ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189/04.11.2010)

Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 189

4 Νοεμβρίου 2010

__________________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3892

Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να εγκριθεί η πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), η υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων και η παροχή των αντίστοιχων αναγνωριστικών.

β) Ταυτοποίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας και ο έλεγχος και επιβεβαίωση των αναγνωριστικών από το σύστημα.

γ) Ιατρική Συνταγή: γραπτή οδηγία θεράποντα ιατρού για τη χορήγηση φαρμάκων, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διάρκεια και τον τρόπο λήψης αυτών (εφεξής συνταγή).

δ) Παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων: γραπτή εντολή θεράποντα ιατρού για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένο για προληπτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς (εφεξής παραπεμπτικό).

ε) Ηλεκτρονική συνταγή: η συνταγή σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

στ) Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων: το παραπεμπτικό σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

ζ) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων, με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών.

η) Ηλεκτρονική καταχώριση ιατρικής συνταγής: η διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικής συνταγής με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η αποθήκευσή της σε βάση δεδομένων.

θ) Ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων: η διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων.

ι) Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής: η επισήμανση μιας αποθηκευμένης ηλεκτρονικής συνταγής ως εκτελεσμένης από το φαρμακοποιό που την εκτελεί με ταυτόχρονη παράδοση των φαρμάκων στον ασφαλισμένο.

ια) Ηλεκτρονική εκτέλεση παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων: η επισήμανση ενός αποθηκευμένου παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων ως εκτελεσμένου από τον ιατρό που το εκτελεί ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη παράδοση των πορισμάτων−αποτελεσμάτων στον ασφαλισμένο.

ιβ) Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης: το ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό, εφαρμογές και διαδικασίες που αφορούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (εφεξής Σ.Η.Σ.).

ιγ) Ιατροί: Οι ιατροί που έχουν σχέση εργασίας με οποιαδήποτε μορφή με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.), οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τους Φ.Κ.Α. και οι ιατροί που δεν ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες αλλά έχουν δικαίωμα παροχής συνταγών και παραπεμπτικών σε ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α., οι ιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, των εξωτερικών ιατρείων και των κέντρων υγείας, οι αγροτικοί ιατροί, οι ειδικευόμενοι ιατροί και οι ιατροί των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας κάτω των 60 (εξήντα) κλινών.

ιδ) Φαρμακοποιοί: οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακείο και είναι συμβεβλημένοι με τους Φ.Κ.Α. και οι φαρμακοποιοί των δημόσιων νοσοκομείων.

ιε) Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας: αα) οι συμβεβλημένοι ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του π.δ. 84/ 2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως ισχύει, ββ) οι συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν τμήματα εκτέλεσης ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, γγ) τα δημόσια νοσοκομεία καθώς και τα εξωτερικά ιατρεία, τα ολοήμερα ιατρεία και τα διαγνωστικά εργαστήρια αυτών, δδ) τα κέντρα υγείας, εε) τα αγροτικά ιατρεία.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους Φορείς και Κλάδους Υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης, τους ασφαλισμένους σε Φ.Κ.Α., καθώς και τους ιατρούς και φαρμακοποιούς, όπως ορίζονται στο άρθρ. 1.

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνει τη συνδρομή των οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών και ορίζει την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος νόμου για τον εκάστοτε Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση μπορεί να περιορίζεται και σε τμήμα ασφαλιστικών υπηρεσιών του εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Αν πρόκειται για Φορέα που ανήκει ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο, η απόφαση συνυπογράφεται από τον οικείο Υπουργό και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

1. Οι ιατροί υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο Φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους.

