ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 122/2010 (ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010)

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 200

30 Νοεμβρίου 2010
_________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 122

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄), β) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), και γ) του άρθρου 5 του ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), και

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθ. 203/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δικηγόρων υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Ε.Ε. L 255/30−9−2005 σελ. 22).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος:

1. Τίτλος εκπαίδευσης νοείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος, από τον οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του έχει επιτυχώς περατώσει επαγγελματική εκπαίδευση και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου με έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια αρχή του οποίου τον χορήγησε, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους.

Ο τίτλος αυτός προϋποθέτει ότι:

α) Ο κάτοχος του ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας με μερική παρακολούθηση σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου και ότι ολοκλήρωσε την επαγγελματική εκπαίδευση που κατά περίπτωση απαιτείται επιπλέον του κύκλου σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και

β) Η εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε κράτος μέλος ή, επί τίτλου εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη χώρα, ο κάτοχός του έχει τριετή επαγγελματική πείρα στο κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει τον τίτλο αυτό.

Εξομοιώνεται προς τον ανωτέρω τίτλο εκπαίδευσης οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή κάθε άλλος τίτλος εκπαίδευσης κράτους μέλους ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί εντός της Κοινότητας, έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος ή προετοιμάζει για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Εξομοιώνεται επίσης προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, κάθε επαγγελματικό προσόν που, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με την ανάληψη ή την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, παρέχει στον κάτοχό του κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει των εν λόγω διατάξεων. Τούτο ισχύει ιδίως εάν το κράτος μέλος καταγωγής αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εισδοχή στο επάγγελμα του δικηγόρου και την άσκησή του και εάν κάποιος που έχει παλαιότερα εκπαιδευθεί κατά τρόπο που δεν ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις, απολαμβάνει κεκτημένα δικαιώματα λόγω εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων˙στην περίπτωση αυτή, η παλαιότερη εκπαίδευση θεωρείται αντίστοιχη με το επίπεδο της νέας εκπαίδευσης.

2. Επαγγελματική πείρα νοείται η νόμιμη και πραγματική άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος με έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 σε ένα κράτος μέλος.

3. Δοκιμασία επάρκειας νοείται ο έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος προκειμένου να εκτιμηθεί η ικανότητά του να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα, συνεκτιμώμενου του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται να ασκεί στο κράτος μέλος καταγωγής το επάγγελμα του δικηγόρου με έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987.

Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 4.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κράτος μέλος με έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 και ζητούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει τον τίτλο εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στην Ελλάδα και δεν έχουν ασκήσει ήδη το επάγγελμα αυτό στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4

Όργανα

1. Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας της παραγράφου 3 του άρθρου 2, η οποία έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλογικού Αθηνών (Δ.Σ.Α.).

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) τον Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν καθηγητή Τμήματος Νομικής πανεπιστημίου της χώρας, με τον αναπληρωτή του, και

γ) τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ως αναπληρωτές των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων μπορεί να ορίζονται δικηγόροι με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία ή μέλη του Διδακτικού−Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων Νομικής των πανεπιστημίων της χώρας, με ειδίκευση σε έναν από τους εξεταζόμενους κλάδους δικαίου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6. Αν ο αιτών επιθυμεί την εγγραφή του σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο, στην Επιτροπή μετέχει, αντί του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλοι του Δ.Σ.Α., πτυχιούχοι Νομικής, ή έμμισθοι δικηγόροι του Συλλόγου. Οι υπηρεσίες του Δ.Σ.Α. παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή στην Επιτροπή.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής και του γραμματέα είναι τριετής. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, αντικαθίσταται με την ίδια διαδικασία για το υπόλοιπο της θητείας.

2. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα εντός των μηνών Οκτωβρίου και Απριλίου. Ο ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα Γραφεία του Δ.Σ.Α. και με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής κοινοποιείται στα μέλη της δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της δοκιμασίας.

Άρθρο 5

Υποβολή πιστοποιητικών

1. Ο ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 υποβάλλει, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή μέχρι το τέλος Μαρτίου αντίστοιχα, αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Επιτροπή του άρθρου 4, η οποία συνοδεύεται από τα κατωτέρω πιστοποιητικά:

α) έγγραφο δημόσιας αρχής, από το οποίο να αποδεικνύεται η υπηκοότητα κράτους μέλους,

β) αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πρόγραμμα σπουδών και, όπου υπάρχει, μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία,

γ) λοιπά πιστοποιητικά που αφορούν την απόκτηση προσόντων και τη συναφώς κτηθείσα επαγγελματική εμπειρία και

δ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και, εάν υπάρχει, πιστοποιητικό βάσει του οποίου βεβαιώνεται ότι δεν έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος λόγω σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και προσκομίζονται από εκείνον που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα αυτό στην Ελλάδα και δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Οι διατάξεις των άρθρων 50 και 57, καθώς και του Παραρτήματος VII του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Εάν προσκομίζεται τίτλος χορηγηθείς από κράτος μέλος, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών του ενδιαφερομένου έχει πραγματοποιηθεί στην Κοινότητα. Εάν προσκομίζεται τίτλος χορηγηθείς από τρίτη χώρα, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό περί τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας του αιτούντος σε κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Δοκιμασία επάρκειας

1. Η δοκιμασία επάρκειας είναι γραπτή και διενεργείται στην ελληνική γλώσσα. Η δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση έξι μαθημάτων, και συγκεκριμένα την εξέταση στο ελληνικό αστικό, ποινικό και δημόσιο δίκαιο, καθώς και στο αντίστοιχο δικονομικό δίκαιο κάθε κλάδου.

2. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία έξι σε βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα σε κάθε μάθημα.

3. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέγει σε ποιο ή ποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα επιθυμεί να εξετασθεί σε κάθε εξεταστική περίοδο και δικαιούται να κατοχυρώνει τη βαθμολογία του σε περίπτωση επιτυχίας.

4. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει έως και τρεις φορές στις εξετάσεις κάθε μαθήματος.

5. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις ανωτέρω εξετάσεις καταβάλουν εξέταστρα στον Δ.Σ.Α. το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής.

Άρθρο 7

Γλωσσικές γνώσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή του άρθρου 4 υποχρεούται να διατυπώνει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πλήρως αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια του ενδιαφερομένου ως προς την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

Εγγραφή και χρήση επαγγελματικού τίτλου

Όποιος επιτυγχάνει στην δοκιμασία επάρκειας εγγράφεται στο μητρώο δικηγόρων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου συνυποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση περί μη ασκήσεως ασυμβιβάστου δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (ΦΕΚ 235 Α΄. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, υπόκειται εφ’ εξής στις ρυθμίσεις του ν.δ. 3026/1954 και δικαιούται να χρησιμοποιεί τον τίτλο του δικηγόρου.

Άρθρο 9

Ποινές

Η εκ προθέσεως παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 10

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 52/1993 «Αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 20 Α΄).

2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 4 και διέπονται από τις ρυθμίσεις του.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το ανωτέρω καταργούμενο προεδρικό διάταγμα νοείται το παρόν.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671