ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3227/2004 (ΦΕΚ Α΄ 31/09.02.2004)

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης - Μέτρα για τους επιδοτούμενους ανέργους

1. Επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να προσλαμβάνεται ή τοποθετείται σε θέση εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄) εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή, εφόσον η τοποθέτηση γίνεται για πλήρη απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζόμενους στον εργοδότη, ανάλογα με την ειδικότητα που απασχολείται και τις ώρες απασχόλησης του. Οι αποδοχές του σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το επίδομα ανεργίας που δικαιούται ως άνεργος.

2. Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου ή τοποθετούμενου βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται, και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος δεν ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή για ανεργία. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί, ή προσληφθεί.

3. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να μην έχει προβεί ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την τοποθέτηση ή πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησής του χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα ή τοποθετηθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση εργαζομένων από την επιχείρηση του, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, άλλως χάνει το δικαίωμα της μείωσης εφεξής του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος του επιδόματος που ο άνεργος εδικαιούτο από τον Ο.Α.Ε.Δ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

5. Επιδοτούμενοι άνεργοι, μετά από αίτηση τους, επιλέγονται κατά προτεραιότητα για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από την Εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» του Ο.Α.Ε.Δ. και από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Κατά το διάστημα αυτό, λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται κατά περίπτωση για τους καταρτιζόμενους και αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας.

6. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτερο όριο σύνταξης που καταβάλει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) στους ασφαλισμένους με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.»

7. Στο άρθρο 4 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατ΄ εξαίρεση για τους εποχιακά απασχολούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Λευκάδος κατά το έτος 2003, αρκούν εβδομήντα πέντε ημερομίσθια για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας.»

ΑΡΘΡΟ 2 - Κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων

1. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας επιδοτούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια, με το ισόποσο των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Όσοι προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης για την εφαρμογή των διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων ή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄) και του Ν. 1568/1985(ΦΕΚ 177 Α΄).

2. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο τέκνα επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το ύφος των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Η επιδότηση διαρκεί επί ένα έτος για κάθε τέκνο.

3. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι εικοσιπέντε ετών, επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το πενήντα τοις εκατό των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων κατά τον πρώτο χρόνο από την πρόσληψη τους.

4. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε ετών και άνω, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι χιλιάδες ημέρες ασφάλισης, επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το πενήντα τοις εκατό των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων.

5. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζονται εφόσον ο εργοδότης δεν έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την τοποθέτηση ή πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησης του χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον τοποθετηθέντα ή προσληφθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση εργαζομένων από την επιχείρηση του χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, άλλως χάνει το δικαίωμα της επιδότησης.

6. Η καταβολή των επιδοτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να γίνεται και με το συμψηφισμό του ισόποσου των εργοδοτικών εισφορών με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών ή και τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τους εργοδότες. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων.

7. Αγρότισσες ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄). όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) για τους κλάδους σύνταξης ασθενείας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου από το δεύτερο τέκνο και μετά. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσδιορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απαλλαγή και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3 - Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που συνιστώνται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 105127 (ΦΕΚ 5 Β΄/9.1.2001) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, μπορεί να λάβουν άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.), το οποίο ως προς τη λειτουργία του διέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των Ι.Γ.Σ.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας και την ανάκληση της.

ΑΡΘΡΟ 4 - Κυρώσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ.»»

ΑΡΘΡΟ 5 - Εκκαθαριστικά αποδοχών

Στους εργαζόμενους που με βάση συμφωνία με τον εργοδότη αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατ΄ αποκοπήν μισθός) ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111Α΄).

ΑΡΘΡΟ 6 - Μεικτές επιτροπές ελέγχου

Το εδάφιο β΄ της παρ. δ΄ του άρθρου 91 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εισφορές που υπολογίζονται στις ως άνω καταβαλλόμενες αμοιβές αποδίδονται στους παραπάνω φορείς από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Η εργοδοτική εισφορά για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που μετέχουν στην Επιτροπή, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε., χωρίς να υφίσταται μεταξύ τους εργασιακή σχέση, η δε εργατική, τους ίδιους.»

ΑΡΘΡΟ 7 - Ρυθμίσεις για προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL

1. Οι Περιφέρειες που συμμετέχουν ως εταίροι σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL μπορεί να αναθέτουν την οικονομική διαχείριση των έργων τους στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

2. Τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), τα οποία συμμετέχουν ως εταίροι σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, μπορούν να αναθέτουν την οικονομική διαχείριση των έργων τους στις Επιτροπές Ερευνών που λειτουργούν ατά αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

3. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που συνιστώνται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτές μπορεί να εκτελούν πιλοτικές δράσεις δωρεάν παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και να τοποθετούν σε επιχειρήσεις ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κατά τη χρονική διάρκεια του εγκεκριμένου για αυτές προγράμματος, χωρίς να απαιτείται χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε,), εφόσον οι δράσεις αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για τη μεσολάβηση και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις από τις αναπτυξιακές συμπράξεις ισχύουν και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά τα προβλεπόμενα για τη μεσολάβηση για εύρεση εργασίας μέσω Ι.Γ.Σ.Ε.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν ισχύ από 1.1.2002.

