την 1.1.2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ.96/2010 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, αντίστοιχες, του κλάδου και της ειδικότητάς τους οργανικές θέσεις, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Εκ των ανωτέρω οι μόνιμοι υπάλληλοι που ήδη κατείχαν οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Οργανισμό αυτής (π.δ. 77/1985), όπως ισχύει μεταφέρονται με τη θέση τους. Οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις δύναται να καλυφθούν από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετατάξεις υπαλλήλων αναλόγων προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 95/2000. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ως άνω μεταφερόμενου προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν το φορέα υποδοχής (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Ως προς τις κρίσεις και τις τοποθετήσεις των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Τμημάτων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που αναφέρονται στα στοιχεία ζ΄, η΄και θ΄της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005, προηγούνται οι υπάλληλοι που μεταφέρονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω εμπειρίας και εξειδίκευσης στα θέματα αθλητισμού και άθλησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα αναγκαία προσόντα.

Άρθρο 51

Διάφορα Θέματα

1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με το στοιχείο ε΄της παρ. 1 του Τμήματος Α΄του άρθρου 6 του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας».

2. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση – Λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄) μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υγείας».

3. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαρθρώνεται στα Τμήματα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄) και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρουν οι διατάξεις αυτές.

4. Το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παύει να είναι πλέον αυτοτελές και μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

5. Το άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄) τροποποιείται ως προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, όπου για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντού (κλάδος Προϊσταμένου) τίθεται «υπάλληλος του κλάδου ΠΕ».

6. Μετά το στοιχείο λβ΄της παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), προστίθενται τρία συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:

«λγ) ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

λδ) ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων.

λε) ΠΕ Βιοστατιστικών.

λστ) ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.»

7. Μετά το στοιχείο ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 46 του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), προστίθενται δύο συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:

«ιγ) ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

ιδ) ΤΕ Διατροφολόγων.

ιε) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.»

8. Μετά το στοιχείο ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), προστίθενται τρία συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:

«ιβ) ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.

ιγ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

ιδ) ΔΕ Τεχνικών.

ιε) ΔΕ Διοικητικών.»

9. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.9.2010. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με την δημοσίευση του παρόντος.

10. Στην Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, η οποία συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ’ αριθμ. ΔΥ (3-4) Α/Γ.Π. οικ. 140687/10.11.2010 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1766 Β΄) των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ (3-4) α/Γ.Π. οικ. 150250/ 30.11.2010 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1878 Β΄) των αυτών ως άνω Υπουργών, προΐσταται Ειδικός Γραμματέας που έχει τα προσόντα που προσδιορίζονται από την παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 ή έχει τις ανώτατες αθλητικές διακρίσεις που περιγράφονται στα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.

11. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 προστίθεται στοιχείο δ΄, ως εξής:

«δ. Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο».

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 (περίπτωση α΄, υποπερίπτωση 3) διαγράφονται οι λέξεις: «καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης».

γ. Στο τέλος του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:

«δ. Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο. Ως αρμοδιότητα του Τμήματος ορίζεται η μελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα Γραφεία, ως εξής: αα) Γραφείο Σχεδιασμού, ββ) Γραφείο Υλοποίησης, γγ) Γραφείο Αξιολόγησης και Ελέγχου, δδ) Γραφείο Εποπτείας Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης. Το Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού (7), ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (3), ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού (2) και οι θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 (περίπτωση α΄) διαγράφεται η υποπερίπτωση 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 52

Νοσηλευτές-Διασώστες

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) διαγράφεται η λέξη «ανανέωση».

2. Στo τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως ακολούθως:

«στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής,

ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.»

4. H παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 62/2007 (ΦΕΚ 70 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992 της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.»

Άρθρο 53

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) λειτουργούν σε όλες τις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες της χώρας που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) με έδρα τους την αντίστοιχη έδρα των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.»

2. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των εγγεγραμμένων, διαιρούμενο με τον αριθμό 50.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για την πρώτη εφαρμογή από τη δημοσίευση του παρόντος, τα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές οργάνων του παρόντος νόμου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε..»

4. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση που αποστέλλεται σε αυτά με τη μηνιαία εφημερίδα της Ε.Ν.Ε. τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκλογή, με την παράλληλη υποχρέωση για ταυτόχρονη ανάρτηση της ανωτέρω πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου όσο και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η θητεία των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε. παρατείνεται για την έγκυρη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων των εκλογών, οι οποίες θα προκηρυχθούν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του τρέχοντος έτους. Την αρμοδιότητα προκήρυξης των ανωτέρω εκλογών στην πρώτη και μόνο εφαρμογή την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε..»

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Παλαιά μέλη που οφείλουν συνδρομές άνω του ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και συμμετέχουν στις διαδικασίες της Ε.Ν.Ε. με πλήρη δικαιώματα, με την υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τμηματικά στο μέλλον, σε συνολικό χρόνο που ισούται με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν κατέβαλλαν τις εισφορές αυτές. Οι τμηματικές αυτές καταβολές θα ξεκινήσουν από την 1.1.2012.»

7. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 επανακαθορίζεται στα πέντε ευρώ.

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3868/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα της Περιφέρειάς τους. Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. μπορεί με απόφασή του να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Μαζί με την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην Ε.Ν.Ε. που ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ. Για τα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς και εξόδων εγγραφής.»

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς μπορούν να αναπροσαρμόζονται μόνο από τη συνέλευση των αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. με απόφαση των 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων.»

10. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) προστίθεται εδάφιο μετά τη φράση «τους υπαλλήλους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας» και πριν από τη φράση «Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄)» ως εξής:

«Οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των ανωτέρω Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην έδρα της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων που υπηρετούν στις Υγειονομικές Μονάδες των Δ.Υ.ΠΕ. ξεχωριστά για τα Νοσοκομεία και ξεχωριστά για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.»

Άρθρο 54

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Άρθρο 55

Βαθμοί Ιατρών ΕΣΥ-Εφημερίες

1. Η περ. Δ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι βαθμοί των ειδικευμένων ιατρών είναι: Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄, Διευθυντής και Συντονιστής Διευθυντής.»

2. Το άρθρο 43 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) και ισχύει με το άρθρο 2 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄), το άρθρο 11 του ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74 Α΄) και το άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση ιδ΄ του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2011, στα παρακάτω ποσά:

α. Συντονιστής Διευθυντής 2.055 ευρώ.

β. Διευθυντής 2.054 ευρώ.

γ. Επιμελητής Α΄ 1.759 ευρώ.

δ. Επιμελητής Β΄ 1.468 ευρώ.

ε. Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ.

2. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου ΕΣΥ περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού.»

3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, συστήνονται ή προκηρύσσονται θέσεις στον ίδιο ή σε διαφορετικό βαθμό από αυτόν της θέσης που κενώθηκε ή συστήθηκε.»

4. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, η οποία αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄), αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους ως εξής:

«α. Ζώνη Α΄

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Λάρισας.

β. Ζώνη Β΄

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπολοίπων νομών ή πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, έως την έκδοση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας που ως οργανικές μονάδες υπάγονται στα νοσοκομεία της Α΄ και της Β΄ Ζώνης, με την εξαίρεση αυτών που ανήκουν στη Γ΄ Ζώνη.»

5. Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄), προστίθεται από την έναρξη ισχύος της εδάφιο ως εξής:

«Στην ως άνω ζώνη ανήκουν επίσης νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών, που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας των νησιωτικών περιοχών.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των περιφερειών του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.»

Άρθρο 56

Επικουρικοί Ιατροί Τ.Ε.Π.

Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α΄ Ζώνη, το Ε.Κ.Α.Β. ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β΄ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο. Για την εγγραφή στο δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μονάδα υγείας από τις εντασσόμενες στον πρώτο κατάλογο, καθώς και των Κυθήρων. Εξαιρούνται από την προαναφερόμενη υποχρέωση προϋπηρεσίας όσοι επικουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β., τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.»

