ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18/17.02.2011)

Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 18

17 Φεβρουαρίου 2011

______________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3913

Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ακολουθεί τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα.

Άρθρο 2

Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., που έχει συσταθεί με το άρθρο μόνο του π.δ. 19/1992 (ΦΕΚ Α΄ 4), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και αποτελεί τον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας», κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού 549/2004 ΕΚ (L 96, 31.3.2004, P.1).

2. Η Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία:

α) Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Services - ATS),

β) Υπηρεσίες Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (Communication, Navigation, Surveillance - CNS) και

γ ) Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών (Aeronautical Information Services - AIS).

Άρθρο 3

Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Αρμοδιότητες Προϊσταμένου

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

β. Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου.

γ. Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών και Μακεδονίας.

δ. Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

ε. Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων.

στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας.

ζ. Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών και Μακεδονίας.

η. Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

θ. Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων.

ι. Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης.

ια. Διεύθυνση Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών.

ιβ. Διεύθυνση Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών (ΚΕΠ).

ιγ. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

ιδ. Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών AIS.

ιε. Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αεροναυτιλίας.

ιστ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας.

2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), είναι αρμόδιος και για την εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας έναντι της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας, την επιμέλεια για θέματα διεθνών συνεργασιών και σχέσεων, την παρακολούθηση των επιδόσεων και την υλοποίηση των στόχων των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και τη μέριμνα για την έγκαιρη διαμόρφωση, εισήγηση προς έγκριση και αποστολή των ετήσιων και πενταετών προγραμμάτων αεροναυτιλίας, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας αεροναυτιλίας.

Άρθρο 4

Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για απόκτηση πτυχίων, ειδικοτήτων, καταχωρήσεων πιστοποιητικών και αδειών για όλες τις κατηγορίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπονται στο π.δ 19/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 50).

ββ) Το συντονισμό θεμάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες.

γγ) Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας εξετάσεων για την απονομή ειδικοτήτων στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

δδ) Την έκδοση αποφάσεων απονομής ειδικοτήτων στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και καταχωρήσεων πιστοποιητικών και αδειών για όλες τις κατηγορίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπονται στο π.δ 19/2010 (ΦΕΚ 50 Α΄).

εε) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

στστ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

ζζ) Την αξιολόγηση των επιδόσεων των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, την εισήγηση μέτρων βελτίωσης, καθώς και την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης απογραφής και αξιολόγησης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, που έχουν παρασχεθεί.

ηη) Την παρακολούθηση επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

θθ) Τη διαχείριση συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας.

ιι) Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

ιαια) Τη μέριμνα για την εκπροσώπηση και συμμετοχή της Διεύθυνσης σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Β) Τμήμα Κανονισμών Ελέγχου Περιοχής, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών για τη λειτουργία των ΚΕΠ.

ββ) Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών και προτύπων.

γγ) Την παρακολούθηση διμερών και διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών για τα ΚΕΠ.

δδ) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

Γ) Τμήμα Κανονισμών Ελέγχου Προσέγγισης και Αεροδρομίων, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών για τη λειτουργία ελέγχου προσέγγισης και αεροδρομίων.

ββ) Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών και προτύπων.

γγ) Την παρακολούθηση της πορείας και των εξελίξεων που συνεπάγονται οι διμερείς και διεθνείς συνεργασίες και συμφωνίες για τις υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης και αεροδρομίων.

δδ) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

Δ) Τμήμα Κανονισμών Πληροφοριών Πτήσεων, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή κανονισμών περιοχής πληροφοριών πτήσεων.

ββ) Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των κανονισμών.

γγ) Τη μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων.

δδ) Τη συλλογή, αξιολόγηση και διαχείριση συμβάντων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

Ε) Τμήμα Επιχειρησιακών Απαιτήσεων επί Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας και Λειτουργικής Υποστήριξης αυτών, με αρμοδιότητες:

αα) Την παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και απαιτήσεων για τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Την εισήγηση προτάσεων για προσαρμογή των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

γγ) Τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και προδιαγραφών για την προμήθεια νέων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

δδ) Την παρακολούθηση και υποστήριξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, της λειτουργίας των συστημάτων και προσομοιωτών εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Την προώθηση εκπαίδευσης προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

στστ) Τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προώθηση και επίλυση λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

ζζ) Τη συνεργασία με άλλους φορείς και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την αεροναυτιλία.

Άρθρο 5

Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου

Η Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου αποτελείται από τα πιο κάτω τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης και Ενημερώσεων, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού.

ββ) Την προώθηση της εκπαίδευσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στα καθήκοντα του ελεγκτού ροής κυκλοφορίας και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειάς τους.

γγ) Την ενημέρωση των ελεγκτών ροής κυκλοφορίας σε θέματα διευθέτησης ροής κυκλοφορίας και χωρητικότητας.

δδ) Την ενημέρωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας των ΚΕΠ και των αεροδρομίων για θέματα ροής και χωρητικότητας.

εε) Τη διερεύνηση και ανάλυση των συμβάντων που σχετίζονται με τη διευθέτηση ροής κυκλοφορίας και χωρητικότητας.

στστ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

ζζ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

ηη) Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

Β) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Το σχεδιασμό και την εισήγηση ενεργειών για τη διευθέτηση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας στη στρατηγική φάση.

ββ) Την επεξεργασία και τον καθορισμό των οδεύσεων των ρευμάτων εναέριας κυκλοφορίας για τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου.

γγ) Την ανάλυση και αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων προβλέψεων για την εξέλιξη της κυκλοφορίας και τη διαμόρφωση και υποβολή σχετικών εισηγήσεων αρμοδίως.

δδ) Τον καθορισμό της χωρητικότητας των τομέων ελέγχου των ΚΕΠ, καθώς και των αεροδρομίων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

εε) Την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της χωρητικότητας.

στστ) Την τήρηση αρχείου και στατιστικών στοιχείων για την αεροπορική κίνηση και τις καθυστερήσεις λόγω μέτρων διευθέτησης ροής εναέριας κυκλοφορίας.

ζζ) Την ανάλυση των αιτίων των καθυστερήσεων και την εισήγηση μέτρων και ενεργειών για αντιμετώπιση του φαινομένου.

ηη) Την ενημέρωση της βάσης αεροπορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL).

Γ) Τμήμα Προτακτικού και Τακτικού Σχεδιασμού, με αρμοδιότητες:

αα) Την επεξεργασία και ανάλυση των αεροπορικών δεδομένων, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά τις φάσεις προτακτικού και τακτικού σχεδιασμού και την αντίστοιχη προσαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στα δεδομένα αυτά.

ββ) Το συντονισμό των μονάδων εναέριας κυκλοφορίας με τον πυρήνα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και το EUROCONTROL, για τη βέλτιστη διευθέτηση ροής εναέριας κυκλοφορίας και χωρητικότητας στις προαναφερόμενες φάσεις.

γγ) Τη συνεργασία ΥΠΑ και Πολεμικής Αεροπορίας με δημιουργία κοινού γραφείου «Πυρήνα Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας» (Αirspace Management Cell, AMC) υπεύθυνου για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των δύο πλευρών για την πληρέστερη επιχειρησιακή εκμετάλλευση του εναέριου χώρου στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (FIR) Αθηνών (Ευέλικτη Χρήση Εναέριου Χώρου / Flexible Use of Airspace: FUA AMC).

Δ) Τμήμα Σχεδιασμού Εναέριου Χώρου, με αρμοδιότητες:

αα) Τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για τη γενική οργάνωση και αποδοτική εκμετάλλευση της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

ββ) Την καθιέρωση διαδικασιών συντονισμού στρατηγικού επιπέδου με τις στρατιωτικές αρχές.

γγ) Την καθιέρωση αεροναυτιλιακών κριτηρίων διαχωρισμού αεροσκαφών και ελάχιστων υψών πτήσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

δδ) Τη μελέτη, το συντονισμό και την εισήγηση εγκατάστασης συστημάτων πλοήγησης.

εε) Τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου αεροδιαδρόμων.

στστ) Την καθιέρωση επικίνδυνων, απαγορευμένων και περιορισμένων περιοχών.

ζζ) Το σχεδιασμό προσωρινά περιορισμένων περιοχών για λόγους ασφαλείας.

ηη) Τη διαχείριση ειδικών πτήσεων.

θθ) Την κατηγοριοποίηση εναέριου χώρου.

ιι) Την παρακολούθηση εξελίξεων που προκύπτουν από διεθνείς οργανισμούς.

ιαια) Τo σχεδιασμό και την οργάνωση των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου.

Ε) Τμήμα Ενόργανων Διαδικασιών, με αρμοδιότητες:

αα) Το σχεδιασμό τερματικών περιοχών ελέγχου, ζωνών ελέγχου και ζωνών κυκλοφορίας αεροδρομίου.

ββ) Την εκπόνηση ενόργανων διαδικασιών προσέγγισης (άφιξης-αναχώρησης-κράτησης αεροσκαφών) και τροχιών κύκλου αεροδρομίου, για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια.

γγ) Τη μελέτη, το συντονισμό και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τις ανάγκες των αεροδρομίων σε συστήματα πλοήγησης.

δδ) Τη συμμετοχή στον από αέρα έλεγχο νέων διαδικασιών.

ΣΤ) Τμήμα Σχεδιασμού Ασκήσεων Ελληνικών και Ξένων Αεροσκαφών, με αρμοδιότητες:

αα) Τη συνεργασία με στρατιωτικές αρχές για την εξυπηρέτηση αναγκών ξένης και ελληνικής στρατιωτικής κυκλοφορίας.

ββ) Την καταγραφή αιτημάτων για ασκήσεις αεροσκαφών μέσα στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

γγ) Το σχεδιασμό και τη δέσμευση εναέριου χώρου για την πραγματοποίηση των ασκήσεων.

δδ) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών διεθνούς διανομής.

εε) Το συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών, για δραστηριότητες ξένων αεροσκαφών στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

στστ) Τη δέσμευση και τον συντονισμό εκχώρησης πεδίων βολής και ραδιοβολίσεων.

Άρθρο 6

Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών και Μακεδονίας αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού.

ββ) Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη, για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων και καταχωρήσεων των ΚΕΠ.

γγ) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προώθηση επιμορφώσεων.

δδ) Την παρακολούθηση επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

στστ) Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

ζζ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

ηη) Τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς της.

θθ) Το χειρισμό θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

ιι) Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

Β) Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο (FIR) και την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

ββ) Την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

γγ) Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

δδ) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα αρμοδιότητάς του.

εε) Το χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας τομέων ΚΕΠ, σε συνεργασία με το τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού.

στστ) Την ενημέρωση προσωπικού ΚΕΠ για επιχειρησιακά θέματα.

ζζ) Την καθιέρωση διαδικασιών συντονισμού τακτικού επιπέδου με τις στρατιωτικές αρχές.

Γ) Τμήμα Διαχείρισης Εναέριου Χώρου, με αρμοδιότητες:

αα) Τη σύναψη συμφωνιών με γειτονικές υπηρεσίες πολιτικές και στρατιωτικές της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ββ) Το συντονισμό για τη διεξαγωγή αεροπορικών ασκήσεων και ειδικών πτήσεων.

γγ) Το χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας τομέων ΚΕΠ.

δδ) Την ενημέρωση προσωπικού ΚΕΠ για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Δ) Τμήμα Πληροφοριών Πτήσεων με αρμοδιότητες:

αα) Την παρακολούθηση των πτήσεων που εκτελούνται με κανόνες όψεως.

ββ) Την παροχή πληροφοριών πτήσεων.

γγ) Το χειρισμό θεμάτων κατάστασης ανάγκης αεροσκαφών μέσα στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

δδ) Την έκδοση κάθε είδους τηλεγραφήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Την καταγραφή, ανάπτυξη και διανομή όλων των δεδομένων πτήσεων των αεροσκαφών.

στστ) Την επικουρία των υπεύθυνων ελεγκτών στους τομείς ελέγχου.

Ε) Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Τη συλλογή συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας των ΚΕΠ.