ΑΡΘΡΟ 8 - Ηθικά βραβεία

Θεσπίζεται ηθικό βραβείο το οποίο κάθε χρόνο την 3η Δεκεμβρίου απονέμεται σε τρεις επιχειρήσεις που έχουν κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο ενσωματώσει στη λειτουργία τους την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα παραγωγικής απόδοσης τους και απρόσκοπτης ανέλιξης τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη των Εθνικών Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης και τα ειδικότερα κριτήρια για τη συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α.), ως και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 9 - Προγράμματα επιδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών

1. Για την εφαρμογή του προγράμματος και τη διαχείριση ποσοστού του συνόλου των πιστώσεων, που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ Κ.Π.Σ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς υπό τη μορφή επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1784/1999 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (L 213/13.8.1999), αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος.

2. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» συνιστάται Ειδική Μονάδα με την επωνυμία «Μονάδα Διαχείρισης Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο.)», η οποία στελεχώνεται συμφωνά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν, 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄ ).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η στελέχωση και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Διαχείρισης Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, τίθενται οι όροι και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία παρακολούθησης, εκτέλεσης, αξιολόγησης και ελέγχου των εκτελούμενων δράσεων από τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και τις τοπικές συμπράξεις και προσδιορίζονται ιδίως:

α) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που εφαρμόζουν τις προκηρυσσόμενες κάθε φορά δράσεις.

β) οι δαπάνες αυτών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση και ο τρόπος πιστοποίησης τους, ως και

γ) η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των Μ.Κ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 10 - Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να επιχορηγούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α,) που δεν είναι τελικοί δικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄), αλλά εκτελούν έργα στο πλαίσιο εγκεκριμένων πράξεων, που έχουν ως σκοπό και έργο την παροχή συνοδευτικών και συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομο που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή την παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και υποστήριξης (Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις), σε άτομα με αναπηρίες, σε απεξαρτημένα άτομα και άτομα που παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής αξόνων ή μέτρων ή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006», που χρηματοδοτείται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να επιχορηγούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ν.Π.Ι.Δ. κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που δεν είναι τελικοί δικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄), αλλά εκτελούν έργα στο πλαίσιο εγκεκριμένων πράξεων που έχουν ως σκοπό και έργο την παροχή συνοδευτικών και συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε στόμα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή την παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και υποστήριξης (Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις), σε άτομα με αναπηρίες, σε απεξαρτημένα και σε άτομα που παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης εφόσον έχουν επιλεγεί από τους τελικούς δικαιούχους των αντίστοιχων δράσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αντίστοιχων δράσεων που περιλαμβάνονται στα συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών, Αστικής Ανάπτυξης και Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.

ΑΡΘΡΟ 11 - Ρύθμιση θεμάτων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄)

1. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για τον υπολογισμό του αριθμού των προστατευόμενων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄) που τοποθετούνται υποχρεωτικά, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998 να προσλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό έχει εκπληρωθεί, όταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκμετάλλευση ή τον φορέα της παρ. 8 του άρθρου 2 ο αριθμός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό ή έχουν προκηρυχθεί με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 θέσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό.

Τα Άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, κατ΄ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία: α) καθορίζεται ο αριθμός θέσεων εργασίας που διατίθενται σε προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 σε συγκεκριμένο φορέα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, και των δύο βαθμών και β) κατανέμονται οι θέσεις κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επί μέρους φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα, αποστέλλεται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ή Τοπική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταρτισθεί η προκήρυξη που αφορά τους φορείς του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, και των δύο βαθμών, που θα καλυφθούν από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα.

Η προκήρυξη κοινοποιείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της Τοπικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. στην οικείο Επιτροπή του αρθ. 9 του ίδιου νόμου.

Με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της Τοπικής Υπηρεσίας του Ο.Α. Ε.Δ., η προκήρυξη τοιχοκολλάται στο κατάστημα στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9 και κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές του Ι.Κ.Α.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

3. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις της προκήρυξης θέσεων εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης.

Η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

4. Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, υποβάλλουν έντυπες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, παρεχόμενες από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις οποίες δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες για την προκήρυξη Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ΄ επιλογήν τους.

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

5. Με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία για θέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας, χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998.

Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄) εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/1998.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμους επιλαχόντες, με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας, χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998. Παράλληλα ανακοινώνεται και η βαθμολογία των λοιπών αιτούντων την προστασία του Ν. 2643/1998 με βάση την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Η δημοσιοποίηση του πίνακα γίνεται με ανάρτηση του στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. και με σχετική δημοσίευση για την ανάρτηση σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσιο ή εβδομαδιαία.

Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερομένους ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται, τους πίνακες μοριοδότησης στους οποίους περιλαμβάνεται αριθμός προστατευομένων αντίστοιχος με τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμοι επιλαχόντες με φθίνουσα σειρά μορίων κατά κατηγορία προστασίας και χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Οι τελικοί πίνακες έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τύπος της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη μοριοδότηση από τούς υποψηφίους, για τους οποίους κρίνεται ότι, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα μοριοδότησης μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων μοριοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

7. Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφαση τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

8. Ο αριθμός που προκύπτει με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου καθορίζεται σε εκατό μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το διπλάσιο του ατομικού. Για κάθε αύξηση του ατομικού εισοδήματος κατά χίλια πεντακόσια € ή του οικογενειακού κατά τρεις χιλιάδες €, μειώνεται ο αριθμός των μορίων κατά είκοσι.