Άρθρο 57

Ιατροί Υπαίθρου

Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, η θητεία του ιατρού που υπηρετεί σε αυτήν παρατείνεται τουλάχιστον για δύο (2) μήνες και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη.»

Ιατροί υπαίθρου που συνέχισαν να εργάζονται μετά την 1.12.2010, ενώ έληξε η θητεία τους, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν αναδρομικά την παράταση της θητείας τους από τότε που έληξε, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Η αίτησή τους υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται παραπάνω.

Άρθρο 58

1. Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄), που είχε προστεθεί με το άρθρο 39 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ιατροί του κλάδου ΕΣΥ με ειδικότητα που συμπλήρωσαν τέσσερα (4) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό σε νοσοκομεία άγονων Α΄περιοχών, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ιατρός που μετατίθεται καταλαμβάνει κενή θέση εφόσον υπάρχει. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης μετάθεσης είναι η εντοπιότητα ή η συνυπηρέτηση επί εγγάμων.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ιατροί του ΕΣΥ με ειδικότητα και οδοντίατροι του ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία, κατόπιν αιτήσεώς τους, μπορούν να μετατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α΄περιοχών σε κενή θέση εφόσον υπάρχει.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ιατροί του κλάδου ΕΣΥ που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α΄ περιοχών δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή τους, δύναται να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αντίστοιχα, των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε κενή οργανική θέση εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό και άνω.»

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) μετά τις λέξεις: «Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων» και πριν από τη λέξη «καθώς», προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων».

5. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 28 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄) και με το άρθρο 25 παράγραφος 7β του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«4. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στις Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/ 2003 (ΦΕΚ 296 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν.3252/2004, μπορούν να μετατάσσονται είτε:

α) σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε β) σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που υπάγονται διοικητικά ή εναλλακτικά γεωγραφικά στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Δ.Υ.ΠΕ. εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και να κατατάσσονται αντίστοιχα: α) στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών Ιατρών, βαθμού β΄και β) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Η διαδικασία της μετάταξης-κατάταξης ενεργοποιείται με την αίτηση των ως άνω δικαιούχων και τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων από το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο του άρθρου 28 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄). Το τελευταίο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ως άνω τυπικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων, παραπέμπει μετά από θετική κρίση του προς τα Συμβούλια προσλήψεων-κρίσεων των νοσοκομείων τις αιτήσεις, που αφορούν μετάταξη προς νοσοκομεία και κέντρα υγείας, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο σύμφωνα με τα κατωτέρω. Το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο αποτελείται από ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄και συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Τα Συμβούλια προσλήψεων-κρίσεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) που συστήνονται στα νοσοκομεία, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ουσιαστικών κριτηρίων των αιτούντων προς μετάταξη σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ως δεύτερος και απαιτούμενος έλεγχος για την κατάταξη των δικαιούχων σε κλάδο και βαθμό. Τα προσόντα του κάθε υποψηφίου αξιολογούνται επί τη βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 13α/Οικ. 39832 (ΦΕΚ 1088 Β΄/1997) υπουργική απόφαση. Τα ως άνω Συμβούλια μπορούν να αποφαίνονται για την απόρριψη της μετάταξης, εφόσον αιτιολογηθεί πλήρως η απόφαση αυτή. Εφόσον διενεργηθούν οι ανωτέρω έλεγχοι και πραγματοποιηθεί η κατάταξη από το αρμόδιο συμβούλιο, ακολουθεί η μετάταξη, η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.»

6. Οι ιατροί και οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ., μόνιμοι ή επί θητεία και οι ιατροί και οδοντίατροι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και εξελέγησαν βουλευτές, μετά τη λήξη της βουλευτικής θητείας τους επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και καταλαμβάνουν τη θέση που κατείχαν, εφόσον αυτή παραμένει κενή. Εάν η θέση που κατείχαν έχει ήδη καλυφθεί, τότε επιστρέφουν σε προσωποπαγή θέση που καταργείται αμέσως μόλις αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο χρόνος της βουλευτικής θητείας των ως άνω ιατρών προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για την εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιξη και τη συνταξιοδότησή τους.

7. Το άρθρο 50 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄) καταργείται με τη λήξη της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Άρθρο 59

1. Η περίπτωση Ε΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε) Ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ μπορούν να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο Νοσοκομείο και να επιλέγουν να διατηρούν το βαθμό τους. Οι ως άνω ιατροί, εξελίσσονται στον επόμενο βαθμό με καθυστέρηση δύο ετών πέραν των προβλεπόμενων, σε ότι αφορά τους Επιμελητές Β΄ και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών σε ότι αφορά τους Επιμελητές Α΄. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών.

Ομοίως, δεν εφαρμόζονται για τους ιατρούς σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών. Οι άγονες περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος νοούνται αυτές, όπως έχουν χαρακτηρισθεί στο π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι κατέχοντες το βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού, πλήν των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε ανοιχτή Προκήρυξη της περ. Ζ΄του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄).»

2. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) ως εξής:

«6. Οι ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως και οι κάτοχοι τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούσαν την 31.12.2010 στις Διευθύνσεις Υγείας, Πρόνοιας και Υγειονομικών Ελέγχων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντάσσονται σε θέσεις που συνιστώνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις αντίστοιχες υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μετάταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στις προσωποπαγείς θέσεις που θα δημιουργηθούν για τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους με την αυτοδίκαιη μεταφορά τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες των αιρετών περιφερειών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 255 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). Η ένταξή τους στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997, κατόπιν αιτήσεώς τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 16 του ν. 3172/2003 και ανάλογα με τη συνολική τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Ζ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.»

4. Στην παράγραφο 2.α. του άρθρου 21 του ν. 3580/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο πέμπτο εδάφιο μετά τη φράση «να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β.» τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «, τα Iατροδικαστικά Tμήματα των Νοσοκομείων».

Άρθρο 60

Στο τέλος της περίπτωσης Θ΄ στην υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η θέσπιση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής αυτής απόφασης που ρυθμίζει τα κριτήρια επιλογής και τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης ισχύουν οι σχετικές υπ’ αριθμ. ΔΥ 13α/ΟΙΚ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄) και Υ10α/2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα.»

Άρθρο 61

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Ζ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι υπηρετούντες Διευθυντές σε οργανική θέση, καθώς και οι Διευθυντές που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ δυνάμει του εδαφίου β΄ παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Άρθρο 62

1. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πανεπιστημιακοί ιατροί της παραγράφου 2 συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, από 1.4.2011 αποκλειστικά σε χώρους του νοσοκομείου. Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) τίθεται ως προθεσμία η 1.4.2011.»

2. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι τις 31.3.2011 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος χορήγησης στους πανεπιστημιακούς ιατρούς μπλοκ θεωρημένων τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης από τα Νοσοκομεία.

3. Στην παρ. 11 περίπτωση Α΄ του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) προστίθεται υποπερίπτωση vi ως εξής:

«vi. Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες στην Α΄ Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές.»

4. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει μετά την παρ. 22 του άρθρου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Φ.

Άρθρο 63

1. Η παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 στοιχείο Α΄ του άρθρου 24 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 παράγραφος 8 του ν. 1759/1988, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Εκδίδει με δαπάνες του ταινίες γνησιότητας, που πρέπει να φέρουν όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή τα Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής που συνταγογραφούνται για ασθενείς και χορηγούνται από τα Φαρμακεία και τα Νοσοκομεία και τις διαθέτει δωρεάν στους παραγωγούς και αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.

β) Ομοίως εκδίδει ταινίες γνησιότητας, που πρέπει να φέρουν όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και διακινούνται από Δημόσια ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, με διαδικασίες προμήθειας κατόπιν συμβάσεων, εξωσυμβατικά ή με χρέωση σε Ταμείο Ασθενούς, και τις διαθέτει με τιμή που θα προσδιορίζεται από υπουργική απόφαση στους παραγωγούς και αντιπροσώπους και εμπόρους των προϊόντων αυτών.