ββ) Την απομαγνητοφώνηση, διερεύνηση, ανάλυση, εκπόνηση έκθεσης του συμβάντος και εισήγηση ενεργειών και μέτρων.

γγ) Την άμεση προώθηση των συμβάντων στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας και στην Επιτροπή Αναφορών Περιστατικών Ασφάλειας.

δδ) Την κατάλληλη αξιοποίηση των συμβάντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

εε) Τη λήψη μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 7

Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων και καταχωρήσεων της προσέγγισης και του Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

ββ) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν γένει προώθηση επιμορφώσεων.

γγ) Τον προγραμματισμό ειδικών εκπαιδεύσεων προσέγγισης και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

δδ) Την παρακολούθηση επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

στστ) Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας.

ζζ) Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.

ηη) Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

Β) Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Προσέγγισης Αθηνών, με αρμοδιότητες:

αα) Την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο σύνολο της Τερματικής Περιοχής Αθηνών.

ββ) Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

γγ) Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της εξυπηρέτησης του ελέγχου προσέγγισης.

δδ) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στην Τερματική Περιοχή Αθηνών.

εε) Την υποβολή προτάσεων για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στην Τερματική Περιοχή Αθηνών.

στστ) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

ζζ) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού προσέγγισης.

Γ) Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών, με αρμοδιότητες:

αα) Την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

γγ) Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της εξυπηρέτησης του Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

δδ) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στον Πύργο Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

εε) Την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στον Πύργο Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

στστ) Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

ζζ) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών.

Δ) Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Τη συλλογή των συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

ββ) Την απομαγνητοφώνηση, διερεύνηση, ανάλυση, εκπόνηση έκθεσης του συμβάντος και την εισήγηση ενεργειών και μέτρων.

γγ) Την άμεση προώθηση των συμβάντων στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας και στην Επιτροπή Αναφορών Περιστατικών Ασφάλειας.

δδ) Την κατάλληλη αξιοποίηση των συμβάντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

εε) Τη συνδρομή στη διερεύνηση και ανάλυση συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας περιφερειακών υπηρεσιών.

στστ) Τη λήψη μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 8

Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων

1. Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων και καταχωρήσεων.

ββ) Την παρακολούθηση επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

γγ) Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.

στστ) Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

Β) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Γ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ηρακλείου.

Δ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ρόδου.

Ε) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Κέρκυρας.

ΣΤ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ζ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Μυτιλήνης.

Η) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Λήμνου.

Θ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Κω.

Ι) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Κεφαλλονιάς.

ΙΑ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Ζακύνθου.

ΙΒ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Σάμου.

ΙΓ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένα Καβάλας.

ΙΔ) Τμήμα Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμένων Ιωαννίνων, Χίου, Μυκόνου, Σκιάθου, Σαντορίνης.

ΙΕ) Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αερολιμένων Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Πάρου, Σύρου, Ικαρίας, Νάξου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λέρου, Κάσου, Σητείας, Καστελόριζου, Αράξου, Ακτίου, Νέας Αγχιάλου, Σκύρου και Μεγάρων.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων με στοιχεία Β΄ έως και ΙΔ΄ που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

α) Παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

β) Εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

γ) Τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

δ) Υποβολή προτάσεων.

ε) Χειρισμός θεμάτων διαχείρισης προσωπικού.

στ) Έκδοση προγράμματος λειτουργίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του αερολιμένα.

ζ) Τήρηση αρχείου και παρακολούθηση ειδικοτήτων προσωπικού υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

η) Εκπαίδευση στην πράξη του προσωπικού για την απόκτηση ειδικοτήτων.

θ) Προγραμματισμός ειδικών εκπαιδεύσεων προσέγγισης και πύργου ελέγχου αεροδρομίου.

ι) Επιμέλεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.

ια) Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

ιβ) Εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

ιγ) Εντολή έκδοσης και έλεγχος ορθότητας αγγελιών Α΄ και Β΄τάξεως.

ιδ) Γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος με στοιχείο ΙΕ΄ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

α) Παροχή υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

β) Αξιολόγηση επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

γ) Εκπαίδευση των υπαλλήλων στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

δ) Τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου της υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίων.

ε) Υποβολή προτάσεων.

στ) Χειρισμός θεμάτων προσωπικού.

ζ) Τήρηση αρχείου και παρακολούθηση ειδικότητας προσωπικού παροχής υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

η) Εκπαίδευση στην πράξη του προσωπικού για την απόκτηση της απαιτούμενης ειδικότητας.

θ) Προγραμματισμός ειδικής εκπαίδευσης υπηρεσίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.

ι) Έκδοση προγράμματος λειτουργίας για την Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του αερολιμένα.

ια) Επιμέλεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.

ιβ) Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

ιγ) Εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας.

ιδ) Εντολή έκδοσης και έλεγχος ορθότητας αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως.

Άρθρο 9

Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας

H Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης.

ββ) Την υποβολή εισηγήσεων για την στελέχωση των μονάδων και υπηρεσιών.

γγ) Την εποπτεία και διαχείριση θεμάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.

δδ) Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

εε) Το χειρισμό θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των διαδικασιών προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

στστ) Την εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

ζζ) Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

ηη) Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

θθ) Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.

Β) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επικοινωνιών και Ραδιοδικτύων Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών και ραδιοδικτύων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Τον προγραμματισμό εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων συστημάτων αεροναυτιλίας, με βάση μελέτη καταλληλότητας ως προς τη θέση εγκατάστασης και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγραμματισμού.

γγ) Την εκπόνηση μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και την παρακολούθηση υλοποίησής τους.

δδ) Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις για την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συστημάτων επικοινωνιών σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

εε) Την εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων και εγκαταστάσεων.

στστ) Την έκδοση τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας και υποστήριξης συναφών συστημάτων.

ζζ) Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις σε θέματα εκμετάλλευσης και εγκατάστασης λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών ή άλλων μέσων, που επηρεάζουν τις επικοινωνίες αεροναυτιλίας.

ηη) Τη συνεργασία με τη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των προαναφερόμενων συστημάτων.

θθ) Τη μέριμνα για τον έλεγχο παρεμβολών στις συχνότητες αεροναυτιλίας σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) της ΥΠΑ.

ιι) Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις της ΥΠΑ, υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς για σύναψη διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

ιαια) Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

Γ) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Πλοήγησης, με αρμοδιότητες:

αα) Την ανάπτυξη συστημάτων πλοήγησης αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

ββ) Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων συστημάτων, με βάση μελέτη καταλληλότητας ως προς τη θέση εγκατάστασης.

γγ) Την εκπόνηση μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και την παρακολούθηση υλοποίησής τους.

δδ) Την εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων και εγκαταστάσεων.

εε) Την έκδοση τεχνικών οδηγιών, διαδικασιών αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης.

στστ) Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις για την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συστημάτων σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

ζζ) Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις σε θέματα εκμετάλλευσης και εγκατάστασης ή λειτουργίας συστημάτων πλοήγησης ή άλλων μέσων, που επηρεάζουν την αεροναυτιλία.

ηη) Τη συνεργασία με την ΜΠΜ για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των σχετικών συστημάτων.

θθ) Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις της ΥΠΑ, υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς για σύναψη διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

ιι) Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

Δ) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επιτήρησης, με αρμοδιότητες:

αα) Τη διαχείριση και εποπτεία συστημάτων επιτήρησης αεροναυτιλίας.

ββ) Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων συστημάτων, με βάση μελέτη καταλληλότητας ως προς τη θέση εγκατάστασης.

γγ) Την εκπόνηση μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και την παρακολούθηση υλοποίησής τους.

δδ) Την εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων και εγκαταστάσεων, με βάση αυτοματοποιημένες καταγραφές και αναλύσεις.

εε) Την έκδοση τεχνικών οδηγιών, διαδικασιών αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης.

στστ) Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις για την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συστημάτων σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

ζζ) Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις σε θέματα εγκατάστασης-λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης και διαχείρισης δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας ή άλλων μέσων, που επηρεάζουν την αεροναυτιλία.

ηη) Τη συνεργασία με την ΜΠΜ για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των σχετικών συστημάτων.

θθ) Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις της ΥΠΑ, υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς για σύναψη διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

ιι) Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

Ε) Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Ειδικών Συστημάτων, με αρμοδιότητα:

Τη συνεργασία με υπηρεσίες της ΥΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για συστήματα και εφαρμογές, που δεν είναι συστήματα αεροναυτιλίας.

Άρθρο 10

Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών και Μακεδονίας αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.

γγ) Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

δδ) Το χειρισμό θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

εε) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

στστ) Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

ζζ) Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

Β) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αερεπίγειων Επικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Τον προγραμματισμό και την 24ωρη εποπτεία των συστημάτων αερεπίγειων επικοινωνιών και αναμεταβιβαστικών σταθμών Σπεργιολίου, Θάσου, Σητείας, Ακαρνανικών, Γερανείων, Πεταλιδίου, Υμηττού, Μοναστηρίου, Πηλίου και Μουστάκου και όπου αλλού απαιτείται.

ββ) Την επιτήρηση της λειτουργίας, την προληπτική συντήρηση α΄ και β΄ βαθμού, τη συντήρηση και τον τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας των ΚΕΠ και της Προσέγγισης Αθηνών. Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη λειτουργική κατάσταση αυτών.

γγ) Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστημάτων αερεπίγειων και δορυφορικών επικοινωνιών.

δδ) Τη μέριμνα εξασφάλισης και υλοποίησης, σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, της ΥΠΑ και άλλων φορέων, των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των επικοινωνιών.

εε) Την αναφορά συμβάντων αστοχίας των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών επίγειων επικοινωνιών και αεροναυτικών πληροφοριών προς το αρμόδιο τμήμα για περαιτέρω ενέργειες.

Γ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επίγειων Επικοινωνιών και Αεροναυτικών Πληροφοριών, με αρμοδιότητες:

αα) Τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση 24ωρης λειτουργίας των συστημάτων επίγειων επικοινωνιών και των αεροναυτικών πληροφοριών.

ββ) Την εγκατάσταση, επιτήρηση λειτουργίας, προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τον τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων.

γγ) Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάστασή τους και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών.

δδ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων λειτουργικής κατάστασης.

εε) Τη μέριμνα εξασφάλισης και υλοποίησης, σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, της ΥΠΑ και άλλων φορέων, των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

στστ) Την υποβολή αναφορών συμβάντων αρμοδίως.

Δ) Τμήμα Κεντρικής Παρακολούθησης και Τηλεχειρισμού των Συστημάτων Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την παρακολούθηση 24ωρης λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας των ΚΕΠ, των σταθμών πλοήγησης Παλαιοχώρας, Διδύμου, Σκοπέλου, Τρίπολης και Σητείας, καθώς και των σταθμών επιτήρησης Υμηττού, Πηλίου, Λευκάδας, Κυθήρων, Καρπάθου, Ατταβύρου και Λήμνου.

ββ) Τη διαχείριση αποκατάστασης βλαβών και το συντονισμό ενεργειών, με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες ή συμφωνίες με άμεσα εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, προς αποκατάσταση της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων για ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις επί μέρους δυνατότητές τους.

γγ) Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας συστημάτων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης, άλλες μονάδες ή υπηρεσίες του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και της ΥΠΑ.

δδ) Τη συνεργασία για την έκδοση αγγελίας επιχειρησιακής διαθεσιμότητας ή μη των συστημάτων αεροναυτιλίας των ΚΕΠ.

Ε) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Την εγκατάσταση, επιτήρηση λειτουργίας, προληπτική συντήρηση και την α΄ και β΄ βαθμού διορθωτική συντήρηση των σχετικών συστημάτων των ΚΕΠ και της Προσέγγισης Αθηνών.

γγ) Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάστασή τους και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών.

δδ) Τη συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εποπτείας των Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας για την εκπόνηση μελετών, προδιαγραφών αναβαθμίσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Τη μέριμνα εξασφάλισης και υλοποίησης, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

στστ) Την υποβολή αναφορών συμβάντων αρμοδίως.