2. Κατά την εγγραφή τους οι ιατροί δηλώνουν τα παρακάτω:

α) Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο

β) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος

γ) Ιατρική Ειδικότητα

δ) ΑΜΚΑ

ε) Αριθμό μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής σε αυτό

στ) Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν

ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

η) Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ή αριθμό Διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ιατρούς

θ) Στοιχεία διεύθυνσης εργασίας

ι) Κωδικό Υγειονομικής μονάδας

ια) Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών και παραπεμπτικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3. Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριμένα καταχωρίζουν τη διάγνωση, τα φάρμακα ή/και τα παραπεμπτικά. Όσον αφορά τα φάρμακα καταχωρίζουν την ονομασία (εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των συνταγογραφημένων φαρμάκων, κατηγορία συνταγής και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Οι ιατροί επιλέγουν τη διάγνωση από τη λίστα κωδικοποιημένων διαγνώσεων ή εισάγουν ελεύθερο κείμενο περιγραφής της διάγνωσης και εισάγουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον κατάλογο εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και νομίμως κυκλοφορούντων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, κάνοντας χρήση των γενικών και ειδικών διατάξεων του τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που ισχύουν για τους Φ.Κ.Α.. Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄−Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (ΦΕΚ 191 Α΄), στη συνταγή καταχωρίζεται ειδική σήμανση όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ.148/2007. Στα παραπεμπτικά οι ιατροί καταχωρίζουν το είδος της πράξης ή της παρακλινικής εξέτασης που επιβάλλεται να εκτελεστεί. Όσον αφορά τα παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων, οι ιατροί εισάγουν με ελεύθερο κείμενο την αιτία παραπομπής του ασφαλισμένου στο αντίστοιχο πεδίο (όπου κρίνεται απαραίτητο). Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει τη διάγνωση χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα κωδικοποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια εισάγουν τις ιατρικές πράξεις από τον κατάλογο εγκεκριμένων πράξεων, από το Τιμολόγιο Ιατρικών Πράξεων και Εξετάσεων ή/και τον Κανονισμό Παροχών.

4. Η συνταγή ή το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία του ιατρού που τα καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. Κάθε συνταγή ή παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode). Σε περίπτωση καταχώρισης μίας συνταγής ως επαναλαμβανόμενης, όπως αυτή εννοείται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α΄) καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές, η ημερομηνία καταχώρησης και ορίζονται οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους.

5. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της συνταγής και του παραπεμπτικού, οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής ή του παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε, υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το παραδίδει στον φαρμακοποιό ή στη μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που θα εκτελέσει την εν λόγω συνταγή ή παραπεμπτικό αντίστοιχα. Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄− Δ΄του άρθρ. 1 του ν. 3459/2006 οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της και παράλληλα εκδίδουν και χειρόγραφη συνταγή, η οποία συνοδεύει την ηλεκτρονική συνταγή.

6. Η εκτέλεση της συνταγής πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την καταχώρισή της. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συνταγής η εκτέλεση αυτής κατά τα επόμενα στάδια μπορεί να πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες πριν και πέντε (5) ημέρες μετά τη συμπλήρωση του πρώτου και δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής συνταγής. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του εκάστοτε Φ.Κ.Α.

7. Οι ιατροί μπορούν να ακυρώσουν συνταγή ή παραπεμπτικό που έχουν καταχωρίσει εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί.

8. Οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών ή παραπεμπτικών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι. Αν κρίνεται αναγκαίο για τον προσδιορισμό της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής οι ιατροί μπορούν με την κάθε φορά ρητή και ειδική συγκατάθεση του ασθενούς να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τυχόν προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής ή ιατρικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί από άλλους ιατρούς. Οι ιατροί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό. Η πρόσβαση καταχωρίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

9. Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις φαρμακοποιών προς την εκτέλεση συνταγών που έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά

1. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους.

2. Κατά την εγγραφή τους οι φαρμακοποιοί δηλώνουν:

α) Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο.

β) Επωνυμία της επιχείρησης του φαρμακείου, της οποίας είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι.

γ) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

δ) ΑΜΚΑ.

ε) Αριθμό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής σε αυτό.

στ) Φαρμακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν και τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου.

ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

η) Αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς φαρμακοποιούς.

θ) Ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος/επιτηδευματία.

ι) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης του φαρμακείου.