Η ταινία για όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται με δαπάνες του ΕΟΦ από τα έσοδα του τέλους ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του άρθρου 11 παρ.1 περίπτωσης ζ΄, περίοδος δεύτερη του ν. 1316/1983, όπως η τελευταία διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ 3. του ν. 3370/2008 (ΦΕΚ 176 Α΄). Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο σύνολό τους στον Ε.Ο.Φ.. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους ετοιμότητας δεν μπορούν να αξιώσουν την χορήγηση ταινίας γνησιότητας, εάν δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΦ, καθορίζονται ο τύπος των ταινιών, ο τρόπος διάθεσης, ο τρόπος ακύρωσης, η χρήση τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ή διατίθενται χωρίς να φέρουν ταινία γνησιότητας μετά την έναρξη ισχύος του μέτρου που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» Οι διατάξεις υπό στοιχεία β΄ και γ΄ ισχύουν τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων οφείλουν να δηλώνουν στον ΕΟΦ σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τα ακριβή στοιχεία των προϊόντων που κυκλοφορούν, ώστε αυτά να εντάσσονται στα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων που διαπιστώνεται από τον ΕΟΦ έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των φαρμακευτικών προϊόντων από τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων οφείλουν να εκτυπώνουν στο στέλεχος της ταινίας γνησιότητας, που απομένει στην εξωτερική συσκευασία μετά την αποκόλληση του κινητού στελέχους αυτής, τους γραμμωτούς κώδικες (barcode) «ΕΑΝ» του σειριακού αριθμού της ταινίας και του κωδικού ΕΟΦ του φαρμάκου κατά τρόπο ώστε να παραμένουν ανεξίτηλοι.

Η μη συμμόρφωση των κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων με την υποχρέωση αυτή που διαπιστώνεται από τον Ε.Ο.Φ. έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των φαρμακευτικών προϊόντων από τα συστήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για χρονικό διάστημα ενός έτους.

4. Στο τέλος του εδαφίου α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθεται φράση ως εξής:

«Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ.. Για τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Ε.Ο.Φ..»

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθενται εδάφια η΄,θ΄,ι΄ ως εξής:

«η. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, τα οποία περιέχονται σε ξεχωριστό κατάλογο.

θ. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή του εδαφίου δ΄του παρόντος και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την ίδια επιτροπή και με την ίδια διαδικασία.

ι. Τα οριζόμενα στα εδάφια ε΄και στ΄του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τον κατάλογο του εδαφίου η΄.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Άρθρο 64

Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο στ΄ ως εξής:

«στ) Στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δύναται να αποσπασθεί και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή με βαθμό Διευθυντή, που έχει τα τυπικά προσόντα να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του. Στις θέσεις των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ή των Επιθεωρητών ειδικότητας Υγειονομικών Επιθεωρητών ή ειδικότητας Κοινωνικών Επιθεωρητών, πέραν των οριζομένων, δύνανται να αποσπώνται και μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Α λληλεγγύης, με βαθμό τουλάχιστον Α΄ που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Διαιτολόγων περ. ι΄ παράγραφος 1 άρθρο 46 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 A΄) «Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας» και ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).»

Άρθρο 65

1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημόσιων φορέων και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:

α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή,

β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας-Θράκης,

γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης.

Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή.

Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα:

1. Για τις θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Επίσης, μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄.

3. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄.

4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, εκ των οποίων η μία (1) θέση για το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3868/2010, οι ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3868/2010 και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Γ.Π. οικ.104720/25.8.2010 (ΦΕΚ 1315 Β΄). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου ΕΣΥ και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.»

2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 176 Α΄) μετά τις λέξεις «παροχή εργασίας» προστίθεται η λέξη «εξαιρουμένων» και διαγράφονται οι λέξεις «καθώς και» μετά τη λέξη «χώρων».

Άρθρο 66

Η ειδική πρόσθετη αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και βοηθών Επιθεωρητών, καθώς και των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στη Γραμματεία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., όπως αναλυτικά καθορίζονται στα άρθρα 4 και 8 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), καταβάλλεται σε αυτούς και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά, που έχουν χορηγηθεί, κατά τα ανωτέρω, στους υπηρετούντες στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ως ειδική πρόσθετη αποζημίωση, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 67

Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

1. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«8. Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επί μέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.»

2. Η υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 115169/2009 (ΦΕΚ 1815 Β΄) υπουργική απόφαση «Άσκηση των ιατρών για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες» καταργείται από την έναρξη ισχύος της.

3. Μεταβατικές Διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2.8.2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης. Όπου το προηγούμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα του ενός μέρη, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρώτο μέρος του σταδίου αυτού. Ανά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από δημοσιεύσεως του παρόντος, θα υποβάλλουν αιτήσεις, στις αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να λάβουν σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα, για ενιαία τοποθέτηση:

α) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας ή στο τρίτο για αυτούς που αποβλέπουν στην απόκτηση του τίτλου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

β) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο ειδίκευσης ή δεύτερο για τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

γ) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρκτικό ειδίκευσης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

δ) Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθησαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μετά τις 2.8.2010, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση ιατρού για συνέχιση της άσκησής του σε προκαταρτικό στάδιο, θα λάβει σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για ειδίκευση στο πρώτο μέρος του προκαταρτικού σταδίου.

4. Στο εδάφιο έκτο της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 82 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη λέξη «αιμοροφιλικοί» προστίθεται η φράση «και οι πάσχοντες από ινοκυστική νόσο και οι πάσχοντες από χοριοειδική νέο-αγγείωση».

Άρθρο 68

Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας

Κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 204/1998 (ΦΕΚ 162 Α΄) χορηγείται σε ιατρούς ο τίτλος ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, κατόπιν εξετάσεων, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η ειδικότητα της παθολογίας αποκτήθηκε πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης Υ4α/35455/2002 (ΦΕΚ 1568 Β΄).

β) Όλη ή μέρος της άσκησης στην ειδικότητα της παθολογίας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, πραγματοποιήθηκε σε παθολογική ογκολογική κλινική ογκολογικού νοσοκομείου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ

Άρθρο 69

1. Στο τέλος της πρώτης φράσης της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) προστίθεται:

«Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερα του ενός Νοσοκομεία, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των ως άνω νοσοκομείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400), δύναται να τοποθετείται Αναπληρωτής Διοικητής σε ένα ή σε περισσότερα εξ αυτών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν ο Αναπληρωτής Διοικητής τοποθετηθεί σε περισσότερα νοσοκομεία λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.»

2. Όλα τα Ογκολογικά και Ορθοπεδικά Νοσοκομεία της χώρας, καθώς και τα Ογκολογικά και Ορθοπεδικά Τμήματα όλων των Νοσοκομείων της χώρας, υπάγονται στην ανώτατη εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εποπτεία των έργων του ΕΣΠΑ μπορεί να ανατίθεται στη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 προστίθεται φράση ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.»

Άρθρο 70

Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων-Χρήση κάρτας πληρωμών

1. Οι τιμές (κοστολόγηση) των ιατρικών πράξεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

2. Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και σε όλα τα νοσοκομεία του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα οποιασδήποτε νομικής μορφής παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων που προέρχονται από νοσήλια, ιατροδιαγνωστικές εξετάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις μέσω καρτών πληρωμών.

3. Μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών μπορούν να διασυνδέονται νοσοκομεία που υπάγονται στην ίδια ή διαφορετική Υ.ΠΕ. και η διασύνδεση αυτή μπορεί να επεκτείνεται και κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται τα νοσοκομεία που διασυνδέονται, ο τρόπος της διασύνδεσής τους, το είδος (σχετικά με νοσηλευτικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ζητήματα) και η λειτουργία τους. Στην ίδια απόφαση, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών, μπορεί να προβλεφθεί, ότι η εν λόγω διασύνδεση θα γίνεται με γειτνιάζοντα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Άρθρο 71

1. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.