Ο προστατευόμενος προσκομίζει στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο της προκήρυξης έτος. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευόμενου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανήλικων τέκνων τους. Σε περίπτωση που ο προστατευόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη όμοια. Δικαιολογητικό άλλου οικονομικού έτους δεν γίνεται δεκτό.

9. Η Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄) (Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄), άρθρο 31, παρ. 15) είναι ενδεκαμελής, με διετή θητεία, και αποτελείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου και του Ο.Α.Ε.Δ. και από έναν εκπρόσωπο: του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.),της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α.), των Οργανώσεων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας.

Χρέη εισηγητών και γραμματέα της Επιτροπής ασκούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ή αποσπασμένοι σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, οι εισηγητές και ο γραμματέας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και η αποζημίωση για πραγματοποιούμενους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Από τον ίδιο λογαριασμό καλύπτονται και οι δαπάνες λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) από την αρχή της λειτουργίας της.

Οι έξι θέσεις προσωπικού που συστήθηκαν με την παράγραφο 15 του άρθρου 31 του Ν.2956/2001 για τη διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν.2643/1998 ανήκουν εφεξής στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ΄ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό.»

11. Όσοι τοποθετήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, ή του προηγούμενου αυτού Ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α΄), και κατέστησαν και είναι άνεργοι λόγω διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, στις οποίες εργάζονταν μπορούν να τοποθετούνται εκ νέου από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Ν. 2643/1998 σε θέσεις εργασίας του ίδιου τομέα, που κρατούνται προς το σκοπό αυτόν από επόμενη προκήρυξη, εφόσον εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά το χρόνο της τοποθέτησης.

ΑΡΘΡΟ 12 - Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η διάταξη άρθρου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό 19/29.4.2002 ως εξής:

«Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.»

ΑΡΘΡΟ 13 - Ετήσια άδεια με αποδοχές

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μισθωτοί δικαιούνται για κάθε έτος απασχόλησης (εργασιακό έτος), σε υπόχρεη επιχείρηση, άδεια με αποδοχές εικοσιτεσσέρων (24) εργάσιμων ημερών και αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας. Το εργασιακό έτος αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού και λήγει με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη.

Η άδεια αυτή αυξάνει κατά μία εργάσιμη ημέρα για κάθε εργασιακό έτος πέραν του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες και για τους μισθωτούς επιχειρήσεων με σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.»

2. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα της χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές αναφέρεται ο όρος «ημερολογιακό έτος», εφεξής νοείται «εργασιακό έτος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14 - Ιδιωτικά γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π.)

1. Φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να συνιστούν ως αυτοαπασχολούμενοι Ιδιωτικά Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π).

Για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π. απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

2. Για την άδεια σύστασης και λειτουργίας των Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π. απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να διαθέτει βεβαίωση πιστοποίησης, την οποία χορηγεί το Ε.Κ.Ε.Π. Τα φυσικά πρόσωπα που συνιστούν Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π. παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΑΡΘΡΟ 15 - Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π.)

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιτρέπεται να συνιστούν και να λειτουργούν Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π.).

2. Για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π. απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π.

3. Τα Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π. παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιτρέπεται να λειτουργούν και ως Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε), εφόσον λάβουν την άδεια που προβλέπεται από το Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).

4. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας των Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π. ελάχιστες προϋποθέσεις είναι:

α) δύο πρόσωπα πιστοποιημένα από το Ε.Κ.Ε.Π. για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό,

β) αυτοτελής επαγγελματικός χώρος τουλάχιστον 75 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α΄),

γ) τεχνολογικός εξοπλισμός,

δ) καταβολή παραβόλου.

ΑΡΘΡΟ 16 - Μητρώο - εποπτεία και παρακολούθηση

1. Το Ε.Κ.Ε.Π. συγκροτεί και τηρεί μητρώο πιστοποιημένων ιδιωτικών γραφείων (Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π.) και Ιδιωτικών Κέντρων (Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π.).

2. Το Ε.Κ.Ε.Π. εποπτεύει και παρακολουθεί την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων και Ιδιωτικών Κέντρων (Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π.).

ΑΡΘΡΟ 17 - Κυρώσεις

Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 18 - Μεταβατικές διατάξεις

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υποχρεούνται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Κ.Ε.Π., προκειμένου να λάβουν την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού. Άλλως μετά την πάροδο του έτους απαγορεύεται η λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 19 - Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων ΣΥ.Ε.Π. και Ιδιωτικών Κέντρων ΣΥ.Ε.Π., όπως προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ελέγχου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για ανάκληση της, ο τρόπος τήρησης του Μητρώου και η διαδικασία εγγραφής των Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π και Ι. ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π. σε αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

2. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία είσπραξης του παραβόλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20 - Θέματα στεγαστικής συνδρομής

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), καθορίζονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των δικαιούχων του Οργανισμού που είναι μεμονωμένα άτομα, στα δανειοδοτικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ., καθώς και στα προγράμματα χορήγησης επιδότησης ενοικίου και επιδότησης επιτοκίου.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. που είναι άτομα με αναπηρία.

2. Σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. στους οποίους χορηγήθηκαν ή χορηγούνται δάνεια από τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου από τον Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) και εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν, ο Ο.Ε.Κ. επιδοτεί τις οφειλόμενες δόσεις του δανείου από το λογαριασμό του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.) για το χρονικό διάστημα από το χρόνο παύσης πληρωμών, όπως ορίζεται με την πτωχευτική απόφαση και μέχρι την επίδοση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον σύνδικο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

3. Αναστέλλεται η πληρωμή των οφειλών των δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. που είναι άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, οι οποίες προέρχονται: α) από δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α΄) και Ν. 2224/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), β) από δάνεια αποπεράτωσης, επισκευής ή επέκτασης κατοικίας που χορηγούνται αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. και γ) από την παραχώρηση εργατικών κατοικιών ή διαμερισμάτων που τους έχουν παραχωρηθεί. Η αναστολή διαρκεί για όσο χρόνο εξακολουθούν να είναι άνεργοι, ο οποίος όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος κατά ανώτατο όριο.

Με την αναστολή επιμηκύνεται αντιστοίχως η συνολική διάρκεια του δανείου ή η συνολική διάρκεια αποπληρωμής του τιμήματος της κατοικίας.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2003.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., ο Ο.Ε.Κ. επιτρέπεται να επισκευάζει κτίρια οικισμών που έχει ανεγείρει και εξαιτίας σεισμού ή άλλης θεομηνίας ή λόγω εδαφολογικών προβλημάτων έχουν υποστεί ζημιές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των οικιστών. Με την απόφαση ρυθμίζεται και κάθε σχετικό θέμα.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτρέπεται η παραχώρηση στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. με μειωμένο τίμημα κατοικιών που βρίσκονται σε οικισμούς του Οργανισμού, οι οποίοι έχουν δημοπρατηθεί ή δημοπρατούνται με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» ή κατόπιν ειδικής μελέτης με την πειραματική χρήση μεθόδων προκατασκευής ή άλλων μη συμβατικών μεθόδων κατασκευής για την εφαρμογή αντίστοιχων πιλοτικών προγραμμάτων.

Η μείωση του τιμήματος της παραχωρούμενης κατοικίας ανέρχεται στο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο μέρος της αξίας της παραχωρούμενης κατοικίας που διαμορφώνεται από το ποσοστό που αφορά στη σύνταξη της μελέτης, στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και στην ειδική δαπάνη που αφορά στην εφαρμογή των πειραματικών μεθόδων που επιβαρύνουν το συνολικό κόστος κατασκευής του οικισμού, σε σχέση με το κόστος κατασκευής των οικισμών του Ο.Ε.Κ. της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό της αξίας της παραχωρούμενης κατοικίας.

Η διαφορά κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 163/1967 (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να συνιστά αυτοτελείς χωριστές ιδιοκτησίες κατά τα άρθρα 1002 και 1117 Α.Κ. και τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄) «Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους» όπως ισχύει για τους ορόφους ή τα διαμερίσματα που παραχωρούνται ως κατοικίες σε δικαιούχους, καθώς και για τα καταστήματα, αίθουσες συγκεντρώσεων και λοιπά κτίρια του οικείου οικισμού.»

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Α.Ν. 163/1967 (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το οικόπεδο που διατίθεται για τις χωριστές ιδιοκτησίες της παραγράφου 1 του παρόντος επί του οποίου αυτές έχουν συνιδιοκτησία είναι το οικόπεδο που καλύπτει κάθε διακριτό οικοδομικό τετράγωνο. Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο συνιστώνται οριζόντιες ιδιοκτησίες του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄) και του Ν.Δ. 1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α΄).»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Α.Ν. 163/1967 (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως αναλογούν οικόπεδο στην παραχωρούμενη κατοικία ή διαμέρισμα ή κατάστημα ή αίθουσα συγκεντρώσεων των οικιστών νοείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτών, επί του οικοπέδου που καλύπτει κάθε διακριτό οικοδομικό τετράγωνο, όπως έχει διαμορφωθεί από τα οικεία εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του οικισμού, μετά την αφαίρεση τυχόν τμημάτων γης, που διατίθενται για τη διάνοιξη οδών μετά των αντιστοίχων πεζοδρομίων, δημιουργία πλατειών, χώρων πρασίνου, γηπέδων, χώρων αθλοπαιδιών, ανέγερση σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και ναών.»

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πιστωτικοί οργανισμοί, βάσει των αποστελλόμενων σε αυτούς από τον Ο.Ε.Κ. πινάκων δικαιούχων στέγασης χορηγούν τις κατά το άρθρο 1 παροχές, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση τους, και ειδικότερα για την εγγραφή της υποθήκης και για την εξάλειψή της, μετά την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων, ή τον περιορισμό της, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου.»

10. Ο Ο.Ε.Κ., μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την για λογαριασμό του εκμίσθωση των καταστημάτων που ανεγείρονται στους οικισμούς του και την είσπραξη των μισθωμάτων, έναντι αμοιβής σε ποσοστό επί του μισθώματος, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.

Η επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων γίνεται οπό το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αναρτάται στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Ε.Κ. και στους χώρους των οικισμών και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Δ,Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και για δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από σεισμούς που έγιναν από το 1993 έως τη δημοσίευση του Ν. 2819/2000.

Με την απόφαση καθορίζονται και το ύψος του ποσού των δανείων, το επιτόκιο, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

12. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) προστίθεται:

«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των οφειλών για δάνεια που προέρχονται από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.»

13. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει χορηγηθεί από τον Ο.Ε.Κ. δάνειο ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή διαμέρισμα, μπορούν να λάβουν και δεύτερη συνδρομή από τον Οργανισμό, με τη μορφή δανείου, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές προς τον Ο.Ε.Κ. με τις εξής διακρίσεις: α) μπορούν να λάβουν δάνειο για επισκευή της κατοικίας τους, εφόσον έχουν παρέλθει δεκαπέντε έτη από τη χορήγηση του δανείου ή την παραχώρηση της κατοικίας ή του διαμερίσματος. β) μπορούν να λάβουν δάνειο για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση ή επέκταση κατοικίας από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. ή μέσω άλλου προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της δεύτερης συνδρομής δεν καλύπτονται αποδεδειγμένα οι στεγαστικές τους ανάγκες και έχουν παρέλθει είκοσι έτη από τη λήψη της πρώτης παροχής. Το δεύτερο δάνειο που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει αποκτήσει επιπλέον άλλα περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές του ανάγκες, γ) μπορούν να λάβουν δάνειο για επισκευή ή προσαρμογή της κατοικίας τους ώστε να είναι προσβάσιμη, εφόσον οι ίδιοι είναι ανάπηροι ή έχουν σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

14. Η κατάργηση της επιβολής τελών χαρτόσημου, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄) για τις Τράπεζες, ισχύει και για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ως προς τις συμβάσεις δανείων που συνάπτει με τους δικαιούχους του και τους τόκους των δανείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 21 - Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Ο.Ε.Κ.

1. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο από το Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο (Ε.Σ.Α.Κ.), από 1.1.1997 έως τη δημοσίευση του Ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α΄), μπορούν να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου τους, με έκπτωση σαράντα τοις εκατό, μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του αρθ. 5 του Ν. 2736/1999.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται η ρύθμιση του τρόπου εξόφλησης του ληξιπρόθεσμου τιμήματος που προέρχεται από παραχωρηθείσα κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα με οριστικό παραχωρητήριο ή του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου από δάνεια που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Ο.Ε.Κ., για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση ή επισκευή κατοικίας, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι τόκοι υπερημερίας που αντιστοιχούν στις οφειλές που ρυθμίζονται.

3. Η ανατρεπτική προθεσμία των έξι μηνών, που ορίσθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Η ανατρεπτική προθεσμία του ενός έτους, που ορίσθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 2874/2000, παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Η προθεσμία των δύο ετών που ορίσθηκε με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2736/1999 παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

6. Οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατέβαλαν τα οφειλόμενα ποσά μετά τη λήξη των προθεσμιών που είχαν ορισθεί από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 2874/2000 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5του Ν. 2736/1999 δεν υπάγονται στις περί εκπτώσεων διατάξεις και δεν δικαιούνται να αναζητήσουν τα καταβληθέντα ποσά.

ΑΡΘΡΟ 22 - Θέματα Ο.Ε. Κ. και της ανώνυμης εταιρίας Ολυμπιακό Χωριό 2004

1. Οι προβλεπόμενες στο Π.Δ. 249/1989 (ΦΕΚ 117 Α΄ και 155 Α΄) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων που είναι κενές κατά τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Για την αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ο.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., μπορεί να συνιστώνται στον Ο.Ε.Κ. ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή ιδιωτών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, υπαλλήλων των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπαλλήλων των αρμόδιων Διευθύνσεων του Ο.Ε.Κ., ως και δικηγόρων του Ο.Ε.Κ. με σχέση έμμισθης εντολής, για τη μελέτη θεμάτων αρμοδιότητας του Ο.Ε.Κ.

Με κοινή απόφαση καθορίζονται τα της συγκρότησης και λειτουργίας των ομάδων εργασίας, το έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα των ομάδων εργασίας.

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο και έξι μέλη. Ένα μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα μέλος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού- Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας και να μην συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτή. Οι αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., με τις οποίες ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, γνωστοποιούνται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Όπου στις διατάξεις του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) αναφέρεται Διευθύνων Σύμβουλος, στο εξής νοείται Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4 α ως εξής.

«4.α. Στους σκοπούς της Εταιρείας ανήκει επίσης η τεχνολογική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού του πρότυπου οικισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) με την ονομασία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Πεύκης Αττικής, η επιδίωξη ένταξης του ανωτέρω έργου σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εν γένει τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου αυτού.»

ΑΡΘΡΟ 23 - Ρύθμιση θεμάτων Εργατικής Εστίας

1. Η διάταξη του άρθρου 13 του Α.Ν. 252/1968 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ286Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όποιος διαθέτει σε μη δικαιούχο, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί, ενώ δεν είναι δικαιούχος, δελτία κοινωνικού τουρισμού και εισιτήρια εκδρομών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής από άλλη διάταξη. Η με σκοπό κέρδους, διάθεση και χρήση δελτίων και εισιτηρίων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα μηνών και χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και όσοι διατηρούν τουριστική επιχείρηση και συμβάλλονται με τον Ο.Ε.Ε. για την παροχή υπηρεσιών με δελτία κοινωνικού τουρισμού, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα άλλα από τα αναγραφόμενα στα σχετικά δελτία κοινωνικού τουρισμού.