ζζ) Τη συνεχή καταγραφή δεδομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ηη) Την αναπαραγωγή και ανάλυση δεδομένων (μέσω εργαλείων των συστημάτων) για την τεχνική διερεύνηση και πιστοποίηση των λειτουργιών των συστημάτων.

ΣΤ) Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης Εφαρμογών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την ανάλυση τεχνικών προβλημάτων, την εκπόνηση και την υλοποίηση μελετών για τη βελτίωση της απόδοσης εφαρμογών αεροναυτιλίας.

ββ) Την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Άρθρο 11

Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

H Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού της διεύθυνσης.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού.

γγ) Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

δδ) Την εισήγηση σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού, προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

εε) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

στστ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

ζζ) Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

Β) Τμήμα Υποστήριξης Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

ββ) Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.

γγ) Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση.

δδ) Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας των συστημάτων.

εε) Τη λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.

στστ) Την υποβολή εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Γ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Πλοήγησης, με αρμοδιότητες:

αα) Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων πλοήγησης αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

ββ) Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.

γγ) Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση.

δδ) Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας αυτών.

εε) Τη λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.

στστ) Την υποβολή εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης, με αρμοδιότητες:

αα) Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

ββ) Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.

γγ) Τη διαχείριση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση.

δδ) Την τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας των συστημάτων.

εε) Τη λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.

στστ) Την υποβολή εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ε) Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Ειδικών Συστημάτων, με αρμοδιότητα:

Τη συνεργασία με υπηρεσίες της ΥΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για μετεωρολογικά και ειδικά συστήματα αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και συστήματα και εφαρμογές που δεν είναι συστήματα αεροναυτιλίας.

Άρθρο 12

Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων

1. H Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού.

γγ) Την εισήγηση σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

δδ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

εε) Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

στστ) Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

Β) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Γ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ηρακλείου.

Δ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ρόδου.

Ε) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κέρκυρας.

ΣΤ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ζ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Μυτιλήνης.

Η) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Λήμνου.

Θ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κω.

Ι) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Κεφαλλονιάς.

ΙΑ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Ζακύνθου.

ΙΒ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Σάμου.

ΙΓ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καβάλας.

ΙΔ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Χανίων.

ΙΕ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένα Καλαμάτας.

ΙΣΤ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αερολιμένων Ιωαννίνων, Χίου, Μυκόνου, Σκιάθου, Σαντορίνης, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Πάρου, Σύρου, Ικαρίας, Νάξου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λέρου, Κάσου, Σητείας, Καστελόριζου, Αράξου, Ακτίου, Νέας Αγχιάλου, Σκύρου και Μεγάρων.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων με στοιχεία Β΄ έως και ΙΣΤ΄ που προβλέπονται στην παράγρ. 1 είναι οι ακόλουθες:

α) Εγκατάσταση, επιτήρηση λειτουργίας και τηλεχειρισμός των συστημάτων αεροναυτιλίας.

β) Προληπτική και διορθωτική συντήρηση αυτών, καθώς και των μετεωρολογικών και των ειδικών συστημάτων των αερολιμένων.

γ) Διαχείριση βλαβών και πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών.

δ) Τήρηση τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών και διαθεσιμότητας αυτών.

ε) Λογιστική και εφοδιαστική υποστήριξη.

στ) Κατάρτιση προγραμμάτων λειτουργίας επιστασιών στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας των αερολιμένων.

ζ) Εισηγήσεις, εκπονήσεις μελετών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

η) Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

θ) Εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

ι) Συντονισμός ενεργειών και συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις Συστημάτων Αεροναυτιλίας για την αποκατάσταση βλαβών β΄ και γ΄ βαθμού, καθώς και για τον από αέρα έλεγχο των συναφών συστημάτων αεροναυτιλίας.

ια) Συνεργασία με υπηρεσίες της ΥΠΑ και με άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφάλειας για ειδικά συστήματα και εφαρμογές που δεν είναι συστήματα αεροναυτιλίας.

Άρθρο 13

Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης

Η Διεύθυνση του Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού.

γγ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις ανάγκες της παρούσας Διεύθυνσης.

Β) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής στα τμήματα των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας για εργασίες εγκατάστασης,

ββ) Την προληπτική συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας μετά από αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα επικοινωνιών μονάδων μη στελεχωμένων με εξειδικευμένο προσωπικό,

γγ) Τη διορθωτική συντήρηση β΄ και γ΄ βαθμού στα συστήματα επικοινωνιών αεροναυτιλίας.

δδ) Τη συνδρομή σε μονάδες και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.

Γ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Πλοήγησης, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής στα τμήματα των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας για εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πλοήγησης.

ββ) Την προληπτική συντήρηση, την α΄ βαθμού διορθωτική συντήρηση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας μετά από αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα πλοήγησης που δεν είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό.

γγ) Τη διορθωτική συντήρηση β΄ και γ΄ βαθμού στα συστήματα πλοήγησης αεροναυτιλίας.

δδ) Τη συνδρομή σε μονάδες και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.

Δ) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Επιτήρησης Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής σε εργασίες εγκατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων επιτήρησης στα τμήματα των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας.

ββ) Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση α’, β’ και γ’ βαθμού, στα μη στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό συστήματα επιτήρησης του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

γγ) Την εκτέλεση μείζονος συντήρησης και έκτακτων επισκευών στα συστήματα αυτά.

δδ) Τη συνδρομή σε μονάδες και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.

Ε) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Ειδικών Συστημάτων, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής σε εργασίες εγκατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων.

ββ) Την προληπτική συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας μετά από αποκατάσταση βλαβών σε ειδικά συστήματα που βρίσκονται εγκατεστημένα σε μονάδες ή υπηρεσίες, που δεν είναι στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό.

γγ) Την εκτέλεση μείζονος και διορθωτικής συντήρησης β΄ και γ΄ βαθμού σε ειδικά συστήματα.

ΣΤ) Τμήμα Γενικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογιστικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκτέλεση εργαστηριακής επισκευής και μείζονος συντήρησης των ηλεκτρονικών συσκευών που αποστέλλονται από τις μονάδες της ΥΠΑ.

ββ) Την υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών εργαστηριακών μετασκευών και κατασκευών ηλεκτρονικών συσκευών.

γγ) Τη διεξαγωγή ερευνών σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και την υποβολή ανάλογων εισηγήσεων.

δδ) Τη διακρίβωση οργάνων και τη διατήρηση εργαστηρίου προτύπων οργάνων βαθμονόμησης και ελέγχου ραδιοσυχνοτήτων.

εε) Τη διενέργεια απευθείας μέτρησης ελέγχου και δοκιμών σε εγκατεστημένο ή υπό παραλαβή ηλεκτρονικό υλικό.

στστ) Τη διαχείριση και τη διακίνηση υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων που αποστέλλονται για επισκευή.

Άρθρο 14

Διεύθυνση Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού.

γγ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

εε) Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

στστ) Την εκπόνηση και τήρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

Β) Τμήμα Εισαγωγής Προτύπων και Σχεδιασμού Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Το σχεδιασμό του αεροναυτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, βάσει των διεθνών προτύπων και σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Την εκπόνηση σχετικών μελετών και προδιαγραφών σε συνεργασία με λοιπές εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

Γ) Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Την οργάνωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της απόδοσης του αεροναυτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποδοτικής εκμετάλλευσης αυτού.

ββ) Την εισήγηση για την εξασφάλιση κατάλληλων μέσων, συνδέσεων, δικτυακών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, σύμφωνα και με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

δδ) Την εκπόνηση σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης.

εε) Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.

Δ) Τμήμα Διοικητικών Επικοινωνιών και Κέντρου Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Τη σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος τηλεφωνικών υποδομών της ΥΠΑ.

ββ) Την εκπόνηση σχετικών μελετών και προδιαγραφών σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

γγ) Την εκπόνηση σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης και διεξαγωγή σχετικών ελέγχων.

δδ) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των μέσων και υπηρεσιών τηλεφωνίας των μονάδων και υπηρεσιών της ΥΠΑ, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

εε) Τη διεκπεραίωση αεροναυτικών μηνυμάτων και άλλων τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ.

στστ) Την παρακολούθηση απόδοσης των συναφών μέσων και συνδέσεων.

ζζ) Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων.

Ε) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

ΣΤ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Ηρακλείου.

Ζ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Ρόδου.

Η) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Κέρκυρας.

Θ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ι) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Μυτιλήνης.

ΙΑ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Λήμνου.

ΙΒ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Κω.

ΙΓ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Κεφαλλονιάς.

ΙΔ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Ζακύνθου.

ΙΕ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Σάμου.

ΙΣΤ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Καβάλας.

ΙΖ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Χανίων.

ΙΗ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Καλαμάτας.

ΙΘ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένων Ιωαννίνων, Χίου, Μυκόνου, Σκιάθου, Σαντορίνης, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Πάρου, Σύρου, Ικαρίας, Νάξου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λέρου, Κάσου, Σητείας, Καστελόριζου, Αράξου, Ακτίου, Νέας Αγχιάλου, Σκύρου και Μεγάρων.

Κ) Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων και Εταιρικών Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Τη συγκέντρωση απαιτήσεων και την επιμέλεια εξασφάλισης και προστασίας ραδιοσυχνοτήτων και αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε είδους ραδιοηλεκτρικών εφαρμογών του παρόχου και φορέων που δραστηριοποιούνται σε χώρους αερολιμένων.

ββ) Το συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εμπλεκόμενες μονάδες της ΥΠΑ και χρήστες.

γγ) Την παρακολούθηση απόδοσης και καλής λειτουργίας ραδιοεπικοινωνιών.

δδ) Την εκπόνηση σχεδίων, μελετών και οδηγιών.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων με στοιχεία Ε΄έως και ΙΘ΄που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

α) Διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης του δικτύου σταθερών και κινητών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών του αερολιμένα.

β) Διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές.

γ) Διεκπεραίωση τοπικά παραγόμενων μηνυμάτων.

δ) Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων.

ε) Μέριμνα για την καλή λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοσυστημάτων και ραδιοσυσκευών εταιρικών επικοινωνιών ΥΠΑ, φορέων του αερολιμένα και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αερολιμένα.

στ) Διαχείριση και παρακολούθηση της απόδοσης των μέσων και τηλεφωνικών επικοινωνιών των υπηρεσιών της ΥΠΑ στον αερολιμένα.

ζ) Διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης, μέριμνα για την εφαρμογή σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης και διεξαγωγή ελέγχων.

η) Εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

θ) Εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

ι) Μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού.

ια) Μέριμνα για την εκπόνηση εγχειριδίου λειτουργιών και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες μονάδες.

ιβ) Διερεύνηση συμβάντων και παραβάσεων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και υποβολή αναφορών.

ιγ) Κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας των αερολιμένων.

Άρθρο 15

Διεύθυνση Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών Κέντρων Ελέγχου Περιοχής

Η Διεύθυνση Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών Κέντρων Ελέγχου Περιοχής αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού.

γγ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

εε) Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

στστ) Την εκπόνηση και τήρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

Β) Τμήμα Σταθερών Αεροναυτικών Δικτύων, με αρμοδιότητες:

αα) Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης των σταθερών αεροναυτικών δικτύων.

ββ) Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές εξωτερικού και εσωτερικού.

γγ) Τη διεκπεραίωση τοπικά παραγόμενων (ΚΕΠ) μηνυμάτων.

δδ) Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων.

εε) Την εκπόνηση και τήρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

Γ) Τμήμα Γενικού Σκοπού και Γενικών Εκπομπών, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης των κινητών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών και γενικών εκπομπών.

ββ) Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές εξωτερικού και εσωτερικού.

Άρθρο 16

Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού.

γγ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Β) Τμήμα Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης των δικτύου σταθερών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών του αερολιμένα.

ββ) Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές.

γγ) Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης του δικτύου κινητών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών.

δδ) Τη διεκπεραίωση τοπικά παραγόμενων μηνυμάτων.