2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.

3. Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διαγράφεται η φράση «καθώς και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ».

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 72

Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας

1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται στο π.δ. 121/2008.

2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης:

α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €),

β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄ – Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και

γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1ι΄ του π.δ. 121/2008.

Άρθρο 73

Εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους υπηρεσιών

1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους του που απορρέουν από παρασχεθείσες προς αυτό υπηρεσίες και από ήδη παραληφθείσες προμήθειες από αυτό με αντικείμενο (προμηθειών) την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων, ενώ καλύπτονται και οι συναφείς εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, έως την κατάθεση του παρόντος νόμου, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή αποδοχή παρασχεθεισών υπηρεσιών ή προϊόντων μετά τη λήξη σχετικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν νομίμως.

Στην έννοια της νόμιμης δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες αξιώσεις όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄), καθώς και στην παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄).

2. Οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους του, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια έως την κατάθεση του παρόντος νόμου, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν και όσοι προμηθευτές δεν έχουν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη παρασχεθεί οι υπηρεσίες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν ήδη παραληφθεί τα προϊόντα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχει ήδη καταρτισθεί σχετική σύμβαση ή παραγγελία και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης κατά την κατάθεση του νόμου και εφόσον οι προμηθευτές εκδώσουν τα σχετικά τιμολόγια προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές-ανάδοχοι υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξόφληση των απαιτήσεών τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η αίτηση περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή-αναδόχου έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλυτικά κατ’ έτος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) με την οποία ο αιτών παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων και μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

4. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται εφόσον οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ή η παραλαβή των σχετικών προϊόντων έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί ή έχουν βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του φορέα ή έχουν υλοποιηθεί και εκκρεμεί η βεβαίωσή τους και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα λάβει χώρα η βεβαίωση αυτή προ της εξόφλησης της συγκεκριμένης οφειλής.

5. Οι δαπάνες που προκύπτουν με την παρούσα ρύθμιση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και όσοι προμηθευτές-ανάδοχοι υπηρεσιών ή προμηθειών αγαθών κ.λπ. (κατά τα ανωτέρω) έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την προϋπόθεση ότι μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 περίπτωση β΄θα δηλώσουν το σύνολο των αγωγών που έχουν καταθέσει εναντίον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το συνολικό αιτούμενο ποσό της κάθε αγωγής και το γενικό αριθμό κατάθεσης της κάθε αγωγής και το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου αυτή εκκρεμεί, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής και το σχετικό δικαίωμα για έγερση νέας αγωγής ή προσφυγής για την ίδια ή παρεμφερή ή διαφορετική νομική και ιστορική βάση, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή-προσφυγή.

Σε περίπτωση που έχει ήδη συζητηθεί η υπόθεση, τότε για να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να προσκομίσουν το ίδιο πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή-προσφυγή, καθώς επίσης και βεβαίωση του Δικαστηρίου, ότι υπέβαλλαν ενώπιον του Εισηγητή-Δικαστή, όπου εκκρεμεί η υπόθεση, δήλωση με αίτημα να μην εκδοθεί απόφαση και να ματαιωθεί η συζήτηση της αγωγής-προσφυγής, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, λόγω συμβιβασμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει να αναζητήσουν και όμοια δήλωση εντός της αυτής προθεσμίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να υποβληθεί από αυτούς στο Δικαστήριο και να προσκομίσουν βεβαίωση και για αυτή την κατάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι όλα τα παραπάνω εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση λόγω και άλλων εκκρεμών αγωγών–προσφυγών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δύνανται να υποβάλλουν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 περίπτωση β΄, υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές-προσφυγές.

Άρθρο 74

Διευθέτηση θεμάτων προμηθειών

1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ’ εφαρμογή των καταργηθεισών με το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προμήθεια, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο της περίπτωσης ιζ΄ του άρθρου 3 του ν. 3580/2007, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 75

1. Στο άρθρο 15 παρ. 1 του π.δ. 384/1990 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Άγιος Χαράλαμπος»» τροποποιούνται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως: και από τη Γ΄ κατηγορία ΔΕ μετατρέπεται μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων σε μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικός, η οποία θέση ορίζεται ως θέση οδηγού αυτοκινήτων και οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων θέσεις εννέα (9) και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός θέσεις πέντε (5), εκ των οποίων ορίζονται δύο (2) θέσεις οδηγού αυτοκινήτων.

2. Στο άρθρο 10 του π.δ. 156/2009 (ΦΕΚ 198 Α΄)« Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών)» τροποποιούνται δύο (2) μόνιμες θέσεις προσωπικού ως ακολούθως: Από την κατηγορία ΥΕ μετατρέπονται τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας σε τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Πρακτικών Νοσοκόμων και οι μόνιμες θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις πέντε (5) και στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού θέσεις δεκαεννέα (19).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΑΔ

Άρθρο 76

1. Η θητεία των ιατρών ελεγκτών, οι οποίοι αρχικά είχαν διορισθεί με τριετή θητεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), έχουν διαπιστωθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και έχουν μεταφερθεί αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση (τριετή θητεία), στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου από την 26η Ιουνίου 2004, βάσει του άρθρου 24 του ν. 3293/2004, ανανεώνεται προ της εκάστοτε λήξεως της συμβάσεως εργασίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ίσο χρονικό διάστημα. Για τις συμβάσεις που έληξαν την 25η Ιουνίου 2010 η ανανέωσή τους πραγματοποιείται με την ίδια υπουργική απόφαση αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2010 και η μισθοδοσία τους αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και βαρύνει τον ΟΠΑΔ.

2. Στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ./2/7029/0094/2005 (ΦΕΚ 213 Β΄) «Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», προστίθεται παράγραφος 49 ως εξής:

«49. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των μελών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που συστήθηκε με το ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄) και για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν την ιδιότητα αυτή, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συμμετοχές-κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.Δ, καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών και των μελών της οικογένειάς τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά του Δημοσίου. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία διορισμού εκάστου μέλους της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που διατηρεί την ιδιότητα αυτή κατά την ψήφιση του παρόντος.»

Άρθρο 77

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Εξαιρείται η διάταξη περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του εδαφίου υπ’ αριθμ. δ΄ της περίπτωσης εε΄ του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου.

2. Η υπουργική απόφαση 08/31.5.2010 (ΦΕΚ 777 Β΄) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/2007» διατηρείται σε ισχύ.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) καταργείται την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010.

4. Οι παρ. 1, 3, 4 και 7 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α΄), η παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), τα άρθρα 29 και 30 του α.ν.1565/1939 (ΦΕΚ 16 Α΄), η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), η παρ. 6 του άρθρου 1 του π..δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 Α΄), η παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 217 Α΄), η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 213/1986 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» (ΦΕΚ 87 Α΄), η παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 52/2000 καταργούνται.

5. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» καταργείται αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της.

6. Το άρθρο 22 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) καταργείται.

Άρθρο 78

Κύρωση σύμβασης δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του N .Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 1.12.2010 σύμβαση δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» που αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ–ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στην Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2010, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επί της συμβολής των οδών Αιόλου 93 και Σοφοκλέους, μεταξύ αφ’ ενός μεν της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Απόστολο Ταμβακάκη, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Π 704691 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, καλούμενον εφεξής χάριν συντομίας «Ο Δωρητής» αφ’ ετέρου δε των: 1) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΗ 058948 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2) Νικολάου Σηφουνάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. Χ 661483 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 3) Ανδρέα Λοβέρδου, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. Ρ 675756 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 4) Μιχαήλ Θεοδώρου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και εκπροσώπου αυτού, κατόχου του υπ’ αριθμ. Χ 565171 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Σκοπός και αντικείμενο της Συμβάσεως

-Ποσό Δωρεάς

1. Ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές του δαπάνες μια νέα πτέρυγα σύγχρονων χειρουργείων στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» συνολικής δαπάνης έως 30.000.000€.