2. Όποιος διαθέτει σε μη δικαιούχο, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί ενώ δεν είναι δικαιούχος δελτία θεάματος, εισιτήρια κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και δελτία αγοράς βιβλίων, τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων ευρώ, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής από άλλη διάταξη νόμου.

Η με σκοπό κέρδους, διάθεση και χρήση δελτίων θεάματος, εισιτηρίων κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και δελτίων αγοράς βιβλίων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ.»

2. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«Στις επιτροπές συμμετέχουν μετά από υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων εκπρόσωποί τους, κατ΄ αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο αριθμός των μελών της περιφερειακής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε. Η θητεία των Περιφερειακών Επιτροπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λήγει στο τέλος κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους. Πριν από τη λήξη της θητείας των Επιτροπών, οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, ο Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, κατά την κρίση του, το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή η θητεία των περιφερειακών επιτροπών, με την προηγούμενη σύνθεση τους.»

3. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναλαμβάνει τις δαπάνες χρηματοδότησης των εξής τριτοβάθμιων οργανώσεων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό του Συμβούλιο, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), για τη μελέτη και εκτέλεση ιδιαίτερης σημασίας κτιριακών έργων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους ή σε ακίνητα των οποίων έχει παραχωρηθεί στις ανωτέρω οργανώσεις η χρήση πέραν των εβδομήντα ετών, για την ολική ή μερική αγορά κτιρίων πρώτης εγκατάστασης, που συνδέονται άμεσα με τη στέγαση των υπηρεσιών τους και την άσκηση του έργου τους, καθώς και για τη συντήρηση και τον απαραίτητο εξοπλισμό των κτιρίων αυτών.

Στην απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο του έργου ή της αγοράς, η πλήρης αιτιολόγηση της σημασίας του έργου για τη λειτουργία των οργανώσεων, η συνολική δαπάνη όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη κόστους κατασκευής ή συντήρησης που υποχρεούνται να διενεργήσουν οι οργανώσεις και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της χρηματοδότησης.

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προγραμματικές συμβάσεις προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο αυτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης και τις ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που παραβαίνουν τους όρους. Οι συμβάσεις υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στις διοικήσεις των φορέων που συμβάλλονται.

Με τις συμβάσεις προβλέπεται παγίως ποσοστό δέκα τοις εκατό επί του μεικτού ποσού εξόδων σε βάρος του Ο.Γ.Α. υπέρ του αντισυμβαλλομένου. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από παντός είδους φόρο ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή άλλου φορέα.»

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ή χωρίς αντάλλαγμα, εν όλω ή εν μέρει, κτιρίων ιδιοκτησίας του Οργανισμού, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού, για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης. Για την παραχώρηση καταρτίζεται σύμβαση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΑΡΘΡΟ 24 - Θέματα προσωπικού Ο.Ε.Ε.

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Έρευνας με αρμοδιότητες:

α) τη μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων και των προγραμμάτων για την απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων,

β) τη μέριμνα για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Οργανισμού για ανάλυση, σχεδίαση, προγραμματισμό, τεκμηρίωση των εφαρμογών του και εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας,

γ) την αναζήτηση και την εγκατάσταση μέσων και μεθόδων τεχνολογίας για τις ανάγκες του Οργανισμού στον τομέα της πληροφορικής,

δ) την έρευνα και τη μελέτη των στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Οργανισμού και τις ανάγκες των δικαιούχων του, με χρήση των σύγχρονων μεθόδων της Στατιστικής και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Β. Τμήμα Μηχανοργάνωσης με αρμοδιότητες:

α) την παροχή υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, υλικό μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικό),

β) τη μέριμνα γιο την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, την προετοιμασία δεδομένων, τον έλεγχο εισόδου - εξόδου και την ασφάλεια του όλου συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών του Οργανισμού,

γ) τη δημιουργία μητρώου δικαιούχων του Οργανισμού και την επικαιροποίησή του.

Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΠΕ2 Τεχνικού ή ΠΕ14 Μαθηματικών ή εν ελλείψει τούτων ΠΕ Διοικητικού. Στα τμήματα μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

2. Στον Ο.Ε.Ε. συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών (Β.Ν.Σ.) στο οποίο υπάγονται οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Ο.Ε.Ε. με αρμοδιότητες:

-         τη μελέτη και εισήγηση ίδρυσης Β.Ν.Σ.,

-         την οργάνωση, τη λειτουργία και το συντονισμό του έργου των Β.Ν.Σ.,

-         την εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας,

-         την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων,

-         την τήρηση γενικού μητρώου των παιδιών των Β.Ν.Σ.,

-         την οργάνωση του περιεχομένου των εορτών και λοι­πών εκδηλώσεων στους Β.Ν.Σ.

β) Τμήμα Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (Κ.Ε.ΝΕ.) στο οποίο υπάγονται τα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας, του Ο.Ε.Ε. με αρμοδιότητες:

-         τη μελέτη και ίδρυση Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (Κ.Ε.ΝΕ.),

-         την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων,

-         την εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας στα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας,

-         την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων,

-         την τήρηση γενικού μητρώου των μαθητών των Κέντρων,

-         την ενημέρωση των εργατοϋπαλλήλων για τους σκοπούς και την προσφορά των Κ.Ε.ΝΕ.,

-         την οργάνωση βιβλιοθηκών,

-         τη χορήγηση στους αποφοίτους ειδικών βεβαιώσεων,

-         τη μέριμνα για τη χορήγηση χρηματικών επάθλων σε διακριθέντες μαθητές των Κ.Ε.ΝΕ.,

- τη συγκρότηση χορωδιακών και χορευτικών συγκροτημάτων των Κ.Ε.ΝΕ.

