ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 127/2010 (ΦΕΚ Α΄ 214/20.12.2010)

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 214

20 Δεκεμβρίου 2010

_____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 127

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρ. 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123), 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 64), 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων − Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 89) και 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 170).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 242/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Μεταφέρεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (αρθρ. 38 ν. 3858/2010, Α΄ 102).

2. Ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα, γνωμοδοτική ή αποφασιστική, άλλων Υπουργείων στη λειτουργία και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του νομικού προσώπου της προηγούμενης παραγράφου και με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας του δεν θίγονται.

Άρθρο 2

Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανακατανέμονται ως εξής:

1. Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων για το Λιμενικό Σώμα:

α) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (αρθρ. 1 π.δ. 96/2010) με τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009.

Στην εν λόγω Γενική Γραμματεία ανήκουν οι πλοηγικοί σταθμοί ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Πλοηγικής Υπηρεσίας και η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (αρθρ. 1 π.δ. 362/1997).

β) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές προβλέπονται στο π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) και έχουν αναδιαρθρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δ/τος:

αα) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (αρθρ. 34 π.δ. 242/1999), στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού (άρθρ.35 π.δ 242/1999), Οργά νωσης (άρθρα 36 π.δ 242/1999 και 1 παρ. 4 π.δ.122/2005, Α΄ 180), Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (αρθρ. 37 π.δ 242/1999), Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (αρθρ. 38 π.δ 242/1999) και Ποιότητας και Αποδοτικότητας (άρθρα 1 και 2 π.δ. 122/2005).

ββ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (αρθρ. 22 π.δ. 242/1999).

γγ) Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (αρθρ. 24 π.δ. 242/1999).

δδ) Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (αρθρ. 25 π.δ. 242/1999) και οι εξής εποπτευόμενες από τη Διεύθυνση αυτή Υπηρεσίες: Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) και Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.).

εε) Η Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (αρθρ. 19 π.δ. 242/1999).

στστ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (αρθρ. 21 π.δ. 242/1999), με την επιφύλαξη των στοιχείων ζζζ και ηηη της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και του ελέγχου των προϋποθέσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (βλ. π.δ. 93/1974, Α΄ 293) και τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες, καθώς και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοπλοΐα των πλοίων [Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), που κυρώθηκε με το ν. 1045/1980, Α΄ 95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Μνημόνιο Συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος του λιμένα κατάπλου αυτών (Paris MOU), βλ. π.δ. 88/1997, Α΄ 90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], ο οποίος ασκείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ζζ) Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (αρθρ. 17 π.δ. 242/1999), με την επιφύλαξη του στοιχείου θθθ (περίπτωση β, υποπερίπτωση ββ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης, οι οποίες μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ηη) Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (αρθρ. 29 π.δ. 242/1999), εκτός από την αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου της ύπαρξης πιστοποιητικών και της νομιμότητας τους των πλοίων υπό ξένη ή ελληνική σημαία, κατά τα οριζόμενα στην εθνική και διεθνή νομοθεσία, αρμοδιότητα που μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (βλ. ιδίως υποπεριπτώσεις στστ και ζζ της περίπτ. στ της παρ. 3 αρθρ. 29 π.δ. 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με αρθρ. 1 π.δ. 6/2007, Α΄ 4).

θθ) Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (αρθρ. 27 π.δ. 242/1999).

ιι) Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (αρθρ. 29 Α π.δ. 242/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 4 π.δ. 48/2007), εκτός από τις αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο παραβίασης κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Κώδικα ISPS, βλ. π.δ. 56/2004, Α΄ 47) και τον διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code, βλ. π.δ. 74/1996, Α΄ 58), αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ιαια) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (αρθρ. 39 π.δ. 242/1999), εκτός από το Τμήμα Σχεδίασης NATO.

ιβιβ) Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (αρθρ. 15 παρ. 3 περίπτ. γ΄ π.δ. 242/1999), με την επιφύλαξη της υποπερίπτ. ββ−εεε της περίπτ. β΄ του άρθρου 3 του παρόντος.

γ) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

δ) Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (αρθρ. 1 π.δ. 356/1990, Α΄ 143).

ε) Τα ακόλουθα Γραφεία:

αα) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αρθρ. 42 π.δ. 242/ 1999).

ββ) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (περίπτ. Α παρ. 1 αρθρ. 41 π.δ. 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με αρθρ. 2 π.δ.232/2001, Α΄ 175).

γγ) Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων (περίπτ. Β παρ. 1 αρθρ. 41 π.δ 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε).

δδ) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (αρθρ. 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).

εε) Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρθρ. 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).

στ) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (αρθρ. 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).

2. Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν επίσης, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, α) Η Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής (άρθρο 5 του π.δ. 398/1990, που μεταφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας.

β) Οι ακόλουθες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 π.δ. 398/1990) − Οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί,

− Το Πειραματικό Κυπρινοτροφείο − Χελωνοτροφείο Άρτας,

− Το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (αρθρ. 5 περίπτ. β ν. 3614/ 2007.

δ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (αρθρ. 5 παρ. 7 περίπτ. ε΄ ν. 3614/2007).