ια) Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι φαρμακοποιοί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3. Οι φαρμακοποιοί εισάγουν στην εφαρμογή τον κωδικό συνταγής που καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εμφανίζονται στη συνταγή που καταχωρίστηκε με τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς.

4. Οι φαρμακοποιοί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς για τον οποίο έχει καταχωριστεί η ηλεκτρονική συνταγή, εισάγουν τα προς πώληση φάρμακα στην εφαρμογή εισάγοντας τους δύο (2) γραμμωτούς κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος. Μετά από την καταβολή της αναγραφόμενης συμμετοχής και την παράδοση των φαρμάκων οι φαρμακοποιοί καταχωρίζουν στην εφαρμογή τη συνταγή ως «εκτελεσμένη». Η καταχώριση περιλαμβάνει την ημερομηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία των ιδιοσκευασμάτων που παραδόθηκαν στον ασθενή, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους γραμμωτούς κώδικες (barcodes) και το σχετικό κόστος (σύνολο και συμμετοχή).

5. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ασθένειας, εφόσον ο ασθενής προσκομίζει χειρόγραφη συνταγή, η οποία δεν έχει εκδοθεί από ιατρό του Φ.Κ.Α. του ασθενούς ή συμβεβλημένο με αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φ.Κ.Α. κατά τις γενικές διατάξεις, ο φαρμακοποιός υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση στο Σ.Η.Σ. των στοιχείων που αναγράφονται στη χειρόγραφη συνταγή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο ΑΜΚΑ ασθενούς και ιατρού.

6. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) και β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄−Δ΄του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006.

7. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της εκτέλεσης της συνταγής οι φαρμακοποιοί εκτυπώνουν αντίγραφο της εκτελεσμένης συνταγής, στο οποίο επικολλούν τις ταινίες γνησιότητας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εκτελέστηκαν. Το αντίγραφο υπογράφεται από τον ασφαλισμένο ή αυτόν που παραλαμβάνει τα φάρμακα και οι φαρμακοποιοί υπογράφουν και σφραγίζουν τα αντίγραφα και τα αποστέλλουν στους οικείους Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η υποχρέωση αυτή μπορεί να καταργείται για έναν ή περισσότερους Φ.Κ.Α.. Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄− Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι φαρμακοποιοί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, οι φαρμακοποιοί χορηγούν σε αυτόν εκτυπωμένο αντίγραφο της εκτέλεσης της συνταγής.

8. Οι φαρμακοποιοί μπορούν να εκτελούν μερικά ή σταδιακά μία συνταγή, καταχωρίζοντας κάθε φορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα ιδιοσκευάσματα που χορηγούν σε κάθε μερική εκτέλεση.

Σε περίπτωση σταδιακής εκτέλεσης της συνταγής το χρονικό διάστημα ισχύος της συνταγής παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

9. Ο φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν εκτελέσει (ηλεκτρονικά) οι ίδιοι.

10. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να καταχωρίζουν όλες τις συνταγές ανεξάρτητα εάν ο ασθενής καλύπτεται από κάποιο Φ.Κ.Α. συμπληρώνοντας σχετική ένδειξη για μη επιβάρυνση κάποιου Φ.Κ.Α..

11. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με το Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

1. Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών αυτών με τους Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. το οποίο διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους.

2. Κατά την εγγραφή τους οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δηλώνουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) Επωνυμία – διακριτικό τίτλο κ.λπ.

β) Αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος.

γ) Αριθμό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

ε) Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας.

στ) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης της μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας.

ζ) Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών τους ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3. Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών τους εισάγουν στην εφαρμογή τον κωδικό παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εμφανίζονται στο παραπεμπτικό που καταχωρίστηκε με τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς.

4. Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών τους αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς για τον οποίο έχει καταχωριστεί το παραπεμπτικό, εισάγουν τα στοιχεία του παραπεμπτικού αυτού. Μετά από την εκτέλεση της ιατρικής πράξης ή παρακλινικής εξέτασης που αναφέρεται στο παραπεμπτικό, οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών τους καταχωρίζουν στην εφαρμογή το παραπεμπτικό αυτό ως «εκτελεσμένο». Η καταχώριση περιλαμβάνει την ημερομηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση του παραπεμπτικού και τα στοιχεία της μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας που εκτέλεσε το παραπεμπτικό, καθώς και την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων από τον ασφαλισμένο ή αυτόν που παρέλαβε το αποτελέσματα.

5. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκτάκτου περιστατικού ασθενείας, εφόσον ο ασθενής προσκομίζει χειρόγραφο παραπεμπτικό, το οποίο δεν έχει εκδοθεί από ιατρό του Φ.Κ.Α. του ασθενούς ή συμβεβλημένο με αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φ.Κ.Α. κατά τις γενικές διατάξεις, η μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών της υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση στο Σ.Η.Σ. των στοιχείων που αναγράφονται στο χειρόγραφο παραπεμπτικό, στα οποία περιλαμβάνεται ο ΑΜΚΑ ασθενούς και ιατρού.

6. Για συνταγές που καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δίνεται η δυνατότητα να καταργείται η υποχρέωση θεώρησης μέχρι συγκεκριμένου ποσού, το οποίο ορίζεται με απόφαση της διοίκησης του εκάστοτε Φ.Κ.Α..

7. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης του παραπεμπτικού οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών τους εκτυπώνουν αντίγραφο, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή του, σύμφωνα τις ειδικές προς τούτο ισχύουσες διατάξεις. Αν επιθυμεί ο ασφαλισμένος, η μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του χορηγεί αντίγραφο του εκτελεσμένου παραπεμπτικού.

8. Ο μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτημένων στελεχών τους έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των παραπεμπτικών που έχουν εκτελέσει οι ίδιες.

9. Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών και παραπεμπτικών στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών.

Άρθρο 6

Βάση δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημιουργεί και λειτουργεί βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η βάση λειτουργεί με την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε αυτή καταχωρίζεται κάθε συνταγή και παραπεμπτικό με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 3 και στην περίπτωση που είναι εκτελεσμένα σύμφωνα και με το περιεχόμενο που αναφέρεται αντίστοιχα στα άρθρα 4 και 5. Οι εκτελεσμένες συνταγές και τα εκτελεσμένα παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων ταξινομούνται κατά Φ.Κ.Α.. Ομοίως στο Σ.Η.Σ. καταχωρίζονται όλες οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την λειτουργία του, όπως οι τιμές φαρμάκων και παροχής υπηρεσιών, στοιχεία των χρηστών στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στο Σ.Η.Σ., στοιχεία των Φ.Κ.Α., των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή άλλων μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες ή παροχές σε ασφαλισμένους, των προμηθευτών των φαρμάκων και υλικών, καθώς και λοιπών δεδομένων που διαχειρίζεται το Σ.Η.Σ..

2. Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τηρεί και συντηρεί τη βάση της παρ. 1 για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συντηρεί Βάση Δεδομένων των ασφαλισμένων όλων των Φ.Κ.Α. βάσει του ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Μητρώο ΑΜΚΑ) και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων ασφαλισμένων με χρήση του ΑΜΚΑ για τον σκοπό της ταυτοποίησης αυτών κατά την καταχώριση και εκτέλεση συνταγής ή παραπεμπτικού.

3. Σκοποί του Σ.Η.Σ. είναι: α) η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπτικών όσο και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας, β) η υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α., γ) η υποστήριξη της παρακολούθησης και ελέγχου της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, δ) η υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 3 έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της βάσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Η πρόσβαση και επεξεργασία αφορά και περιορίζεται στα στοιχεία που είναι κάθε φορά αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας.