εε) Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων τηλεγραφημάτων.

Γ) Τμήμα Εταιρικών και Διοικητικών Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία των κάθε είδους ραδιοσυσκευών που εκμεταλλεύονται οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι ιδιωτικοί φορείς μέσα στον αερολιμένα, καθώς και του προσωπικού που χειρίζεται τις συσκευές αυτές.

ββ) Τη διαχείριση και παρακολούθηση της απόδοσης των μέσων και υπηρεσιών διοικητικών επικοινωνιών της αεροναυτιλίας στον αερολιμένα.

γγ) Διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης, μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών εκμετάλλευσης και διεξαγωγή ελέγχων.

Άρθρο 17

Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών AIS

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών AIS αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

αα) Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

ββ) Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού.

γγ) Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Β) Τμήμα Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Λειτουργίας των Αεροναυτικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες:

αα) Την οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών.

ββ) Τη διαχείριση του αυτοματοποιημένου συστήματος και την εποπτεία της επιχειρησιακής του λειτουργίας.

γγ) Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών και οδηγιών.

δδ) Την εκπόνηση εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών σε θέματα αεροναυτικών εκδόσεων.

εε) Την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών.

στστ) Την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού.

Γ) Τμήμα Εκδόσεων Αγγελιών (ΝΟΤΑΜ), με αρμοδιότητες:

αα) Το χειρισμό διεθνών αεροναυτικών αγγελιών σε 24ωρη βάση.

ββ) Το χειρισμό ελληνικών αεροναυτικών αγγελιών σε 24ωρη βάση.

γγ) Την έκδοση δελτίων προπτήσης αεροναυτικών πληροφοριών.

Δ) Τμήμα Εθνικών Αεροναυτικών Εκδόσεων (AIP, SUP, AIC), με αρμοδιότητες:

αα) Τη συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών της έκδοσης.

ββ) Την ενημέρωση και συντήρηση της βάσης πληροφοριών.

γγ) Την έκδοση, ενημέρωση, διανομή του ΑΙΡ.

Ε) Τμήμα Αεροναυτικών Χαρτών και Εμποδίων, με αρμοδιότητες:

αα) Τη συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών στοιχείων της έκδοσης.

ββ) Το σχεδιασμό και την έκδοση αεροναυτικών χαρτών.

ΣΤ) Τμήμα Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εποπτεία και το συντονισμό όλων των Γραφείων Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και των Περιφερειακών Αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης, Μυτιλήνης, Λήμνου, Κω, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Σάμου, Καβάλας, Ιωαννίνων, Χίου, Μυκόνου, Σκιάθου, Σαντορίνης, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Πάρου, Σύρου, Ικαρίας, Νάξου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λέρου, Κάσου, Σητείας, Καστελόριζου, Αράξου, Ακτίου, Νέας Αγχιάλου, Σκύρου και Μεγάρων.

ββ) Την αποδοχή και διανομή καταστάσεων επαναληπτικών σχεδίων πτήσης.

Άρθρο 18

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αεροναυτιλίας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Εφαρμογής του Μηχανισμού Χρέωσης Αεροναυτιλιακών Τελών, με αρμοδιότητες:

αα) Την καθιέρωση συστήματος χρέωσης αεροναυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το σύστημα τελών διαδρομής του Eurocontrol και τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ββ) Την καθιέρωση ζωνών χρέωσης μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

γγ) Τον προσδιορισμό και την καθιέρωση κέντρων κόστους.

δδ) Τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και η παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών.

εε) Το συνυπολογισμό δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν αρμόδιες εθνικές αρχές και αναγνωρισμένοι οργανισμοί, καθώς και δαπανών για παροχή υπηρεσιών τρίτων προς τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

στστ) Τον προσδιορισμό τιμών μονάδας στις καθιερωμένες ζώνες χρέωσης.

ζζ) Τη συλλογή στοιχείων καθορισμού αεροπορικών τελών.

ηη) Τον υπολογισμό των τελών διαδρομής και τελών τερματικής εξυπηρέτησης.

θθ) Την κατάρτιση προϋπολογισμού δαπανών επόμενου έτους σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ιι) Την εισήγηση επί καθορισμού αεροπορικών τελών.

ιαια) Τη διαβούλευση με τους χρήστες του εναέριου χώρου για θέματα του μηχανισμού χρέωσης.

ιβιβ) Την εξασφάλιση και λειτουργία του κατάλληλου λογισμικού υποστήριξης του μηχανισμού χρέωσης.

ιγιγ) Την εξασφάλιση διαφάνειας του μηχανισμού χρέωσης.

ιδιδ) Τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για θέματα του μηχανισμού χρέωσης τελών.

Β) Τμήμα Οικονομικό, με αρμοδιότητες:

αα) Τη συλλογή και προώθηση απαιτήσεων για προμήθειες και υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

ββ) Την προώθηση και παρακολούθηση υλοποίησης προμηθειών και εκτέλεσης συμβάσεων αεροναυτιλίας.

γγ) Την εισήγηση ενσωμάτωσης των απαιτήσεων στο ετήσιο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

δδ) Τον προσδιορισμό και την εκτίμηση όλων των πηγών εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

εε) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων του παρόχου.

στστ) Την παρακολούθηση των εσόδων–εξόδων.

ζζ) Την παρακολούθηση της χρηματικής κατάστασης του παρόχου.

ηη) Την κοστολόγηση υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

θθ) Την κοστολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης.

ιι) Την εκπόνηση ετήσιας αναλυτικής έκθεσης δαπανών παρελθόντος έτους, μέσα στον Ιανουάριο τρέχοντος έτους.

ιαια) Την ανάλυση και τον προσδιορισμό προβλεπόμενου κόστους πενταετίας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

ιβιβ) Την εξασφάλιση και λειτουργία κατάλληλου λογισμικού υποστήριξης της οικονομικής λογιστικής λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

Γ) Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού, με αρμοδιότητες:

αα) Τη μέριμνα για το χρηματικό εφοδιασμό του παρόχου και τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.

ββ) Την εφοδιαστική υποστήριξη του παρόχου σε υλικό.

γγ) Τη διαχείριση, διάθεση και αποθήκευση υλικού.

δδ) Την τήρηση αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων.

εε) Τη μέριμνα λειτουργίας λογισμικού λογιστηρίου και αποθήκης.

στστ) Την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος προμηθειών για τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

Δ) Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων, Προγραμμάτων και Υποδομών, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκπόνηση 5ετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

ββ) Την εκπόνηση και επικαιροποίηση του προγράμματος σύγκλισης και εναρμόνισης (LSSIP), με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ).

γγ) Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος στόχων των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του άρθρου 2 παράγραφος 2.

δδ) Την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος σύγκλισης και εναρμόνισης (LSSIP) και του ετήσιου προγράμματος στόχων.

εε) Την εισήγηση διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων για τα προγράμματα σύγκλισης και εναρμόνισης και το ετήσιο πρόγραμμα στόχων.

Ε) Τμήμα Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες:

αα) Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για απόκτηση πτυχίων, ειδικοτήτων, πιστοποιητικών και αδειών για όλες τις κατηγορίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/23 ΕΚ (L 114/22) και όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ. 19/2010 (ΦΕΚ Α΄ 50).

ββ) Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας για την απόκτηση εξειδικεύσεων και πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το π.δ. 410/1993 (ΦΕΚ 174 Α΄) και τα οριζόμενα από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO – Doc 7192).

γγ) Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους τηλεπικοινωνιακούς, για απόκτηση των απαιτούμενων αδειών άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το π.δ. 304/1996 (ΦΕΚ 209 Α΄).

δδ) Το σχεδιασμό εκπαιδεύσεων για το προσωπικό αεροναυτικών πληροφοριών.

ΣΤ) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

αα) Το χειρισμό θεμάτων διοίκησης και παρακολούθησης της κατάστασης και των μεταβολών του προσωπικού.

ββ) Το χειρισμό θεμάτων διοικητικού και πειθαρχικού ελέγχου.

γγ) Την παροχή νομικής συνδρομής.

δδ) Το χειρισμό οργανωτικών θεμάτων.

εε) Τη μέριμνα για την εξασφάλιση και λειτουργία λογισμικού παρακολούθησης θεμάτων προσωπικού.

στστ) Τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και των Διευθύνσεών της.

Ζ) Τμήμα Συνεργασιών και Διεθνών Σχέσεων, με αρμοδιότητες:

αα) Την οργάνωση συναντήσεων με τους χρήστες, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ββ) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και προοπτικών στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας.

γγ) Την ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικές χώρες.

δδ) Την επεξεργασία και προώθηση συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα υποστήριξης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων σχέσεων.

Άρθρο 19

Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα:

Α) Τμήμα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκπόνηση, καθιέρωση και διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας για την αεροναυτιλία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.

ββ) Την εισήγηση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της πολιτικής για την ασφάλεια στην αεροναυτιλία.

γγ) Την εισήγηση καθιέρωσης δεικτών μέτρησης επιδόσεων ασφάλειας.

δδ) Τη συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσίες αεροναυτιλίας για την καθιέρωση και λειτουργία συστημάτων ασφάλειας, σύμφωνα με τον Ε.Κ. 2096/2005 (L335, 21.12.2005, P 13).

εε) Την έκδοση οδηγιών προς τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για την ανάπτυξη μεθόδου εξειδίκευσης των μέτρων ασφάλειας.

στστ) Τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της διεύθυνσης και όλες τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για τον ορισμό κατά μονάδα ή υπηρεσία υπεύθυνου ασφάλειας.

ζζ) Την ανάλυση και αξιοποίηση συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και την κοινοποίηση χρήσιμων συμπερασμάτων στις εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

ηη) Την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης.

θθ) Την επεξεργασία και προώθηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για θέματα ασφάλειας σε συνεργασία με τα τμήματα ασφάλειας των επί μέρους υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

ιι) Τη συμμετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

ιαια) Την επεξεργασία και προώθηση διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας, βάσει των ευρημάτων επιθεωρήσεων στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς.

ιβιβ) Τη συμμετοχή στις προδιαγραφές νέων συστημάτων και υποδομών αεροναυτιλίας από πλευράς ασφάλειας.

Β) Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκπόνηση, καθιέρωση και λειτουργία συστήματος ασφάλειας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Το συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας από το σύνολο των μονάδων ή υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

γγ) Την προώθηση εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων ασφάλειας για το προσωπικό υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

δδ) Τη συμμετοχή στις προδιαγραφές νέων συστημάτων και υποδομών αεροναυτιλίας από πλευράς ασφάλειας.

εε) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του φορέα σε θέματα ασφάλειας.

Γ) Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκπόνηση, καθιέρωση και λειτουργία συστήματος ασφάλειας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, στα πλαίσια των απαιτήσεων του συστήματος ασφάλειας των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

ββ) Το συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας από το σύνολο των μονάδων παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

γγ) Την προώθηση εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων ασφάλειας για το προσωπικό υπηρεσιών επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

δδ) Τη συμμετοχή στις προδιαγραφές νέων συστημάτων και υποδομών αεροναυτιλίας από πλευράς ασφάλειας.

εε) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του φορέα σε θέματα ασφάλειας.

Δ) Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας των Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών, με αρμοδιότητες:

αα) Την εκπόνηση και καθιέρωση διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας, στα πλαίσια των αντίστοιχων ολοκληρωμένων σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

ββ) Την καθιέρωση δεικτών μέτρησης ασφάλειας, ποιότητας, αποδοτικότητας και προστασίας, σύμφωνα με οδηγίες και απαιτήσεις των αντίστοιχων συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

γγ) Τη μέριμνα για την πιστοποίηση των Υπηρεσίων Αεροναυτικών Πληροφοριών ISO 9001 του άρθρ. 2 περίπτωση γ΄.

δδ) Την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και των δεικτών επιδόσεων σε σχέση με τους στόχους του Φορέα Παροχής Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών που έχουν τεθεί.