Καταργούνται οι διατάξεις των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, του άρθρου 5 του Π.Δ. 2/1977 (ΦΕΚ 5 Α΄).

Της Διεύθυνσης και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.

3. Οι υφιστάμενες στον Ο.Ε.Ε. ενενήντα κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ3 Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Μέσων Σχολών μετατρέπονται και μεταφέρονται ως εξής:

α) πέντε στον κλάδο ΠΕ2 Τεχνικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,

β) τρεις στον κλάδο ΠΕ12 Πληροφορικής,

γ) δύο στον κλάδο ΠΕ14 Μαθηματικών,

δ) τρεις στον κλάδο ΤΕ 13 Πληροφορικής,

ε) σαράντα πέντε στον κλάδο ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών και

στ) τριάντα δύο στον κλάδο ΔΕ 12 Μαγείρων,

Τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι το προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39Α΄), όπως ισχύει, για τις ειδικότητες αυτές.

4. Οι υφιστάμενες στον Ο.Ε.Ε. εκατόν είκοσι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μετατρέπονται και μεταφέρονται ως εξής:

α) σαράντα στον κλάδο ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας,

β) σαράντα στον κλάδο ΥΕ7 Προσωπικού Μαγειρείων,

γ) σαράντα στον κλάδο ΥΕ9 Προσωπικού Καθαριότητας.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων ΠΕ2 Τεχνικών, ΠΕ12 Πληροφορικής, ΠΕ14 Μαθηματικών και ΤΕ13 Πληροφορικής στις Διευθύνσεις Τεχνικού και Πληροφορικής του Ο.Ε.Ε. και των θέσεων ΠΕ9, ΔΕ12, ΤΕ5, ΥΕ7 και ΥΕ9 στους είκοσι δύο (22) υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.Ε.Ε. και σε συνιστώμενους.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μόνιμο και το με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό, κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (Κ.Ε.ΝΕ.) του Οργανισμού, των οποίων είχε ανασταλεί ή αναστέλλεται η λειτουργία, εντάσσεται σε κενές θέσεις προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η ένταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις ως διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό του Οργανισμού, σε υφιστάμενους κλάδους ανάλογα με τα προσόντα του.

7. Το τμήμα Επιβραβεύσεων και Βοηθημάτων της Διεύθυνσης Μετεργασιακής Μέριμνας του Ο.Ε.Ε. καταργείται.

8. Στο άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«22. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόμων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.Ε.Ε. προς αναπλήρωση μητέρας-υπαλλήλου στην οποία χορηγείται η κατά το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) άδεια μητρότητας ή και η κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του ίδιου νόμου άδεια για ανατροφή παιδιού γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται, που δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τους δώδεκα μήνες. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψήφιων μπορεί να ισχύουν επί μία διετία από την κατάρτιση τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί σε αυτούς.»

9. Το αναγραφόμενο στο άρθρο 40 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄) ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχμών μετατρέπεται σε ευρώ και αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25 - Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Διεύθυνση Επιθεώρησης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης του Πολίτη. Η Διεύθυνση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και απαρτίζεται από τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,

β) Τμήμα Σχέσεων με τον Πολίτη,

γ) Τμήμα Γραμματείας Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Α.Σ.Ε.

Της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 3 , 4 και 7 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Π.Δ. 152/1991 (ΦΕΚ 61 Α΄), καθώς και η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 25 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως ισχύουν.

4. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα ασφάλειας και υγείας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα εθνικού εστιακού πόλου πληροφόρησης,

β) Τμήμα επιμόρφωσης, ενημέρωσης, εκδόσεων και τεχνικής υποστήριξης,

γ) Τμήμα ατυχημάτων μεγάλης έκτασης,

δ) Τμήμα τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης θεσμικών για την υγεία και ασφάλεια μέτρων.

5. Η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας και το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναδιαρθρώνεται με αντίστοιχη τροποποίηση του οργανισμού του Υπουργείου ως εξής:

Α) Η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας αποτελείται από τα Τμήματα:

α) Τμήμα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων,

β) Τμήμα πρόληψης επαγγελματικών ασθενειών,

γ) Τμήμα πρόληψης κινδύνων για ειδικές ομάδες εργαζομένων και βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

Β) Το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας αποτελείται από τα Τμήματα:

α) Τμήμα προσδιορισμού χημικών και βιολογικών παραγόντων,

β) Τμήμα προσδιορισμού φυσικών παραγόντων,

γ) Τμήμα ασφάλειας της εργασίας και εργονομίας,

δ) Τμήμα ιατρικής της εργασίας και προαγωγής της υγείας στους εργασιακούς χώρους.

Των Διευθύνσεων και των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών και, εφόσον δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας και του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που προβλέπονται στο Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως ισχύει, ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«Τμήμα για τα Ευρωπαϊκά θέματα και τη συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Του Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού.

Από τη δημοσίευση της απόφασης καταργείται η διάταξη του άρθρου 10 περ. δ΄ του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄).

7. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι εξής θέσεις μόνιμου προσωπικού:

-         Δέκα θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,

-         Δύο θέσεις ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,

-         Μία θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,

-         Μία θέση ΠΕ θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιολόγου,

-         Μία θέση ΠΕ θετικών Επιστημών ειδικότητας Φυσικού,

-         Δύο θέσεις ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή Πνευμονολογίας,

-         Δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

-         Μία θέση ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων,

-         Δύο θέσεις ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

-         Δύο θέσεις ΠΕ Νομικών.

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των θέσεων είναι τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει.

8. Στους υπαλλήλους που διορίστηκαν με βάση την 2/1Κ/2002 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (ΦΕΚ 32/τ. προκηρ. Α.Σ.Ε.Π. 2002) στο Σ.ΕΠ.Ε., εκτός Νομού Αττικής, και πραγματοποίησαν την αρχική θεωρητική τους εκπαίδευση διάρκειας τριών εβδομάδων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) και δεν τους καταβλήθηκε αποζημίωση για οδοιπορικά, ως και αποζημίωση ημερήσια και διανυκτέρευσης, χορηγείται εφάπαξ αποζημίωση ύψους χιλίων € για καθέναν σε βάρος του προϋπολογισμού του Α.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 26 - Παράταση προθεσμίας

Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) παρατείνεται από το χρόνο λήξης της και μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 27 - Λοιπές διατάξεις

1. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 369/1989 (ΦΕΚ 164Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) έναν εκπρόσωπο του οικείου Λιμενικού Ταμείου ή του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.»

2. Στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ., του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) μπορεί, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών, να χορηγείται έντοκο δάνειο μέχρι το ύψος των δέκα μηνιαίων αποδοχών κατ΄ ανώτατο όριο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης του δανείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Έντοκο δάνειο μπορεί με όμοια απόφαση των Δ.Σ. των αντίστοιχων Οργανισμών να χορηγείται και στο με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικό τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Οργανισμού, καθορίζονται το ύψος του δανείου, οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας.

3. Στον Ο.Α.Ε.Δ.:

α) Συνιστώνται Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) στο Αίγιο του Νομού Αχαΐας, στην Τούμπα του Νομού Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αττικής, στο Νέο Κόσμο και στο Μοσχάτο του Νομού Αττικής.

β) Συνιστάται Τοπική Υπηρεσία Τούμπας στο Νομό Θεσσαλονίκης.

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:

«ιγ. Συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α΄).»

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει το Ι.Κ.Α. με ποσό ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ σε επτά ετήσιες δόσεις, αποκλειστικά για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2000 οφειλών του Ι.Κ.Α. από συνεισπραχθέντα και μη αποδοθέντα έσοδα προς: α) τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) και το Διανεμητικό Λογαριασμό Οικογενειακού Επιδόματος Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.) του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και β) τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και γ) τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών του Ι .Κ.Α. προς τους παραπάνω Οργανισμούς και Λογαριασμούς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην επιτροπή της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), που συγκροτείται για την απόκτηση από τον Ο.Ε.Κ. οικοπέδων εκτός Νομού Αττικής, του εκπροσώπου των εργοδοτών μέλους του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. και του νόμιμου αναπληρωτή του συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

7. Στη θέση υποδιευθυντή εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ. τοποθετείται εκπαιδευτικός υπάλληλος της κατηγορίας Π Ε.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Μετά το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση μπορεί να παραταθεί περαιτέρω η προθεσμία: α) μέχρι είκοσι ημέρες, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο προσωρινός κτηματολογικός πίνακας, β) μέχρι ένα μήνα μετά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου επί των ανακοπών κατά της απόφασης αναγνώρισης.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 39 του Ν. 3130/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προθεσμία της ανακοπής ορίζεται σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της αναγνωριστικής απόφασης της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 9 του παρόντος, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν. 3130/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, ορίζεται το μέρος των αποζημιώσεων που καταβάλλεται με βάση τον προσωρινό κτηματολογικό πίνακα.

Η καταβολή γίνεται στην περίπτωση αυτή με βάση προσωρινό κτηματολογικό πίνακα που συντάσσει η Επιτροπή, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που αναγνωρίζουν χωρίς επιφύλαξη την απόφαση αναγνώρισης, σύμφωνα μετά οριζόμενα στη διάταξη της παρ, 9 του παρόντος, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ανακοπών και δεν έχουν ασκηθεί κατά της απόφασης αναγνώρισης ανακοπές, με τις οποίες αμφισβητείται το δικαίωμα τους από ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους των αναγνωρισθέντων με την απόφαση 300/1954 ιδιοκτητών και από ανακόπτοντες οι οποίοι ρητώς αναγνωρίζουν το συνιδιόκτητο χαρακτήρα της εκτάσεως που απαλλοτριώθηκε.»

ΑΡΘΡΟ 29

Η προθεσμία των έξι μηνών εντός της οποίας οι ιατροί των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3144/2003 υποχρεούνται να καταθέσουν αίτηση για εκπαίδευση παρατείνεται σε δεκαοκτώ μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι ιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αναλαμβάνουν και εκτελούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του παρόντος για την κατάθεση αίτησης για εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.»

ΑΡΘΡΟ 30

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 34 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31 - Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 β του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄).

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄).

7. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 14 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄).

8. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

9. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄).

10. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 10 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄).

11. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 32 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671