2. Η νέα πτέρυγα θα κατασκευασθεί σε τμήμα του οικοπέδου-οικοδομικού τετραγώνου του Νοσοκομείου συνολικής κάλυψης 3.050,00 τ.μ, σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη και τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια, που έχουν ήδη εκπονηθεί και επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η Πτέρυγα θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου, συνολικής επιφανείας κάλυψης 1.802,39 τ.μ. προβλέπει την κατασκευή αυτού στην ελεύθερη επιφάνεια που θα προκύψει από την κατεδάφιση της υφιστάμενης προσθήκης του «Παλαιού Κτιρίου», όμορα και ανατολικά της εκκλησίας του Νοσοκομείου καθώς και τμήματος του κτιρίου Έρευνας (σελ. 6 Τεχνικής Περιγραφής, παράρτημα II).

Η συνολική ανάπτυξη του κτιρίου αυτού είναι 7.394,46 τ.μ., μέχρι τον κάναβο 9 των σχεδίων κατόψεων του παραρτήματος II της παρούσης.

Εκ των 7.394,46 τ.μ. της πρώτης φάσης τα 1.689,20 τ.μ. αφορούν την κατασκευή νέου υπογείου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, νέα μονάδα κεντρικής αποστείρωσης, νέους χώρους ιατρικών αερίων, τα 1.581,56 τ.μ. αφορούν την κατασκευή ανοιχτών και κλειστών χώρων ισογείου, τα 3.475,98 τ.μ. (1.673,59 τ.μ. στο επίπεδο 03 και 1.802,39 τ.μ. στο επίπεδο 04) αφορούν την κατασκευή δύο ορόφων Τμημάτων άσηπτων χειρουργείων (14 αιθουσών με όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους) και τα υπόλοιπα 647,72 τ.μ. κατασκευάζονται σε υπερκείμενο-των χειρουργείων-όροφο για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων αναγκαίων για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Η δεύτερη φάση κατασκευής του έργου, συνολικής επιφανείας κάλυψης 1.462,43 τ.μ., προβλέπεται να ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά του ιατρικού εξοπλισμού των εν λειτουργία χειρουργείων στα κατασκευασμένα νέα χειρουργεία της πρώτης φάσης και κατεδαφιστεί το κτιριακό συγκρότημα των υφισταμένων χειρουργείων.

Η συνολική ανάπτυξη του κτιρίου είναι 5.307,53 τ.μ..

Εκ των 5.357,53 τ.μ. τα 1.462,43.τ.μ. αφορούν την κατασκευή νέου υπογείου με διαθέσιμους χώρους βοηθητικών χρήσεων, τα 1.158,81 τ.μ. αφορούν την κατασκευή ανοιχτών και κλειστών χώρων ισογείου, τα 2.312,22 τ.μ. σε δύο ίσους ορόφους των 1.156,11 τ.μ., αφορούν την ανάπτυξη τμημάτων άσηπτων χειρουργείων (8 αιθουσών με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους), Μετεγχειρητικής Μονάδας Ανάνηψης Καρδιοχειρουργικών και Νευροχειρουργικών Περιστατικών, Αιμοδυναμικού Τμήματος σε άμεση επαφή με τα Άσηπτα Χειρουργεία για την εγκατάσταση του υφισταμένου ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και τα υπόλοιπα 374,07 τ.μ. υπερκείμενου ορόφου για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων αναγκαίων για τη λειτουργία των χειρουργείων.

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε αντικείμενο της Δωρεάς είναι η κατασκευή πτέρυγας συγχρόνων 22 χειρουργείων, έτοιμων προς λειτουργία, καθώς και βοηθητικών τμημάτων για την εξυπηρέτησή τους.

Στο παράρτημα II της παρούσης επισυνάπτεται το σύνολο των αρχιτεκτονικών προσχεδίων με τα διάφορα τμήματα που χωροθετούνται ανά όροφο. Το όλο έργο, θα κατασκευαστεί με τους παρακάτω όρους:

α) Ο Δωρητής αποβλέποντας στην ταχεία εκτέλεση του έργου και εκπλήρωση της Δωρεάς αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκτέλεση του έργου σε εργολήπτη της επιλογής του, που θα είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ των εχόντων εμπειρία εκτέλεσης σύνθετων έργων, το οποίο θα εκτελέσει το έργο με διαδικασίες διαφάνειας και προκαθορισμένα ποιοτικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του Δημοσίου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσοκομείων.

β) Η προκαταρκτική μελέτη και τα αρχιτεκτονικά προσχέδια που έχουν συνταχθεί από τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κυριακίδη και την Ομάδα μελετητών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και η/μηχανολόγους μηχανικούς) και έχουν ήδη θεωρηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα συνοδεύουν τη νομοθετική κύρωση της Δωρεάς.

γ) Ο Δωρητής έχει την ευθύνη της αποκλειστικής χρηματοδότησης του έργου, της ανάθεσης εκτέλεσής του σε εργολάβο της επιλογής του, την ευθύνη εποπτείας προόδου του έργου και πέραν τούτων ουδεμία άλλη ευθύνη.

δ) Η χρηματοδότηση θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έργου με διαδοχικές πιστοποιήσεις προόδου εργασιών που θα ελέγχονται από τον Δωρητή δια των οργάνων που θα ορίσει.

ε) Το έργο που θα κατασκευαστεί θα ονομάζεται «ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και θα τοποθετηθεί ευανάγνωστη πλακέτα με υπόμνηση ότι τούτο κατασκευάστηκε με αποκλειστική δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

στ) Το ΥΥΚΑ και το Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» δικαιούνται να εποπτεύουν με εκπροσώπους τους την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τη μελέτη εφαρμογής.

Άρθρο 2

Εγκατάσταση-Διευκολύνσεις

Υποχρεώσεις Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», το οποίο έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του το χώρο όπου θα εκτελεστεί το έργο, θα διαθέσει ευθύς μετά τη νομοθετική κύρωση της σύμβασης αυτής στον εργολάβο του οποίου η εκλογή θα γίνει από τον Δωρητή το χώρο αυτόν για την εγκατάσταση του εργοταξίου, στον οποίο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, όπως και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει και η παραχώρηση της χρήσης αυτής.

Άρθρο 3

Τεχνικά Δεδομένα

Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση:

α) Τους όρους της σύμβασης.

β) Τα συνημμένα αρχιτεκτονικά προσχέδια, την τεχνική περιγραφή του έργου και την τεχνική έκθεση στατικής και Η/Μ μελέτης του κτιρίου (παράρτημα II) που συντάχθηκαν από τους μελετητές σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, και αφού εγκρίθηκαν από το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Τους ισχύοντες όρους δόμησης.

δ) Τις λοιπές απαραίτητες μελέτες του κτιρίου της Δωρεάς και του περιβάλλοντος αυτό οικοπεδικού χώρου, που θα εκπονηθούν μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης με φροντίδα και δαπάνες του Δωρητή και θα περιλαμβάνουν:

1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη σε ενιαίο στάδιο (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων).

2. Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων).

3. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.

4. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

5. Γεωτεχνική Μελέτη.

6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

7. Μελέτη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

8. Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού.

9. Μελέτη Σήμανσης.

10. Μελέτη Κλειδιών.

11. Χρωματική Μελέτη.

12. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.