εε) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιδόσεων της Υπηρεσίας του άρθρου 2 στα θέματα ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας.

Ε) Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση σχεδίου επιδόσεων του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τον Ε.Κ. 691/2010 (L201, 3.8.2010, P1), τα παραρτήματα αυτού και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ββ) Την επεξεργασία και καθιέρωση σχετικού εγχειριδίου και διαδικασιών εφαρμογής του συστήματος ποιότητας και αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

γγ) Το συντονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε θέματα ποιότητας και αποδοτικότητας.

δδ) Την καθιέρωση κύριων πεδίων επιδόσεων.

εε) Την καθιέρωση κύριων δεικτών επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

στστ) Την εξειδίκευση επιδόσεων για την ασφάλεια των πτήσεων.

ζζ) Την καθιέρωση στόχων σε επί μέρους κύρια πεδία επιδόσεων.

ηη) Το συντονισμό για την καθιέρωση στόχων των επί μέρους υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

θθ) Τον καθορισμό κύριων και πρόσθετων δεικτών επιδόσεων.

ιι) Την έκδοση οδηγιών και την παροχή συνδρομής στις επί μέρους υπηρεσίες αεροναυτιλίας για καθιέρωση εσωτερικών διαδικασιών ποιότητας και αποδοτικότητας.

ιαια) Τη συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον υπολογισμό της απόδοσης βάσει των στόχων που έχουν τεθεί.

ιβιβ) Την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων.

ιγιγ) Τη μελέτη και την εισήγηση παροχής κινήτρων ενθάρρυνσης επίτευξης στόχων κατά την περίοδο αναφοράς.

ιδιδ) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, επιχειρησιακών επιδόσεων και επιδόσεων ασφάλειας.

ιειε) Τη μέριμνα εξασφάλισης ανθρώπινου δυναμικού υποδομών και διαδικασιών για την πιστοποίηση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά ISO 9001 και καθιέρωση μηχανισμού εσωτερικών επιθεωρήσεων των υπηρεσιών αυτών.

ιστιστ) Τη μέριμνα πρόσληψης συμβούλου για θέματα πιστοποίησης κατά ISO 9001.

ιζιζ) Τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ΣΤ) Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος Προστασίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την επεξεργασία σχεδίου προστασίας προσωπικού, δεδομένων, δικτύων και εγκαταστάσεων που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

ββ) Την εισήγηση καθιέρωσης διαδικασιών, οδηγιών και μέτρων προστασίας του συνόλου των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας.

γγ) Την ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε θέματα προστασίας.

δδ) Την καθιέρωση και παρακολούθηση δεικτών επίτευξης των στόχων προστασίας.

εε) Την καθιέρωση προγράμματος επιθεωρήσεων και ελέγχων εφαρμογής των μέτρων προστασίας.

στστ) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των μέτρων προστασίας.

ζζ) Τη μελέτη και παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος και υποβολή προτάσεων για την βελτίωσή του.

ηη) Τον εσωτερικό έλεγχο για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Ζ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υγιεινής, με αρμοδιότητες:

αα) Τη μελέτη και παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος.

ββ) Την αξιολόγηση των επιπτώσεων του εργασιακού περιβάλλοντος στην αποδοτικότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.

γγ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την υγιεινή εργαζομένων.

δδ) Την παρακολούθηση των επιπτώσεων αυτοματοποιημένων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στην αποδοτικότητα του έργου των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

εε) Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση της εναέριας κυκλοφορίας και εισήγηση μέτρων προστασίας.

στστ) Τη μέριμνα εξασφάλισης γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.

ζζ) Την εισήγηση για τη λήψη μέτρων υγιεινής και βελτίωσης περιβάλλοντος εργασίας.

Άρθρο 20

Στελέχωση Θέσεων Προϊσταμένων

1. Στη Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών.

2. Στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρ. 3 και στα Τμήματα αυτών, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εκτός από το Τμήμα που αναφέρεται στην περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, στο οποίο μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή του κλάδου ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών.

3. Στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και στα Τμήματα αυτών, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή του κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

4. Στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και στα Τμήματα αυτών, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή του κλάδου ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών.

5. Στη Διεύθυνση που αναφέρεται στην περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και στα Τμήματα της Διεύθυνσης αυτής προΐστανται:

α) Στο Τμήμα Εφαρμογής του Μηχανισμού Χρέωσης Αεροναυτιλιακών Τελών, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ5 Οικονομικών ή ΤΕ7 Διοικητικού Λογιστικού.

β) Στα Τμήματα Οικονομικού και Διαχείρισης Χρηματικού και Υλικού, μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Οικονομικών ή του κλάδου ΤΕ7 Διοικητικού Λογιστικού.

γ) Στο Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων, Προγραμμάτων και Υποδομών, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

δ) Στο Τμήμα Εκπαίδευσης, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

ε) Στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών ή ΠΕ5 Οικονομικών ή ΤΕ7 Διοικητικού Λογιστικού.

στ) Στο Τμήμα Συνεργασιών και Διεθνών Σχέσεων, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

6. Στη Διεύθυνση που αναφέρεται στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρ. 3 προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και στα Τμήματα της Διεύθυνσης αυτής προΐστανται:

α) Στα Τμήματα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας και Διαχείρισης Ασφάλειας Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή του κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή του κλάδου ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών.

δ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

ε) Στο Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος Προστασίας, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

στ) Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υγιεινής, μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.

Άρθρο 21

Σύσταση Διεύθυνσης Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στην ΥΠΑ και αρμοδιότητες αυτής

1. Συνιστάται στην ΥΠΑ αυτοτελής Διεύθυνση με τον τίτλο «Διεύθυνση Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας», η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της και αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα με τις ακόλουθες κατά Τμήμα αρμοδιότητες:

Α) Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την εποπτεία λειτουργίας των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

ββ) Τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση των συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας.

γγ) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και την εκπόνηση μελετών για τις απαιτήσεις αυτοματοποίησης και εκσυγχρονισμού των μέσων και του τεχνικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

δδ) Την επιμέλεια απαντήσεων σε ερωτήσεις και επερωτήσεις βουλευτών και ερωτημάτων άλλων θεσμοθετημένων οργάνων που αφορούν στην εναέρια κυκλοφορία.

εε) Την εξέταση και εισήγηση σε παράπονα και υποδείξεις που απευθύνονται στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Β) Τμήμα Γενικής Οργάνωσης και Αποδοτικής Εκμετάλλευσης Εναέριου Χώρου, με αρμοδιότητες:

αα) Τη μελέτη και εισήγηση για τη γενική οργάνωση και αποδοτική εκμετάλλευση της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

ββ) Το χειρισμό θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά στον εναέριο χώρο της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

γγ) Τον πολιτικό-στρατιωτικό συντονισμό.

δδ) Τη μελέτη, την εκτίμηση των απαιτήσεων και το συντονισμό των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και την έκδοση των κάθε είδους κανόνων και κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας.

Γ) Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

αα) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τη συμμετοχή στους αντίστοιχους οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας.

ββ) Την εισήγηση προς τη Διοίκηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονισμών για την εναρμόνιση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου του ΕΕΟ, καθώς και της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

γγ) Την εκπόνηση διαδικασιών και οδηγιών για την εφαρμογή του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας.

Δ) Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, με αρμοδιότητες:

αα) Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε θέματα αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών έναντι διεθνών κανονιστικών φορέων.

ββ) Την έκδοση συναφών ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων.

γγ) Την εκχώρηση προσδιοριστικών και κωδικών αερομεταφορέων, αεροναυτικών μονάδων και υπηρεσιών.

δδ) Τη διαχείριση αεροναυτικού φάσματος.

εε) Την εκχώρηση και προστασία ραδιοσυχνοτήτων και την έκδοση αδειών αεροναυτικών σταθμών.

στστ) Την εκχώρηση χαρακτηριστικών κλήσεως και αναγνωριστικών αεροναυτικών σταθμών και υπηρεσιών.

ζζ) Το συντονισμό με αρμόδιους φορείς στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

ηη) Την εκπόνηση συναφών κανονισμών, μελετών και σχεδίων.

θθ) Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων σχετικά με τη διαχείριση φάσματος.

ιι) Τη μέριμνα για το περιεχόμενο συναφών εθνικών καταχωρίσεων σε θεσμικές εθνικές και διεθνείς αεροναυτικές εκδόσεις.

ιαια) Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.

ιβιβ) Την έκδοση αδειών σταθμού αεροσκάφους αεροσκαφών ελληνικού νηολογίου, την εκχώρηση διευθύνσεων και κωδικών.

ιγιγ) Την έκδοση περιορισμένου πτυχίου ραδιοτηλεφωνίας.

ιδιδ) Τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων.

ιειε) Τη μέριμνα για την αδειοδότηση μη αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών επί αεροσκαφών.

ιστιστ) Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και την εκπόνηση κανονισμών.

2. Στη Διεύθυνση Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών. Στα Τμήματα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Γενικής Οργάνωσης και Αποδοτικής Εκμετάλλευσης Εναέριου Χώρου προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Στο Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Ηλεκτρονικών ή του κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρονικών. Στο Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή του κλάδου ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 22

Αξιοποίηση και ανάπτυξη κρατικών αεροδρομίων

1. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄), η οποία εκδίδεται ύστερα από κοινή εισήγηση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορούν να ιδρύονται, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων (Α.Ε.Δ.Α.) για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας ή ομάδα αεροδρομίων ή για κάθε αεροδρόμιο χωριστά. Το σύνολο των μετοχών των Α.Ε.Δ.Α. ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με την απόφαση ίδρυσης προσδιορίζονται:

α) Η έδρα, η αρχική διάρκεια και ο καταστατικός σκοπός της Α.Ε.Δ.Α., που συνίσταται κυρίως στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των αεροδρομίων που ανατίθενται σε αυτή. Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της Α.Ε.Δ.Α., το καταστατικό της μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάθεσης σε τρίτα πρόσωπα της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και του ελέγχου της ορθής εκτέλεσης αυτών, συνομολόγησης κάθε είδους δανείων, πιστώσεων ή ομολογιακών δανείων, έκδοσης κάθε είδους χρεογράφων ή εξασφάλισης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών της, χωρίς τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων του Δημοσίου ή τη σύσταση εμπράγματων βαρών επί ακινήτων του Δημοσίου, ίδρυσης, από μόνη την ίδια ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άλλων ανώνυμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

β) Το ύψος και ο τρόπος κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, οι εισφορές εις είδος εκτός της περίπτωσης εισφοράς ακινήτων, η παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά την έννοια του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141), πλην της κυριότητας επί ακινήτων και ο αριθμός και το είδος των μετοχών.

γ) Ο αριθμός και τα ονόματα των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου και η διάρκεια της θητείας του.

δ) Κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για τη σύνταξη του καταστατικού και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

2. Οι Α.Ε.Δ.Α. λειτουργούν σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/ 1920 και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 14 Α΄ του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

3. Σε κάθε Α.Ε.Δ.Α. που ιδρύεται σύμφωνα με την παράγρ. 1 παραχωρούνται, με την απόφαση ίδρυσής της, για ορισμένο χρονικό διάστημα τα δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση του ή των κρατικών αεροδρομίων για τα οποία ιδρύθηκε, καθώς και των περιγραφόμενων στην απόφαση αυτή χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με εισφορά εις είδος των σχετικών δικαιωμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ή μέσω συμβάσεων παραχώρησης που υπογράφονται μεταξύ του Δημοσίου που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Α.Ε.Δ.Α. ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσής της. Στην ιδρυόμενη Α.Ε.Δ.Α μπορούν να μεταβιβάζονται και δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης σε συγκεκριμένα κινητά και ακίνητα που σχετίζονται με τη λειτουργία των εν λόγω αεροδρομίων. Συμβάσεις που αφορούν στα κρατικά αυτά αεροδρόμια, καθώς και στα ανωτέρω κινητά και ακίνητα που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, όπως συμβάσεις φύλαξης, καθαρισμού, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και εκμίσθωσης χώρων, καταγγέλλονται από την Α.Ε.Δ.Α. με κοινοποιούμενη από δικαστικό επιμελητή προειδοποίηση δύο μηνών ή συντομότερη, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόμο ή την όποια άλλη έχει συμβατικά μεταξύ των εν λόγω μερών συμφωνηθεί.