ε) Η εποπτεία της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αναπτύξεως Αλιείας Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)» (αρθρ. 1 της 73647/6374/23−11−1968 απόφασης Υπουργού Εμπορίου, ΦΕΚ 1135/ΑΕ−ΕΠΕ) και του φορέα διοίκησης και διαχείρισης Ιχθυοσκαλών και Ιχθυαγορών (αρθρ. 26 ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 5 άρθρου 3 ν. 1740/1987, 221 Α΄).

στ) Ο Σταθμός Λίμνης Αγίου Βασιλείου (αρθρ. 14 παρ. 4 π.δ. 915/1981).

ζ) Το Συμβούλιο Αλιείας (αρθρ. 5 β.δ. 152/1969, 43 Α΄).

η) Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (αρθρ. 12 παρ. 1 και 2 ν.3889/2010, Α΄ 182), η εποπτεία του οποίου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, να καλύπτει τις δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο τελευ ταίο αυτό Υπουργείο Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Κατά το μέρος αυτό το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

3. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανήκουν:

α) Η Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (αρθρ. 1 παρ. 2 π.δ. 96/2010).

β) Οι παρακάτω υπηρεσίες, που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:

αα) Το Λιμενικό Σώμα με όλες τις υπηρεσίες του και όλο το προσωπικό του κατά οργανικές θέσεις και ειδικότητες.

ββ) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προβλέπονται στο π.δ. 242/1999 και έχουν αναδιαρθρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος:

ααα) Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. (αρθρ. 10 π.δ. 242/1999).

βββ) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης (αρθρ. 11 π.δ. 242/1999).

γγγ) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (αρθρ. 12 π.δ. 242/1999), με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 1 για το πολιτικό προσωπικό.

δδδ) Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (αρθρ. 13 π.δ. 242/1999).

εεε) Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (αρθρ. 15 π.δ. 242/1999). Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης αυτής το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασκεί μόνο όσες αφορούν τις παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (3147/4.1.99/23−11−1999 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Β΄ 2221)

στστστ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας (αρθρ. 16 π.δ. 242/ 1999).

ζζζ) Το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (αρθρ. 21 παρ. 3 περίπτ. β΄ π.δ. 242/1999).

ηηη) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, (αρθρ. 21 παρ. 3 περίπτ. γ΄ π.δ. 242/1999).

θθθ) Το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, (αρθρ. 17 παρ. 3 περίπτ α΄ π.δ. 242/1999).

ιιι) Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (αρθρ. 31 π.δ. 242/1999).

ιαιαια) Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρο 32 π.δ. 242/1999).

ιβιβιβ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (αρθρ. 40 π.δ. 242/1999).

ιγιγιγ) Το Τμήμα σχεδίασης NATO της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτης Ανάγκης (αρθρ. 39 παρ. 3 περίπτ. β΄ π.δ. 242/1999).

ιδιδιδ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υ.Ε.Ν. (αρθρ. 49 ν.2935/2001, Α΄ 162).

Άρθρο 3

Εωσότου τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποκτήσουν αντίστοιχες δικές τους υπηρεσίες και όχι πέραν του έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,

1) Οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρα 12 και 13 π.δ. 242/1999), που μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξυπηρετούν και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός πληροφορικής σε χώρους του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας παραμένει και μετά την πάροδο του έτους στους χώρους αυτούς και εξυπηρετεί διαρκώς τις ανάγκες του Υπουργείου αυτού. Το πολιτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά την πάροδο έτους επανέρχεται και αποτελεί προσωπικό του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται και οι θέσεις που το προσωπικό αυτό κατέχει.

2) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων YEN, που μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων. Νήσων και Αλιείας όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες παραμένουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.

3) Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρ 37 π.δ. 242/1999) του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας εξυπηρετεί και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

4) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρ. 1 παρ 5 π.δ. 242/1999) και τα ακόλουθα Γραφείο εξυπηρετούν και τις ανάγκες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

α) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αρθρ. 42 π.δ. 242/1999).

β) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (περίπτ. Α΄ παρ. 1 άρθρ. 41 π.δ. 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρ. 2 π.δ. 232/2001, Α΄ 175).

γ) Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων (περίπτ. Β παρ. 1 άρθρ. 41 π.δ 242/ 1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε).

δ) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρ. 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).

ε) Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρ. 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).

Άρθρο 4

1. Όργανα και αρχές του μεταφερόμενου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Λιμενικού Σώματος, που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, δρουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

Το ίδιο ισχύει για προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στα Λιμεναρχεία, κατά το μέρος που το προσωπικό αυτό ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν με βάση το παρόν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

2. Όργανα και αρχές της παραγράφου 1 σε έκτακτες περιστάσεις υπάγονται επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

3. Το προσωπικό της παραγράφου 1 διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς ως προς τα θέματα αυτά στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

4. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που στελεχώνει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποσπάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με το προσωπικό που αποσπάται πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν διατεθεί στο Υπουργείο αυτό.

Άρθρο 5

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις που παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 6

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν τόσο ως τις 31.12.2010 όσο και για το έτος 2011 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.

Η μεταφορά για το έτος 2011 των δαπανών λειτουργίας, υπηρεσιών μισθοδοσίας και πρόσθετων παροχών προσωπικού στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων τους οποίους πλέον βαρύνουν, γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3871/2010.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671