Οι ανωτέρω μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές μελετών του π.δ. 696/1974, θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από τη Δ.Τ.Υ. του ΥΥΚΑ και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. ΕΠΑΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.) κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δωρητής αναλαμβάνει ακόμη να φροντίζει για τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση των υποβαλλομένων μελετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων για την έγκριση Υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Άδειες-Εγκρίσεις

1. Οι απαιτούμενες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Δωρεάς άδειες κατεδάφισης και η οικοδομική άδεια ανέγερσης της πτέρυγας θα εκδοθούν ατελώς με μέριμνα της ΔΤΥ του ΥΥΚΑ, αφού υποβληθούν σε αυτήν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο μελέτες και τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

2. Όλες οι μελέτες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου και του ιατρικού εξοπλισμού θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με μέριμνα της ΔΤΥ του ΥΥΚΑ μετά από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου εντός δύο (2) μηνών από της υποβολής τους στο πρωτόκολλο του ΥΥΚΑ. Σε περίπτωση που η μελέτη επιστραφεί στον μελετητή για διόρθωση ή συμπλήρωση ο προαναφερόμενος χρόνος θα συντέμνεται στο ήμισυ μετά την επανακατάθεση του φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.

3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να προβαίνει σε επιτρεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές μικρής κλίμακας τόσο των μελετών όσο και των υλικών, κατόπιν ενημερώσεως των εκπροσώπων του ΥΥΚΑ και του Νοσοκομείου, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του.

4. Για το περιγραφόμενο στο άρθρο 1 έργο δεν απαιτείται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του ν. 960/1979.

5. Ο Δωρητής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων γενικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή και την τήρηση των κανόνων Δημόσιας Τάξης κ.λπ.. Υποχρεούται ακόμη να φροντίσει για την λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων, ώστε να μη διαταράσσεται καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου η ασφαλής, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να ελαχιστοποιείται η όχληση αφ’ ενός του Νοσοκομείου και αφ’ ετέρου των κατοίκων-ενοίκων των γειτονικών κτιρίων.

Άρθρο 5

Εξοπλισμός του έργου

1. Με δαπάνη του Δωρητή και σύμφωνα με τις Μελέτες Εφαρμογής που θα εκπονηθούν, θα ολοκληρωθεί (προμήθεια και εγκατάσταση) και ο εντεταγμένος εξοπλισμός των χειρουργικών τμημάτων και ειδικότερα των 14 χειρουργικών αιθουσών της πρώτης φάσης, των βοηθητικών τους χώρων, των Μονάδων Ανάνηψης Καρ/κών-Νευρ/κών του Αιμοδυναμικού Τμήματος και της Κεντρ. Αποστείρωσης.

2. Το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» θα εξοπλίσει με δική του μέριμνα και δαπάνες 8 χειρουργικές αίθουσες.

Ο Δωρητής θα αναλάβει με δικές του δαπάνες τη μεταφορά του εντεταγμένου εξοπλισμού από τα υφιστάμενα χειρουργεία στα νέα της δεύτερης φάσης.

Ο εξοπλισμός της Νέας Πτέρυγας, πέραν των οριζόμενων στο Παράρτημα III, θα γίνει με μέριμνα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».

Η αποσαφήνιση του εντεταγμένου εξοπλισμού ως είδη και ποσότητες παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσης.

Άρθρο 6

Εκτέλεση έργου-Ολοκλήρωση Δωρεάς

1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της Δωρεάς ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών, επιβλέψεων και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανομένων, παραλαβή υλικών) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά εξουσιοδοτημένα από τον Δωρητή και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιo πάνω αναφερομένων προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στο ΥΥΚΑ και στο Νοσοκομείο.

2. Με δεδομένο ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη μελετών-επίβλεψης κατασκευής και εντεταγμένου εξοπλισμού του δωρούμενου έργου μέχρι του ποσού των 30.000.000,00 €, ρητώς συνομολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες για την πραγματοποίηση του συνολικού έργου ενέργειες, όπως ενδεικτικά παραπάνω αναφέρθηκαν, θα γίνονται χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι σχετικοί νόμοι προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών. Ειδικότερα, η μελέτη και κατασκευή του έργου μέχρι του χρόνου παραδόσεώς του στο Νοσοκομείο, είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν εφαρμογή επ’ αυτού οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος που διέπουν τα Δημόσια έργα ή τις προμήθειες του Δημοσίου.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Δωρεοδόχου-Δημοσίου

1. Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί προς τον Δωρητή ή προς τον ανάδοχο που θα ορισθεί για την ταχεία εκπλήρωση του σκοπού της Δωρεάς.

2. Το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, τηρουμένων των επιταγών της νομιμότητας.

Άρθρο 8

Αποπεράτωση-Συνέπειες

1. Η αποπεράτωση του έργου θα πραγματοποιηθεί κατ’ απώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης των όρων της παρούσης, εντός 36 μηνών από την έναρξη των εργασιών. Το έργο θα κατασκευαστεί σε δύο (2) φάσεις.

Η πρώτη φάση αφορά στην κατασκευή του Α΄τμήματος της Νέας Πτέρυγας που, σύμφωνα με τη συνημμένη Προκαταρκτική Μελέτη και τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια, οριοθετείται μεταξύ της Εκκλησίας του Νοσοκομείου και του υφισταμένου χειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου. Η φάση αυτή χωρίζεται σε υπο-φάσεις που αφορούν τη μεταφορά υπηρεσιών του Νοσοκομείου που στεγάζονται στα υπό κατεδάφιση κτίρια της φάσης αυτής (κτίριο βιβλιοθήκης, αποθηκών φαρμακείου και έρευνας), την κατεδάφιση των παραπάνω κτιρίων, την κατασκευή του τμήματος της νέας πτέρυγας και τη μεταφορά του εξοπλισμού και λειτουργία των νέων χειρουργικών τμημάτων, αποστείρωσης και ιατρικών αερίων στην οριστική τους θέση στο έργο. Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα έχει μέγιστο χρόνο αποπεράτωσης δεκαπέντε (15) μήνες από την παραχώρηση του χώρου προέλευσης και προορισμού των υπηρεσιών στον Εργολάβο.

Η δεύτερη φάση θα αφορά στην κατασκευή του Β΄ τμήματος της Νέας Πτέρυγας. Η φάση αυτή ξεκινά από την απομάκρυνση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου από τα υφιστάμενα στη περιοχή που κατασκευάζεται η νέα πτέρυγα, τμήματα του Νοσοκομείου (αποστείρωση, ιατρικά αέρια, Χειρουργεία, Γραφεία και Αποδυτήρια Ιατρών, Μονάδα Καρδιοχειρουργικής Ανάνηψης κ.λπ.) και ολοκληρώνεται με την παράδοση του συνόλου του έργου στο Νοσοκομείο. Η φάση αυτή, που όπως και η Α΄ φάση περιλαμβάνει πληθώρα υπο-φάσεων, θα αποπερατωθεί εντός δεκαπέντε (15) μηνών.

Η παράδοση στο Νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια (αρχιτεκτονικά, στατικά και Η/Μ εγκαταστάσεων).

2. Τον Δωρητή βαραίνουν οι δαπάνες και γενικά όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στο έργο. Την ευθύνη όμως για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων θα την αναλάβει με τη σύμβαση ανάθεσης ο ανάδοχος του έργου. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία σχετική υποχρέωση έχουν.

3. Ο Δωρητής στη σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου θα περιλάβει όρο ευθύνης του εργολάβου για τα πραγματικά ελαττώματα εμφανή και κεκρυμμένα ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την παράδοση και δέσμευσης τούτου με την υποχρέωση αποκατάστασης αυτών με δαπάνες του εφόσον εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος έχει εγγράφως ενημερωθεί από το Νοσοκομείο.