4. Για την επίτευξη του σκοπού της, κάθε Α.Ε.Δ.Α. καταρτίζει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται, την πλήρη περιγραφή των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων από ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τους επιμέρους στόχους, τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια, τις πηγές χρηματοδότησης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τους οικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες και τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου.

5. Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε Α.Ε.Δ.Α. ενεργείται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών κοινοποιούνται αμελλητί στους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να διαταχθεί οποτεδήποτε η διενέργεια ελέγχου και από φορείς ή υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Η στελέχωση των Α.Ε.Δ.Α. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γίνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση κάθε εταιρείας, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας ή του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος. Μετά την πάροδο δύο ετών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ιδρυτικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι εταιρείες παύουν να στελεχώνονται με αποσπασμένους υπαλλήλους. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Κατά τα λοιπά για τις αποσπάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26).

7. Αν μετά την έναρξη λειτουργίας των Α.Ε.Δ.Α. διαπιστωθεί ότι στα αεροδρόμια πλεονάζει προσωπικό της ΥΠΑ, ο Διοικητής της εκδίδει σχετική πράξη. Το ανωτέρω προσωπικό μπορεί να μεταταχθεί ή μεταφερθεί, με την ίδια σχέση εργασίας, σε φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 και στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α΄), όπως ερμηνεύτηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), ύστερα από αίτησή του. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να γίνει σε Υπουργείο, σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή αρχή, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε περιφέρεια ή δήμο που επιλέγει ο υπάλληλος είτε σε ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας κενή θέση, εφόσον υπάρχει είτε σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη που διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι κενές θέσεις και οι υπηρεσιακές ανάγκες προκύπτουν από ανακοινώσεις των πιο πάνω υπηρεσιών ή φορέων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Υ.Π.Α.. Με τις ίδιες ανακοινώσεις καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κενή θέση ή για την σύσταση προσωποπαγούς θέσης σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης. Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού.

8. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002, η οποία εκδίδεται ύστερα από κοινή εισήγηση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν:

α) να αποκτώνται υφιστάμενες ή νέες μετοχές Α.Ε.Δ.Α. από τρίτους επενδυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3049/2002,

β) να ιδρύονται Α.Ε.Δ.Α. με συμμετοχή τρίτων επενδυτών,

γ) να παραχωρούνται σε Α.Ε.Δ.Α. στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι επενδυτές ή να παραχωρούνται απευθείας σε επενδυτές μέσω συμβάσεων παραχώρησης τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, όπως ιδίως δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υ.Π.Α., καθώς και των περιγραφόμενων στην ανωτέρω απόφαση χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια.

Με την ανωτέρω απόφαση, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄έως και δ΄της παραγράφου 1 και στα άρθρα 4, 5 και 6 του ν. 3049/2002, προσδιορίζονται τουλάχιστον το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και οι όροι συμμετοχής του επενδυτή στην Α.Ε.Δ.Α., οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και του επενδυτή αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας και οι υποχρεώσεις της Α.Ε.Δ.Α. και του επενδυτή σε σχέση με τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των αεροδρομίων που της έχουν ανατεθεί. Για κάθε παραχώρηση δικαιωμάτων μέσω συμβάσεων παραχώρησης σε Α.Ε.Δ.Α. στην οποία συμμετέχουν τρίτοι επενδυτές ή απευθείας σε τρίτο επενδυτή, απαιτείται να διενεργηθεί διαγωνισμός. Οι συμβάσεις παραχώρησης κυρώνονται με νόμο.

Στις περιπτώσεις απόκτησης, κατά τα ανωτέρω, μετοχών Α.Ε.Δ.Α. που ήδη υπάρχουν ή νέων από τρίτους επενδυτές ή ίδρυσης Α.Ε.Δ.Α. με συμμετοχή τρίτων επενδυτών, δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 6 σχετικά με τη στελέχωση των Α.Ε.Δ.Α. μέσω απόσπασης υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

9. Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας παρέχονται από την ΥΠΑ. Σε κάθε αεροδρόμιο εγκαθίσταται μονάδα ή υπηρεσία της ΥΠΑ, επιπέδου είτε τμήματος είτε διεύθυνσης, ανάλογα με το μέγεθος του αεροδρομίου, για τον αερολιμενικό έλεγχο του αεροδρομίου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η οργάνωση, η στελέχωση και τα καθήκοντα κάθε Μονάδας. Το λειτουργικό κόστος των μονάδων ή υπηρεσιών αυτών βαρύνει την ΥΠΑ.

Στις περιπτώσεις απόκτησης, κατά τα ανωτέρω, μετοχών Α.Ε.Δ.Α. που ήδη υπάρχουν ή νέων από τρίτους επενδυτές ή απευθείας ίδρυσης Α.Ε.Δ.Α. με συμμετοχή τρίτων επενδυτών στα κρατικά αεροδρόμια στα οποία αυτές αποκτούν μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συστήνεται και λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης, για την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αεροναυτιλίας, υπαγόμενο ιεραρχικά και οργανικά στην υπηρεσία ή μονάδα της Υ.Π.Α. που εγκαθίσταται εκεί, το οποίο στελεχώνεται με προσωπικό της Υ.Π.Α. που υπηρετεί στα εν λόγω κρατικά αεροδρόμια κατά τη χρονική στιγμή της παραχώρησης. Το προσωπικό αυτό θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. και δεν θα υπερβαίνει αριθμητικά το ήμισυ των προβλεπόμενων αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

10. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγονται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση κρατικού αεροδρομίου, με την προϋπόθεση ότι η σχετική προκήρυξη έχει δημοσιευθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 27 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α΄) και 120 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α΄) και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

Άρθρο 23

Υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους ελληνικούς αερολιμένες

Οι διατάξεις του π.δ. 285/1998 (ΦΕΚ 207 Α΄), με το οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 96/67 ΕΚ (L 272/36), εφαρμόζονται και στους ελληνικούς αερολιμένες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αυτής, με εξαίρεση τις διατάξεις: α) του άρθρου 10 με τον τίτλο «ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ», β) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8, ως προς τον αριθμό των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και τον αριθμό των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, αντίστοιχα, ο οποίος στους αερολιμένες αυτούς μπορεί να είναι μικρότερος από δύο, γ) του άρθρου 14 με τον τίτλο «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ» και δ) της παραγράφου 2 του άρθρ. 24 με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

Άρθρο 24

Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης

1. Η Δ3/Β/12686/2929/4.4.2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 469), όπως τροποποιήθηκε με την Δ3/Β/49699/11741/16.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2455) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ισχύει και για τους ελληνικούς αερολιμένες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/67 ΕΚ (L 272/36).

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΥΠΑ εκδίδονται ο Βασικός και οι Οικείοι Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης για τους ελληνικούς αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εμπορική κίνηση, ανεξάρτητα από την ετήσια επιβατική κίνηση και διακίνηση φορτίου σε καθένα από αυτούς.

3. Με το Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι διατάξεις του οποίου αποτελούν αυτοδικαίως και μέρος των Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης των Οργανισμών Διαχείρισης των ελληνικών αερολιμένων, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων επίγειας εξυπηρέτησης σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, όπως:

α) Τα κριτήρια επαγγελματικής αξιοπιστίας των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 285/1998 (ΦΕΚ 207 Α΄), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξή τους.

β) Οι όροι, όπως καταλληλότητα επίγειου εξοπλισμού, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ολοκληρωμένες τεχνολογίες ή συστήματα ή μέθοδοι παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, αριθμητική επάρκεια προσωπικού, ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος, που λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικώς για την επιλογή των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

γ) Ο τρόπος ορισμού, τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπευθύνων εξυπηρέτησης συστημάτων διαχείρισης και εκπαίδευσης και διαχείρισης ποιότητας.

δ) Οι κανόνες ασφαλείας (βασικοί και εκτάκτων καταστάσεων) που πρέπει να τηρούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες.

ε) Η εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών.

στ) Το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής των αναφορών στον Οργανισμό Διαχείρισης Αερολιμένα, με κοινοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΑ.

ζ) Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας και τα υποχρεωτικά εγχειρίδια που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

η) Οι κανόνες δεοντολογίας επίγειας εξυπηρέτησης και οι γενικές υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών.

θ) Τα κριτήρια επιλογής των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών όταν περιορίζεται ο αριθμός τους.

ι) Η διαδικασία προεπιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

ια) Ο ορισμός και η πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές των αερολιμένων.

ιβ) Οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος.

ιγ) Οι εφαρμοστέοι κανόνες εάν επιβληθεί απαγόρευση παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρέτησης.

ιδ) Η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών όταν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους.

ιε) Το ύψος των εγγυητικών επιστολών και των ασφαλιστικών καλύψεων.

ιστ) Η διαδικασία επιλογής φορέα ή φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες 3, 5 και 7 του Παραρτήματος Α΄ του π.δ. 285/1998.

4. Για την εξέταση αιτήματος έγκρισης παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε φορέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης ή σε αυτοεξυπηρετούμενο χρήστη σε ένα αερολιμένα καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε:

αα) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για αίτημα που αφορά σε μία από τις κατηγορίες του παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του άρθρου 26 του π.δ. 285/ 1998, πλην των κατηγοριών 3, 5 και 7.

ββ) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για αίτημα που αφορά στην υποκατηγορία 5.7 του ιδίου ως άνω παραρτήματος.

γγ) Τριακόσια (300) ευρώ για αίτημα που αφορά σε μία από τις κατηγορίες 3, 5 (πλην της υποκατηγορίας 5.7) ή 7 του ιδίου ως άνω παραρτήματος.

δδ) Τριακόσια (300) ευρώ για κάθε συνδυασμό τουλάχιστον τριών κατηγοριών υπηρεσιών του ιδίου ως άνω παραρτήματος, πλην των κατηγοριών 3, 5 και 7.

εε) Πεντακόσια (500) ευρώ για τον συνδυασμό των κατηγοριών υπηρεσιών 3 και 5 συμπεριλαμβανομένης και της υποκατηγορίας 5.7 του ιδίου ως άνω παραρτήματος.

Με την υποβολή του αιτήματος υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΥΠΑ μπορεί να τροποποιείται το ως άνω κατά περίπτωση χρηματικό ύψος του παραβόλου.

5. Με τους Οικείους Κανονισμούς Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι οποίοι ισχύουν για κάθε επιμέρους αερολιμένα ή ομάδα αερολιμένων, μπορεί, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε αερολιμένα, να καθορίζονται:

α) Ο συγκεκριμένος αριθμός των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών σε κάθε αερολιμένα.

β) Οι τεχνικές προδιαγραφές (technical specifications) και οι όροι (standard conditions) επιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, που αφορούν ιδίως στην καταλληλότητα του επίγειου εξοπλισμού, στην εισαγωγή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, στην αριθμητική επάρκεια και εμπειρία του προσωπικού, στην ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, στη ρεαλιστικότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και στην υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

γ) Τα κριτήρια και η βαθμολόγησή τους για την επιλογή των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών που αφορούν στις κατηγορίες 3, 5 ή 7 του Παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/1998.

δ) Ο τρόπος αξιολόγησης (βαθμολόγηση) των όρων επιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που αφορούν στις κατηγορίες 3, 5 ή 7 του Παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/1998.

ε) Η πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές.

στ) Η υποχρέωση υπογραφής σύμβασης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών με την ΥΠΑ.