5. Η δημιουργία και τήρηση της βάσης δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α΄) όπως ισχύει. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

6. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και γνώσης των δεδομένων που τους αφορούν και είναι καταχωρισμένα στη βάση. Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους στον αντίστοιχο Φ.Κ.Α. να ενημερώνονται για τον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που τους αφορούν και έχουν καταχωριστεί και εκτελεστεί στο Σ.Η.Σ.. Η πρόσβαση ασκείται με τη συνδρομή ιατρού.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Οι Φ.Κ.Α. έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον σκοπό: α) του ελέγχου της εκκαθάρισης των συνταγών και παραπεμπτικών και β) της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης. Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης που αφορά τον εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας. Οι Φ.Κ.Α. έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Σ.Η.Σ., επίσης για τους σκοπούς της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Οι Φ.Κ.Α. που έχουν πρόσβαση στη βάση λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

3. Οι Φ.Κ.Α. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εντάσσουν τις ρυθμίσεις του παρόντος στις συμβάσεις που συνάπτουν εφεξής, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με ιατρούς, φαρμακοποιούς, προμηθευτές και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για τους ιατρούς, φαρμακοποιούς, προμηθευτές και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 8

Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται η διαδικασία και οι τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την εγγραφή και ταυτοποίηση ιατρών, φαρμακοποιών και μονάδων παροχής υγείας στην εφαρμογή Σ.Η.Σ., οι προδιαγραφές της υποδομής που πρέπει να διαθέτουν οι ιατροί, φαρμακοποιοί και μονάδες παροχής υγείας, προκειμένου να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών, η διαδικασία ταυτοποίησης ασθενών κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών, η διαδικασία και οι τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική καταχώριση και την καταχώριση της εκτέλεσης συνταγών, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄−Δ΄του άρθρ. 1 του ν. 3459/2006, ο τύπος, η διάρθρωση και το ειδικότερο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής συνταγής και του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού, η οργάνωση της βάσης δεδομένων που ιδρύεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών και παραπεμπτικών κατά τον παρόντα νόμο, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτείται να λαμβάνονται για την προστασία των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων που καταχωρίζονται και τηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών και παραπεμπτικών, καθώς και τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 9

Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

1. Για τις ανάγκες σε προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συστήνονται εκατόν είκοσι οκτώ οργανικές θέσεις, από τις οποίες εβδομήντα θέσεις κατηγορίας ΠΕ, τριάντα πέντε θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαεννέα θέσεις κατηγορίας ΔΕ και τέσσερις θέσεις κατηγορίας ΥΕ, που καλύπτονται με μετατάξεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, με αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση σύστασης προσωποπαγούς ή προσωρινής θέσης για μεταφορά ή μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς, δεσμεύεται αντίστοιχης κατηγορίας κενή θέση από τις προαναφερόμενες.

2. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στελεχώνεται με απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, ή με διορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού.

3. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο/ειδικότητα, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων των υπαλλήλων που καλύπτουν τις παραπάνω θέσεις γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν με οποιαδήποτε σχέση στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.9.2010) εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή ως αποσπασμένοι από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, ο οποίος και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία τους. Η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος εκτός αν λήξει νωρίτερα με απόφαση των οικείων Υπουργών. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να μεταταχθούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μετά από αίτησή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού.

Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καταβάλλεται το επίδομα που αντιστοιχεί στο κίνητρο παραγωγικότητας της παραγράφου 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α΄ 95). Οι θέσεις των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή καλύπτονται από το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και μπορούν κατά την πρώτη τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος να καταλαμβάνονται και από υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτή με απόσπαση. Αρμόδιο για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της είναι πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται από τρεις υπαλλήλους προϊσταμένους Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ που εκλέγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από όλους τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή δεν μπορούν να αιτηθούν θέση ευθύνης στον φορέα στον οποίο ανήκουν.

5. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εύρυθμη διοικητική και οικονομική λειτουργία και οργάνωση των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικού, με αρμοδιότητα το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εν γένει τη διοικητική, γραμματειακή, μηχανογραφική υποστήριξη, καθώς και την υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

β. Τμήμα Οικονομικού και Διοικητικής Μέριμνας, με αρμοδιότητα την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων προσωπικού, την άσκηση όλων των διοικητικών αρμοδιοτήτων οικονομικής διαχείρισης, την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Στην παραπάνω Διεύθυνση και Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Εμπορικών−Διοικητικών.