Άρθρο 9

Ευθύνη Δωρητή-Δωρεοδόχου

1. Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρις ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς (την ανέγερση δηλαδή του κτιρίου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του εντεταγμένου εξοπλισμού) και πάντοτε εντός του ποσού των 30.000.000,00€. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη όλων των πρόδρομων εργασιών, απαραίτητων για τη μεταφορά των υπαρχουσών υπηρεσιών, μονάδων και εργαστηρίων σε υφιστάμενους χώρους του Νοσοκομείου και την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτισμάτων, την αποκομιδή των υλικών, την προετοιμασία του χώρου ανέγερσης των νέων χειρουργείων και την προστασία του εν λειτουργία θεραπευτηρίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Για την απαραίτητη μεταφορά των υπαρχουσών υπηρεσιών μονάδων και εργαστηρίων σε άλλους χώρους, ο Δωρητής έχει προβλέψει και ευθύνεται μέχρι του ποσού του 1.200.000€ πλέον Φ.Π.Α. που συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της δωρεάς (30.000.000€ με Φ.Π.Α.).

Μετά την πλήρη αποπεράτωση, την παράδοση και παραλαβή του έργου με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, ο Δωρητής δεν θα έχει άλλη ευθύνη ή υποχρέωση γενικώς και ειδικώς για τη λειτουργία αυτού.

2. Το Δημόσιο υποχρεούται να στελεχώσει άμεσα τις υπηρεσίες που προβλέπεται να στεγαστούν στο έργο από την ολοκλήρωσή του ώστε να καταστεί δυνατή άμεσα η λειτουργία του και να εξασφαλίζει τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία του έργου με κατάλληλη στελέχωση, στο μέγιστο δυνατό επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.

Άρθρο 10

Προϋπολογισμός του Έργου

Στο παράρτημα I επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός του Έργου όπως διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος II της σύμβασης. Ο οριστικός προϋπολογισμός (Μελέτης) του Έργου θα προκύψει με την ολοκλήρωση των Μελετών Εφαρμογής (=Δημοπράτησης), ενώ ακριβής προσδιορισμός του κόστους του Έργου, με την ανάδειξη αναδόχου, μετά τις διαδικασίες δημοπράτησης του Έργου (στο σύνολο του ή και σε φάσεις). Με το ποσό των 30.000.000,00€ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Δωρεάς έτσι όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η Δωρεά δε θα υπερβεί το ποσό των 30.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Άρθρο 11

Φορολογικές και Λοιπές Απαλλαγές

1. Η παρούσα σύμβαση και κάθε σύμβαση ανάθεσης έργου, προμήθειας, μίσθωσης έργου, μίσθωσης υπηρεσιών, μίσθωσης πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει ο Δωρητής η το Νοσοκομείο για λογαριασμό του Δωρητή με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με την αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:

α) απαλλάσσονται από κάθε φόρο-πλην ΦΠΑ-τέλος ή τέλη χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου,

β) απαλλάσσονται από την αμοιβή των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων για τη σύνταξη και υπογραφή του εγγράφου της δωρεάς και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία τόσο για τη σύνταξη όσο και την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.

2. Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσης σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα εκδοθούν εγκαίρως ώστε να μην καθυστερήσει το έργο.

3. Για τις μελέτες επίβλεψης, παροχής υπηρεσιών μηχανικού κ.λπ. δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όλες δε αυτές οι αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις μεταξύ του Δωρητή και των Μηχανικών.

Άρθρο 12

Αναστολή Εργασιών-Συνέπειες

1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αιτιολογημένη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης Δωρεάς, σε περίπτωση μη τηρήσεως, από πλευράς του Δημοσίου, των όρων της συμβάσεως, μέχρις ότου η σχετική διαφορά ρυθμισθεί (προσωρινά ή οριστικά) από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 15 της παρούσης, παρεκτός αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αυθαίρετης ή αναιτιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου.

2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου της Δωρεάς ήθελε παρ’ ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητας του Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών-παρά την προσφυγή του Δωρητή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα-ο Δωρητής δύναται να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 15 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς (Κατασκευή του Έργου), παρ’ εκτός αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.

3. Οίκοθεν νοείται και συνομολογείται ότι ο Δωρητής ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του Δημοσίου (και ειδικότερα κατά του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ακόμη και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισμού επί του πραγματοποιηθέντος μέρους της Δωρεάς, καθώς ουδεμία συνεισφορά στην πρόοδο του κοινού καλού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη.

Άρθρο 13

Ανωτέρα Βία

Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους, ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 15 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς, παρ’ εκτός και αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.

Άρθρο 14

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Δωρήτρια Τράπεζα μπορούν να συστήσουν Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι περατώσεως και παραδόσεως του έργου της Δωρεάς και της εν γένει τήρησης των όρων της συμβάσεως αυτής.

Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από 5 μέλη εκ των οποίων ένα (1) καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με απόφαση Υπουργού), ένα (1) από την Εθνική Τράπεζα (με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου), το 3° μέλος ορίζεται από το Νοσοκομείο, το 4° μέλος από την 1η ΥΠΕ και το 5° μέλος ορίζεται από το Ίδρυμα Θώραξ.

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καταγράφονται ως ακολούθως:

1. Παρακολούθηση του έργου από πλευράς χρόνου και απορρόφησης κονδυλίων.

2. Επίλυση και προώθηση ζητημάτων που αφορούν εγκρίσεις από τις αρχές.

3. Επίλυση διαφόρων θεμάτων που δύναται να τεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

4. Γενικά η παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης και ολοκλήρωσης του έργου στα προβλεπόμενα κόστη και χρονοδιαγράμματα.

Άρθρο 15

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου (όπως, ιδίως, αυτό εν προκειμένω εκπροσωπείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο) και Δωρητή, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθένα εκ των μερών (ήτοι το Δημόσιο και ο Δωρητής) θα ορίσει από έναν Διαιτητή, ενώ το τρίτο μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου-ο επιδιαιτητής-θα ορισθεί με κοινή απόφαση των δύο Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου.

Άρθρο 16

Αποδοχή Δωρεάς

Το Δημόσιο και δη τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο, δια των εκπροσώπων τους, απεδέχθησαν τη Δωρεά, με τους αναφερόμενους ως άνω όρους.

Άρθρο 17

Ισχύς της Συμβάσεως

1. Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεώς της με νόμο. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου. Συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του εν λόγω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της παρούσης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η παρούσα σύμβαση, ουδεμία δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) αντίτυπα, όσοι και οι συμβαλλόμενοι και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί»

Παραρτήματα της Συμβάσεως:

Παράρτημα I: Προϋπολογισμός του Έργου

Παράρτημα II: Τοπογραφικό Διάγραμμα Κάλυψης, Αρχιτεκτονικά Προσχέδια, Τεχνική Έκθεση έργου Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνική Έκθεση Η/Μ εγκαταστάσεων.

Παράρτημα III: Πίνακας Εντεταγμένου Εξοπλισμού Χειρουργικών Αιθουσών Μονάδων Ανάνηψης Καρ/κού-Νευρ/κών, Αιμοδυναμικού Τμήματος και Κεντρ. Αποστείρωσης.

Για καθεμία εκ των 14 χειρουργικών αιθουσών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα να εξοπλίσει έχει προβλεφθεί ο παρακάτω εξοπλισμός:

1. Scrub-up τριών θέσεων ντισπένσερ αντισηπτικού υγρού με μπαταρίες και

2. Χειρουργική Τράπεζα με δύο table-top και μία βάση

3. Σκιαλυτική λυχνία με Δορυφόρο και Κάμερα

4. Στήλη Ιατρικών αερίων Αναισθησιολόγου

5. Στήλη Χειρουργού

6. Technical Wall χειρουργείου.

7. Αναισθησιολογικό μηχάνημα

8. Διαθερμία.

Για καθεμία εκ των 8 χειρουργικών αιθουσών που αναλαμβάνει να εξοπλίσει το Νοσοκομείο με δικό του υλικό από τα υφιστάμενα χειρουργεία, έχει προβλεφθεί ο παρακάτω επιπλέον εξοπλισμός ως αντικείμενο της Δωρεάς της ΕΤΕ:

1. Scrub-up τριών θέσεων με μπαταρίες και ντισπένσερ αντισηπτικού υγρού.

2. Χειρουργική Τράπεζα με δύο table-top και μία βάση

3. Technical Wall χειρουργείου.

Οι Μονάδες και οι Αίθουσες Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων θα παραδοθούν με το βασικό σταθερό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία τους.