6. Σε αερολιμένες στους οποίους η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες 3 (Υπηρεσίες αποσκευών) και 5 (Υπηρεσίες στην πίστα) του Παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/ 1998 περιορίζεται σε ένα φορέα, κατά την επιλογή του, πέραν των οριζομένων στα εδάφια β΄, γ΄και δ΄της παραγράφου 5, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και η προσφερόμενη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις κατηγορίες αυτές. Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή φορέα ή φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης μπορεί να διενεργείται σε ομάδα ή ομάδες αερολιμένων ή και σε μεμονωμένους αερολιμένες. Για την επιλογή αυτή λαμβάνεται υπόψη και ο συντελεστής βαρύτητας που προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία των κινήσεων των αεροσκαφών κάθε αερολιμένα σε σχέση με τη συνολική κίνηση των αεροσκαφών της ομάδας των αερολιμένων.

Ουσιώδη όρο για την επιλογή φορέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αποτελεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στο σύνολο μιας ομάδας αερολιμένων και η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών για τις οποίες πρόκειται να επιλεγεί ο φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

Άρθρο 25

Σύσταση Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Αρμοδιότητες

1. Στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων.

2. Η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και τη χάραξη της πολιτικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των κρατικών αεροδρομίων.

3. Η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

Α) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων σε Χερσαία Επιφάνεια, με αρμοδιότητες:

αα) Την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας αεροδρομίων σε χερσαία επιφάνεια στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και την άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους.

ββ) Την επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της λειτουργίας των αεροδρομίων σε χερσαία επιφάνεια.

γγ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

δδ) Την επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και τον προγραμματισμό μέτρων και ενεργειών.

εε) Τη στρατηγική ανάπτυξης, λειτουργίας και αξιοποίησης αεροδρομίων σε χερσαία επιφάνεια.

στστ) Την επικουρία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την ίδρυση, διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και λειτουργία αεροδρομίων σε χερσαία επιφάνεια.

ζζ) Τη συνεργασία με δημόσιες αρχές και φορείς σε θέματα ίδρυσης, λειτουργίας, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αεροδρομίων σε χερσαία επιφάνεια.

Β) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων σε Υδάτινη Επιφάνεια, με αρμοδιότητες:

αα) Την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και την άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους.

ββ) Την επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της λειτουργίας των αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια.

γγ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

δδ) Την επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και τον προγραμματισμό μέτρων και ενεργειών.

εε) Τη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης, λειτουργίας και αξιοποίησης αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια.

στστ) Την επικουρία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια.

ζζ) Την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια.

ηη) Τη συνεργασία με δημόσιες αρχές και φορείς σε θέματα ίδρυσης, ανάπτυξης και λειτουργίας αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια.

Άρθρο 26

Θέματα μεταφοράς προσωπικού της ΥΠΑ

1. Το προσωπικό της ΥΠΑ που προήλθε ή θα προέλθει από τις εταιρείες «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.», σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου 3717/2008 και που έχει την ειδικότητα του Ιπτάμενου Χειριστή, καθώς και αυτό που κατέχει πτυχίο κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 (Joint Aviation Regulations – Απαιτήσεις του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών) ή άδειας κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66, European Aviation Safety Agency – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) του 2042/2003 ΕΚ (L 315/1), εφόσον διαπιστώνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, ότι πλεονάζει, μετατάσσεται ή μεταφέρεται, χωρίς αίτησή του, σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 και στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α΄), όπως ερμηνεύτηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, συναφείς με την ειδικότητα ή το πτυχίο που κατέχει, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3717/ 2008 (ΦΕΚ 239 Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία, η επιλογή υπηρεσίας ή φορέα υποδοχής, τα κριτήρια που αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τέτοια κριτήρια είναι ιδίως η μικρότερη προϋπηρεσία και μεταξύ εργαζομένων που έχουν την ίδια προϋπηρεσία, η μη υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), το εάν ο εργαζόμενος είναι άγαμος χωρίς τέκνα ή έγγαμος με το μικρότερο αριθμό ανήλικων τέκνων, το εάν πρόκειται για συζύγους που δεν συνυπηρετούν, εάν είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι με το μικρότερο αριθμό ανήλικων τέκνων, εφόσον έχουν την επιμέλειά τους, ο τίτλος σπουδών και τα άλλα τυπικά προσόντα, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών πριν την αρχική μεταφορά του προσωπικού. Η διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού γίνεται από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παράγραφο 6 της οικ. 47094/393/27.8.2009 (ΦΕΚ 1829 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε με βάση την παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008.

2. Το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δικαιούται, μετά από αίτησή του, άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία, εφόσον οι ιπτάμενοι χειριστές πρόκειται να απασχοληθούν σε πτητικό έργο προς διατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων ή προς απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας στο χειρισμό αεροσκαφών και οι κάτοχοι του πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή άδειας κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66) του 2042/2003 ΕΚ, εφόσον πρόκειται να απασχοληθούν σε έργο μηχανικού αεροσκαφών προς διατήρηση των ικανοτήτων τους ή προς απόκτηση πρόσθετης ανάλογης εμπειρίας στον τομέα τους.

Η απουσία, συνεχής ή διακεκομμένη, από την υπηρεσία τους όσων λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν συνιστά αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν, στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη της άδειάς τους.

Ο χρόνος αυτός απουσίας λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξή τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται κάθε φορά κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης που προβλέπεται στο ν. 2112/1920 (ΦΕΚ Α΄ 67) λόγω λήξης της σχέσης εργασίας.

Στους κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136 Α΄), μεταφερόμενους στην ΥΠΑ ιπτάμενους χειριστές δεν καταβάλλονται οι παροχές της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄) και του άρθρου 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Άρθρο 27

Θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

1. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 15β τoυ άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. α) Υπεύθυνη Αρχή για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες, του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας, του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας, καθώς και για το συντονισμό όλων των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας είναι η ΥΠΑ, μέσω της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων, η οποία μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η «Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων», εφεξής νοείται η «Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες».

β) Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (EΠΑΠΑ) ρυθμίζει θέματα προστασίας της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. Στο ΕΠΑΠΑ εντάσσονται:

αα) ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο και περιλαμβάνει τα βασικά πρότυπα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους,

ββ) οι Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (ΤΟΑ), που εκδίδονται από τον Διοικητή της ΥΠΑ και περιλαμβάνουν ειδικότερα μέτρα για την εφαρμογή των βασικών προτύπων ασφάλειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και

γγ) λοιπές διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν θέματα, όπως αξιολόγηση απειλών και επικινδυνότητας στο χώρο των αερομεταφορών, αντιμετώπισης αεροπειρατειών ή άλλων έκνομων ενεργειών.

Ειδικότερα, στον ΕΚΑΠΑ και τις ΤΟΑ ρυθμίζονται θέματα, όπως: μέτρα ασφάλειας αερολιμένων, έλεγχος ιστορικού εργαζομένων, έλεγχοι ασφάλειας αεροσκαφών, έλεγχοι ασφάλειας επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, μέτρα ασφάλειας φορτίου και ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσης ή προμηθειών αερολιμένα, μέτρα ασφάλειας κατά την πτήση, πρόσληψη προσωπικού που εμπλέκεται στους ελέγχους ασφαλείας, προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στους αερολιμένες από ιδιωτικούς φορείς και οι συναφείς υποχρεώσεις τους, προσόντα, πιστοποιήσεις, τρόπος εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού τους, καθώς και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται όταν δεν τηρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις.

γ) Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (ΕΕΠΑΑ), εκδίδεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ και ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφάλειας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες ελέγχων ασφάλειας αερομεταφορών, καθώς και όλων των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της ΥΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις ενδοεταιρικών εκπαιδεύσεων που προβλέπονται στο ΕΕΠΑΑ.

δ) Το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ) έχει ως στόχο την εποπτεία και τον έλεγχο της συμμόρφωσης και εφαρμογής από τους φορείς, που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΕΠΑΠΑ, των θεσμοθετημένων προτύπων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, με τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων παρακολούθησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 165/2005 (ΦΕΚ 219 Α΄).

ε) Για κάθε πράξη ή παράλειψη σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, η οποία παραβιάζει τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Στον ΕΚΑΠΑ καθορίζονται τo είδος των κυρώσεων, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και το ύψος των προστίμων, εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 153 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α΄), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Β/11294/ 401/16.1.2007 (ΦΕΚ 99 Β΄) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι κυρώσεις αυτές επιτρέπεται να επιβάλλονται και για παραβάσεις του ΕΠΑΠΑ που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ από τους πιστοποιημένους επιθεωρητές ασφάλειας, οι οποίοι και συντάσσουν τις εκθέσεις παράβασης. Αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα είναι ο Διοικητής της ΥΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 153 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και τον ΕΚΑΠΑ ή τα όργανα που προβλέπονται από τις Aερολιμενικές Διατάξεις υπ’ αριθ. 1 και 2, όπως εγκρίθηκαν αντιστοίχως με τις υπ’ αριθ. Δ3/52598/7561/18.12.1995 (ΦΕΚ 1532 Β΄) και Δ3/Β/47159/9521/7.11.2001 (ΦΕΚ 1532 Β΄) αποφάσεις Διοικητή ΥΠΑ, καθώς και την υπ’ αριθ. Δ3/Β/ 23530/5741/22.6.2006 (ΦΕΚ 912 Β΄) Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας μεταξύ της ΥΠΑ, της Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων αρχών που εμπλέκονται στο χώρο των αερολιμένων και των αερομεταφορών γενικότερα, για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στο ΕΠΑΠΑ.

2. Το άρθρο 15δ του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 80/1996 (ΦΕΚ 62 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15δ

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

1. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΥΠΑ και αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

Α) Τμήμα Πολιτικής και Σχεδιασμού Απαιτήσεων Ασφάλειας Αερομεταφορών.

Β) Τμήμα Παρακολούθησης Εφαρμογής Προτύπων Ασφάλειας Αερολιμένων και Aεροπορικών Εγκαταστάσεων.

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης Eφαρμογής Προτύπων Aσφάλειας Aερομεταφορέων, Φορέων Φορτίου και Προμηθειών Πτήσης.

Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ασφάλειας και Αδειοδοτήσεων Φορέων και Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Αερομεταφορών.

Ε) Τμήμα Eξοπλισμού Ασφάλειας.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες είναι κατά Τμήμα οι ακόλουθες:

Α) Τμήμα Πολιτικής και Σχεδιασμού Απαιτήσεων Ασφάλειας Αερομεταφορών:

αα) Ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (ΕΠΑΠΑ), καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ββ) Ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας, εκπόνηση μελετών και καθορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων και αποδεκτών πρακτικών για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

γγ) Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και καθορισμός απαιτήσεων εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια φορέων.

δδ) Συμμετοχή στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης (γενικές και ειδικές επιθεωρήσεις, δοκιμές ελέγχου κ.ά.) για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΕΠΑΠΑ και του ΕΠΠΕΑΠΑ.

εε) Εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις ασφάλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

Β) Τμήμα Παρακολούθησης Εφαρμογής Προτύπων Ασφάλειας Αερολιμένων και Aεροπορικών Εγκαταστάσεων:

αα) Εξέταση ή/και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερολιμένων, αεροπορικών εγκαταστάσεων και υδατοδρομίων.

ββ) Διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης σε αερολιμένες, υδατοδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, κρατικές ή μη, για τη διαπίστωση εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια φορείς των προβλεπόμενων στο ΕΠΑΠΑ μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας, σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ, καθώς και παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των ευρημάτων των επιθεωρήσεων ασφάλειας.

γγ) Καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων από τους διάφορους φορείς μέτρων ασφάλειας.

δδ) Χειρισμός θεμάτων σχετικά με την έρευνα ιστορικού προσωπικού αερολιμένων και λοιπών φορέων σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών εισόδου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στο ΕΠΑΠΑ.

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης Eφαρμογής Προτύπων Aσφάλειας Αερομεταφορέων, Φορέων Φορτίου και Προμηθειών Πτήσης:

αα) Εξέταση και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερομεταφορέων, φορέων φορτίου και προμηθειών πτήσης, καθώς και εξέταση πλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και έγκριση γνωστών αποστολέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΑΠΑ.