6. Η παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 και δύναται να τροποποιηθεί με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά τις οικείες διατάξεις Υπουργών. Έως την 31.12.2010 τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υποστηρίζει στο έργο της η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1005 Β΄/30.5.2008) καθίσταται αρμόδια και για το σχεδιασμό και το συντονισμό των πολιτικών εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον τομέα προστασίας του καταναλωτή και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου αυτού ως δικαιούχου δράσεων στον τομέα αυτόν, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007. Η «Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα Προστασίας του Καταναλωτή» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1540 Β΄/4.8.2008) μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιότητας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οργανωτική διάρθρωση της οποίας ενσωματώνεται ως μονάδα Β2 και με την ίδια ονομασία. Από τη δημοσίευση του παρόντος η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποκαθίσταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή δράσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για τις οποίες έχει οριστεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 10

1. Η προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) για τη μεταφορά κεφαλαίων από πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Επίσης, μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται από τότε που έληξε και η προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για απόδοση του φόρου για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Με εξαίρεση τις εγγυήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), καθώς και τις εγγυήσεις που παρέχονται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.) και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.) για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, το Υπουργείο Οικονομικών δεν παρέχει εγγυήσεις του Δημοσίου για την κάλυψη υποχρεώσεων επιχειρήσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.»

3. Στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10. Ομόλογα της παραγράφου 6 ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας διάρκειας δέκα ετών. Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

Τα ανωτέρω ομόλογα θα καλύψουν τις δαπάνες υλοποίησης δύο νέων προγραμμάτων και συγκεκριμένα την παροχή εγγυημένων χαμηλότοκων δανείων για πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και δαπανών αγοράς πρώτων υλών εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου πενταετούς διάρκειας αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων.

Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξή τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

11. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής των ομολόγων, για μεν τα ομόλογα πενταετούς διάρκειας της παραγράφου 6 ως τιμή αποτίμησης την ημέρα της ανταλλαγής ορίζεται η αρχική τιμή που εκτιμήθηκε κατά την εισφορά τους βάσει της παραγράφου 5, για δε τα νέα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας η τιμή αποτίμησης την ημέρα της ανταλλαγής, θα είναι αυτή που θα προκύψει με διαδικασία όμοια με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 5. Τα ομόλογα πενταετούς διάρκειας, που μέσω της ανωτέρω ανταλλαγής επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ακυρώνονται.»

4.α) Στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου μόνου του ν. 3885/2010 (ΦΕΚ 171 Α΄) εντός της παρενθέσεως και μετά τη λέξη «δηλώσεων», προστίθενται οι λέξεις «, μεταξύ των οποίων και η δήλωση για τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΝΑΕ προς την εταιρεία Abu Dhabi Mar L.L.C. (ADM) ή στη συνδεδεμένη με την ADM εταιρεία Privinvest Shipbuilding SARL».

β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του ν. 3885/2010 προστίθεται υποπαράγραφος 7 και αναριθμείται η υφιστάμενη υποπαράγραφος 7 σε 8, ως εξής:

«7. Ως φορολογικός έλεγχος δυνάμει του οποίου συντελείται το δεσμευτικό κλείσιμο όλων των ανέλεγκτων ή δυνητικά υπαγόμενων σε επανέλεγχο οικονομικών ετών, κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου F της Εκτελεστικής Συμφωνίας, νοείται ο τακτικός φορολογικός έλεγχος επί των ανέλεγκτων μέχρι 30.9.2009 χρήσεων της ΕΝΑΕ, ο οποίος ολοκληρώθηκε την 21.10.2010.»

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄), η λέξη «βεβαιωθέν» αντικαθίσταται και στις δύο περιπτώσεις με τη λέξη «καταβληθέν».

Άρθρο 11

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καλύπτει δε αναδρομικά από 1.9.2010 κάθε εφαρμογή συνταγογράφησης φαρμάκων ή παραπομπής σε ιατρικές πράξεις που λειτουργεί ήδη σε Φ.Κ.Α. που εποπτεύονται από την Γ.Γ.Κ.Α. ή σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671