Η κεντρική αποστείρωση θα είναι εξοπλισμένη με τον απαιτούμενο σταθερό ανοξείδωτο εξοπλισμό, με δύο κλιβάνους ατμού 30-35 SU συνολικά και με 3 πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και αναισθησιολογικού εξοπλισμού.

Άρθρο 79

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο ασκεί εποπτεία στα θέματα που έχουν σχέση με την παροχή και τον έλεγχο των υπηρεσιών υγείας προς στους ασφαλισμένους, καθώς και στα θέματα που αφορούν το κόστος των υπηρεσιών υγείας, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του Οργανισμού. Οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον Οργανισμό εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. και δύναται να τροποποιεί ή καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τη διαμόρφωση των δαπανών και την κατανομή του κόστους ανά μονάδα προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών υγείας, τηρεί μητρώο δαπανών και εισηγείται τη λήψη μέτρων για τον εξορθολογισμό του συστήματος, τα οποία εγκρίνονται και τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ανατίθενται, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού, καθήκοντα ελεγκτών παροχών περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και σε ελεγκτικά όργανα άλλων ασφαλιστικών φορέων ή σε ιατρούς με βαθμό Επιμελητή Α΄ ή Β΄ του Ε.Σ.Υ.. Στους ελεγκτές αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του Οργανισμού με νομικά πρόσωπα, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ..»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., να συγκροτούνται τριμελείς πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές από ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτόν. Αν οι ιατροί του Οργανισμού δεν επαρκούν για τη συγκρότησή τους, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και ιατροί του Ε.Σ.Υ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η έδρα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των επιτροπών.»

6. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. με ιδιαίτερες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης.»

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Ο.Π.Α.Δ., για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του, διαχειρίζεται τους πόρους που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του. Άλλες πηγές εσόδων του Ο.Π.Α.Δ. είναι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, χορηγίες, καθώς και τόκοι από διαχείριση κεφαλαίων.»

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Δ. ενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.), μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των δαπανών νοσηλειών εξωτερικού, ενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Ο.Π.Α.Δ., μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

12. Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Ο.Π.Α.Δ., διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Δ., μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου.»

14. Στο τέλος του εδαφίου στ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες αυτού του εδαφίου σε προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.»

15. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή ανυπαρξίας Γενικού Διευθυντή, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή σε προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.»

16. Το εδάφιο εε΄του Τμήματος β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«εε) Συγκέντρωση, έλεγχος των δικαιολογητικών και εκκαθάριση του συνόλου των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, αναγνώριση των δαπανών αυτών και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.»

17. Το εδάφιο εε) του Τμήματος β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Αποστολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.»

18. Το εδάφιο αα΄ του Τμήματος β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

19. Το εδάφιο αα΄του Τμήματος β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

20. Το εδάφιο ιγ΄του άρθρου 15 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιγ) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

21. Το άρθρο 16 του π.δ 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

Προϊστάμενοι

Η επιλογή των προϊσταμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει.»

22. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 52/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., το οποίο διενεργεί και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Η αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

23. Στο άρθρο 19 του π.δ. 52/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Στον Ο.Π.Α.Δ. συνιστώνται δύο θέσεις με θητεία συμβούλων του Προέδρου του Δ.Σ., οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. Η θητεία τους λήγει με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Προέδρου. Στο Γραφείο Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. συνιστάται μία οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, η οποία δύναται να καλυφθεί με απόσπαση υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

24. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα, που δεν αναφέρεται η τιμή τους στον κανονισμό παροχών του Ο.Π.Α.Δ. και των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους από της δημοσιεύσεως του ν. 3867/2010 μέχρι τέλος του έτους του 2010, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.»

25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄), ήτοι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών», αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κοστολόγηση των χορηγούμενων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7029/0094/2005 κ.υ.α. (ΦΕΚ 213 Β΄) «Νέος Κανονισμός Παροχών του Ο.Π.Α.Δ.» θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων και προθέσεων, και υπό τις χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτών που προβλέπονται σε αυτή, θα γίνει από 1.1.2011 ως εξής:

Α. Με τις τιμές που αναφέρονται στο παρατηρητήριο τιμών που δημιουργήθηκε δυνάμει του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, από το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π..

Β. Όσον αφορά στα ορθοπεδικά μέσα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών θα ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο του Ι.Κ.Α., το οποίο έχει αποδεχθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.. Όσον αφορά στα θεραπευτικά, διαγνωστικά, ορθοπεδικά μέσα που δεν εντάσσονται στην παράγραφο Β΄, προθέσεις, προθέματα, διαιτητικά σκευάσματα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών η κοστολόγηση θα γίνεται ως εξής:

α) αξίας μέχρι 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό δαπάνη με βάση το προσκομιζόμενο τιμολόγιο,

β) αξίας από 501,00€ έως 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό η δαπάνη με βάση τη χαμηλότερη τιμή τριών προσφορών που θα προσκομίζει ο ασφαλισμένος. Οι προσκομιζόμενες προσφορές θα έχουν ισχύ ενός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

γ) αξίας από 1.501,00€ και άνω συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά μήνα θα κοστολογούνται από το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζονται από τον ασφαλισμένο. Η εν λόγω κοστολόγηση ισχύει για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Γ. Όσον αφορά μυοηλεκτρικές προθέσεις, προθέματα, προθέσεις, που η αξία τους υπερβαίνει τις 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών, η κοστολόγηση γίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., που λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζει ο ασφαλισμένος από κατασκευαστή-κατάστημα που έχουν βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.. Η αντικατάσταση των μυοηλεκτρικών προθέσεων που έχουν χορηγηθεί βαρύνει τον Ο.Π.Α.Δ. μετά την παρέλευση τετραετίας από την προηγούμενη προμήθεια. Αναγνωρίζεται η δαπάνη τμήματος των μυοηλεκτρικών προθέσεων μετά την παρέλευση διετίας από την προμήθεια της πρόθεσης. Η κοστολόγηση τμήματος μυοηλεκτρικής πρόθεσης γίνεται με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο.

Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των χορηγούμενων θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, προθεμάτων και διαιτητικών σκευασμάτων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

26. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄) και μετά τις λέξεις «α. ν. 1565/1939» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1939 εγκρίνονται, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τη δημοσίευση του ν. 3867/2010 και δεν έχουν κοστολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του α. ν. 1565/1939 αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης, με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

27. Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλων και Συνταξιούχων του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.). Στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ./2/7029/0094/2005 (ΦΕΚ 213 Β΄) «Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», προστίθεται παράγραφος 48 ως εξής:

«48. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των τακτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους συνταξιούχους και για τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συμμετοχές-κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.Δ., καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά, που θα βαρύνει κατά το ήμισυ τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) και κατά το ήμισυ το Δημόσιο. Χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης ορίζεται η επομένη της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Ο.Π.Α.Δ. αναλαμβάνει τις δαπάνες περίθαλψης των ανωτέρω ασφαλισμένων (υπαλλήλων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας αυτών) από την ημερομηνία που αυτοί εντάσσονται στην παρεχόμενη από τον Ο.Π.Α.Δ. περίθαλψη.»

28. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Υγειονομικό Συμβούλιο: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., συστήνεται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο με αρμοδιότητες που ορίζονται μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ..»

29. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να εισηγείται απευθείας θέματα στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.»

Άρθρο 80

1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «, με εξαίρεση τη διανομή που γίνεται για σκοπούς έρευνας αγοράς.»

Άρθρο 81

Η παράγραφος 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι στερήσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμάτευση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Το κλείσιμο φαρμακείου και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..»

Άρθρο 82

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671