ββ) Διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων, καθώς και φορέων προμηθειών πτήσης, σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ. Παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των διαπιστώσεων των επιθεωρήσεων ασφάλειας.

γγ) Καταγραφή ελλείψεων και εισηγήσεις για αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω φορέων.

Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ασφάλειας και Αδειοδοτήσεων Φορέων και Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Αερομεταφορών:

αα) Οργάνωση και έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΕΠΑΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ.

ββ) Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών σε ιδιωτικούς φορείς και άδειας ελεγκτή ή φύλακα ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΑΠΑ.

γγ) Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών ΥΠΑ για εγκατάσταση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης ΥΠΑ.

δδ) Διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης για τη διαπίστωση τήρησης και εφαρμογής των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος απαιτήσεων του ΕΠΑΠΑ, σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ.

Ε) Τμήμα Εξοπλισμού Ασφάλειας:

αα) Εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με το ΕΠΑΠΑ, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εν γένει νομοθεσίας.

ββ) Σχεδιασμός από τεχνική άποψη της εγκατάστασης εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης ΥΠΑ, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

γγ) Συμμετοχή στην κατάρτιση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

δδ) Παρακολούθηση και τεχνικός έλεγχος της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφάλειας αερομεταφορών σύμφωνα με το ΕΠΠΕΑΠΑ.»

3. Η παρ.16β του άρθρου 94 του π.δ.56/1989 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 80/1996 (ΦΕΚ 62 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«16β) Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, καθώς και στα Τμήματα Α΄ έως και Δ΄ αυτής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών. Στο Τμήμα Ε΄ αυτής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Ίδρυση Εποπτικής Αρχής Τελών Αερολιμένων

1. Ιδρύεται Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων (Αρχή) που υπάγεται στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ίδρυση της Αρχής προβλέπεται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 70/11), με την οποία καθιερώνονται κοινές αρχές για τον υπολογισμό και την επιβολή τελών αερολιμένων στους αερολιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Η Αρχή ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία, τις διατάξεις του άρθρου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 29

Τροποποιήσεις του ν. 3534/2007

1. Το άρθρ. 5 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α΄ 40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Ανταποδοτικά τέλη – Πόροι και οικονομική διαχείριση της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

1. Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων ανταποδοτικά τέλη συντονισμού και προγραμματισμού πτήσεων (ΤΣΠΠ) στους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων και με ευκολίες προγραμματισμού ελληνικών αερολιμένων, καθώς και στους αερομεταφορείς, κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισμού 95/93 ΕΚ (L 14/1), όπως ισχύει, για κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αεροσκάφους. Το ύψος του ΤΣΠΠ προσδιορίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών συντονισμού και προγραμματισμού των πτήσεων της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και είναι ανάλογο της υπηρεσίας που παρέχει ανά κατηγορία αερολιμένα σε κάθε χρήστη, ως ακολούθως:

α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού και κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slot) της Αρχής στους συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, τέλος ποσού 1,60 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ποσού 1,60 ευρώ ανά αερομεταφορέα.

β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους, με ευκολίες προγραμματισμού, ελληνικούς αερολιμένες, όπως εκάστοτε ισχύουν και στους αερομεταφορείς, τέλος ποσού 1,10 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ποσού 1,10 ευρώ ανά αερομεταφορέα.

Η επιβολή των ανωτέρω τελών αφορά στις παραχθείσες από την Αρχή υπηρεσίες από την 1.7.2010 και εντεύθεν.

2. Για τις πτήσεις στις άγονες αεροπορικές γραμμές δεν επιβάλλονται τα τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Αρχής, αναπροσαρμόζεται το ύψος των τελών που ορίζονται στην παράγραφο 1.

4. Τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1 εισπράττονται από την Αρχή με μέριμνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως εξής:

Η Αρχή γνωστοποιεί στην ΥΠΑ το συνολικό ποσό οφειλής και τα στοιχεία κάθε υπόχρεου αερομεταφορέα και φορέα διαχείρισης αερολιμένα με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών. Για το συνολικό ποσό που οφείλεται κάθε τρίμηνο, η ΥΠΑ εκδίδει στο όνομα του υπόχρεου χρήστη εντολή πληρωμής και την αποστέλλει σε αυτόν προς πληρωμή. Τα εισπραττόμενα τέλη κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 6.

Αν δεν καταβληθούν ή καταβληθούν εκπροθέσμως ή πλημμελώς τα ανταποδοτικά τέλη, η ΥΠΑ επιβάλλει, αφού ενημερωθεί από την Αρχή, τα πρόσθετα τέλη, που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 3 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόσθεσμων οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή τους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του τέλους.

5. Πόροι της Αρχής είναι οι εξής:

α) Τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.

β) Πόροι που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και κάθε είδους πόροι της Αρχής εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της που εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄). Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής προκύπτει στο τέλος κάθε διετίας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα), ποσοστό έως ογδόντα τοις εκατό (80%) του αποτελέσματος αυτού, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο.

7. Για την εν γένει οικονομική διαχείριση της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.δ. 496/1974, ΦΕΚ 153 Α΄) και για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος ισχύει το εφαρμοζόμενο για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κλαδικό λογιστικό σχέδιο (π.δ. 205/1998, ΦΕΚ 163 Α΄). Ο προϋπολογισμός και απολογισμός της Αρχής εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ορκωτό ελεγκτή. Η Αρχή υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προληπτικός έλεγχος άρχεται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Η Αρχή επιτρέπεται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην ανάθεση μελετών, έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.

9. Με απόφαση της Αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προς έκδοση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, καθορίζονται οι αμοιβές τρίτων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, βάσει των κριτηρίων και ρυθμίσεων του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) περί «Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ανώτατο ύψος αυτών.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Δαπάνες του Δημοσίου για τη στελέχωση και λειτουργία της Αρχής αποδίδονται σε αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Άρθρο 30

Τροποποιήσεις του ν. 2465/1997

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ Α΄ 28) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί κάθε είδους προγράμματα αεροπορικού αντικειμένου για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού κρατικών φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών. Για τον ορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποζημίωσή του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το κόστος της παροχής εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξής του προκειμένου για εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αεροπορικό αντικείμενο της Πολιτικής Αεροπορίας.»

Άρθρο 31

Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 2682/1999

1. α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρ. 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στους αποσπασμένους σε διεθνείς οργανισμούς, όπως Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) ή στους απασχολούμενους σε περιφερειακά ή γενικά σχέδια ανάπτυξης υπό τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, καθώς και σε ρυθμιστικές ή κανονιστικές και εποπτικές αρχές, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προϋπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των μερισμάτων για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού αποτελεί η αξιολόγηση από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας των επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σε συγκεκριμένους ετήσιους στόχους για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και η επιβεβαίωση από την ίδια Αρχή της επίτευξης των στόχων αυτών.»

2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 34 και 34 α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄), όπως το πρώτο τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και οι αποφάσεις 2/44611/Α0024 (ΦΕΚ 1336 Β΄), Δ11/Α/18488/7838 (ΦΕΚ 645 Β΄) και Δ11/Α/25393/11020 (ΦΕΚ 906 Β΄) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του ν. 3840/2010

Μετά το άρθρο 7 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄) προστίθεται άρθρο 7Α, που έχει ως ακολούθως:

«1. Για κάθε «πράξη» με την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) τομεακού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, που η Επιτροπή Μεγάλων Έργων εντάσσει στην κατηγορία των μεγάλων έργων, εκδίδεται απόφαση από την Επιτροπή, στην οποία προσδιορίζεται ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και οι αρμοδιότητες που του εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3614/2007

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για όλες τις ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3840/2010

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του ν. 3212/2003

Στο άρθρο 17 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308) προστίθεται η παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

«5. Οι αρμοδιότητες της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4, αφορούν και στους καθέτους προς την Εγνατία Οδό οδικούς άξονες, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το αυτό ισχύει και για κάθε άλλη Α.Ε. του Δημοσίου του ιδίου σκοπού που θα δημιουργηθεί στο μέλλον και θα αφορά σε κάθε άλλο τμήμα του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου.

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις των προεδρικών διαταγμάτων 19/1992 και 293/1999

1. Η περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 19/1992 (ΦΕΚ 4 Α΄) αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Η περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου μόνου του π.δ. 19/1992 τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 100/2002 (ΦΕΚ 86 Α΄), το π.δ. 59/2003 (ΦΕΚ 60 Α΄), το π.δ. 99/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄) και το π.δ. 186/2007 (ΦΕΚ 221 Α΄), προστίθεται νέα παράγραφος 5Α, η οποία έχει ως εξής:

«5Α. Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών

α) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων σε Χερσαία Επιφάνεια.

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών

β) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων σε Υδάτινη Επιφάνεια.

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.»

Άρθρο 35

Τροποποιήσεις του ν. 2898/2001

To τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2898/ 2001 (ΦΕΚ 71 Α΄), με το οποίο συμπληρώθηκε το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μονάδα είναι η εποπτική και ρυθμιστική αρχή στο νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου και τη συστηματική διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφάλειας και προστασίας των πτήσεων και του Αερολιμένα, καθώς και σε θέματα ελέγχου και είσπραξης των εσόδων από τέλη και πρόστιμα.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «ο Διοικητής του Αερολιμένα» ή «ο Αερολιμενάρχης», στα πλαίσια άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, εννοείται για το νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ο Προϊστάμενος της ανωτέρω αεροπορικής αρχής.»

Άρθρο 36

Τροποποίηση του ν. 3429/2005

Η παρ. 20 του άρθρου 14 Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

«Για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Εφετείου περί θέσεως των εταιρειών «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» σε ειδική εκκαθάριση, αναστέλλεται προσωρινά κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των εν λόγω εταιρειών και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον τους.»

Άρθρο 37

Εξουσιοδότηση για την τροποποίηση του Οργανισμού της ΥΠΑ

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τροποποιείται και προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου το π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ 13 Α΄) και το άρθρο 1 του π.δ. 80/1996 (ΦΕΚ 62 Α΄), περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 38

Εξουσιοδότηση για την τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται και προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου το π.δ. 293/ 1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 100/2002 (ΦΕΚ 86 Α΄), 59/2003 (ΦΕΚ Α΄ 60), 99/2005 (ΦΕΚ Α΄ 135) και 186/ 2007 (ΦΕΚ 221 Α΄).

Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της αναφερόμενης στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/ 1970 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως προστίθεται με την παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη περί ρύθμισης θεμάτων συνεργασίας μεταξύ της ΥΠΑ, της Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων αρχών που εμπλέκονται στο χώρο των αερολιμένων και των αερομεταφορών γενικότερα, για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στο ΕΠΑΠΑ, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Δ15/Α/40447/3750/13.10.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 1624 Β΄).

2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2338/ 1995 (ΦΕΚ 202 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄) για τη σύσταση Κρατικής Αεροπορικής Αρχής στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η μονάδα της ΥΠΑ που ήδη λειτουργεί στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της, εφαρμόζει όλη τη νομοθεσία σχετικά με το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο της ΥΠΑ και καθήκοντα Προϊσταμένου της Αρχής θα ασκεί ο επιλεγόμενος ως Προϊστάμενος της Αερολιμενικής Διεύθυνσης του «παλαιού Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών».

Άρθρο 40

Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 56/ 1989 (ΦΕΚ Α΄ 28):

α. Άρθρα 8, 9, 10, 18, 23, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 και 48.

β. Περίπτωση Δ΄ του άρθρου 19.

γ. Περιπτώσεις Β΄ και Γ΄ του άρθρου 25.

δ. Περιπτώσεις Β΄, Γ΄ και Δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38.

ε. Περιπτώσεις Β΄, Γ΄ και Δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39.

στ. Περιπτώσεις Β΄, Γ΄ και Δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40.

ζ. Παράγραφοι 2, 7, 8, 9, 17 και 33 του άρθρου 94.

2. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3710/ 2008 (ΦΕΚ 216 Α΄).

3. Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671